Konta

Konta osobiste
Karty kredytowe

Karty Gold

Karta Silver

Karta Standard

Visa Dom

Decathlon Mastercard

RTVEuroAGD Mastercard

Visa Auchan

Visa Leroy Merlin
Kredyty

Kredyt gotówkowy

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Ukryj

Kredyt ratalny

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych na zakup towarów/usług

Obowiązująca:

 • dla umów kredytu na zakup towarów/usług zawieranych poza lokalem sprzedawcy: od 9 marca 2018 roku,
 • dla pozostałych umów kredytu na zakup towarów/usług: od 11 marca 2018 roku

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytudo 50% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11. 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

1) opłata pobierana z góry

Kredyt konsolidacyjny

Tabele opłat i prowizji obowiązujące przed 28.07.2016 r.

Ukryj

Kredyt samochodowy

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów na zakup pojazdów udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska SA obowiązująca od dnia 23.09.2011r.

CZYNNOŚCI OPŁATA
Opłata za restrukturyzację kredytu na wniosek Kredytobiorcy1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 20 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 20 PLN
Czynności monitujące 2

1) Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu
2) Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (np. upomnienie, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę) 3
3) Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu13 PLN15 PLN

50 PLN
Zapytanie do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA45 PLN
Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego35 PLN
Wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego/Wyciąg z ksiąg Banku15 PLN
Opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych 4 :
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.),
 • Ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).

1) opłata pobierana z góry
2) Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli zastosowanie upomnienia telefonicznego nie jest możliwe, stosuje korespondencję listowną. W wyniku tych czynności zostają ustalone z Kredytobiorcą termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania; niedochowanie terminu bądź zakresu przez Kredytobiorcę skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności; spełnienie całości wymagalnego zobowiązania w ustalonym terminie powoduje zaprzestanie działań monitujących
3) opłatą za korespondencję kierowaną do Poręczycieli Bank obciąża Kredytobiorcę dodatkowo według tych samych stawek
4) aktualizacja podstaw prawnych: czerwiec 2009 r.

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska SA. (Banku). Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji, jak również do wprowadzania do Tabeli nowych opłat i prowizji, w zależności od poziomu ponoszonych przez Bank kosztów poszczególnych czynności. Informacje o zmianach w Tabeli będą udostępniane Państwu za pomocą komunikatów ogłaszanych w placówkach Banku.
Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne
Oszczędności i Inwestycje

Fundusze inwestycyjne

Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program INWESTUJĘ

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Wartość rejestru Stawka/Subfundusz Okres inwestycji Stawka
CA Dłużny Krótkoterminowy CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny, CA Akcji Nowej Europy
0,00 zł - 9 999,99 zł2%2,5%Do 6 m-cy1%*
10 000,00 zł - 24 999,99 zł1%2%Do 1 roku0,75%*
25 000,00 zł - 49 999,99 zł0,75%1,75%Do 2 lat0,5%*
50 000,00 zł - 99 999,99 zł0,5%1,50%Do 3 lat0,25%*
100 000,00 zł - 199 999,99 zł0,35%1,35%Powyżej 3 lat0%
200 000,00 zł i powyżej0,15%1,15%

* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.
Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz Stawka opłaty za zarządzanie
CA Dłużny Krótkoterminowy1,00%
CA Stabilnego Wzrostu2,25%
CA Dynamiczny Polski2,75%
CA Akcyjny2,95%
CA Akcji Nowej Europy3,00%

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

Proogram Inwestuję
Nazwa SubfunduszuCredit Agricole Dłużny Krótkoterminowy, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny, Credit Agricole Akcji Nowej Europy
Pierwsza wpłata1000 zł
Kolejna wpłata500 zł

Opłata za konwersję Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Konwersję pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Konwersji, w przypadku Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu do 3 miesięcy włącznie. W przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa podlegające Konwersji, zapisane są na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu powyżej trzech miesięcy opłata za Konwersję nie jest pobierana. Konwersje w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka nie podlegają opłacie.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku