Pojęcia związane z kredytem hipotecznym

 • Kredytobiorca - osoba fizyczna lub osoby fizyczne, z którą/którymi Bank podpisał umowę o kredyt mieszkaniowy, przy czym co najmniej jedna z tych osób stanie się, po dokonaniu transakcji zakupu, właścicielem przedmiotu kredytowania.
 • Nieruchomość:
  • dom jednorodzinny/wielorodzinny wraz z częścią powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności, z którą jest trwale związany. Jest to budynek mieszkalny wolnostojący lub w zabudowie szeregowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi (garaż, piwnica itp.), stanowiącymi jego części składowe.
  • dom jednorodzinny/wielorodzinny trwale związany z gruntem będącym w użytkowaniu wieczystym,
  • lokal mieszkalny stanowiący wyodrębnioną własność (mieszkanie w budynku wielorodzinnym, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (garaż, piwnica itp.),
  • działka budowlana (nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
 • Promesa kredytowa - dokument potwierdzający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie.
 • Zbywca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, sprzedająca nieruchomość lub ograniczone prawo rzeczowe, a także spółdzielnia mieszkaniowa przydzielająca lokal mieszkalny/dom jednorodzinny/lokal użytkowy na zasadach własnościowego prawa spółdzielczego.
 • WIBOR - (Warsaw Inter-bank Offered Rate) Średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres. Informacje o aktualnej wysokości WIBOR można uzyskać w codziennej prasie gospodarczej oraz na stronach finansowych portali internetowych.
 • Raty równe (annuitetowe) - raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, obliczane są według wzoru, który wykorzystuje następujące dane: kwotę kredytu, okres spłaty kredytu, oprocentowanie w skali roku ilość okresów bazowych w roku. Na ratę annuitetową składają się pełne należne odsetki za dany okres obrachunkowy (np. 1 miesiąc) oraz część kapitału.
 • Raty malejące - raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia.
 • Karencja w spłacie kapitału - okres w którym nie jest wymagane dokonywanie spłat rat kapitałowych, a jedynie rat odsetkowych kredytu.

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku