Dokumenty

Dokumenty związane z kredytem mieszkaniowym

Karta Informacyjna

Dokumenty związane z opłatami dla Klienta

Wniosek kredytowy

Inne

Ubezpieczenie nieruchomości

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od utraty pracy

Dokumenty obowiązujące

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce

Dokumenty archiwalne

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Oprocentowanie i opłaty

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek mieszkaniowych

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem + zmienna stopa bazowa
Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,85%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej marży oraz zmiennej stopy bazowej.

Za stopę bazową przyjmujemy Rynkową Stopę Referencyjną:

  • WIBOR 3M dla PLN
  • LIBOR 3 M dla CHF
  • EURIBOR 3M dla EUR

Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

STOPY BAZOWE ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI ZMIANY OPROCENTOWANIA

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 1 lipca 2018 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnik referencyjny WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN1WIBOR 3M1,17%0,25%
CHF2LIBOR 3M-0,70%0,10%

1 Obowiązuje dla umów kredytowych zawartych do 08.05.2011r.

2 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

TTabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r., dla których w czerwcu 2020 r. następuje zmiana stopy bazowej na zasadach określonych w umowach kredytów
Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN3WIBOR 3M0,68%0,25%
EUR4EURIBOR 3M-0,42%0,20%

3 Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od 09.05.2011r. do 22.07.2017 r.

4 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Walutawskaźnik referencyjnyStopa bazowa
PLN5WIBOR 3M z dnia 25.05.2020 r.60,68%

5Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od 23.07.2017 roku.

6Dla kredytów udzielonych od 23.07.2018 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego Jeżeli ten dzień miesiąca jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość wskaźnika z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl/.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Walutawskaźnik referencyjnyStopa bazowa
PLNWIBOR 3M z dnia 25.05.2020 r.0,68%

Informacja o wysokości odsetek karnych

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Kursy walut 2020-06-05, g. 08:46

Kursy walut mogą zmieniać sie w ciągu dnia roboczego

WalutaKupnoSprzedażSpread
CHF4,01904,14140,1224
EUR4,36204,49480,1328

Pełna historia kursów walut

Ważne informacje

Dla klientów banku Credit Agricole - kredytobiorców kredytów denominowanych (EUR)

W związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków na 2017 r. określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok. Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie www.bgk.pl

Pytania i odpowiedzi

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku kredytowego?

Decyzję kredytową otrzymasz najpóźniej w 21. dniu kalendarzowym od dnia złożenia kompletnego wniosku. Możesz otrzymać ją wcześniej, bezpośrednio po jej podjęciu, o ile wskażesz nam taką potrzebę we wniosku kredytowym. To również Ty wybierasz w jakiej formie przekażemy Ci decyzję - papierowej, na spotkaniu z doradcą w placówce, lub elektronicznie, na wskazany adres e-mail.

Zobacz więcej

Jak jest określane oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w CABP składają się dwa składniki: stała marża banku i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (dla kredytów w złotych polskich). Tak określone oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny, gdyż WIBOR 3M może ulegać zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) w całym okresie kredytowania. Zmiana tego wskaźnika będzie powodować zmianę wysokości rat kredytu. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o zmianie wysokości oprocentowania kredytu i przekażemy nowy harmonogram spłat kredytu.

Zobacz więcej

Czy dostanę kredyt hipoteczny jeśli prowadzę działalność gospodarczą?

Tak, w Credit Agricole dochód z działalności gospodarczej jest akceptowany w ocenie zdolności kredytowej. Nasz doradca przekaże Ci szczegółową listę dokumentów wymaganych do prawidłowego udokumentowania tej formy dochodu.

Zobacz więcej

Co to jest Informacja o dostępnym kredycie?

Informacja o dostępnym kredycie to dokument, który otrzymasz od nas w 24 godziny od złożenia kompletnego Formularza Klienta. Będzie to wynik wstępnej oceny Twojej zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej, wykonanej na podstawie zadeklarowanych przez Ciebie w Formularzu Klienta danych. Nie jest to decyzja kredytowa - do niej potrzebne jest złożenie wniosku kredytowego wraz z kompletem dokumentów. Listę wymaganych dokumentów otrzymasz od nas razem z Informacją o dostępnym kredycie.

Zobacz więcej

Jak zgłosić zgon posiadacza kredytu hipotecznego?

Zgon bliskiej osoby, która miała w naszym banku kredyt hipoteczny możesz zgłosić zdalnie, bez konieczności osobistego odwiedzania placówki bankowej. Prześlij wiadomość pocztą elektroniczną na adres: zgloszenie_zgonu@credit-agricole.pl. Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko, pesel osoby zmarłej, i/lub numer umowy kredytowej zawartej przez zmarłą osobę z bankiem. Do wiadomości dołącz skan aktu zgonu i wskaż jakie pokrewieństwo wiązało cię ze zmarłą osobą (np. mąż, żona, wnuk, dziecko).

Zobacz więcej
Zobacz wszystkie pytania

Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www