Konta

Konta osobiste
Karty kredytowe

Karty Gold

Podstawowe opłaty kart Credit Agricole Gold
Za wydanie / używanie karty głównej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 18 000 zł
lub
75 zł przy obrocie rocznym kartą min. 12 000 zł
lub
200 zł
Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 18 000 zł
lub
35 zł przy obrocie rocznym kartą min. 12 000 zł
lub
75 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 0 zł
Nowy numer PIN 0 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku 4% min. 13,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą 4% min. 11,90 zł
Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 0 zł
Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 0 zł
Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki - w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR) - 1 PLN
- w serwisie telefonicznym - 5 PLN
- w placówce Banku - 9 PLN
Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty 0 zł
Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych 1% min. 5 PLN
Wymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł
Dzień spłaty 26 dzień od daty generowania wyciągu
Pakiety ubezpieczeń Pakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie

Dokumenty związane z kartami Gold

Karta Silver

Podstawowe opłaty kart Credit Agricole Silver
Prowadzenie rachunku karty 0 zł jeśli jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym wyniesie co najmniej 700 zł
lub
7,90 zł.
Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 5 000 zł
lub
18 zł przy obrocie rocznym kartą min. 2 500 zł
lub
35 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 25 zł
Nowy numer PIN 10 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku 5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą 5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki
w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR) 1 zł
w serwisie telefonicznym 5 zł
w placówce Banku 9 zł
Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych 1% min. 5 PLN
Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty 0 zł
Wymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł
Dzień spłaty 24 dzień od daty generowania wyciągu
Pakiety ubezpieczeń Pakiet Podstawowy - 0,25% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,55% miesięcznie

Dokumenty związane z kartą Silver

Karta Standard

Podstawowe opłaty karty Credit Agricole Visa Standard
Prowadzenie rachunku karty 0 zł jeśli suma wszystkich transakcji wykonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 400 zł
lub
4,90 zł
Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) 0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 2 400 zł
lub
9 zł przy obrocie rocznym kartą min. 1 200 zł
lub
18 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 20 zł
Blokada karty na wniosek Użytkownika 25 zł
Nowy numer PIN 10 zł
Płatności bezgotówkowe 0 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku 5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą 5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 5 zł
Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki
w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR) 1 zł
w serwisie telefonicznym 5 zł
w placówce Banku 9 zł
Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych 1% min. 5 PLN
Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty 0 zł
Zmiana kwoty limitu kredytowego 0 zł
Wymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł
Dzień spłaty 24 dzień od daty generowania wyciągu
Pakiety ubezpieczeń Pakiet Podstawowy - 0,25% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,65% miesięcznie

Dokumenty związane z kartą Standard

Visa Castorama

Podstawowe opłaty
Wydanie karty głównej 0 zł
Opłata za wydanie/opłata roczna za kartę dodatkową 25 zł
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna) 2,90 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 25 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku 5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą 5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 3 zł
Wymagana spłata minimalna Wymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, min. 20 zł

Dokumenty związane z kartą Visa Castorama

Alsolia Mastercard

Podstawowe opłaty
Wydanie karty głównej 0 zł
Opłata za wydanie/opłata roczna za kartę dodatkową 25 zł
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna) 2,90 zł
Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej 25 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku 5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą 5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 3 zł
Wymagana spłata minimalna Wymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, min. 20 zł

Dokumenty związane z kartą Alsolia Mastercard

RTVEuroAGD Mastercard

Podstawowe opłaty
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna) 2,90 zł
Opłata za wydanie/opłata roczna za kartę dodatkową 25 zł
Zastrzeżenie karty 0 zł
Duplikat karty 25 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku 5% min. 15,90 zł
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą 5% min. 12,90 zł
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2 zł
Wymagana spłata minimalna Wymagana spłata minimalna 4% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne bankowi opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł

Dokumenty związane z kartą RTVEuroAGD Mastercard
Kredyty

Kredyt gotówkowy

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Ukryj

Kredyt ratalny

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w ramach Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami.

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytu do 20% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy 2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy. Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804),
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.790 ze zm.).
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11. 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).

Aktualizacja podstaw prawnych: styczeń 2016 r.

1) opłata pobierana z góry

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Tabela oprocentowania

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
od 1 do 36 miesięcy max 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Kredyt konsolidacyjny

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Ukryj

Kredyt samochodowy

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów na zakup pojazdów udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska SA obowiązująca od dnia 23.09.2011r.

CZYNNOŚCI OPŁATA
Opłata za restrukturyzację kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 20 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 20 PLN
Czynności monitujące 2

1) Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu
2) Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (np. upomnienie, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę) 3
3) Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu13 PLN15 PLN

50 PLN
Zapytanie do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA 45 PLN
Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego 35 PLN
Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego/Wyciąg z ksiąg Banku 15 PLN
Opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy. Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych 4 :
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.),
 • Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).

1) opłata pobierana z góry
2) Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli zastosowanie upomnienia telefonicznego nie jest możliwe, stosuje korespondencję listowną. W wyniku tych czynności zostają ustalone z Kredytobiorcą termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania; niedochowanie terminu bądź zakresu przez Kredytobiorcę skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności; spełnienie całości wymagalnego zobowiązania w ustalonym terminie powoduje zaprzestanie działań monitujących
3) opłatą za korespondencję kierowaną do Poręczycieli Bank obciąża Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek
4) aktualizacja podstaw prawnych: czerwiec 2009 r.

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska SA. (Banku). Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji, jak również do wprowadzania do Tabeli nowych opłat i prowizji, w zależności od poziomu ponoszonych przez Bank kosztów poszczególnych czynności. Informacje o zmianach w Tabeli będą udostępniane Państwu za pomocą komunikatów ogłaszanych w placówkach Banku.
Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne

Tabela opłat i prowizji kredytów i pożyczek hipotecznych w Credit Agricole Bank Polska S.A.

dotyczy kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych, od dnia 27.02.2015r. - dla kredytów mieszkaniowych z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych"

(obowiązuje od dnia 11.03.2016r.)

Czynności Stawki
Przewalutowanie kredytu lub pożyczki na walutę PLN 0 PLN
Sporządzenie harmonogramu spłaty na wniosek Klienta 0 PLN
Udzielenie, podwyższenie kwoty kredytu mieszkaniowego (w tym również przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku), kredytu mieszkaniowego z dopłatami "Rodzina na swoim", kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem wkładu własnego "Mieszkanie dla Młodych"
- ostateczna wysokość prowizji ustalona zostanie w umowie kredytu – dotyczy kredytów w PLN
0% - 3,0%
Udzielenie, podwyższenie kwoty kredytu mieszkaniowego (w tym również przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku),
- ostateczna wysokość prowizji ustalona zostanie w umowie kredytu i w szczególnych przypadkach może być inna niż podanych w TOiP zakresach - dotyczy kredytów w EUR

- dla wniosków o udzielenie / podwyższenie kwoty kredytu mieszkaniowego złożonych od dnia 16.10.2010r. do dnia 08.01.2012 włącznie

2,0 %
Udzielenie pożyczki hipotecznej, kredytu konsolidacyjnego 3,00 - 5,00%
Przedterminowa spłata kredytu/pożyczki dla umów zawartych do dnia 23.03.2009r.

a) nieprzekraczająca 10% aktualnej kwoty zadłużenia

b) przekraczająca 10% aktualnej kwoty zadłużenia oraz całkowita przedterminowa spłata kredytu.


Prowizja za spłatę całkowitą nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 ze zm.).
0%

1% od kwoty spłaty przekraczającej 10% aktualnej kwoty zadłużenia
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu/pożyczki dla umów zawartych od dnia 24.03.2009r. do 30.11.2009r.

a) w okresie pierwszych 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

b) w okresie od 6 do 8 roku od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

c) w okresie od 9 do 10 roku od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

d) po upływie 10 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

Prowizja za spłatę całkowitą nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 ze zm.).3%

2%

1%

0%

Prowizja liczona od kwoty spłaty
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu/pożyczki dla umów zawartych od dnia 01.12.2009r.

a) w okresie pierwszych 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

b) po upływie 3 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

Prowizja za spłatę całkowitą nie dotyczy kredytów konsumenckich podlegających przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 ze zm.).


2%

0%

Prowizja liczona od kwoty spłaty
Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu/pożyczki dla umów zawartych od dnia 27.01.2016r. 0%
Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej (nie dotyczy aneksów związanych z: prolongatą kredytu wskutek zawieszenia spłaty kapitału, automatyczną spłatą kredytu/pożyczki z rachunku bieżącego prowadzonego w Credit Agricole Bank Polska S.A., zmianą towarzystwa ubezpieczeniowego, umożliwieniem dokonywania spłaty w walucie kredytu dla kredytu denominowanego do waluty obcej oraz wcześniejszą spłatę 300 PLN
Sporządzenie porozumienia w sprawie zmian osobowych po stronie kredytobiorcy / pożyczkobiorcy (zwolnienie z długu, przejęcie długu, przystąpienie do długu) 300 PLN
Sporządzenie kopii umowy kredytowej wraz z załącznikami na wniosek kredytobiorcy / pożyczkobiorcy, poręczyciela, dłużnika rzeczowego * 50 PLN
Za każde wysłanie wezwania (monitu) do dostarczenia dokumentów lub informacji, które kredytobiorca / pożyczkobiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku zgodnie z zawartą umową - monitoring zobowiązań (opłata pobierana jest za monit, nie częściej niż raz w miesiącu w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie) 15 PLN
Wystawienie zaświadczenia / opinii na wniosek Klienta Sporządzenie historii spłaty kredytu/ pożyczki - za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 150 PLN
Opłata za restrukturyzację kredytu/ pożyczki na wniosek Kredytobiorcy (w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie kredytu/pożyczki - od kapitału objętego restrukturyzacją) 1% kapitału objętego restrukturyzacją
min. 100 PLN
Powiadomienie i czynności monitujące związane z nieterminową spłatą kredytu:

1) Powiadomienie w formie wiadomości SMS
2) Monit telefoniczny
3) Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy (np. monit listowny, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę)
4) Wizyta windykacyjna


0 PLN
0 PLN
0 PLN
0 PLN

* Bank nie pobiera opłat za odesłanie na wniosek Klienta dokumentów znajdujących się w aktach kredytowych np. operatów szacunkowych, aktów notarialnych.

Dla kredytów i pożyczek denominowanych powyższe opłaty naliczone w trakcie trwania umowy są dopisywane do rachunku technicznego w walucie kredytu w dniu naliczenia opłaty. Opłaty wyrażone w PLN są przeliczane na walutę kredytu wg kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Credit Agricole Bank Polska S.A. w momencie naliczenia opłaty

Opłaty za czynności związane z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie kredytu (obowiązują od 01.04.2016r.)

Czynności Stawki
Inspekcja / fotoinspecja nieruchomości 160 PLN
Oszacowanie wartości nieruchomości:

 1. nieruchomości lokalowej
 2. nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
 3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe210 PLN
220 PLN
210 PLN
Sporządzany na wniosek klienta

Operat szacunkowy:

 1. nieruchomości lokalowej
 2. nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym zgłoszonym do użytkowania
 3. nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym– na której trwa proces inwestycyjny: budowa, rozbudowa, remont, modernizacja
 4. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe
Aktualizacja wyceny nieruchomości, sporządzonej za pośrednictwem Banku (w okresie 1 roku od dnia wykonania pierwotnej wyceny)
385 PLN

590 PLN

650 PLN

385 PLN

50% opłaty za pierwotną wycenę

Koszty sądowe i komornicze - opłaty niezależne od Banku

Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm. )
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1805 ).
 • Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.).
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).

Dokumenty związane z kredytem hipotecznym
Oszczędności i Inwestycje

Fundusze inwestycyjne

Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM oraz SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA - (dotyczy osób, które zawarły Umowy uczestnictwa w programach do dnia 21.05.2016 r.)

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa: Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa:
0% Okres inwestycji* Stawka
Do 4 lat 2,5%
Po 4 latach 2%
Po 5 latach 1,5%
Po 6 latach 1%
Po 8 latach 0,5%
Po 10 latach 0%

* Dany rok zostaje zaliczony do okresu inwestycji, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa powoduje naliczanie okresu inwestycji od początku.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Program INWESTUJĘ

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Wartość rejestru Stawka/Subfundusz Okres inwestycji Stawka
CA Lokacyjny CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny, CA Akcji Nowej Europy
0,00 zł - 9 999,99 zł 2% 2,5% Do 6 m-cy 1%*
10 000,00 zł - 24 999,99 zł 1% 2% Do 1 roku 0,75%*
25 000,00 zł - 49 999,99 zł 0,75% 1,75% Do 2 lat 0,5%*
50 000,00 zł - 99 999,99 zł 0,5% 1,50% Do 3 lat 0,25%*
100 000,00 zł - 199 999,99 zł 0,35% 1,35% Powyżej 3 lat 0%
200 000,00 zł i powyżej 0,15% 1,15%

* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz Stawka opłaty za zarządzanie
CA Lokacyjny 1,95%
CA Stabilnego Wzrostu 2,25%
CA Dynamiczny Polski 2,75%
CA Akcyjny 2,95%
CA Akcji Nowej Europy 3,95%

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

Proogram Inwestuję
Nazwa SubfunduszuCredit Agricole Lokacyjny, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny, Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Pierwsza wpłata 1000 zł
Kolejna wpłata 500 zł

Opłata za konwersję Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Konwersję pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Konwersji, w przypadku Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu do 3 miesięcy włącznie. W przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa podlegające Konwersji, zapisane są na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu powyżej trzech miesięcy opłata za Konwersję nie jest pobierana. Konwersje w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka nie podlegają opłacie.

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku