GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Prowadzisz firmę, rozwijasz ją,współpracujesz z nowymi klientami. Z pewnością coraz częściej jesteś proszony o spełnienie dodatkowych wymogów formalnych i finansowych, jakie stawiają przed Tobą kontrahenci. Jak im sprostać? Skorzystaj z gwarancji ubezpieczeniowych dostępnych w naszej ofercie.

Gwarancje ubezpieczeniowe udzielane są przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowych

 • gwarancja ubezpieczeniowa może służyć jako zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu, zastępując inne formy zabezpieczeń
 • zwiększa wiarygodność Twojej firmy wobec kontrahenta
 • nie obciąża linii kredytowej Twojej firmy

Jakie jeszcze zalety mają gwarancje ubezpieczeniowe

 • warunki udzielanych gwarancji są ustalane indywidualnie dla każdego klienta na podstawie analizy wniosku o udzielenie gwarancji
 • treść gwarancji może być dostosowana do Twoich oczekiwań
 • przy okazji nabywania gwarancji, możesz skorzystać z towarzyszących im specjalistycznych ubezpieczeń budowlano montażowych: zabezpieczają wszystkie nagłe i niespodziewane zdarzenia, powodujące szkody w robotach kontraktowych i/lub mieniu objętym ubezpieczeniem

Zobacz też

Ubezpieczenia dla firm

Ochrona Twojej firmy od nieprzewidzianych zdarzeń

Kompleksowe ubezpieczenie, w skład którego wchodzi m.in. ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, stłuczenia, dewastacji. Dodatkowe opcje do wyboru: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za wyrządzone szkody, ochrona od utraty dochodu.

Kredyt inwestycyjny

Na inwestycje w rzeczowy majątek trwały związany z działalnością Twojej firmy

 • okres kredytowania do 15 lat
 • wysoka kwota kredytu – do 4 mln zł
 • budowa, zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym

Leasing

Na finansowanie środków trwałych

 • decyzja w 15 minut
 • na dowolny pojazd lub sprzęt
 • Ty decydujesz o wysokości raty

Gwarancja zapłaty wadium - nazywana również gwarancją przetargową (GZW)

Zastępuje wadium wpłacane w gotówce, stosowana jest w postępowaniach przetargowych. Zabezpiecza roszczenia beneficjenta gwarancji (zamawiającego) w przypadku niewywiązania się przez Twoją firmę z zobowiązań przetargowych.

gwarancja ubezpieczeniowa dla firmy

Gwarancja należytego wykonania kontraktu (GNWK)

Zabezpiecza roszczenia zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez Twoją firmę. Gwarancja ta zabezpiecza prawidłową realizację inwestycji, dostaw lub usług. Najczęściej jest stosowana przy umowach o roboty budowlane.

 • W przypadku kontraktów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwota gwarancji wynosi do 10% wartości kontraktu.
 • Okres ważności gwarancji jest najczęściej zgodny z terminem wykonania umowy wydłużonym o 30 dni przeznaczone na odbiór prac i zwolnienie zabezpieczenia.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące.

Gwarancja usunięcia wad i usterek (GUWiU)

Zabezpiecza roszczenia zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Twoją firmę zobowiązań umownych w zakresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Najczęściej stosowana przy umowach o roboty budowlane.

 • W przypadku kontraktów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwota tej gwarancji wynosi 30% kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu.
 • Okres ważności gwarancji jest najczęściej zgodny z terminem ważności gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady, wydłużonym o 15 dni, przeznaczone na zwolnienie zabezpieczenia.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek
Tak zwana „gwarancja łączona”. W jednej gwarancji zawiera postanowienia właściwe dla gwarancji GNWK i GUWiU.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu braku rozliczenia udzielonej Twojej firmie zaliczki.

 • Kwota gwarancji odpowiada kwocie udzielonej zaliczki.
 • Gwarancja jest udzielana przed wypłatą zaliczki i pozostaje ważna do dnia jej rozliczenia oraz przezdodatkowe 30 dni przeznaczone na zwolnienie zabezpieczenia.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 18 miesięcy (36 miesięcy dla kontraktów finansowanych z funduszy UE).

JAK KUPIĆ GWARANCJE UBEZPIECZENIOWĄ?

Umów się z dedykowanym Doradcą Biznes

Informacje prawne

Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczyciel: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zasady wystawiania gwarancji określa Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, dostępny na www.credit-agricole.pl oraz w placówkach banku. Udzielenie gwarancji uzależnione jest od weryfikacji finansowej firmy.

Materiał ma charakter informacyjny.

Dokumenty

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia