Oszczędności i inwestycje

Oszczędności i inwestycje

Dotyczy Klientów indywidualnych

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej

Rachunek Oszczędzam

Obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie standardoweOprocentowanie promocyjne1
"Codzienne Zyski"WIBOR 1M +(- 1,5%)0%0,10%

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie standardoweOprocentowanie promocyjne1
Oferta StandardowaWIBOR 1M +(- 1,5%)0%0,10%
Oferta " Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują " 2WIBOR 1M + (- 1,5%) + 0,3%0%0,50%

Rachunek Oszczędzam w PLN w Ofercie specjalnej "Na start" 3

Rachunek Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek
dla salda do 20 000 PLN3%
dla nadwyżki środków powyżej 20 000 PLNoprocentowanie zgodne odpowiednio z Ofertą standardową i Ofertą specjalną "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" opisanymi powyżej

1 Promocja " Moje Oszczędności II " obowiązuje w okresie: 1.10.2020 r. - 30.11.2020 r.

2 Warunki oferty określa regulamin "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują".

3 Oferta specjalna „Na start” dotyczy nowo otwartego Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP, Konta dla Ciebie MOVE!, lub Konta dla Ciebie GO! od dnia 21.08.2020 r., z wyłączeniem kont klientów, którzy po 1.04.2018 r. byli już posiadaczami kont dla osób fizycznych w banku Credit Agricole. Aby skorzystać ww. Oferty, Posiadacz konta musi dodatkowo wyrazić zgody marketingowe, które oznaczają łącznie: a) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku po wygaśnięciu umowy konta, b) zgodę na otrzymywanie ofert mailingowych Banku: elektronicznie (za pomocą e-mail i SMS) oraz telefonicznie, c) zgodę na przesyłanie przez Bank informacji dotyczących umów na podany przez posiadacza konta adres e-mail. Oprocentowanie specjalne jest stałe i obowiązuje przez 3 miesiące od dnia otwarcia konta, wyłącznie dla pierwszego Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek w ramach konta objętego Ofertą „Na start”.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.09.2020 r. wyniósł 0,20%.

Rachunek Oszczędzam w walutach obcych z miesięczną kapitalizacją odsetek

Obowiązuje od dnia 1.10.2020 r.

Waluta Stopa bazowa +(-) marża Oprocentowanie zmienne
EURLIBOR 1M EUR + 0,3%0%
USDLIBOR 1M USD + (-1,95%)0%
GBPLIBOR 1M GBP + (-0,1%)0%

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopy bazowe na dzień 25.09.2020 r.: LIBOR 1M EUR: - 0,57%; LIBOR 1M USD: 0,15%; LIBOR 1M GBP: 0,05%.

W ramach konta można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek, jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek i po jednym Rachunku Oszczędzam w danej walucie obcej z miesięczną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam (w zależności od waluty Rachunku Oszczędzam): 50 PLN, 20 EUR, 20 USD, 20 GBP. Zasady ustalania stopy bazowej LIBOR 1M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych od 12.05.2015 r. i kont, dla których zawarty został aneks do Umowy konta

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.10.2020 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,6%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,20%
od 37 do 42 wpłaty1,40%
od 43 do 48 wpłaty1,60%
od 49 do 54 wpłaty1,80%
od 55 do 60 wpłaty1,90%
od 61 do 66 wpłaty2,00%
od 67 do 72 wpłaty2,10%
od 73 do 78 wpłaty2,20%
od 79 do 84 wpłaty2,30%
od 85 do 90 wpłaty2,40%
od 91 do 96 wpłaty2,50%
od 97 do 102 wpłaty2,60%
od 103 do 108 wpłaty2,70%
od 109 do 114 wpłaty2,80%
od 115 do 120 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 10 rachunków w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 120 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 września 2020r.: 0,22%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Plan

Założony od okresie 1.04.2016 r. - 18.04.2020 r. w ramach dowolnego konta dla osób fizycznych, a od 19.04.2020 r. w ramach kont dla osób fizycznych otwartych do 11.05.2015 r., bez zawartego aneksu do umowy konta.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.10.2020 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach w/w konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Mój Plan. Minimalny okres oszczędzania 6 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku. Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 września 2020 r.: 0,22%.

Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom

Zakładany od dnia 1.04.206 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obowiązujące od 1.10.2020 r.
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%0%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach konta można założyć 3 rachunki w Programie Systematycznego Oszczędzania Mój Dom. Minimalny okres oszczędzania 24 miesiące. Maksymalny okres oszczędzania 60 miesięcy. Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej 500 PLN. Minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego (bonusowego) w momencie zamknięcia rachunku.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 września 2020 r.: 0,22%.
Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.

LOKATY

Lokaty terminowe w PLN

Obowiązuje od dnia 1.10.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
Oferta standardowaStopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.10.2020 r.
30 dni0,05%WIBOR 1M + (- 1,3%)0,01%
60 dni0,05%WIBOR 1M + (- 1,1%)0,01%
90 dni0,05%WIBOR 1M + (- 1,0%)0,01%
180 dni0,05%WIBOR 1M + (- 0,6%)0,01%
270 dni0,10%WIBOR 1M + (- 0,5%)0,01%
1 rok0,10%WIBOR 1M + (- 0,4%)0,01%
2 lata0,10%
3 lata0,30%

Lokata odnawialna odnawia się według standardowej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.09.2020 r. wyniósł 0,20%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym lokaty terminowej.

Lokaty terminowe w walutach obcych

Obowiązuje od dnia 1.06.2020 r.

Waluty (oprocentowanie stałe)
Długość lokaty EUR USD GBP
30 dni0,01%0,10%0,20%
60 dni0,01%0,10%0,20%
90 dni0,01%0,20%0,20%
180 dni0,01%0,20%0,20%
270 dni0,01%0,20%0,20%
1 rok0,01%0,20%0,20%
2 lata0,05%0,30%0,30%
3 lata0,10%0,30%0,30%

Minimalna kwota lokaty terminowej (zależnie od waluty): 100 EUR, 100 USD, 100 GBP.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie umownym.

Lokata dynamiczna w PLN - oferta mobilna 6

otwarta lub odnowiona od 31.08.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.10.2020 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,50%)0,01%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)0,01%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)0,01%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)0,01%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,45%)0,01%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,01%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,01%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,05%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,05%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,05%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)0,10%
12 miesięcyWIBOR 1M0,20%

Lokata dynamiczna w PLN - oferta mobilna 6

otwarta lub odnowiona do 30.08.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.10.2020 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 1,50%)0,01%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,90%)0,01%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)0,01%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,30%)0,01%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)0,10%
6 miesięcyWIBOR 1M0,20%
7 miesięcyWIBOR 1M + 0,10%0,30%
8 miesięcyWIBOR 1M + 0,15%0,35%
9 miesięcyWIBOR 1M + 0,20%0,40%
10 miesięcyWIBOR 1M + 0,25%0,45%
11 miesięcyWIBOR 1M + 0,30%0,50%
12 miesięcyWIBOR 1M + 0,35%0,55%

6 Oferta dotyczy lokat otwieranych w serwisie mobilnym CA24 od 01.05.2017 r. oraz lokat otwartych do 30.04.2017 r. w placówkach bankowych i serwisach bankowości elektronicznej CA24.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. WIBOR 1M na dzień 25.09.2020 r. wyniósł 0,20%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych (elastycznych) następuje w momencie likwidacji lokaty.
Zerwanie lokaty przed upływem 12 miesięcy powoduje naliczenie odsetek za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.
więcej

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

Obowiązuje od dnia 22.06.2019 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej)2,00%1,00%

90-dniowa lokata terminowa z dzienną kapitalizacją odsetek. Stopa stała
Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Minimalna wartość lokaty:
- przy podziale środków: 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2 000 PLN
- przy podziale środków: 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2 800 PLN

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO

Produkty wycofane z oferty
Ubezpieczenie Antidotum PRO w PLN

Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
12 miesięcy1,00%
18 miesięcy1,00%

Antidotum PRO jest ubezpieczeniem na życie i dożycie, dzięki umowie grupowej zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna kwota składki to 1000 zł lub co najmniej 100 zł miesięcznie przy wpłatach z harmonogramem. Osoba przystępująca do ubezpieczenia powinna być posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych i spełniać warunki opisane w dokumencie: Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., "Antidotum PRO", które są dostępne na stronach www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.
więcej

Ubezpieczenie Antidotum Progresywne w PLN

Obowiązuje od dnia 22.06.2020 r.

Okres ubezpieczenia Wskaźnik ubezpieczeniowy w skali roku
36 miesięcy (3 lata)dla pierwszego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla drugiego roku ubezpieczeniowego: 1,00%
dla trzeciego roku ubezpieczeniowego: 1,00%

Premia ubezpieczeniowa z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia obliczana jest według wskaźnika ubezpieczeniowego dla 3-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie Antidotum Progresywne. Wskaźnik ubezpieczeniowy na dzień 22.06.2020 r. wynosi 1,00% dla każdego z trzech lat trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie Antidotum Progresywne oferowane jest na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. (Ubezpieczający), a CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Minimalna wartość składki ubezpieczeniowej to 1 000 PLN. Osoba przystępująca do ubezpieczenia (max. 67 lat) powinna być posiadaczem konta dla osób fizycznych. Warunki ubezpieczenia - wyciąg z Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Antidotum Progresywne" dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl i w placówkach Banku.

Pakiet Zyskowny Duet

założony do dnia 06.03.2011 r. i odnowiony od 13.08.2020 r.

Okres / podział środków 50% lokata terminowa 50% fundusz 70% lokata terminowa 30% fundusz
1 rok (oprocentowanie lokaty terminowej)0,10%0,10%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informujemy naszych Klientów, że Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Kalkulator oszczędności »


Konta

Konta

Rachunek

Obowiązuje od dnia 18.08.2013 r.

Rachunek
Rachunek konta w PLNnieoprocentowany
Rachunek walutowynieoprocentowany

Indywidualna Linia Kredytowa

Obowiązuje od dnia 29.05.2020 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM
Konto Premium
1 Konto
Konto PROSTOoszczędzające PLUS
Konto PROSTOoszczędzające
Konto Klasyczne
e-Konto
Konto PLUS
7,2%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dnia 21.07.2010 włącznie
Obowiązuje od dnia 29.05.2020 r.

Rodzaj pożyczki Oprocentowanie nominalne
opcja PROFIT7,2%

Pożyczka w koncie

Udzielona do dn. 17.05.2004 r. włącznie
Obowiązuje od dnia 29.05.2020 r.

Rodzaj konta Oprocentowanie nominalne
opcja PLUS
opcja STANDARD
7,2%

Miesięczna kapitalizacja odsetek dla pożyczki w koncie.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej


Karty

Karty Gold

Karty Silver

Karty Standard


Kredyty

Kredyt gotówkowy

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł9%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,07%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 12 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 16 934,63 zł, oprocentowanie stałe 8,69%, całkowity koszt kredytu 4 934,63 zł (w tym: prowizja 1 032 zł, odsetki 3 146,77 zł, koszt ubezpieczenia 755,86 zł), 57 miesięcznych równych rat w wysokości 291,98 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 291,77 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.11.2019 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r.4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%

Kredyt konsolidacyjny

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej
Obowiązują od dnia 24.05.2016 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 1 000 zł do 150 000 zł9%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,20%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 36 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 51 000,72 zł, oprocentowanie stałe 8,95%, całkowity koszt kredytu 14 800,72 zł (w tym: prowizja 810,88 zł, odsetki 12 046,77 zł, koszt ubezpieczenia 1 943,07 zł), 74 miesięczne równe raty w wysokości 680,01 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 679,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.11.2019 r. na przykładzie reprezentatywnym.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r.4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%

Kredyt ratalny

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
do 96 miesięcymax. 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Informacja o ryzyku kredytowym

Ryzyko zmiany cen rynkowych zabezpieczeń związane jest z faktem, iż wartość rzeczy, na której zostało na rzecz Banku ustanowione zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia, może ulegać zmianie i nie pokrywać w pełni zobowiązania wynikające z zawartej umowy. W szczególności zmniejszenie wartości przewłaszczonej rzeczy nie ma wpływu na wysokość zaciągniętego kredytu. Ryzyko to występuje w umowach kredytu na zakup towarów/usług.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Informacja o wysokości odsetek karnych (oprocentowania zadłużenia przeterminowanego)

Jakich umów dotyczySposób wyliczenia wysokości stopy procentowejStopa odsetek w skali roku
Dla umów zawartych do 31 grudnia 2015 r.4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, nie więcej niż 2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego10%
Dla umów zawartych od 1 stycznia 2016 r.2-krotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), określonych w art. 481 kodeksu cywilnego14%


Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem zmienna stopa bazowa

Wysokość marż dla kredytów i pożyczek hipotecznych
dla kredytu mieszkaniowego w PLNOd 1,85%
dla pożyczki hipotecznej w PLNOd 4,25%
dla kredytu konsolidacyjnego w PLNOd 2,50%

Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest zmienne i składa się z dwóch elementów: stałej marży oraz zmiennej stopy bazowej.

Za stopę bazową przyjmujemy Rynkową Stopę Referencyjną:

  • WIBOR 3M dla PLN
  • LIBOR 3 M dla CHF
  • EURIBOR 3M dla EUR
Stopy bazowe oraz współczynniki zmiany oprocentowania

Wyznaczone na podstawie notowań WIBOR 3M, LIBOR 3M, EURIBOR 3M zgodnie z zasadami określonymi w umowach kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, dla kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych".

Od 1 lipca 2018 r. do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnik referencyjny WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obowiązująca w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN1WIBOR 3M1,17 %0,25 %
CHF2LIBOR 3M-0,70 %0,10 %

1 Obowiązuje dla umów kredytowych zawartych do dnia 08.05.2011r.

2 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów

Tabela stóp bazowych oraz współczynników zmiany oprocentowania obwiązująca dla kredytów/pożyczek w okresie od 1.06.2020 r. do 31.08.2020 r., dla których w czerwcu 2020 r. następuje zmiana stopy bazowej na zasadach określonych w umowach kredytów

Waluta Stopa referencyjna Stopa bazowa Współczynnik zmiany oprocentowania
PLN3WIBOR 3M0,68%0,25%
EUR4EURIBOR 3M-0,42%0,20%

3 Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od dnia 09.05.2011r. do dnia 21.07.2017 r.

4 Wysokość stopy bazowej dla kredytów udzielonych przez Bank w danej walucie. Podanie wysokości stopy bazowej nie jest równoznaczne z dostępnością waluty w ofercie Banku w zakresie udzielania nowych i przewalutowywania istniejących kredytów.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Walutawskaźnik referencyjny Stopa bazowa
PLN5WIBOR 3M z dnia 25.05.2020 r.60,68%

5Obowiązuje dla umów kredytowych zawieranych od dnia 23.07.2017 roku.

6Dla kredytów udzielonych od 23.07.2018 roku, do ustalenia wysokości stopy bazowej przyjmuje się wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z 25- tego dnia miesiąca kalendarzowego Jeżeli ten dzień miesiąca jest dniem wolnym Administratora wskaźnika referencyjnego, wówczas przyjmuje się wartość wskaźnika z ostatniego dnia roboczego przed 25-tym. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest GPW BENCHMARK S.A. Aktualna wartość stawek WIBOR 3M publikowana jest na stronie internetowej https://www.gpwbenchmark.pl.

Wysokość stóp bazowych obowiązujących od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Walutawskaźnik referencyjny Stopa bazowa
PLNWIBOR 3M z dnia 25.05.2020 r.0,68%

Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i równe dwukrotnej wysokości oprocentowania kredytu określonego w umowie kredytowej, lecz nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 kodeksu cywilnego, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym w Twoim mieście .

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego „Prowizja 0%” wynosi 3,12%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 263 000 zł; całkowita kwota do zapłaty 372 048,40 zł; całkowity koszt kredytu 109 048,40 zł (w tym: 88 438,20 zł odsetki, prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, prowizja za wcześniejszą spłatę 0 zł, ubezpieczenie na życie 12 602,50 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 568,60 zł, opłata za prowadzenie konta 0 zł, opłata za operat szacunkowy 420 zł, PCC 19 zł). Okres kredytowania wynosi 292 miesięcy - w równych ratach; rata miesięczna 1 201,88 zł; oprocentowanie kredytu 2,48% będące sumą stopy bazowej (stopa zmienna WIBOR 3M) obowiązującej w banku (0,27%) i marży banku (2,21%); dla LTV równego 69% podwyższona marża do czasu ustanowienia hipoteki o 1,2% za okres 3 miesięcy - 787,94 zł. Kalkulacja z 01.07.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu w Credit Agricole Bank Polska SA składa się ze stałej marży oraz stopy bazowej wyliczanej na podstawie Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR3M. Stopa bazowa ulega zmianie w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. Zmiana stopy bazowej powoduje zmianę oprocentowania kredytu, które ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wzrost oprocentowania powoduje podwyższenie wysokości raty należnej do spłaty. Spadek oprocentowania kredytu powoduje obniżenie wysokości raty należnej do spłaty.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku