Ważne wsparcie w sfinansowaniu kosztów pogrzebu - Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Ważne wsparcie w sfinansowaniu kosztów pogrzebu

Dzięki indywidualnemu ubezpieczeniu na życie "Z myślą o bliskich" zyskujesz pewność, że Twoi bliscy nie będą musieli pokrywać kosztów pogrzebu z własnych oszczędności. Niezależnie od tego, czy są uprawnieni do zasiłku pogrzebowego z ZUS, otrzymają bowiem środki wypłacone przez Ubezpieczyciela.

Dożywotnia ochrona - Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Dożywotnia ochrona

Jeśli regularnie wnosisz składkę ubezpieczeniową, Twoje ubezpieczenie jest bezterminowe.

Szybka wypłata środków - Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Szybka wypłata środków

Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest nawet w ciągu 4 dni, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentacji roszczeniowej wymaganej przez Ubezpieczyciela.

Bez potwierdzania stanu zdrowia - Ubezpieczenie Z myślą o bliskich

Bez potwierdzania stanu zdrowia

Nie wymagamy od Ciebie żadnych zaświadczeń od lekarzy, badań lekarskich ani ankiet. Dzięki temu możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia jeszcze szybciej i łatwiej - bez zbędnych formalności.

Gwarantowane świadczenie uzupełniające zasiłek pogrzebowy

W zależności od Twoich oczekiwań i możliwości finansowych, możesz wybrać jedną z czterech sum ubezpieczenia: 3 000 zł, 5 000 zł, 7 000 zł lub 10 000 zł. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego - oznacza to, że uprawnione osoby otrzymają kwotę świadczenia identyczną, jak wybrana suma ubezpieczenia.

Stała składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki nie zmienia się przez cały okres ubezpieczenia. Zależy ona wyłącznie od Twojego wieku w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz od wybranego przez Ciebie wariantu sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dostępne nawet dla osób w wieku 85 lat

Oferta ubezpieczenia skierowana jest do osób w wieku 55 - 85 lat. Oznacza to, że umowę ubezpieczenia możesz podpisać najpóźniej na dzień przed ukończeniem 86 roku życia. Im wcześniej zdecydujesz się na ochronę, tym niższa będzie Twoja składka ubezpieczeniowa.

Zobacz, jak to działa

Szczegóły

Informacje prawne

 1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
 2. Ubezpieczyciel: Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE)
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy prowadzący placówki partnerskie
 4. Ubezpieczający/Ubezpieczony: osoba fizyczna.

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie "Z myślą o bliskich" .
Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia określa Tabela składek ubezpieczeniowych "Z myślą o bliskich".

Opłaty i dokumenty

Wiek Klienta w momencie zakupu
Z myślą o bliskich
Suma ubezpieczenia
3 000 zł5 000 zł7 000 zł10 000 zł
55 - 59 18 zł30 zł43 zł61 zł
60 - 64 23 zł38 zł53 zł76 zł
65 - 69 29 zł48 zł67 zł96 zł
70 - 74 37 zł62 zł87 zł125 zł
75 - 79 50 zł83 zł116 zł165 zł
80 - 85 65 zł109 zł152 zł217 zł

Jak zgłosić roszczenie?

Dla umów indywidualnego ubezpieczenia na życie (zawartych od 12 kwietnia 2015 roku włącznie): wystarczy jeden telefon do Ubezpieczyciela:

801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 *

Zgłoszenie roszczenia możliwe w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Do identyfikacji potrzebne będą dane osobowe oraz numer polisy ubezpieczeniowej.

Uprawniony nie musi przedstawić dowodu poniesionych kosztów pogrzebu. Świadczenie może zostać wypłacone nawet w terminie 4 dni roboczych, pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentacji roszczeniowej wymaganej przez Ubezpieczyciela.

* koszt połączenia wg stawki operatora

Dla umów grupowego ubezpieczenia na życie (zawartych do 11 kwietnia 2015 roku włącznie) należy wypełnić Wniosek o wypłatę świadczenia (dostępny w dokumentach archiwalnych ) w zależności od posiadanego ubezpieczenia. Wniosek należy złożyć w placówce Banku . Przed wizytą w placówce Banku zgromadź niezbędne do realizacji świadczenia dokumenty, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   pl. Orląt Lwowskich 1
   53-605 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Zakup ubezpieczenia

Wystarczy, że skontaktujesz się z Doradcą w najbliższej placówce bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A. lub placówce partnerskiej. Pomożemy Ci wybrać zakres ochrony dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań finansowych.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku