Konta

Konta osobiste
Karty kredytowe

Karty Gold

Podstawowe opłaty kart Credit Agricole Gold
Za wydanie / używanie karty głównej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 18 000 zł
lub
75 zł przy obrocie rocznym kartą min. 12 000 zł
lub
200 zł
Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 18 000 zł
lub
35 zł przy obrocie rocznym kartą min. 12 000 zł
lub
75 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 0 zł
Nowy numer PIN 0 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku4% min. 13,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą4% min. 11,90 zł
Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 0 zł
Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 0 zł
Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki- w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR) - 1 PLN
- w serwisie telefonicznym - 5 PLN
- w placówce Banku - 9 PLN
Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty 0 zł
Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych1% min. 5 PLN
Wymagana spłata minimalna4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł
Dzień spłaty26 dzień od daty generowania wyciągu
Pakiety ubezpieczeńPakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie

Dokumenty związane z kartami Gold

Karta Silver

Podstawowe opłaty kart Credit Agricole Silver
Prowadzenie rachunku karty 0 zł jeśli jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym wyniesie co najmniej 700 zł
lub
7,90 zł.
Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 5 000 zł
lub
18 zł przy obrocie rocznym kartą min. 2 500 zł
lub
35 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 25 zł
Nowy numer PIN 10 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki
w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR)1 zł
w serwisie telefonicznym5 zł
w placówce Banku9 zł
Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych1% min. 5 PLN
Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty 0 zł
Wymagana spłata minimalna4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł
Dzień spłaty24 dzień od daty generowania wyciągu
Pakiety ubezpieczeńPakiet Podstawowy - 0,25% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,55% miesięcznie

Dokumenty związane z kartą Silver

Karta Standard

Podstawowe opłaty karty Credit Agricole Visa Standard
Prowadzenie rachunku karty 0 zł jeśli suma wszystkich transakcji wykonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 400 zł
lub
4,90 zł
Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 2 400 zł
lub
9 zł przy obrocie rocznym kartą min. 1 200 zł
lub
18 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 20 zł
Blokada karty na wniosek Użytkownika 25 zł
Nowy numer PIN 10 zł
Płatności bezgotówkowe 0 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki
w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR)1 zł
w serwisie telefonicznym5 zł
w placówce Banku9 zł
Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych1% min. 5 PLN
Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty 0 zł
Zmiana kwoty limitu kredytowego 0 zł
Wymagana spłata minimalna4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł
Dzień spłaty24 dzień od daty generowania wyciągu
Pakiety ubezpieczeńPakiet Podstawowy - 0,25% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,65% miesięcznie

Dokumenty związane z kartą Standard

Visa Castorama

Podstawowe opłaty
Wydanie karty głównej0 zł
Opłata za wydanie/opłata roczna za kartę dodatkową25 zł
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna)2,90 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej25 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie3 zł
Wymagana spłata minimalnaWymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, min. 20 zł

Dokumenty związane z kartą Visa Castorama

Alsolia Mastercard

Podstawowe opłaty
Wydanie karty głównej0 zł
Opłata za wydanie/opłata roczna za kartę dodatkową25 zł
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna)2,90 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej25 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie3 zł
Wymagana spłata minimalnaWymagana spłata minimalna 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł

Dokumenty związane z kartą Alsolia Mastercard

RTVEuroAGD Mastercard

Podstawowe opłaty
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna)2,90 zł
Opłata za wydanie/opłata roczna za kartę dodatkową25 zł
Zastrzeżenie karty0 zł
Duplikat karty25 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie2 zł
Wymagana spłata minimalnaWymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł

Dokumenty związane z kartą RTVEuroAGD Mastercard
Kredyty

Kredyt gotówkowy

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Ukryj

Kredyt ratalny

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych na zakup towarów/usług

Obowiązująca:

 • dla umów kredytu na zakup towarów/usług zawieranych poza lokalem sprzedawcy: od 9 marca 2018 roku,
 • dla pozostałych umów kredytu na zakup towarów/usług: od 11 marca 2018 roku

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytudo 50% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11. 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

1) opłata pobierana z góry

Kredyt konsolidacyjny

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Ukryj

Kredyt samochodowy

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów na zakup pojazdów udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska SA obowiązująca od dnia 23.09.2011r.

CZYNNOŚCI OPŁATA
Opłata za restrukturyzację kredytu na wniosek Kredytobiorcy1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 20 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 20 PLN
Czynności monitujące 2

1) Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu
2) Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (np. upomnienie, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę) 3
3) Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu13 PLN15 PLN

50 PLN
Zapytanie do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA45 PLN
Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego35 PLN
Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego/Wyciąg z ksiąg Banku15 PLN
Opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych 4 :
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.),
 • Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).

1) opłata pobierana z góry
2) Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli zastosowanie upomnienia telefonicznego nie jest możliwe, stosuje korespondencję listowną. W wyniku tych czynności zostają ustalone z Kredytobiorcą termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania; niedochowanie terminu bądź zakresu przez Kredytobiorcę skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności; spełnienie całości wymagalnego zobowiązania w ustalonym terminie powoduje zaprzestanie działań monitujących
3) opłatą za korespondencję kierowaną do Poręczycieli Bank obciąża Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek
4) aktualizacja podstaw prawnych: czerwiec 2009 r.

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska SA. (Banku). Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji, jak również do wprowadzania do Tabeli nowych opłat i prowizji, w zależności od poziomu ponoszonych przez Bank kosztów poszczególnych czynności. Informacje o zmianach w Tabeli będą udostępniane Państwu za pomocą komunikatów ogłaszanych w placówkach Banku.
Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne
Oszczędności i Inwestycje

Fundusze inwestycyjne

Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA - (dotyczy osób, które zawarły Umowy uczestnictwa w programach do dnia 21.05.2016 r.)

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa: Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa:
0% Okres inwestycji* Stawka
Do 4 lat2,5%
Po 4 latach2%
Po 5 latach1,5%
Po 6 latach1%
Po 8 latach0,5%
Po 10 latach0%

* Dany rok zostaje zaliczony do okresu inwestycji, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa powoduje naliczanie okresu inwestycji od początku.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Program INWESTUJĘ

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Wartość rejestru Stawka/Subfundusz Okres inwestycji Stawka
CA Lokacyjny CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny, CA Akcji Nowej Europy
0,00 zł - 9 999,99 zł2%2,5%Do 6 m-cy1%*
10 000,00 zł - 24 999,99 zł1%2%Do 1 roku0,75%*
25 000,00 zł - 49 999,99 zł0,75%1,75%Do 2 lat0,5%*
50 000,00 zł - 99 999,99 zł0,5%1,50%Do 3 lat0,25%*
100 000,00 zł - 199 999,99 zł0,35%1,35%Powyżej 3 lat0%
200 000,00 zł i powyżej0,15%1,15%

* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz Stawka opłaty za zarządzanie
CA Lokacyjny1,95%
CA Stabilnego Wzrostu2,25%
CA Dynamiczny Polski2,75%
CA Akcyjny2,95%
CA Akcji Nowej Europy3,95%

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

Proogram Inwestuję
Nazwa SubfunduszuCredit Agricole Lokacyjny, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny, Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Pierwsza wpłata1000 zł
Kolejna wpłata500 zł

Opłata za konwersję Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Konwersję pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Konwersji, w przypadku Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu do 3 miesięcy włącznie. W przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa podlegające Konwersji, zapisane są na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu powyżej trzech miesięcy opłata za Konwersję nie jest pobierana. Konwersje w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka nie podlegają opłacie.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku