3 ubezpieczenia chroniące Twoje życie i zdrowie aż do 65 roku życia w pakiecie życie

3 ubezpieczenia chroniące Twoje życie i zdrowie aż do 65 roku życia

Możesz wybrać samą ochronę życia lub rozszerzyć ją o dodatkowe ubezpieczenia chroniące Twoje zdrowie.

Ubezpieczenie na Życie – zabezpieczy finansową przyszłość Twoich bliskich, w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych
Poważne Zachorowanie – wsparcie finansowe w razie zdiagnozowania jednej z katalogu 10 najczęściej występujących chorób lub zabiegów chirurgicznych, w tym nowotworu złośliwego i zawału serca.
Hospitalizacja – to dodatkowy zastrzyk środków finansowych na wypadek pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie ubezpieczeniowe pokryje dodatkowe koszty leczenia oraz uzupełni Twój dochód.

Składka dopasowana do Twoich możliwości finansowych w pakiecie życie

Składka dopasowana do Twoich możliwości finansowych

Ochrona na wypadek śmierci, poważnego zachorowania oraz pobytu w szpitalu dostępna już od niewiele ponad 1 zł dziennie 1

Wysokie sumy ubezpieczenia, nawet 300 tysięcy złotych w pakiecie życie

Wysokie sumy ubezpieczenia, nawet 400 tysięcy złotych

To Ty decydujesz o wysokości ochrony dla siebie i bliskich. Wypłacone świadczenie na wypadek śmierci, może wynosić od 10 000 zł do 200 000 zł, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku jest ono podwajane.

Minimum formalności w pakiecie życie

Minimum formalności

Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaświadczeń ani badań lekarskich. Dzięki temu możesz mieć ochronę jeszcze szybciej - wystarczy, że złożysz oświadczenie o stanie zdrowia.

Świadczenia wolne od podatku

Świadczenie, które zostanie wypłacone Tobie lub Twoim najbliższym zwolnione jest z podatku dochodowego. 100% wypłaconej sumy ubezpieczenia trafi na konto Twoje lub wskazanej przez Ciebie osoby.

Wygoda i wolność decydowania o ubezpieczeniu

Wybierając ochronę, masz pewność, że decydujesz, na jaką sumę się ubezpieczasz i kto spośród Twoich bliskich ma prawo do świadczenia. Ubezpieczenie możesz opłacać tak jak Ci wygodnie – w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym.

Wypłata 100% świadczenia ubezpieczeniowego

Środki z ubezpieczenia otrzymasz wtedy, kiedy będą Ci najbardziej potrzebne. 100% wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia trafi do Ciebie lub Twoich bliskich.
Dodatkowo, w razie hospitalizacji, już po 14 dniach nieprzerwanego pobytu w szpitalu, możesz ubiegać się o częściową wypłatę świadczenia. Wypłata pieniędzy jeszcze w trakcie hospitalizacji, pozwoli Ci pokryć dodatkowe koszty, w tym te dotyczące dalszego leczenia.

Zobacz, jak to działa

Szczegóły

Informacje prawne

Indywidualne ubezpieczenia PAKIET ŻYCIE (Ubezpieczenie na Życie, Poważne Zachorowanie, Hospitalizacja)

 1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
 2. Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE)
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy prowadzący placówki partnerskie
 4. Ubezpieczający/Ubezpieczony: osoba fizyczna.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnych Ubezpieczeń Pakiet Życie .
Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia określa Tabela składek miesięcznych Pakiet Życie.

Zakres i sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie na Życie

ZakresSuma ubezpieczenia
Śmierćod 10 000 do 200 000 zł
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadkuod 20 000 do 400 000 zł

Poważne Zachorowanie

ZakresSuma ubezpieczenia
Diagnoza 1 z katalogu 10 zachorowań 1 od 10 000 do 100 000 zł

1 nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekła niewydolność nerek, przeszczep narządu, udar mózgu, łagodny nowotwór mózgu, utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, poważne oparzenie ciała, paraliż.

Hospitalizacja

ZakresSuma ubezpieczenia
Pobyt w szpitalu75 zł za każdy dzień hospitalizacji (już od 3. doby)

Opłaty i dokumenty

Przykładowa wysokość składki ubezpieczeniowej dla Pakietu Życie:

Klientka zainteresowana jest kompletną ochroną ubezpieczeniową w ramach Pakietu Życie o następującej wysokości ochrony:

 • 50 000 zł sumy ubezpieczenia wypłacanej na wypadek śmierci/ 100 000 zł na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • 20 000 zł sumy ubezpieczenia wypłacanej na wypadek zdiagnozowania poważnego zachorowania,
 • 75 zł dziennego świadczenia ubezpieczeniowego za każdy dzień pobytu w szpitalu, już od 3. doby.

Łączna składka dla całego Pakietu wyniesie 70,75 zł/miesięcznie tylko 2,36 zł/dziennie 1

UbezpieczenieUbezpieczenie na ŻyciePoważne ZachorowanieHospitalizacja
Składka miesięczna (zł) 32,5027,2013,60
Składka dzienna (zł) 1,080,900,45
Suma ubezpieczenia (zł) 50 000 (100 000 NNW)20 00075 dziennie

1 Kalkulacja składki dotyczy Klienta, który zawarł umowę ubezpieczenia w wieku 18-45 lat.

Jak zgłosić roszczenie?

Dla umów indywidualnego ubezpieczenia na życie (zawartych od 12 kwietnia 2015 roku włącznie): wystarczy jeden telefon do Ubezpieczyciela:

801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 *

Zgłoszenie roszczenia możliwe w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Do identyfikacji potrzebne będą dane osobowe oraz numer polisy ubezpieczeniowej.

* koszt połączenia wg stawki operatora

Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie (zawartych do 11 kwietnia 2015 roku włącznie) należy wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia (dostępny w dokumentach archiwalnych ) w zależności od posiadanego ubezpieczenia. Wniosek należy złożyć w placówce Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   pl. Orląt Lwowskich 1
   53-605 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Zakup ubezpieczenia

Wystarczy, że skontaktujesz się z Doradcą w najbliższej placówce bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A. lub placówce partnerskiej. Pomożemy Ci wybrać zakres ochrony dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań finansowych.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku