Oszczędności i inwestycje

Oszczędności i inwestycje

Dotyczy Klientów indywidualnych

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej

Rachunek Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
"Codzienne Zyski"WIBOR 1M +(- 1,5%)0,50%

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek
(oprocentowanie zmienne)

Rodzaj ofertyOprocentowanie standardowe Oprocentowanie promocyjne1Oprocentowanie obowiązujące od 1.01.022 r.
Stopa bazowa + marża
Oferta StandardowaWIBOR 1M +(- 1,5%)-0,50%
Oferta "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" 2WIBOR 1M + (- 1,5%) + 0,3%WIBOR 1M + (-1,5%) + 0,6%1,10%

Rachunek Oszczędzam w PLN w Ofercie specjalnej "Na start" 3

Rachunek Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek
dla salda do 50 000 PLN1,5%
dla nadwyżki środków powyżej 50 000 PLNoprocentowanie zgodne odpowiednio z Ofertą standardową i Ofertą specjalną "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" opisanymi powyżej

1 Promocja "Dodatkowe korzyści na Rachunku Oszczędzam" obowiązuje w okresie: 1.01.2022 r. - 31.01.2022 r.

2 Warunki oferty określa regulamin "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują".

3 Oferta specjalna „Na start” dotyczy nowo otwartego Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP, Konta dla Ciebie MOVE!, lub Konta dla Ciebie GO! od dnia 15.11.2021 r., z wyłączeniem kont klientów, którzy po 31.12.2020 r. byli już posiadaczami kont dla osób fizycznych w banku Credit Agricole. Aby skorzystać ww. Oferty, Posiadacz konta musi dodatkowo wyrazić zgody marketingowe, które oznaczają łącznie: a) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku po wygaśnięciu umowy konta, b) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku: elektronicznie (za pomocą e-mail i SMS) oraz telefonicznie, c) zgodę na przesyłanie przez Bank informacji dotyczących umów na podany przez posiadacza konta adres e-mail. Oprocentowanie specjalne jest stałe i obowiązuje przez 3 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek w ramach konta objętego Ofertą „Na start”.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.12.2021r.: 2,00%.

W ramach konta można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek oraz jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam: 50 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych od 12.05.2015 r. i kont, dla których zawarty został aneks do Umowy konta

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,6%1,84%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,20%
od 37 do 42 wpłaty1,40%
od 43 do 48 wpłaty1,60%
od 49 do 54 wpłaty1,80%
od 55 do 60 wpłaty1,90%
od 61 do 66 wpłaty2,00%
od 67 do 72 wpłaty2,10%
od 73 do 78 wpłaty2,20%
od 79 do 84 wpłaty2,30%
od 85 do 90 wpłaty2,40%
od 91 do 96 wpłaty2,50%
od 97 do 102 wpłaty2,60%
od 103 do 108 wpłaty2,70%
od 109 do 114 wpłaty2,80%
od 115 do 120 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 10 rachunków w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 120 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 grudnia 2021 r.: 2,44%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony w okresie 1.04.2016 r. - 18.04.2020 r. w ramach dowolnego konta dla osób fizycznych, a od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych do 11.05.2015 r., bez zawartego aneksu do umowy konta.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%1,64%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 grudnia 2021 r.: 2,44%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%1,64%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Oszczędzania Mój Dom. Minimalny okres oszczędzania 24 miesiące. Maksymalny okres oszczędzania 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej 500 PLN. Minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 grudnia 2021 r.: 2,44%.
Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.

LOKATY

Lokaty terminowe w PLN

Długość lokaty Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
Oferta standardowaOferta na nowe środki4Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
30 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,3%)0,70%
60 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,1%)0,90%
90 dni0,01%-WIBOR 1M + (- 1,0%)1,00%
180 dni0,01%1,50%WIBOR 1M + (- 0,6%)1,40%
270 dni0,10%2,00%WIBOR 1M + (- 0,5%)1,50%
1 rok0,01%3,00%WIBOR 1M + (- 0,4%)1,60%
2 lata0,01%3,00%
3 lata0,01%3,00%

4 Oferta na nowe środki dostępna w placówkach bankowych i serwisie CA24 Infolinia na łączną kwotę do 75 000 PLN w każdym z podanych okresów (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych od 1.01.2022 r. w ramach jednego konta dla osób fizycznych). Przez nowe środki należy rozumieć przyrost salda na koncie Klienta w stosunku do stanu środków zgromadzonych na jego koncie 30.11.2021 r., z wyłączeniem środków przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych i Rolników Indywidualnych.

Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym lokaty terminowej.

Lokaty terminowe w walutach obcych

Waluty (oprocentowanie stałe)
Długość lokaty EUR USD GBP
30 dni0,01%0,01%0,01%
60 dni0,01%0,01%0,01%
90 dni0,01%0,01%0,01%
180 dni0,01%0,01%0,01%
270 dni0,01%0,01%0,01%
1 rok0,01%0,01%0,01%
2 lata0,01%0,01%0,01%
3 lata0,01%0,01%0,01%

Minimalna kwota lokaty terminowej (zależnie od waluty): 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.

Lokata dynamiczna w PLN - oferta mobilna 5

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,50%)1,50%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)1,50%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)1,55%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)1,55%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,45%)1,55%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)1,80%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)1,80%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)1,85%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)1,85%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)1,85%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)1,90%
12 miesięcyWIBOR 1M2,00%

5 Oferta dotyczy lokat otwieranych w aplikacji CA24 Mobile.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych (elastycznych) następuje w momencie likwidacji lokaty.
Zerwanie lokaty przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.
więcej

Oferta specjalna - Lokata mobilna (oferta w PLN, oprocentowanie stałe

Długość lokatyOferta standardowa Dodatkowe oprocentowanie6Oferta specjalna - Lokata mobilna
1 rok0,01%2,99%3,00%

6 Dodatkowe oprocentowanie dotyczy wyłącznie jednej lokaty terminowej w ramach konta dla osób fizycznych na kwotę do 75 000 PLN, założonej w aplikacji CA24 Mobile w ciągu 14 dni od otwarcia konta dla osób fizycznych. Minimalna kwota lokaty: 1 000 PLN.

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

Obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej)3,50%2,00%

90-dniowa lokata terminowa z dzienną kapitalizacją odsetek. Stopa stała
Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Minimalna wartość lokaty:
- przy podziale środków: 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2 000 PLN
- przy podziale środków: 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2 800 PLN

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO

Produkty wycofane z oferty
Ubezpieczenie Antidotum PRO w PLN

Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
12 miesięcy1,00%
18 miesięcy1,00%

Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki umowie grupowej zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna kwota składki to 1000 zł lub co najmniej 100 zł miesięcznie przy wpłatach z harmonogramem. Osoba przystępująca do ubezpieczenia powinna być posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych i spełniać warunki opisane w dokumencie: Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., "Antidotum PRO", które są dostępne na stronach www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.
więcej

Ubezpieczenie Antidotum Progresywne w PLN

Obowiązuje od dnia 22.06.2020 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
36 miesięcy (3 lata) dla pierwszego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla drugiego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla trzeciego roku ubezpieczeniowego: 1,00%

Premia ubezpieczeniowa z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia obliczana jest według wskaźnika ubezpieczeniowego dla 3-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie Antidotum Progresywne. Wskaźnik ubezpieczeniowy na dzień 22.06.2020 r. wynosi 1,00% dla każdego z trzech lat trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie Antidotum Progresywne oferowane jest na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Ubezpieczający), a CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 1 000 PLN. Osoba przystępująca do ubezpieczenia (max. 67 lat) powinna być posiadaczem konta dla osób fizycznych. Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Antidotum Progresywne" dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.

Pakiet Zyskowny Duet

założony do dnia 06.03.2011 r. i odnowiony od 1.03.2021 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
1 rok (oprocentowanie lokaty terminowej)0,01%0,01%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informujemy naszych Klientów, że Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kalkulator oszczędności »


Konta

Konta

Rachunek

Obowiązuje od dnia 18.08.2013 r.

Rachunek
Rachunek konta w PLNnieoprocentowany
Rachunek walutowynieoprocentowany

Indywidualna Linia Kredytowa

Obowiązuje od dnia 5.01.2022 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Konto Premium
1 Konto
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające
Konto Klasyczne
e-Konto
Konto PLUS
11,50%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dnia 21.07.2010 włącznie
Obowiązuje od dnia 5.01.2022 r.

Rodzaj pożyczki Oprocentowanie nominalne
opcja PROFIT11,00%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dn. 17.05.2004 r. włącznie
Obowiązuje od dnia 5.01.2022 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
opcja PLUS
opcja STANDARD
11,00%

Miesięczna kapitalizacja odsetek dla pożyczki w koncie.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej


Karty

Karty Gold

Karty Silver

Karty Standard


Kredyty

Kredyt gotówkowy

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt ratalny


Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem zmienna stopa bazowa

Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,85%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu/pożyczki hipotecznej jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej ustalonej marży Banku oraz zmiennej stopy bazowej/wskaźnika referencyjnego.

Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 1 lipca 2018 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnik referencyjny WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN1WIBOR 3M2,44%0,25%
CHF2LIBOR 3M-0,50%0,20%

1 Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawartych do 08.05.2011 r.

2 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r., dla których w grudniu 2021 r. następuje zmiana stopy bazowej na zasadach określonych w umowach kredytów

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN3WIBOR 3M2,44%0,25%
EUR4EURIBOR 3M-0,50%0,20%

3 Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawieranych od 09.05.2011r. do 22.07.2017 r.

4 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 1.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Walutawskaźnik referencyjnyStopa bazowa
PLN5WIBOR 3M z dnia 24.12.2021 r.62,45%

5Obowiązuje dla umów kredytów i pożyczek hipotecznych zawieranych od 23.07.2017 roku.

6 Dla kredytów udzielonych od 23.07.2018 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego Jeżeli ten dzień miesiąca jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość wskaźnika z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl/.

Wartość wskaźnika referencyjnego obowiązującego dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych od 1.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

WalutaWskaźnik referencyjnyWartość wskaźnika referencyjnego
PLNWIBOR 3M z dnia 24.12.2021 r.2,45%

Wysokość stopy bazowej obowiązującej dla kredytów i pożyczek hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, udzielanych od 1.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

WalutaStopa bazowa dla kredytów/pożyczek hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat
PLN3,50%

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym w Twoim mieście .

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,11%, dla kredytu mieszkaniowego ze zmiennym oprocentowaniem, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 427 705,69 zł; całkowity koszt kredytu 169 705,69 zł (w tym: 157 075,39 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 191,30 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy, spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 528,77 zł; oprocentowanie kredytu 4,56% będące sumą wskaźnika referencyjnego (WIBOR 3M) obowiązującego w banku (2,45%) i marży banku (2,11%); dla LTV równego 63%, podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 159,01 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,77%, dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałą stopą procentową w okresie 7 lat, w ofercie „Prowizja 0%”. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 258 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 448 050,90 zł; całkowity koszt kredytu 190 050,90 zł (w tym: 177 191,70 zł odsetki, prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 420,20 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt nieznany bankowi, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za wycenę nieruchomości lokalowej 420 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł). Okres kredytowania wynosi 271 miesięcy; spłata w równych ratach, rata miesięczna 1 682,75 zł; oprocentowanie stałe kredytu 5,61 % będące sumą stopy bazowej obowiązującej w banku (3,50 %) i marzy banku (2,11%); dla LTV równego 63%; podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 0,9% za okres 6 miesięcy – 1 160,09 zł. Kalkulacja z 02.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Credit Agricole Bank Polska SA składa się ze stałej marży oraz stopy bazowej wyliczanej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR3M. Stopa bazowa ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy bazowej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Stopka redakcyjna

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku