Otwarcie rachunku firmowego w Credit Agricole Bank Polska S.A. daje naszym Klientom dostęp do wszystkich klasycznych usług bankowych: płatności krajowych i zagranicznych, stałych zleceń płatniczych, zakładania lokat terminowych, obsługi płatności masowych, Polecenia Zapłaty oraz struktur Cash poolowych.

Rachunki bankowe

Gwarantujemy szybki dostęp do zgromadzonych środków oraz sprawny system prowadzenia rozliczeń. Zarządzanie środkami finansowymi przedsiębiorstwa poprzez rachunki bankowe w naszym Banku jest łatwe i efektywne z uwagi na:

  • możliwość otwarcia dowolnej ilości rachunków pomocniczych do jednego rachunku bankowego, w zależności od potrzeb
  • możliwość nadania dostępu do rachunku wielu osobom na różnych poziomach uprawnień
  • możliwość dokonywania rozliczeń w PLN oraz w wielu walutach obcych (EUR, USD, GBP, AUD, CAD, CHF, HUF, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, JPY)
  • pełny i nieprzerwany wgląd do rachunków bankowych dzięki systemowi bankowości elektronicznej, który zapewnia bezpieczeństwo, przejrzystość i łatwość obsługi.

Nowością oferowaną przez nasz Bank jest możliwość ustanowienia rachunku wiodącego poprzez wyodrębnienie spośród wszystkich rachunków przedsiębiorstwa jednego rachunku przeznaczonego do określonych funkcji, między innymi do przekazywania przez Bank otrzymanych od zleceniodawcy środków bez dodatkowej dyspozycji Klienta.

Płatności

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie rozliczenia z kontrahentami (krajowe i zagraniczne) to codzienność każdego przedsiębiorstwa - w Credit Agricole Bank Polska S.A. dbamy aby te rutynowe działania przebiegały sprawnie i nie wiązały się z wysokimi kosztami.

Do prowadzenia rozliczeń oferujemy nowoczesny system bankowości elektronicznej. To doskonałe narzędzie pozwala na bezpieczne i efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi oraz jest dogodnym środkiem łączności Klienta z Bankiem. Naszym Klientom gwarantujemy atrakcyjne ceny transakcji bezgotówkowych.

Zarządzanie rozliczeniami z kontrahentami zagranicznymi przedsiębiorstwa może być prostsze dzięki możliwości zdefiniowania priorytetów płatności międzynarodowych poprzez wybór właściwego trybu ich realizacji:

  • Przelew SWIFT - 3 tryby: standardowy, pilny, ekspresowy dla walut EUR*, GBP* i USD
    * W przypadku przelewu realizowanego rachunku w walucie przelewu do kraju EOG, dostępna jest tylko opcja kosztowa SHA. W pozostałych przypadkach przelew realizowany jest z opcją kosztową BEN / OUR / SHA
  • Polecenie Przelewu SEPA - 1 tryb: pilny

Realizujemy przelewy krajowe na podstawie otrzymywanych od Klienta dyspozycji elektronicznych, za pośrednictwem systemów ELIXIR i SORBNET. W naszej ofercie dajemy naszym Klientom możliwość realizowania przelewów skonsolidowanych czy też wieloprzelewów.

Dzięki usłudze Cash Pooling można zarządzać płynnością finansową w ramach spółek należących do jednej grupy kapitałowej. Usługa pozwala optymalizować dochody na poziomie grupy oraz obniżać koszty odsetkowe. Dzięki temu grupa kapitałowa zyskuje silniejszą pozycję negocjacyjną i wyższą wiarygodność kredytową.

Usługa konsolidacji sald (Zerobalancing) polega na optymalnym zarządzaniu saldami rachunków bieżących i pomocniczych poprzez automatyczne przeksięgowywanie sald tych rachunków na wybrany przez Klienta rachunek. Usługa skierowana jest do tych Klientów, którzy posiadają w Banku wiele rachunków w tej samej walucie. Korzyścią dla Klienta jest możliwość automatycznego pokrywania salda debetowego na rachunku bankowym środkami zgromadzonymi na innych rachunkach.

Poprzez Komunikat MT101 można dokonywać zleceń przelewów z zagranicy i zarządzać rachunkami przedsiębiorstwa bez potrzeby ustanawiania dodatkowych pełnomocnictw czy konieczności podróży. Usługa jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw, których oddziały lub podmioty zależne zlokalizowane są w różnych krajach.

Polecenie zapłaty umożliwia przedsiębiorstwom kontrolowanie wpływów poprzez ściąganie stałych, powtarzających się należności, co pozwala na uniknięcie opóźnień w ich otrzymywaniu. Usługa jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw posiadających wielu odbiorców, którzy dokonują regularnych wpłat. Dla Klientów będących płatnikami usługa jest korzystna ze względu na możliwość automatycznego i terminowego realizowania zobowiązań wobec dostawców.

Naszym Klientom oferujemy możliwość rozliczenia czeków otrzymanych od kontrahentów krajowych lub zagranicznych. Przedsiębiorstwa rozliczające transakcje w handlu zagranicznym, zamiast gotówką, mogą regulować swoje zobowiązania za pomocą czeków bankierskich, które również wystawiamy.

Usługa identyfikacji płatności masowych umożliwia jednoznaczną identyfikację płatnika dzięki oparciu jej o wirtualne numery rachunków przypisane do poszczególnych płatników naszego Klienta. Klient może otrzymywać szczegółowe raporty zawierające informacje o pojedynczych płatności uznaniowych wpływających na rachunki Klienta w naszym Banku. Usługa ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców posiadających masowych odbiorców swoich produktów i usług.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku