Opłaty i prowizje

Konta

Konta osobiste

Karty kredytowe

Karty Gold
Karta Silver
Karta Standard
Visa Dom
Decathlon Mastercard
RTVEuroAGD Mastercard
Visa Silver (poprzednio Visa Auchan)
Visa Silver (poprzednio Visa Leroy Merlin)

Kredyty

Kredyt gotówkowy

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Kredyt ratalny
Kredyt konsolidacyjny
Kredyt samochodowy

Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Oszczędności i Inwestycje

Fundusze inwestycyjne

Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program Inwestuję

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek UczestnictwaOpłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Wartość rejestruStawka/SubfunduszOkres inwestycjiStawka
CA Dłużny KrótkoterminowyCA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny
0,00 zł - 9 999,99 zł2,00%2,50%Do 6 m-cy1,00%1
10 000,00 zł - 24 999,99 zł1,00%2,00%Do 1 r.0,75%1
25 000,00 zł - 49 999,99 zł0,75%1,75%Do 2 lat0,50%1
50 000,00 zł - 99 999,99 zł0,50%1,50%Do 3 lat0,25%1
100 000,00 zł - 199 999,99 zł0,35%1,35%Powyżej 3 lat0,00%
200 000,00 zł i powyżej0,15%1,15%

1 Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii D opłaty nie są pobierane. Informacja o rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D zostanie zamieszczona na stronie www.credit-agricole.pl.

Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz Rzeczywista stawka opłaty za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii AMaksymalna stawka opłaty za zarządzanie przewidziana przez statut dla Jednostek Uczestnictwa kategorii ARzeczywista stawka opłaty za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii DMaksymalna stawka opłaty za zarządzanie przewidziana przez statut dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D
CA Dłużny Krótkoterminowy0,65%1,70%0,60%1,60%
CA Stabilnego Wzrostu2,00%2,00%1,90%1,90%
CA Dynamiczny Polski2,00%2,00%1,90%1,90%
CA Akcyjny2,00%2,00%1,90%1,90%

Opłata za wyniki inwestycyjne Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za wyniki inwestycyjne, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa. Opłata za wyniki jest naliczana i wypłacana wyłącznie wtedy, gdy stopa zwrotu z danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przewyższa stopę zwrotu z benchmarku określonego dla danego Subfunduszu w tzw. okresie odniesienia. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu. Stawka opłaty za wyniki inwestycyjne wynosi dla każdej z kategorii wszystkich Subfunduszy 20% nadwyżki wyniku danego Subfunduszu ponad jego benchmark.

Opłata za Zamianę Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Zamianę pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Zamianie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Zamiany, dla Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, do 3 miesięcy włącznie. Okres 3 miesięcy liczony jest od Dnia Wyceny w którym jednostki uczestnictwa zostały nabyte na dany Subrejestr, w danym Subfunduszu, do Dnia Wyceny, w którym nastąpiła realizacja zlecenia Zamiany. Nie jest brana pod uwagę data nabycia na innych Subrejestrach, w innych Subfunduszach (dla jednostek uczestnictwa, które wcześniej podlegały Zamianie). Po tym okresie opłata wynosi 0%. Przy Zamianie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Zamiany w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka ani Zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii D nie podlegają opłacie.

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do Programu Inwestuję

Nazwa SubfunduszuCredit Agricole Dłużny Krótkoterminowy, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny
Pierwsza wpłata1000 zł
Kolejna wpłata500 zł

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia