Amundi Stars SFIOInwestuj globalnie pod opieką ekspertów

Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) to fundusz, w którym możesz inwestować w cztery subfundusze:

 • Amundi Stars Global Aggregate
 • Amundi Stars Silver Age
 • Amundi Stars International Value
 • Amundi Stars Global Ecology

Globalne korzyści z Amundi Stars SFIO:

 • lokuje aktywa w wyselekcjonowanych subfunduszach zagranicznych Amundi
 • optymalnie łączy sprawdzone pomysły inwestycyjne grupy Amundi
 • korzysta z zagranicznych funduszy dostępnych dla polskich inwestorów
 • inwestuje różnorodnie
 • subfundusze zagraniczne, w które inwestuje, mają długą historię powtarzalnych, dobrych wyników
 • korzysta z doświadczenia i specjalistycznej wiedzy o lokalnych rynkach ekspertów z różnych krajów

W Amundi Stars SFIO możesz łatwo przenosić pieniądze między subfunduszami, dokonując między nimi zamiany. Nie płacisz przy tym podatku od zysków kapitałowych. Opłacasz go dopiero, gdy sprzedasz swoje jednostki uczestnictwa.

Możesz w dowolnej chwili przenieść całość lub część zgromadzonego kapitału z jednego subfunduszu do drugiego lub też inwestować w kilka subfunduszy jednocześnie.

Cztery subfundusze Amundi Stars SFIO

To subfundusz, który lokuje swoje aktywa w funduszu zagranicznym – Amundi Funds Bond Global Aggregate z Londynu.

Subfundusz ten inwestuje nie tylko w obligacje skarbowe czy obligacje przedsiębiorstw, ale też w waluty. Dzięki temu dywersyfikuje portfel.

 

Globalny fundusz obligacji

 

Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

3 lata

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):

1234567
 

Polityka inwestycyjna subfunduszu

W portfelu Amundi Stars Global Aggregate przeważają instrumenty mniej ryzykowne. Może on inwestować od 70% do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa, które emituje zagraniczny subfundusz Amundi Funds Bond Global Aggregate, wydzielony w ramach funduszu Amundi Funds.

Pozostałe aktywa może lokować w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

To subfundusz, który lokuje swoje aktywa w funduszu zagranicznym – First Eagle Amundi International Fund, którym zarządza First Eagle Investment Management w USA.

Subfundusz zagraniczny, którego tytuły uczestnictwa stanowią główny przedmiot lokat Amundi Stars International Value, kładzie nacisk nie na krótkoterminowe zyski, ale na długofalowy wzrost i ochronę wartości kapitału. Inwestuje w bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym, który liczy się w dekadach. Akcje spółek trzyma w portfelu zwykle przez 5–10 lat, choć czasem ma je nawet ponad 20 lat. To strategia, która ma na celu ochronić kapitał.

Subfundusz zagraniczny dywersyfikuje aktywa: inwestuje w akcje, instrumenty powiązane ze złotem, obligacje skarbowe i środki pieniężne.

 

Globalny fundusz zrównoważony

 

Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

5 lat

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

2%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):

1234567
 

Polityka inwestycyjna subfunduszu

Amundi Stars International Value buduje portfel z aktywów wysokiej jakości.

Fundusz może lokować od 70 % do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz First Eagle Amundi International Fund wydzielony w ramach funduszu zagranicznego First Eagle Amundi.

Fundusz może lokować pozostałe aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

To subfundusz, który lokuje swoje aktywa w funduszu zagranicznym - CPR Silver Age z Paryża.

Fundusz zagraniczny inwestuje przede wszystkim w akcje spółek europejskich, które zarabiają na starzeniu się społeczeństw. Fundusz jest zarządzany aktywnie, w jego portfelu są spółki między innymi z sektorów: medycyna i farmacja, bezpieczeństwo, dobra konsumpcyjne, wypoczynek, oszczędności i inwestycje, motoryzacja.

 

Fundusz akcji europejskich

 

Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

5 lat

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

2%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):

1234567
 

Polityka inwestycyjna subfunduszu

Amundi Stars Silver Age może inwestować od 70% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczny fundusz CPR Silver Age.

Fundusz może lokować pozostałe aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

To subfundusz, który lokuje swoje aktywa w funduszu zagranicznym – Amundi Funds Global Ecology ESG z Dublina.

Subfundusz zagraniczny Amundi Funds Global Ecology ESG inwestuje tak, by łączyć dobro wspólne z interesem ekonomicznym. Oferuje swoim inwestorom inwestycje, które są wartościowe finansowo i społecznie. ESG w jego nazwie wskazuje, że lokuje kapitał w instrumentach finansowych przedsiębiorstw, państw i innych organizacji, które ocenia pod względem dbałości o środowisko, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

 

Sektorowy fundusz akcji

 

Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

5 lat

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

2%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):

1234567
 

Amundi Funds Global Ecology ESG buduje swój portfel w czterech etapach:

 1. określa, jakie inwestycje mogą się znaleźć w portfelu z perspektywy ESG,
 2. wybiera potencjalnie atrakcyjne inwestycje – spółki o przekonującym modelu biznesowym i strategii oraz atrakcyjnej wycenie,
 3. robi analizę fundamentalną poszczególnych spółek – pracują nad nią wspólnie analitycy z Dublina, Paryża, Londynu, Tokio i Bostonu,
 4. tworzy portfel ze spółek, które pasują do jego strategii – uwzględnia 10 sektorów ESG i 17 celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ.

Polityka inwestycyjna subfunduszu

Amundi Stars Global Ecology może inwestować od 70% do 100% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczny fundusz Amundi Funds Global Ecology ESG.

Fundusz może lokować pozostałe aktywa w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.

Potencjalny zysk oraz poziom ryzyka – Amundi Stars SFIO

Najbardziej ryzykowne fundusze dają największą potencjalną szansę na zysk, ale jednocześnie większe ryzyko oznacza możliwość większej zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Programy inwestycyjne

Gdy wybierasz subfundusz w ramach Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – przystępujesz do programu inwestycyjnego.

Masz do wyboru program:

 • Aktywnie Inwestuję Stars
 • Inwestuję z Planem Stars

W każdym z programów z dostępnego wachlarza subfunduszy wybierasz takie, których cel inwestycyjny i poziom ryzyka odpowiada Twoim oczekiwaniom. Możesz swobodnie przenosić środki między subfunduszami (w ramach jednego programu inwestycyjnego)

Program inwestycyjny Aktywnie Inwestuję Stars

Dla kogo?
Skorzystaj z programu, gdy:

 • fundusz traktujesz jako długoterminową inwestycję, która może przynieść wysokie zyski, ale niesie ze sobą także większe ryzyko,
 • chcesz wykorzystać możliwość zysku na rynku finansowym i jednorazowo zainwestować więcej pieniędzy przy pomocy profesjonalistów.

Co jest ważne?
W programie:

 • pierwsza minimalna wpłata to 500 zł,
 • kolejne wpłaty to co najmniej 100 zł – możesz je robić, kiedy chcesz,
 • fundusz pobiera opłaty za nabycie i zamianę jednostek uczestnictwa, jednak im więcej pieniędzy masz w programie, tym są one niższe,
 • fundusz nie pobiera opłaty za odkupienie.

Co zyskujesz?
Gdy przystąpisz do programu:

 • nie musisz robić regularnych wpłat – tylko Ty decydujesz, kiedy odkładasz swoje oszczędności,
 • masz stały dostęp do pieniędzy i nie płacisz za sprzedaż jednostek,
 • możesz osiągnąć wyższe zyski dzięki temu, że jednorazowo inwestujesz większą kwotę.

Program inwestycyjny Inwestuję z Planem Stars

Dla kogo?
Skorzystaj z programu, gdy:

 • chcesz inwestować, ale nie jesteś w stanie odkładać jednorazowo dużych kwot,
 • potrzebujesz motywacji, aby systematycznie inwestować swoje pieniądze,
 • chcesz uzbierać większą kwotę w dłuższym czasie.

Co jest ważne?
W programie:

 • nie płacisz za nabycie i zamianę jednostek uczestnictwa
 • po 3 latach inwestowania minimum 1200 zł rocznie nie płacisz za to, że sprzedajesz swoje jednostki uczestnictwa,
 • minimalna pierwsza wpłata to 50 zł,
 • kolejne wpłaty to co najmniej 50 zł w miesiącu, ale roczna suma wpłat powinna wynieść co najmniej 1200 zł,
 • inwestujesz przez minimum 3 lata.

Co zyskujesz?
Gdy przystąpisz do programu:

 • możesz zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat za nabycie jednostek uczestnictwa,
 • w długim terminie masz szansę uzbierać znaczny kapitał – wystarczy, że inwestujesz systematycznie nawet niewielkie kwoty,
 • aby inwestowanie było jeszcze prostsze, możesz złożyć stałe zlecenie przelewu ze swojego konta bankowego,
 • dzięki regularnym wpłatom uśredniasz cenę nabycia jednostek uczestnictwa – dlatego gdy inwestujesz długoterminowo, masz szansę na dobry zysk z inwestycji (przy jednoczesnym zachowaniu ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie),
 • możesz inwestować już od 50 zł miesięcznie.

Jak i gdzie przystąpić do funduszu inwestycyjnego?

Aby zacząć inwestować w Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – przyjdź do dowolnej placówki banku Credit Agricole z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Pierwsza minimalna wpłata to:

 • 50 zł – gdy zamierzasz zainwestować w programie Inwestuję z Planem Stars
 • 500 zł – gdy zamierzasz zainwestować w Aktywnie Inwestuję Stars

Pierwszą wpłatę powinieneś zrobić do 60 dni od otwarcia rejestru w Funduszu.

Kolejne inwestycje możesz robić, wpłacając środki na rachunek nabyć dla wybranego subfunduszu.

Bądź na bieżąco z wynikami funduszy
Sprawdź notowania funduszy inwestycyjnych

Przejdź do notowań
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia