Oszczędności i inwestycje

Oszczędności i inwestycje

Dotyczy Klientów indywidualnych

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej

Rachunek Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOROprocentowanie promocyjne1
"Codzienne Zyski"WIBOR 1M +(- 1,5%)0%0,01%

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie standardoweOprocentowanie promocyjne1
Oferta StandardowaWIBOR 1M +(- 1,5%)0%0,01%
Oferta "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" 2WIBOR 1M + (- 1,5%) + 0,3%0%dla środków do 100 000 PLN0,40%
dla nadwyżki środków powyżej 100 000 PLN0,01%

Rachunek Oszczędzam w PLN w Ofercie specjalnej "Na start" 3

Rachunek Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek
dla salda do 50 000 PLN1,5%
dla nadwyżki środków powyżej 50 000 PLNoprocentowanie zgodne odpowiednio z Ofertą standardową i Ofertą specjalną "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" opisanymi powyżej

1 Promocja "Oszczędzam, aby mieć VI" obowiązuje w okresie: 01.11.2021 r. - 30.11.2021 r.

2 Warunki oferty określa regulamin "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują".

3 Oferta specjalna „Na start” dotyczy nowo otwartego Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP, Konta dla Ciebie MOVE!, lub Konta dla Ciebie GO! od dnia 15.11.2021 r., z wyłączeniem kont klientów, którzy po 1.04.2018 r. byli już posiadaczami kont dla osób fizycznych w banku Credit Agricole. Aby skorzystać ww. Oferty, Posiadacz konta musi dodatkowo wyrazić zgody marketingowe, które oznaczają łącznie: a) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku po wygaśnięciu umowy konta, b) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku: elektronicznie (za pomocą e-mail i SMS) oraz telefonicznie, c) zgodę na przesyłanie przez Bank informacji dotyczących umów na podany przez posiadacza konta adres e-mail. Oprocentowanie specjalne jest stałe i obowiązuje przez 3 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek w ramach konta objętego Ofertą „Na start”.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Rachunek Oszczędzam w walutach obcych z miesięczną kapitalizacją odsetek

Waluta Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marża Oprocentowanie wyznaczone wg LIBOR
EURLIBOR 1M EUR + 0,3%0%
USDLIBOR 1M USD + (-1,95%)0%
GBPLIBOR 1M GBP + (-0,1%)0,3%

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

W ramach konta można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek, jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek i po jednym Rachunku Oszczędzam w danej walucie obcej z miesięczną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam (w zależności od waluty Rachunku Oszczędzam): 50 PLN, 20 EUR, 20 USD, 20 GBP. Zasady ustalania stopy bazowej LIBOR 1M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych od 12.05.2015 r. i kont, dla których zawarty został aneks do Umowy konta

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.10.2021 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,6%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,20%
od 37 do 42 wpłaty1,40%
od 43 do 48 wpłaty1,60%
od 49 do 54 wpłaty1,80%
od 55 do 60 wpłaty1,90%
od 61 do 66 wpłaty2,00%
od 67 do 72 wpłaty2,10%
od 73 do 78 wpłaty2,20%
od 79 do 84 wpłaty2,30%
od 85 do 90 wpłaty2,40%
od 91 do 96 wpłaty2,50%
od 97 do 102 wpłaty2,60%
od 103 do 108 wpłaty2,70%
od 109 do 114 wpłaty2,80%
od 115 do 120 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 10 rachunków w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 120 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 września 2021 r.: 0,24%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony w okresie 1.04.2016 r. - 18.04.2020 r. w ramach dowolnego konta dla osób fizycznych, a od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych do 11.05.2015 r., bez zawartego aneksu do umowy konta.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.10.2021 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 września 2021 r.: 0,24%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.10.2021 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Oszczędzania Mój Dom. Minimalny okres oszczędzania 24 miesiące. Maksymalny okres oszczędzania 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej 500 PLN. Minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 września 2021 r.: 0,24%.
Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.

LOKATY

Lokaty terminowe w PLN

Długość lokaty Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
Oferta standardowaOferta na nowe środki1Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOR
30 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,3%)0,01%
60 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,1%)0,01%
90 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,0%)0,01%
180 dni0,01%0,80%WIBOR 1M + (- 0,6%)0,01%
270 dni0,10%0,90%WIBOR 1M + (- 0,5%)0,09%
1 rok0,01%1,00%WIBOR 1M + (- 0,4%)0,19%
2 lata0,01%1,50%
3 lata0,01%2,00%

1 Oferta na nowe środki dostępna w placówkach bankowych i serwisie CA24 Infolinia na łączną kwotę do 200 000 PLN w każdym z podanych okresów (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych od 15.11.2021 r. w ramach jednego konta dla klientów instytucjonalnych - Rolnicy Indywidualni). Przez nowe środki należy rozumieć przyrost salda na koncie Klienta w stosunku do stanu środków zgromadzonych na jego koncie 30.09.2021 r., z wyłączeniem środków przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych oraz z kont prowadzonych dla osób fizycznych.

Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym lokaty terminowej.

Lokaty terminowe w walutach obcych

Waluty (oprocentowanie stałe)
Długość lokaty EUR USD GBP
30 dni0,01%0,01%0,01%
60 dni0,01%0,01%0,01%
90 dni0,01%0,01%0,01%
180 dni0,01%0,01%0,01%
270 dni0,01%0,01%0,01%
1 rok0,01%0,01%0,01%
2 lata0,01%0,01%0,01%
3 lata0,01%0,01%0,01%

Minimalna kwota lokaty terminowej (zależnie od waluty): 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.

Lokata dynamiczna w PLN - oferta mobilna 5

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOR
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,50%)0,09%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)0,09%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)0,14%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)0,14%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,45%)0,14%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,39%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,39%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,44%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,44%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,44%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)0,49%
12 miesięcyWIBOR 1M0,59%

5 Oferta dotyczy lokat otwieranych w serwisie mobilnym CA24 od 01.05.2017 r. oraz lokat otwartych do 30.04.2017 r. w placówkach bankowych i serwisach bankowości elektronicznej CA24.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych (elastycznych) następuje w momencie likwidacji lokaty.
Zerwanie lokaty przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.
więcej

Oferta specjalna - Lokata Mobilna (oferta w PLN, oprocentowanie stałe

Długość lokatyOferta standardowa Dodatkowe oprocentowanieOferta specjalna - Lokata Mobilna6
180 dni0,01%0,79%0,80%
1 rok0,01%0,99%1,00%

6 Dodatkowe oprocentowanie dotyczy wyłącznie jednej lokaty terminowej dla każdego z podanych okresów w ramach konta dla osób fizycznych na kwotę do 200 000 PLN, otwartej w serwisie mobilnym CA24 w ciągu 14 dni od otwarcia konta dla osób fizycznych. Minimalna kwota lokaty: 1 000 PLN.

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

Obowiązuje od dnia 22.06.2020 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej)2,00%1,00%

90-dniowa lokata terminowa z dzienną kapitalizacją odsetek. Stopa stała
Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Minimalna wartość lokaty:
- przy podziale środków: 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2 000 PLN
- przy podziale środków: 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2 800 PLN

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO

Produkty wycofane z oferty
Ubezpieczenie Antidotum PRO w PLN

Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
12 miesięcy1,00%
18 miesięcy1,00%

Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki umowie grupowej zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna kwota składki to 1000 zł lub co najmniej 100 zł miesięcznie przy wpłatach z harmonogramem. Osoba przystępująca do ubezpieczenia powinna być posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych i spełniać warunki opisane w dokumencie: Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., "Antidotum PRO", które są dostępne na stronach www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.
więcej

Ubezpieczenie Antidotum Progresywne w PLN

Obowiązuje od dnia 22.06.2020 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
36 miesięcy (3 lata) dla pierwszego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla drugiego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla trzeciego roku ubezpieczeniowego: 1,00%

Premia ubezpieczeniowa z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia obliczana jest według wskaźnika ubezpieczeniowego dla 3-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie Antidotum Progresywne. Wskaźnik ubezpieczeniowy na dzień 22.06.2020 r. wynosi 1,00% dla każdego z trzech lat trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie Antidotum Progresywne oferowane jest na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Ubezpieczający), a CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 1 000 PLN. Osoba przystępująca do ubezpieczenia (max. 67 lat) powinna być posiadaczem konta dla osób fizycznych. Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Antidotum Progresywne" dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.

Pakiet Zyskowny Duet

założony do dnia 06.03.2011 r. i odnowiony od 1.03.2021 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
1 rok (oprocentowanie lokaty terminowej)0,01%0,01%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informujemy naszych Klientów, że Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kalkulator oszczędności »


Konta

Konta

Rachunek

Obowiązuje od dnia 18.08.2013 r.

Rachunek
Rachunek konta w PLNnieoprocentowany
Rachunek walutowynieoprocentowany

Indywidualna Linia Kredytowa

Obowiązuje od dnia 4.11.2021 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Konto Premium
1 Konto
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające
Konto Klasyczne
e-Konto
Konto PLUS
9,50%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dnia 21.07.2010 włącznie
Obowiązuje od dnia 4.11.2021 r.

Rodzaj pożyczki Oprocentowanie nominalne
opcja PROFIT9,50%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dn. 17.05.2004 r. włącznie
Obowiązuje od dnia 4.11.2021 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
opcja PLUS
opcja STANDARD
9,50%

Miesięczna kapitalizacja odsetek dla pożyczki w koncie.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej


Karty

Karty Gold

Karty Silver

Karty Standard


Kredyty

Kredyt gotówkowy

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł8%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 13 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 567,72 zł, oprocentowanie stałe 7,18%, całkowity koszt kredytu 4 567,72 zł (w tym: prowizja 1 600,30 zł, odsetki 2 967,42 zł), 62 miesięczne równe raty w wysokości 278,85 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 279,02 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.06.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r. 4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego 10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%

Kredyt konsolidacyjny

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł8%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 36 900 zł, całkowita kwota do zapłaty 51 538,01 zł, oprocentowanie stałe 7,2%, całkowity koszt kredytu 14 638,01 zł (w tym: prowizja 3712,14 zł, odsetki 10 925,87 zł), 81 miesięcznych równych rat w wysokości 628,51 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 628,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.06.2021 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r. 4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego 10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%

Kredyt ratalny


Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem zmienna stopa bazowa

Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,85%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu/pożyczki hipotecznej jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej ustalonej marży Banku oraz zmiennej stopy bazowej/wskaźnika referencyjnego.

Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 1 lipca 2018 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnik referencyjny WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 1.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN1WIBOR 3M0,26%0,25%
CHF2LIBOR 3M-0,70%0,10%

1 Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawartych do 08.05.2011 r.

2 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 1.09.2021 r. do 30.11.2021 r., dla których we wrześniu 2021 r. następuje zmiana stopy bazowej na zasadach określonych w umowach kredytów

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN3WIBOR 3M0,23%0,25%
EUR4EURIBOR 3M-0,42%0,20%

3 Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawieranych od 09.05.2011r. do 22.07.2017 r.

4 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 1.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

Walutawskaźnik referencyjnyStopa bazowa
PLN5WIBOR 3M z dnia 25.08.2021 r.60,21%

5Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawieranych od 23.07.2017 roku.

6 Dla kredytów udzielonych od 23.07.2018 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego Jeżeli ten dzień miesiąca jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość wskaźnika z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl/.

Wartość wskaźnika referencyjnego obowiązującego dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych od 1.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

WalutaWskaźnik referencyjnyWartość wskaźnika referencyjnego
PLNWIBOR 3M z dnia 25.08.2021 r.0,21%

Wysokość stopy bazowej obowiązującej dla kredytów i pożyczek hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, udzielanych od 1.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

WalutaStopa bazowa dla kredytów/pożyczek hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat
PLN1,65%

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym w Twoim mieście .

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,78%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 344 769,42 zł; całkowity koszt kredytu 86 769,42 zł (w tym: 74 988,56 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 341,86 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 226,20 zł; oprocentowanie kredytu 2,32% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (0,21%) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 157,69 zł. Kalkulacja z 1.09.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,62%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 370 485,60 zł; całkowity koszt kredytu 112 485,60 zł (w tym: 100 362,40 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 11 684,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 415,88 zł; oprocentowanie stałe kredytu 3,76 % będące sumą stopy bazowej obowiązującej w banku (1,65 %) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 158,02 zł. Kalkulacja z 01.09.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Credit Agricole Bank Polska SA składa się ze stałej marży oraz stopy bazowej wyliczanej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR3M. Stopa bazowa ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy bazowej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku