Oszczędności i inwestycje

Oszczędności i inwestycje

Dotyczy Klientów indywidualnych

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej

Rachunek Oszczędzam

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Oferta "Codzienne Zyski" Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie standardoweOprocentowanie promocyjne1
dla salda do 50 000 złWIBOR 1M +(- 1,5%)0%0,40%
dla nadwyżki środków powyżej 50 000 zł do 100 000 zł0,60%
dla nadwyżki środków powyżej 100 000 zł do 150 000 zł0,80%
dla nadwyżki środków powyżej 150 000 zł1,00%

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie standardoweOprocentowanie promocyjne1
Oferta StandardowaWIBOR 1M +(- 1,5%)0%0,40%
Oferta " Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują " 2WIBOR 1M + (- 1,5%) + 0,3%0%0,60%

Rachunek Oszczędzam w PLN w Ofercie specjalnej "Na start" 3

Rachunek Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek
dla salda do 30 000 PLN3%
dla nadwyżki środków powyżej 30 000 PLNoprocentowanie zgodne odpowiednio z Ofertą standardową i Ofertą specjalną "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" opisanymi powyżej

1 Promocja " Korzystny Rachunek Oszczędzam XII " obowiązuje w okresie: 1.04.2020 r. - 30.04.2020 r.

2 Warunki oferty określa regulamin "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują".

3 Oferta "Na start" dotyczy kont dla osób fizycznych otwartych od 17.09.2019 r. (z wyłączeniem Pakietu Depozytowego, Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowego Rachunku Płatniczego dla Młodych oraz kont klientów, którzy przed 17.09.2019 r. byli posiadaczami kont dla osób fizycznych w Banku Credit Agricole lub otworzyli kolejne konto w okresie obowiązywania Oferty). Oprocentowanie specjalne obowiązuje przez 4 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek w ramach konta objętego Ofertą.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.03.2020 r. wyniósł 1,14%.

Rachunek Oszczędzam w walutach obcych z miesięczną kapitalizacją odsetek

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Waluta Stopa bazowa +(-) marża Oprocentowanie zmienne
EURLIBOR 1M EUR + 0,3%0%
USDLIBOR 1M USD + (-1,95%)0%
GBPLIBOR 1M GBP + (-0,1%)0,15%

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopy bazowe na dzień 25.03.2020 r.: LIBOR 1M EUR: - 0,45%; LIBOR 1M USD: 0,96%; LIBOR 1M GBP: 0,25%.

W ramach konta można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek, jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek i po jednym Rachunku Oszczędzam w danej walucie obcej z miesięczną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam (w zależności od waluty Rachunku Oszczędzam): 50 PLN, 20 EUR, 20 USD, 20 GBP. Zasady ustalania stopy bazowej LIBOR 1M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Program Systematycznego Oszczędzania w PLN
Mój Plan (poprzednio Moja Rezerwa Finansowa), Mój Dom

Zakładany od dnia 1.04.2016 r.

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%0,37%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

Założony do dnia 31.03.2016 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 1,2%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,00%
od 7 do 12 wpłaty0,30%
od 13 do 18 wpłaty0,70%
od 19 do 24 wpłaty1,00%
od 25 do 30 wpłaty1,40%
od 31 do 36 wpłaty1,70%
od 37 do 42 wpłaty2,00%
od 43 do 48 wpłaty2,40%
od 49 do 54 wpłaty2,70%
od 55 do 60 wpłaty3,10%

W ramach konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Oszczędzania Mój Plan i 3 rachunki w Programie Systematycznego Oszczędzania Mój Dom. Minimalny okres oszczędzania: na rachunku Mój Plan 6 miesięcy, na rachunku Mój Dom 24 miesiące. Maksymalny okres oszczędzania: na rachunku Mój Plan i na rachunku Mój Dom 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: na rachunek Mój Plan 50 PLN, na rachunek Mój Dom 500 PLN. Minimalna docelowa kwota oszczędności na rachunku Mój Dom 20 000 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego bonusowego w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych. Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.

LOKATY

Lokaty terminowe w PLN

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
Oferta standardowaOferta mobilna 4 Oferta na nowe środki 5 Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 01.04.2020 r.
30 dni0,20%0,40%-WIBOR 1M + (- 1,3%)0,01%
60 dni0,30%0,60%-WIBOR 1M + (- 1,1%)0,04%
90 dni0,50%0,70%-WIBOR 1M + (- 1,0%)0,14%
180 dni0,70%0,80%1,20%WIBOR 1M + (- 0,6%)0,54%
270 dni0,70%0,80%1,20%WIBOR 1M + (- 0,5%)0,64%
1 rok1,00%1,10%1,40%WIBOR 1M + (- 0,4%)0,74%
2 lata1,10%1,20%1,40%
3 lata1,50%1,70%1,70%

4 Oferta mobilna dotyczy lokat otwieranych w serwisie mobilnym CA24.
5 Oferta na nowe środki dostępna w placówkach bankowych i serwisie telefonicznym CA24 (dla wszystkich rodzajów kont z wyłączeniem Pakietu Depozytowego, Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowego Rachunku Płatniczego dla Młodych), na łączną kwotę do 100 000 zł (limit dotyczy sumy lokat o danej długości, założonych od dnia 1.04.2020 r. w ramach jednego konta dla osób fizycznych).
Przez nowe środki należy rozumieć przyrost salda na koncie Klienta w stosunku do stanu środków zgromadzonych na jego koncie na dzień 29.02.2020 r., z wyłączeniem środków przekazanych z innych kont prowadzonych w Banku dla Klienta, w tym z kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych oraz kont dla klientów instytucjonalnych - Rolnicy indywidualni. Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.03.2020 r. wyniósł 1,14%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym lokaty terminowej.

Lokaty terminowe w walutach obcych

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Waluty (oprocentowanie stałe)
Długość lokaty EUR USD GBP
30 dni0,01%0,10%0,20%
60 dni0,01%0,10%0,20%
90 dni0,01%0,20%0,20%
180 dni0,01%0,30%0,30%
270 dni0,01%0,40%0,30%
1 rok0,01%0,40%0,30%
2 lata0,05%0,40%0,30%
3 lata0,10%1,0%0,30%

Minimalna kwota lokaty terminowej (zależnie od waluty): 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.

Lokata - lojalni zyskują
(oferta w PLN, oprocentowanie stałe)

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Okres Oferta standardowa Dodatkowe oprocentowanie 6 Lokata - lojalni zyskują
180 dni0,70%0,20% 0,90%
1 rok1,00%0,20% 1,20%
Okres Oferta mobilna 7 Dodatkowe oprocentowanie 6 Lokata - lojalni zyskują 7
180 dni0,80%0,20% 1,00%
1 rok1,10%0,20% 1,30%

6 wyższe oprocentowanie można uzyskać po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie oferty specjalnej "Lokata - lojalni zyskują"

7 oferta dotyczy lokat otwartych w serwisie mobilnym CA24

więcej

Oferta specjalna: "Lokata Mobilna"
(oferta w PLN, oprocentowanie stałe)

Obowiązuje od dnia 1.11.2019 r.

OkresOferta mobilnaDodatkowe oprocentowanie8Oferta specjalna - Mobilna Lokata
60 dni0,60%1,90%2,50%

8 Dodatkowe oprocentowanie dotyczy wyłącznie jednej lokaty terminowej w ramach konta dla osób fizycznych na kwotę maksymalną 10 000 zł otwartej w Serwisie mobilnym CA24 w ciągu 14 dni od otwarcia konta dla osób fizycznych. Minimalna kwota lokaty 1 000 zł.

Lokata dynamiczna (elastyczna) w PLN - oferta mobilna 9

Obowiązuje od dnia 1.04.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.04.2020 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 1,50%)0,01%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,90%)0,24%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)0,64%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,30%)0,84%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)1,04%
6 miesięcyWIBOR 1M1,14%
7 miesięcyWIBOR 1M + 0,10%1,24%
8 miesięcyWIBOR 1M + 0,15%1,29%
9 miesięcyWIBOR 1M + 0,20%1,34%
10 miesięcyWIBOR 1M + 0,25%1,39%
11 miesięcyWIBOR 1M + 0,30%1,44%
12 miesięcyWIBOR 1M + 0,35%1,49%

9 Oferta dotyczy lokat otwieranych w serwisie mobilnym CA24 od 01.05.2017 r. oraz lokat otwartych do 30.04.2017 r. w placówkach bankowych i serwisach bankowości elektronicznej CA24.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.03.2020 r. wyniósł 1,14%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych (elastycznych) następuje w momencie likwidacji lokaty.
Zerwanie lokaty przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.
więcej

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

zakładany od dnia 24.03.2014 r. w połączeniu z Funduszem Amundi Parasolowy FIO
założony do dnia 24.05.2014 r. w połączeniu z Funduszem Credit Agricole FIO

Obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej)3,5%2,0%

90-dniowa lokata terminowa z dzienną kapitalizacją odsetek. Stopa stała
Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Minimalna wartość lokaty:
- przy podziale środków: 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2 000 PLN
- przy podziale środków: 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2 800 PLN

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO

Produkty wycofane z oferty
Ubezpieczenie Antidotum PRO w PLN

Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
12 miesięcy1,00%
18 miesięcy1,00%

Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki umowie grupowej zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna kwota składki to 1000 zł lub co najmniej 100 zł miesięcznie przy wpłatach z harmonogramem. Osoba przystępująca do ubezpieczenia powinna być posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych i spełniać warunki opisane w dokumencie: Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., "Antidotum PRO", które są dostępne na stronach www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.
więcej

Ubezpieczenie Antidotum Progresywne w PLN

Obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
36 miesięcy (3 lata)dla pierwszego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla drugiego roku ubezpieczeniowego: 1,10%
dla trzeciego roku ubezpieczeniowego: 1,30%

Premia ubezpieczeniowa z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia obliczana jest według wskaźnika ubezpieczeniowego dla 3-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie Antidotum Progresywne. Wskaźnik ubezpieczeniowy na dzień 01.04.2020 r. wynosi odpowiednio: 1,00% dla pierwszego roku, 1,10% dla drugiego roku oraz 1,30% dla trzeciego roku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie Antidotum Progresywne oferowane jest na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Ubezpieczający), a CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 1 000 PLN. Osoba przystępująca do ubezpieczenia (max. 67 lat) powinna być posiadaczem konta dla osób fizycznych. Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Antidotum Progresywne" dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.

Pakiet Zyskowny Duet

założony do dnia 06.03.2011 r. i odnowiony od 1.04.2020 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
1 rok (oprocentowanie lokaty terminowej)1,0%1,0%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informujemy naszych Klientów, że Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kalkulator oszczędności »


Konta

Konta

Rachunek

Obowiązuje od dnia 18.08.2013 r.

Rachunek
Rachunek konta w PLNnieoprocentowany
Rachunek walutowynieoprocentowany

Indywidualna Linia Kredytowa

Obowiązuje od dnia 05.03.2015 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Konto Premium
1 Konto
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające
Konto Klasyczne
e-Konto
Konto PLUS
10,0%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dnia 21.07.2010 włącznie
Obowiązuje od dnia 05.03.2015 r.

Rodzaj pożyczki Oprocentowanie nominalne
opcja PROFIT10,0%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dn. 17.05.2004 r. włącznie
Obowiązuje od dnia 05.03.2014 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
opcja PLUS
opcja STANDARD
10,0%

Miesięczna kapitalizacja odsetek dla pożyczki w koncie.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej


Karty

Karty Gold

Karty Silver

Karty Standard


Kredyty

Kredyt gotówkowy

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł9%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,07%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 12 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 16 934,63 zł, oprocentowanie stałe 8,69%, całkowity koszt kredytu 4 934,63 zł (w tym: prowizja 1 032 zł, odsetki 3 146,77 zł, koszt ubezpieczenia 755,86 zł), 57 miesięcznych równych rat w wysokości 291,98 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 291,77 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.11.2019 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r.4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%

Kredyt konsolidacyjny

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł9%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,20%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 36 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 51 000,72 zł, oprocentowanie stałe 8,95%, całkowity koszt kredytu 14 800,72 zł (w tym: prowizja 810,88 zł, odsetki 12 046,77 zł, koszt ubezpieczenia 1 943,07 zł), 74 miesięczne równe raty w wysokości 680,01 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 679,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.11.2019 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r.4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%

Kredyt ratalny

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
do 96 miesięcymax. 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Informacja o ryzyku kredytowym

Ryzyko zmiany cen rynkowych zabezpieczeń związane jest z faktem, iż wartość rzeczy, na której zostało na rzecz Banku ustanowione zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia, może ulegać zmianie i nie pokrywać w pełni zobowiązania wynikające z zawartej umowy. W szczególności zmniejszenie wartości przewłaszczonej rzeczy nie ma wpływu na wysokość zaciągniętego kredytu. Ryzyko to występuje w umowach kredytu na zakup towarów/usług.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r.4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%


Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem zmienna stopa bazowa

Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,80%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej marży oraz zmiennej stopy bazowej.

Za stopę bazową przyjmujemy Rynkową Stopę Referencyjną:

  • WIBOR 3M dla PLN
  • LIBOR 3 M dla CHF
  • EURIBOR 3M dla EUR
Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od dnia 09.01.2012 r. możliwe jest wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę hipoteczną w Credit Agricole Bank Polska S.A. wyłącznie w walucie PLN.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN*WIBOR1,65 %0,25 %
CHF**LIBOR-0,80 %0,10 %

* Obowiązuje dla umów kredytowych zawartych do dnia 08.05.2011r.

** Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN*WIBOR1,65%0,25%
EUR**EURIBOR-0,25%0,20%

* Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od dnia 09.05.2011r. do dnia 21.07.2017 r.

** Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Walutawskaźnik o charakterze referencyjnym Stopa bazowa
PLN*WIBOR 3M**1,72%

*Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od dnia 22.07.2017 roku.

**Dla kredytów udzielonych od dnia 22.07.2017 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika o charakterze referencyjnym WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podpisana zostanie umowa kredytu. Jeżeli 25-ty dzień miesiąca nie jest dniem roboczym podmiotu publikującego ten wskaźnik i dniem roboczym Banku, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym w Twoim mieście .

Podany materiał nie stanowi oferty Banku w rozumieniu art. 66 KC. Roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w wysokości 170 000 PLN, zaciągniętego na okres 30 lat, spłacanego w formie równych rat miesięcznych wynosi 4,86%. Dane obliczone na dzień 01.10.2014r. przy następujących założeniach: aktualnej stopie bazowej WIBOR 3M (stopa zmienna) obowiązującej w Banku (2,35%) powiększonej o marżę banku w wysokości 1,65%; LTV równego 80%, ubezpieczenia pomostowego przez okres 6 miesięcy - kwota łączna 711 PLN, ubezpieczenia na życie przez cały okres kredytowania - kwota łączna 10 958 PLN, ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 212 500 PLN - kwota łączna 5969 PLN, oszacowania nieruchomości na druku bankowym w kwocie 350 PLN; opłaty za ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego w kwocie 219 PLN oraz prowizji za udzielenie kredytu w wysokości 3400 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 313 837 PLN, całkowity koszt kredytu wynosi 143 837 PLN (z czego odsetki wynoszą 122 229 PLN).

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Credit Agricole Bank Polska SA składa się ze stałej marży oraz stopy bazowej wyliczanej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR3M. Stopa bazowa ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy bazowej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku