Informacje podstawowe

Profil działalności

Bank Credit Agricole to bank uniwersalny, koncentrujący swoje działania na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, profesjonalnym i rzetelnym doradztwie oraz przyjaznej obsłudze. Umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość mobilną (serwis mobilny CA24), bankowość elektroniczną (serwis internetowy CA24), telefon (całodobowy serwis telefoniczny CA24 w języku polskim, angielskim i francuskim) oraz sieć ponad 450 placówek bankowych (oddziały własne, placówki partnerskie) i prawie 350 biur kredytowych CA Express. Jest jednocześnie jednym z liderów rynku kredytów konsumenckich. Jego kredyty ratalne, sprzedawane pod marką CA Raty, dostępne są w ponad 12 000 punktów sprzedaży w całej Polsce. Bank przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialnego kredytowania i społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncentruje się na wykorzystywaniu w swojej działalności rozwiązań cyfrowych i innowacji technologicznych. Jedną z nich jest wdrożenie, jako pierwszy bank w Polsce, elektronicznego sposobu podpisywania umów ratalnych.

Bank Credit Agricole oferuje klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, rolnikom oraz korporacjom kompleksową ofertę produktów i usług bankowych. Mogą oni korzystać m.in. z pakietów kont osobistych, stale rozwijanej oferty ubezpieczeń, produktów i usług oszczędnościowych (np. CA Saver), funduszy inwestycyjnych, kredytów hipotecznych czy kart kredytowych sprzedawanych w placówkach oraz, wspólnie z partnerami, w sieciach handlowych. Posiadacze kart płatniczych banku, dzięki największemu Klubowi Rabatowemu w Polsce, mogą korzystać z rabatów dostępnych w ponad 10 000 sklepach 2 900 partnerów banku.

Bank Credit Agricole obsługuje 2,1 mln klientów.

Na koniec 2016 roku pracowało w nim ponad 5 000 osób.

Wyniki finansowe

Dla Credit Agricole Bank Polska miniony rok był okresem intensywnego rozwoju, szczególnie w bankowości korporacyjnej, w segmencie rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rok 2014 zamknął się zyskiem netto na poziomie 195,2 mln zł i był o 5,4 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost ten jest wynikiem wdrożenia wielu inicjatyw, mających na celu z jednej strony wzrost przychodów, a z drugiej restrykcyjną kontrolę kosztów. Koszty administracyjne banku wzrosły zaledwie o 2,9 proc., natomiast koszt ryzyka o 20,2 proc. do 181,1 mln zł.

Fundusze własne banku, uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika wypłacalności, przekroczyły 1,98 mld zł i w pełni pokrywały wymogi kapitałowe. Sam współczynnik utrzymywał się na poziomie wyższym niż wymagany, osiągając na koniec 2014 roku wartość 12,58 proc. Efektywność, wyrażona wskaźnikiem zwrotu z kapitału, wyniosła na koniec 2014 roku 10,6 proc., natomiast wskaźnik zwrotu z aktywów sięgnął 1,2 proc. (w 2013 roku odpowiednio: 11,3 proc. oraz 1,4 proc.).

Wartość bilansowa kredytów i pożyczek udzielonych klientom banku wyniosła 13,25 mld zł wobec 11,39 mld zł na koniec 2013 roku. Znaczący, ponad 16 proc. wzrost był efektem zwiększenia salda zadłużenia klientów z tytułu kredytów korporacyjnych, przy jednoczesnym wzroście wartości kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych udzielonych klientom. Kredyty i pożyczki przyznane klientom banku na koniec 2014 roku stanowiły 71,8 proc. aktywów banku ogółem.

Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Credit Agricole Bank Polska na koniec 2014 roku były depozyty klientów, stanowiące 69,3 proc. sumy bilansowej (72,4 proc. w roku 2013). Wartość zobowiązań wobec klientów banku wyniosła 12,80 mld zł w porównaniu do 11,16 mld zł na koniec 2013 roku.

Wyniki spółek Grupy Crédit Agricole w Polsce

Obecność Grupy Crédit Agricole w Polsce obejmuje znacznie szerszą działalność niż tylko działalność bankowa. Dlatego bank od 2012 roku publikuje również łączne, zagregowane wyniki spółek Grupy Crédit Agricole w Polsce. W 2014 roku były to: Credit Agricole Bank Polska, Europejski Fundusz Leasingowy, ARC Broker, Credit Agricole Service oraz LUKAS Finanse. Celem publikacji wyników w takim ujęciu jest możliwość porównania z większością działających na polskim rynku grup bankowych, które prezentują wyniki skonsolidowane. W skład ich grup kapitałowych wchodzą np. spółki leasingowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystw emerytalne, domy maklerskie czy spółki factoringowe. W 2014 roku wymienione spółki Grupy Crédit Agricole w Polsce wypracowały zagregowany zysk netto w wysokości 264,8 mln zł, a ich suma bilansowa przekroczyła 25,3 mld zł. Fundusze własne Grupy Crédit Agricole w Polsce na koniec 2014 roku wyniosły 2,8 mld zł.

Strategia

Głównym założeniem strategii Credit Agricole Bank Polska na lata 2015 - 2018 jest dalsza budowa silnego banku uniwersalnego bliskiego klientowi i umacnianie jego pozycji wśród liderów polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej pozycji na rynku consumer finance. Bank chce to osiągnąć m.in. poprzez sukcesywne zwiększanie liczby aktywnych klientów i budowanie z nimi długoterminowych relacji. Ich podstawą są profesjonalne doradztwo, oferta dopasowana do konkretnych potrzeb oraz przyjazna obsługa.

Od 2001 roku głównym akcjonariuszem banku jest francuska grupa finansowa Crédit Agricole, działająca w 50 krajach świata. Grupa wspiera Credit Agricole Bank Polska merytorycznie i finansowo w realizacji jego celów strategicznych.

Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 657-008-22-74.
Kapitał zakładowy: 699.000.000 zł w całości wpłacony.
Regon: 290513140.

Właścicielem akcji Credit Agricole Bank Polska jest Credit Agricole Polska S.A. (100% akcji).

Zachęcamy do zapoznania się ze strategią Grupy Crédit Agricole.

Wizja i Misja

Wizja:

W naszym banku zawsze skupiamy się na ludziach. Proponujemy rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb Klientów, wspieramy rozwój Pracowników i tworzymy unikalną wartość we współpracy z Partnerami

Misja:

Jesteśmy ekspertem w finansach i ubezpieczeniach.
Dbamy jednak o coś więcej. Chcemy, aby nasi Klienci, Pracownicy i Partnerzy czuli się u nas jak u siebie. Bo nam zależy.

Wartości Credit Agricole Banku Polska

Wiarygodność
 • mamy silnego i stabilnego akcjonariusza
 • czerpiemy z wieloletniego doświadczenia Grupy Crédit Agricole w bankowości uniwersalnej
  na międzynarodowych rynkach
 • mamy mocne podstawy finansowe
 • w realizacji strategii mamy wsparcie akcjonariusza i całej Grupy Crédit Agricole
 • komunikujemy się otwarcie wewnątrz firmy
 • dbamy o to, by klienci zewnętrzni i wewnętrzni otrzymali od nas wszystkie potrzebne informacje
Dostępność
 • mamy blisko 440 placówek na terenie całego kraju
 • umożliwiamy klientom dostęp do produktów i usług przez internet i telefon
 • oferujemy produkty różnorodnym grupom klientów: detalicznym, małym i średnim firmom oraz przedsiębiorcom
 • dostarczamy klientom pełną gamę produktów i usług dzięki współpracy z innymi spółkami z grupy Crédit Agricole w Polsce
 • działamy razem i dzięki temu osiągamy wspólny cel
 • pomagamy sobie nawzajem
Profesjonalizm
 • oferujemy odpowiednie do potrzeb klienta produkty w odpowiedniej cenie
 • znamy klienta i traktujemy go lepiej
 • w naszym banku doradca jest doradcą, a nie tylko sprzedawcą
 • pracujemy dbając o najwyższą jakość
 • bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co robimy
Przyjazność
 • dbamy o satysfakcję klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • nagradzamy długoterminowe relacje z klientami
 • odnosimy się do siebie z szacunkiem i życzliwością
 • chętnie dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą ze współpracownikami
 • angażujemy się w działania na rzecz swojego otoczenia prowadząc m.in. kampanie społeczne,
  a także dbając o wizerunek swoich zespołów

Bank odpowiedzialny

Odpowiedzialny biznes (CSR) , zgodnie z normą ISO 26000, rozumiemy w banku Credit Agricole jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
 • bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania;
 • jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Postrzegamy CSR jako integralną część wszystkich obszarów prowadzonej działalności, proces ukierunkowany na przyszłość, zorientowany na klienta i pomagający odróżnić się od konkurencji na rynku.

Działania CSR, które prowadzimy są wpisane w kulturę organizacyjną firmy, a ich fundamentem są nasze wartości: szybkość, przejrzystość, bezpieczeństwo, opieka i zaangażowanie. Karta etyki Grupy Crédit Agricole oraz Kodeks etyki Credit Agricole Bank Polska S.A , Program FIDES wspólny dla wszystkich spółek Grupy CA w Polsce, Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) ZBP oraz Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego KNF .

W celu zapewnienia, aby współpraca Credit Agricole Bank Polska S.A. z jego Partnerami biznesowymi opierała się na wspólnym systemie wartości moralnych oraz tych samych zasadach prowadzenia społecznie odpowiedzialnego i etycznego biznesu Zarząd Credit Agricole Bank Polska S.A. postanowił wprowadzić Kodeks standardów etycznych dla Partnerów biznesowych, który obowiązuje od 3 kwietnia 2017 r.

Strategia CSR

Strategia CSR banku Credit Agricole obejmuje 3 cele strategiczne i 10 działań priorytetowych.

Do celów strategicznych CSR banku należą:

 1. Wspieranie społeczności lokalnych w realizacji wyzwań dot. zrównoważonego rozwoju;
 2. Doskonalenie relacji z pracownikami i klientami;
 3. Zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem pozafinansowym.

Poniżej nasza strategia w formie infografiki:

Infografika strategii Credit Agricole
Bank w trosce o społeczeństwo

Bank z klasą Kierując się rekomendacjami NBP i KNF, bank Credit Agricole rozwija edukację finansową i ekonomiczną. Sercem odpowiedzialnego biznesu w banku jest autorska kampania społeczna "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości". Wspieramy szkoły w edukacji najmłodszych uczniów z podstawowej wiedzy bankowej, finansowej i przedsiębiorczości. Wierzymy, że poprzez uczenie szacunku do pieniędzy, gospodarowania nimi, ale przede wszystkim wyrobieniu umiejętności i chęci oszczędzania, ułatwiamy dzieciom start w przyszłość. Przygotowując kampanię kierowaliśmy się chińskim przysłowiem "Nauka, która trafia do uszu, lecz nie do serca, jest jak obiad jedzony w marzeniach". Dlatego w czasie zajęć "Banku z klasą" dzieci doświadczają, bawią się, a przy tym uczą. Dodatkowo zachęcamy najmłodszych do czytania książek, których fragmenty nawiązujące do tematyki finansowej, są motywem przewodnim większości spotkań. Zajęcia z uczniami prowadzą wolontariusze - pracownicy banku. Odbywają się one w szkołach i jedno w placówce bankowej. Program nauczania obejmuje 14 spotkań z dziećmi. Dotychczas w kampanii wzięło udział ponad 100 pracowników–wolontariuszy, którzy prowadzili zajęcia z niemal 5 tys. uczniów w prawie 90 szkołach podstawowych w całej Polsce.

Uniwersytet ekonomiczny Poza edukacją finansową najmłodszych, wspieramy też uczelnie wyższe. Współpracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym (EU) we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym (UP) we Wrocławiu. Głównym celem tych działań jest zacieśnianie współpracy biznesu ze środowiskiem uniwersyteckim oraz czerpanie obopólnych korzyści ze wspólnie podejmowanych inicjatyw. W 2015 r. bank wsparł dodatkowo remont sali wykładowej UE oraz organizację koncertu charytatywnego na UP. Działalność filantropijna banku obejmuje ponadto wsparcie finansowe dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Fundacji "Opieka i Troska" oraz Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową".

Frankofonia 2016 Poza wsparciem lokalnych inicjatyw charytatywnych, bank Credit Agricole, jako firma o korzeniach francuskich, angażuje się w wydarzenia promujące kulturę francuską w Polsce. Wspiera między innymi Dni Krajów Francuskojęzycznych, organizowane przez ośrodek kulturalny Alliance Française. W marcu 2016 r. byliśmy sponsorem koncertów Arno Santamaria i Nicom. Ponadto, tradycyjnie już, wspieramy obchody Narodowego Święta Francji 14 lipca, organizowane przez konsula honorowego Francji we Wrocławiu, oraz działalność stowarzyszeń: "Ma France a Wrocław" oraz "International Friends of Wroclaw".

Działam bo lubię Angażowaniu się w życie swojego otoczenia i wspieraniu lokalnych inicjatyw służy też program wolontariatu pracowniczego "Działam, bo lubię", którego jednym z elementów jest program grantowy. To inicjatywa, dzięki której pracownicy mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów wolontariackich. Dotychczas zrealizowaliśmy 4 edycje programu, podczas których pracownicy-wolontariusze zrealizowali 61 projektów.

Miejskie dni wolontariatu Wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych poprzez przekazywanie im swojej wiedzy służy też rokrocznie udział pracowników–wolontariuszy banku w Miejskich Dniach Wolontariatu, których inicjatorem jest Miejskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez pracowników banku, lokalni działacze mają szansę rozwinąć miękkie kompetencje, czyli takie, które koncentrują się na zachowaniu człowieka, jego postawach i sposobie życia, a dotyczą przede wszystkim zarządzania sobą, motywacji i umiejętności interpersonalnych.

Zdrowo nakręcony bank Bank angażuje się także w wiele inicjatyw promujących prospołeczne postawy wśród swoich pracowników. Należy do nich m.in. akcja "Zdrowo nakręcony bank", polegająca na zbieraniu przez pracowników plastikowych nakrętek. Dochód z ich sprzedaży zasilił konto Fundacji „Potrafię pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi. W 2015 r. po raz 10. pracownicy banku brali też udział w akcji "Szlachetna Paczka", organizowanej przez krakowskie Stowarzyszenie WIOSNA. Celem tej świątecznej inicjatywy jest przygotowanie i przekazanie paczek najuboższym polskim rodzinom. W ubiegłym roku pracownicy i członkowie Zarządu wsparli 25 rodzin.

Polish Food Export Forum Kierując się filozofią banku uniwersalnego bliskiego klientowi, bank uczestniczy też w wydarzeniach branżowych. Był m.in. partnerem: XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej (jedno z największych wydarzeń sektora mleczarskiego), Country Risk Conference (spotkanie poświęcone m.in. ryzykom w transakcjach handlowych na świecie), Polish Food Export Forum (konferencja prezentująca trendy w eksporcie, rynki perspektywiczne dla branży spożywczej). Bank wsparł również konkurs "Hodowca roku" oraz organizację warsztatów VAT dla rolników, organizowanych przez magazyn "TopAgrar".

Bank w trosce o zielony świat

Bank Credit Agricole angażuje się też w wiele inicjatyw, których celem jest ochrona środowiska. Realizując takie projekty, bank aktywnie promuje proekologiczne postawy wśród pracowników.

Jednym z działań banku na rzecz ochrony środowiska było szkolenie z ekologicznej jazdy samochodem dla pracowników banku. Intencją banku było pokazanie, że umiejętna ekologiczna jazda samochodem pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, emisję gazów cieplarnianych oraz liczbę wypadków drogowych, co przekłada się na konkretne oszczędności i dbałość o środowisko. Szkolenie to miało na celu podwyższenie bezpieczeństwa, ale również zwiększenie świadomości dotyczącej jazdy ekologicznej.

Ponadto bank ograniczył zużycie energii elektrycznej o ponad 30 proc. w porównaniu do poprzednich lat, do czego przyczyniła się wymiana tradycyjnego oświetlenia w części placówek banku na oświetlenie LED.

Ekoaktywni.com Kontynuując podjęte w połowie 2014 r. działania dotyczące segregacji dokumentów przeznaczonych do zniszczenia, bank przystąpił do akcji "Ekoaktywni.com" organizowanej przez firmę Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. Przedsięwzięcie to polega na zbieraniu punktów, przeznaczanych na akcje wspierające ochronę ptaków. Jednocześnie, dzięki uczestnictwu w akcji "Ekoaktywni.com", wsparliśmy działania fundacji SYNAPSIS na rzecz osób cierpiących na autyzm. W związku z dużym zaangażowaniem w akcję (w połowie roku skuteczność segregacji dokumentów do zniszczenia wyniosła 99 proc.), w 2016 r. otrzymaliśmy nagrodę Brązowego Dudka.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu Działalność banku, promująca postawę proekologiczną, obejmowała również zaangażowanie w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego celem jest popularyzacja alternatywnych i ekologicznych środków podróżowania, tj. transportu publicznego, rowerowego i pieszego, a także współdzielenia samochodów. Od 2. połowy 2015 r. działa w banku platforma GO! służąca do rejestrowania delegacji. Za jej pośrednictwem pracownicy mogą zapisywać się na współdzielenie samochodów (tzw. carpooling).

Wyróżnienia

Konkurs Liderów Świata Bankowości Za swoją działalność prospołeczną i proekologiczną otrzymaliśmy wiele nagród. Poza wspomnianą powyżej nagrodą Brązowego Dudka, kampania edukacyjna "Bank z klasą. CAła wiedza o bankowości" w 2013 roku zdobyła główną nagrodę w Konkursie Liderów Świata Bankowości w kategorii CSR. W konkursie uhonorowano ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju sektora bankowego w Polsce oraz nagrodzono najefektywniejsze banki i najciekawsze rozwiązania.

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki Kampania "Bank z klasą" była też, obok Kodeksu Współpracy, Odpowiedzialnej polityki zakupowej, Szkoleń dla pracowników z zasad ergonomii i z udzielania pierwszej pomocy oraz montażu defibrylatorów, Wolontariatu pracowniczego podczas Świątecznej Zbiórki Żywności oraz Współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, jednym z projektów docenionych w tegorocznej edycji Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki". W poprzednich latach do naszych dobrych praktyk wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poza wspomnianymi praktykami, należał też Kodeks Etyki, inicjatywa "Zielony Tydzień", program wolontariatu pracowniczego "Działam, bo lubię", kampania "Centrum Aktywnych" oraz program "Dzielmy się wiedzą".

Poza opisaniem naszych dobrych praktyk CSR w raporcie odpowiedzialnego biznesu, w 2012, jako "Firma społecznie odpowiedzialna", otrzymaliśmy wyróżnienie w 6. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm "Dziennika Gazety Prawnej". Kilkakrotnie wyróżniała nas też "Gazeta Finansowa". Ostatnio, w 2016 r. nasz projekt "Dzielmy się wiedzą" znalazł się w zestawieniu 10 najlepszych inicjatyw CSR w całej branży finansowej.

Sztuka cenniejsza niż złoto W 2009 r. nasz bank zwyciężył w konkursie "Sztuka cenniejsza niż złoto", organizowanym przez Narodowy Bank Polski i fundację Commitment to Europe w kategorii "Prokulturalna Polityka Wewnętrzna". Nagrodę tę dostaliśmy za promowanie kultury wśród pracowników banku.

Władze

Zarząd Credit Agricole Bank Polska S.A.


Olivier Constantin , I Wiceprezes Zarządu, Senior Country Officer CA Polska od 19 września 2015 r.
Olivier Constantin

Olivier Constantin z bankowością związany jest od prawie 30 lat. Ma bogate doświadczenie zarówno w bankowości korporacyjnej, jak i detalicznej. Przez ostatnie 23 lata pracował w LCL. Bank ten, wcześniej znany jako Le Crédit Lyonnais, został przejęty przez Crédit Agricole w 2003 r. Dziś bank LCL obsługuje ponad 6 mln klientów. Przed objęciem funkcji wiceprezesa zarządu Credit Agricole Bank Polska, Olivier Constantin był odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i wealth management, a także za sieć detaliczną na regiony Rodan-Alpy-Owernię i Wschodnią Francję. Te dwa obszary jego odpowiedzialności to ponad 3000 pracowników, 1,1 mld euro przychodów netto i saldo kredytów wynoszące 40 mld euro. Wcześniej nadzorował różne obszary działalności banku LCL i Crédit Lyonnais, takie jak rozwój sieci detalicznej (bankowość dla klientów indywidualnych, osób wykonujących wolne zawody, private banking) czy kwestie prawne. Pełnił również funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Crédit Lyonnais Group - banku THEMIS. Olivier Constantin jest absolwentem Institut Supérieur de Commerce w Bordeaux oraz Glion Institute of Higher Education w Szwajcarii.Beata Janczur , Wiceprezes Zarządu od 28 kwietnia 2010 r.
Beata Janczur

Beata Janczur pracę w Credit Agricole Bank Polska rozpoczęła w 2007 roku jako dyrektor zarządzający pionem HR, koordynuje również działania HR dla CA Polska. Wcześniej związana była z grupą ING w Polsce, Holandii oraz Rosji. W ING Nationale Nederlanden w Polsce była Dyrektorem Zarządzającym pionem HR. W ING Business School- Amsterdam była odpowiedzialna za Programy Rozwoju dla kadry zarządzającej TOP200 i projekty dotyczące między innymi budowania zaangażowania pracowników, kultury organizacyjnej, wdrażane potem w spółkach ING na całym świecie. W ING Life Insurance Russia w Moskwie opracowała i wdrożyła projekt rozwoju kadry sprzedaży i wsparcia.
Beata Janczur jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.Piotr Kwiatkowski , Wiceprezes Zarządu od 1 kwietnia 2013 r.
Piotr Kwiatkowski

Piotr Kwiatkowski związany jest z bankowością od niemal 20 lat. W latach 1995-2000 związany z Bankiem Handlowym (dzisiejszy Citibank Handlowy), gdzie przez dwa lata był dyrektorem biura kredytów. W 2000 roku rozpoczął pracę w Pekao S.A., obejmując kolejno stanowisko dyrektora biura w pionie bankowości korporacyjnej, dyrektora departamentu finansowania strukturalnego i handlu (od 2002) oraz dyrektora segmentu strategicznych klientów korporacyjnych (od 2004). Od czerwca 2007 r. do marca 2013 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce. Jako wiceprezes Credit Agricole Bank Polska będzie nadzorował piony: Dużych Klientów Korporacyjnych, Klientów Korporacyjnych, Rynków Kapitałowych, Ryzyka Kredytowego Bankowości Korporacyjnej, Produktów Bankowości Korporacyjnej, a także Departamenty Analiz Makroekonomicznych oraz Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Projektów. Piotr Kwiatkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (budownictwo lądowe) i Uniwersytetu Warszawskiego (zarządzanie), a także doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również autorem wielu publikacji na temat finansów i bankowości, w szczególności dotyczących finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, kredytów konsorcjalnych oraz oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym.Jędrzej Marciniak , Wiceprezes Zarządu od 1 maja 2016 r.
Jędrzej Marciniak

Jędrzej Marciniak ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Jego kariera zawodowa związana była z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym oraz po fuzji z Bankiem Zachodnim WBK. W tym czasie pełnił wiele funkcji na różnych szczeblach zarządzania w Polsce i za granicą. Pracując w Wielkopolskim Banku Kredytowym wprowadzał na rynek pierwsze w Polsce usługi bankowości elektronicznej oraz jedną z pierwszych kart kredytowych. W procesie fuzji Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym w randze członka zarządu Jędrzej odpowiadał m.in. za konsolidację systemów bankowości elektronicznej i biznesu kartowego. Pod jego nadzorem powstało także call centre oraz centrum akceptacji kart płatniczych. Od 2003 roku był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zarządzanie marką i relacje inwestorskie. Był współtwórcą wielu kampanii marketingowych, m.in. funduszy inwestycyjnych Arka, a także BZ WBK z zagranicznymi celebrytami. W czasie, gdy Jędrzej zarządzał marką BZ WBK, stała się ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku bankowym.
Jędrzej Marciniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma także dyplomy Kellogg School of Management w USA oraz London Business School w Wielkiej Brytanii.Jean-Bernard Mas , Wiceprezes Zarządu od 20 marca 2015 r.
Jean-Bernard Mas

Jean-Bernard Mas ma szeroką wiedzę i doświadczenie w bankowości. Karierę zawodową zaczynał w BRED, banku francuskiej Grupy Banque Populaire, w Dyrekcji ds. Informatyki i Organizacji. Z Grupą Crédit Agricole związał się w 1989 r., pracując dla Kasy Regionalnej Var. W 2002 r. został dyrektorem ds. usług bankowych w Kasie Regionalnej Provence Côte d’Azur, a rok później dyrektorem ds. bankowości i informatyki. Był wtedy odpowiedzialny za migrację banku do GIE AMT (wspólnej platformy informatycznej 7 Kas Regionalnych). Następnie w 2009 r. został dyrektorem generalnym GIE AMT. Rok później stworzył i objął kierownictwo GIE CA SERVICES, w którym odpowiadał za realizację programu NICE. Program ten pozwolił na ujednolicenie systemu IT dla 15 mln klientów i 70 tys. pracowników Kas Regionalnych oraz modernizację aplikacji sprzedażowych i aplikacji do zarządzania relacjami z klientem. Jean-Bernard jest absolwentem zarządzania oraz studiów podyplomowych w Krajowym Instytucie Telekomunikacji (Institut National des Télécommunications).Richard Paret , Wiceprezes Zarządu od 8 kwietnia 2016 r.
Richard Paret

Richard Paret dołączył do Credit Agricole Bank Polska w 2014 r. jako dyrektor odpowiedzialny za obszar ryzyka. Z bankowością i Grupą Crédit Agricole jest związany od 17 lat. Zaczynał w dziale IT w Crédit Agricole S.A., następnie był audytorem i potem Szefem Misji w Generalnej Inspekcji Grupy (IGL) obejmującej swoim działaniem bankowość detaliczną we Francji i za granicą. Od 2007 roku Richard Paret był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i stałą kontrolę w Kasie Regionalnej Charente-Périgord, a następnie został dyrektorem regionalnym w tej Kasie.
Richard Paret jest inżynierem Telekomunikacji i Sieci Informatycznych, ukończył studia na Uniwersytecie w Tuluzie (Francja).Rada Nadzorcza Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Francois Edouard Drion - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marc Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
 • Liliana Anam - Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Jarzeńska-Martin - Członek Rady Nadzorczej
 • Alfred Janc - Członek Rady Nadzorczej
 • Guilhem Nouvel-Alaux - Członek Rady Nadzorczej
 • Bernard Pacory - Członek Rady Nadzorczej
 • Romuald Szeliga - Członek Rady Nadzorczej
 • Mariusz Wyżycki - Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Credit Agricole Polska SA
 • Olivier Constantin - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Credit Agricole Polska SA
 • Stanislas Ribes - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Benoit Sarraute - Członek Rady Nadzorczej
 • Agata Figuet - Członek Rady Nadzorczej

Rating

Rating to ocena wiarygodności finansowej podmiotu zaciągającego dług na rynku. Oceny ratingowej dokonują niezależne, wyspecjalizowane agencje ratingowe, które badają zarówno sam podmiot, jak i jego otoczenie. Swoją ocenę przedstawiają posługując się obowiązującą w danej agencji ratingowej skalą. Rating podlega ciągłemu monitorowaniu i może ulec zmianie.

Oceny ratingowe Credit Agricole Bank Polska S.A. przyznane przez agencję Moody’s Investors Services Ltd.:

 • Rating depozytowy Banku:
  • długoterminowy: Baa1
  • krótkoterminowy: P-2

Nagrody i wyróżnienia

Maj 2016

Bank Credit Agricole otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016. Nagrodę przyznano na podstawie wyników badania reputacji, które zostało przeprowadzone w kwietniu br. przez Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Tegoroczna próba liczyła ponad 8000 polskich konsumentów znających daną markę lub firmę, w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację 213 marek i firm w 22 kategoriach produktów i usług.

Respondenci oceniali: zaufanie do marki, referencję (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR) oraz wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

Czerwiec 2015

Bank Credit Agricole otrzymał wyróżnienie "Portfel Wprost" w kategorii "kredyt dla klienta za ofertę kredytów hipotecznych". Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: rozpoznawalność marki, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych, przejrzystość oferty dla klienta, opłaty i prowizje, jakość obsługi klienta, politykę lojalnościową.

Celem inicjatywy tygodnika Wprost jest promocja najciekawszych, nowych na rynku, produktów i usług finansowych. Uczestnikami rankingu mogą być zarówno banki, jak i instytucje pośredniczące w obrocie finansowym, fundusze inwestycyjne i firmy doradcze.

Czerwiec 2015

Bank Credit Agricole zajął 2. miejsce w kategorii "Najlepsza usługa" dolnośląskiej edycji konkursu "Proud of You - Dumni z Was".

Plebiscyt ten organizuje magazyn Biznes Regionów. Poprzez tę inicjatywę chce umożliwić przedstawicielom firm docenienie innych przedsiębiorców.

Sierpień 2014

Usługa "Cash Management dla klientów korporacyjnych banku Credit Agricole" została wyróżniona w XIX edycji konkursu "EUROPRODUKT". Konkurs organizowało Polskie Towarzystwo Handlowe, a patronował mu Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tytułem EUROPRODUKT nagradzane są produkty i usługi wysokiej jakości, zapewniające kompleksową i profesjonalną obsługę klientów. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania za wysiłek włożony w tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego i podjęte przez przedsiębiorstwa inicjatywy gospodarcze i społeczne.

Czerwiec 2014

"Obsługa operacji gotówkowych oraz Cash Management dla klientów korporacyjnych banku Credit Agricole otrzymały godło "Teraz Polska".

"Teraz Polska" to najsilniejsza marka wśród krajowych znaków jakości. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych produktów i usług, które dzięki walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem dla innych. Przez ostatnie dwadzieścia lat doceniono niemalże 500 laureatów, którzy mogą posługiwać się biało-czerwonym emblematem.

Marzec 2014

"Order Finansowy" ponownie w rękach Credit Agricole. Tym razem nagrodę otrzymała usługa Cash Pool dla klientów korporacyjnych.

Plebiscyt organizuje przez "Home & Market", najstarszy magazyn gospodarczy w Polsce. Jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów oferowanych przez instytucje finansowe, które cieszą się największym uznaniem klientów.

Luty 2014

Bank Credit Agricole Finansową Marką Roku 2014 Credit Agricole Bank Polska został wyróżniony przez redakcję Gazety Finansowej prestiżowym tytułem Finansowej Marki Roku 2014 w kategorii "Bank". Redakcja tygodnika już od pięciu lat nagradza firmy, którym udało się zbudować trwałe relacje z klientami, kojarzące się z niezawodnością, rzetelnością i lojalnością.

Tytuł Finansowej Marki Roku 2014 roku przyznano Credit Agricole "za zakończoną sukcesem zmianę profilu działalności i efektywną przemianę z banku specjalizującego się w kredytach konsumenckich w bank w pełni uniwersalny oraz konsekwentne działania umacniające pozycję banku bliskiego klientom zarówno indywidualnym, jak i biznesowym".

W gronie tegorocznych laureatów znalazła się jeszcze jedna spółka należąca do Grupy Crédit Agricole Polska - Europejski Fundusz Leasingowy, który otrzymał tytuł Finansowej Marki Roku 2014 w kategorii "Leasing".

Grudzień 2013

3 grudnia br. podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XI edycji rankingu "Perły Polskiej Gospodarki". Wśród wyróżnionych firm znalazł się bank Credit Agricole, który już po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów i został uhonorowany tytułem "Perły Polskiej Gospodarki" w kategorii "Perły Wielkie".

Ranking "Perły Polskiej Gospodarki" jest tworzony od 11 lat przez magazyn Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ocenie poddawane są firmy osiągające ponad 100 mln zł przychodu. Pozycja na liście rankingowej "Pereł Polskiej Gospodarki" zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jej efektywności, dynamiki i płynności finansowej. Co roku badaniem objętych jest 2 000 największych polskich przedsiębiorstw. Patronat nad tegoroczną galą objął Minister Gospodarki i Wicepremier - Janusz Piechociński oraz prezes Polskiej Akademii Nauk - Michał Kleiber.

Polish Market to anglojęzyczny magazyn ekonomiczny, który od 14 lat zajmuje się promocją Polski na świecie poprzez prezentowanie jej osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

Wrzesień 2013

"ÇA va!", pismo wewnętrzne pracowników Credit Agricole Bank Polska zajęło 1. miejsce w kategorii biuletynów wewnętrznych w Konkursie Biuletynów Firmowych 2013. W kategorii tej rywalizuje zawsze najwięcej prac, a publikacja banku wyrównała rekord zdobytych punktów w historii konkursu 197,45 na 200 możliwych.

Ogólnopolski Konkurs Biuletynów Firmowych, organizowany co roku od 13 lat przez agencję wydawniczą Agape, ma na celu wybranie najlepszych publikacji firmowych. To najstarszy i najważniejszy konkurs w branży custom publishing w Polsce. W tym roku ocenionych zostało ponad 1000 publikacji w 5 kategoriach głównych: biuletyn wewnętrzny, biuletyn zewnętrzny, biuletyn elektroniczny, biuletyn instytucji oraz projekt jednorazowy.

W ubiegłym roku "ÇA va!" zajęło 3. miejsce w kategorii biuletynów wewnętrznych w tym konkursie.

Kwiecień 2013

Autorska kampania edukacyjna banku Credit Agricole - "Bank z klasą" - zwyciężyła w Konkursie Liderów Świata Bankowości w kategorii Corporate Social Responibility.

Celem konkursu jest nagrodzenie ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju sektora bankowego w Polsce, jak również najefektywniejszych banków i najciekawszych rozwiązań. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele świata nauki, mediów, bankowości oraz firm konsultingowych.

Konkurs Liderów Świata Bankowości jest elementem Banking Forum, corocznej konferencji skupiającej czołowe nazwiska polskiej bankowości. Stanowi ona platformę wymiany poglądów na kluczowe dla branży bankowej zagadnienia, które kształtować będą jej przyszłość w najbliższych latach i patronuje jej Komisja Nadzoru Finansowego.

Marzec 2013

Magazyn gospodarczy "Home & Market" nagrodził Orderem Finansowym "Obsługę operacji gotówkowych dla klientów korporacyjnych" banku Credit Agricole. Kapituła konkursu, przyznając Order Finansowy, brała pod uwagę przyjazne klientowi rozwiązania produktowe, sprawny proces obsługi oraz dostosowanie oferty do zmieniających się warunków rynkowych.

Celem tego plebiscytu było wyłonienie najlepszych produktów oferowanych przez instytucje finansowe, które w 2012 roku cieszyły się największym uznaniem klientów.

Grudzień 2012

Credit Agricole Bank Polska został wyróżniony tytułem "Perła Polskiej Gospodarki" za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa przez redakcję miesięcznika Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Grudzień 2012

Credit Agricole Bank Polska otrzymał od Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" statuetkę "Kropla życia".

Statuetka wręczana jest co roku podczas uroczystego Spotkania Pacjentów Wyleczonych z Choroby Nowotworowej. Wyróżnienie to trafia do najbardziej zasłużonych darczyńców Fundacji.

Październik 2012

"Pakiet bankowych produktów korporacyjnych Bankowości Transakcyjnej i Finansowania Handlu oraz system bankowości elektronicznej Firm@Bank" banku Credit Agricole otrzymał "Srebrne Godło Najwyższej Jakości 2012". Nagrodę tę Credit Agricole otrzymało w organizowanym przez Forum Biznesu Dziennika Gazety Prawnej konkursie - Najwyższa Jakość Quality International 2012, w kategorii IQ Product.

Maj 2012

Credit Agricole Bank Polska SA otrzymał tytuł Superbrands Polska 2012, przyznawany najsilniejszym markom konsumenckim.

Tytuł ten otrzymaliśmy za osiągnięcia 2011 roku za kampanię wizerunkową z Juliette Binoche oraz kampanie produktowe: 1Konto, oszczędności oraz kredyt gotówkowy.

O przyznaniu nagrody decyduje Rada Marek, niezależna grupa 39 czołowych polskich ekspertów w dziedzinie brandingu, marketingu i reklamy - oraz grupy 2700 osób, które wzięły udział w badaniu konsumenckim. Przy ocenie pod uwagę brane były m.in.: rozpoznawalność marki, unikalny charakter korzyści, które oferuje i siła więzi z klientami.

Konkurs Superbrands organizowany jest od 16 lat w ponad 80 krajach. Jego celem jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się na tle konkurencji marek, które zdobywają uznanie klientów. W tym roku odbyła się juz 6. edycja Superbrands w Polsce.

Maj 2012

Credit Agricole Bank Polska firmą przyjazną Małym i Średnim Przedsiębiorcom

Godło "Firma przyjazna MPS 2012" przyznaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na podstawie badania rynkowego. Ocenia w nim marki i firmy w czterech wymiarach: wizerunek, produkt, dostosowanie, referencje.

Kwiecień 2012

Credit Agricole Bank Polska został wyróżniony w 6. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm "Dziennika Gazety Prawnej".

Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ankieta, na podstawie której został sporządzony ranking główny, obejmowała 66 pytań z pięciu obszarów CSR: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna.

Luty 2012

Kredyt prostoliczony Credit Agricole Bank Polska - decyzją internautów - zwyciężył w kategorii "Najlepszy kredyt gotówkowy" w III edycji plebiscytu Złoty Bankier.

Celem konkursu, organizowanego przez portal Bankier.pl oraz firmę PayU S.A., jest wyróżnienie najlepszych produktów finansowych minionego roku oferowanych przez polskie banki.

Luty 2011

Credit Agricole Bank Polska otrzymał nagrodę
ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA - LIDER HR 2011

Celem tego ogólnopolskiego program z obszaru human resources (HR) jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej. Nagrodę przyznaje Kapituła magazynu Strefa Biznesu.
Bank otrzymał tytuł Odpowiedzialny Pracodawca 2011 za:

 • rozbudowany system szkoleń
 • projekt "Dzielmy się wiedzą" (wewnętrznej wymiany wiedzy)
 • własną platformę e-learningową
 • stwarzanie możliwości awansu wewnętrznego
 • rozbudowany system motywacyjny
 • działania prospołeczne

Luty 2011

Kredyt samochodowy LUKAS Banku zajął 2. miejsce w swojej kategorii w plebiscycie Złoty Bankier 2010. Głosowało na niego 22 proc. internautów. Zwycięzca miał ich 32 proc.

Celem plebiscytu Złoty Bankier 2010 było wyróżnienie najlepszych produktów finansowych minionego roku oferowanych przez polskie banki. Konkurs organizuje Bankier.pl oraz PayU S.A.

Sierpień 2010

Firmowe konto LUKAS Banku otrzymało Złoty Laur Konsumenta 2010. W tym roku jest to nagroda Grand Prix, bo wyróżnienie zostało przyznane LUKAS Bankowi w tej kategorii po raz trzeci.

Laur Konsumenta jest przyznawany kontom firmowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Organizator konkursu - Kowalski Pro-Media -przeprowadził sondaż, który wyłonił najpopularniejsze marki, produkty i usługi na krajowym rynku.

Marzec 2010

LUKAS Bank zajął drugie miejsce w rankingu Godła Jakości Obsługi 2009 w kategorii banki. Jest to ranking firm, które zostały wybrane przez 200-tysięczną społeczność konsumentów portalu jakoscobslugi.pl jako najbardziej przyjazne klientom.
Pozycja w rankingu było wypadkową ocen poszczególnych obszarów dokonanych przez konsumentów, m.in. organizacji i czasu obsługi, wiedzy i kompetencji personelu, zachowania i wyglądu pracowników, oferty.

Grudzień 2009

LUKAS Bank zajął 2. miejsce w rankingu Bank Najbliższy Klientowi. Badanie po raz drugi przeprowadził Niezależny Doradca Finansowy Expander wraz z "Dziennikiem Gazetą Prawną" i Centrum Badań Marketingowych Indicator. Jednak w rankingu ekspertów Expandera LUKAS Bank wyprzedził konkurentów i zajął 1. miejsce.

Zgodnie z założeniem organizatorów wyniki tego przedsięwzięcia mają wyznaczać jakość powszechnych usług bankowych. Tegoroczny ranking przygotowano na podstawie ankiet wypełnionych przez poszczególne banki, ocen ekspertów Expandera oraz telefonicznego badania konsumentów przeprowadzonego przez firmę Indicator.

Październik 2009

LUKAS Bank zwyciężył w konkursie "Sztuka cenniejsza niż złoto" organizowanym przez Narodowy Bank Polski i fundację Commitment to Europe.

Program LUKultura LUKAS Banku okazał się najlepszy w kategorii prokulturalna polityka wewnętrzna. Realizowany jest on w LUKAS Banku od 2007 roku i obejmuje 7 projektów: ofertę kulturalną dla pracowników, publikowanie wywiadów z reprezentantami kultury na intranecie, spektakl jasełkowy reżyserowany przez aktora Konrada Kujawskiego, w którym udział wzięli pracownicy firmy, dział Poleć Kulturalnie w wewnętrznym magazynie "Kwartalnik", konkursy dla pracowników m.in. związane z kulturą Francji, informacje o kulturze i sztuce umieszczane na firmowym intranecie oraz promowanie wśród pracowników sponsorowanych przez LUKAS Bank wydarzeń kulturalnych.

Listopad 2008

LUKAS Bank został wyróżniony przez redakcję miesięcznika Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk certyfikatem Perła Polskiej Gospodarki. Tytuł Perła Polskiej Gospodarki został przyznany LUKAS Bankowi w ramach rankingu polskich przedsiębiorstw za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Październik 2008

LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu na najbardziej przyjazny bank w rankingu Gazety Prawnej i Expandera. LUKAS Bank został doceniony m.in. za elektroniczny dostęp do usług bankowych, możliwość szybkiego uzyskania informacji na infolinii, wydłużony czas otwarcia placówek i ich dostępność w weekendy.
Ocenie zostało poddanych 20 najpopularniejszych banków na polskim rynku detalicznym, posiadających tradycyjne placówki bankowe. Sprawdzana była liczba placówek i liczba bezprowizyjnych bankomatów, długość otwarcia poszczególnych placówek, szybkość połączenia z infolinią czy jakość internetowego serwisu transakcyjnego.

Wrzesień 2008

LUKAS Bank zajął ponownie pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. To już czwarte nasze zwycięstwo na sześć dotychczasowych edycji rankingu.
Jako mocne strony LUKAS Banku wskazano świetną obsługę klienta, wysoką jakość placówek bankowych. Ankieterzy firmy badawczej TNS OBOP skontrolowali 450 placówek 22 banków, oceniając jakość obsługi, placówki, przyjazność procedur, pozyskanie i utrzymanie klienta. W badaniu wygrał LUKAS Bank, uzyskując 286.3 punktów na 400 możliwych i pokonując 21 rywali.

Wrzesień 2008

LUKAS Bank otrzymał godło Złoty Laur Klienta 2008. Wyróżnienie to jest przyznawane kontom firmowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. O tym, kto zdobędzie wyróżnienie, decydują konsumenci w oparciu o badania popularności produktów i usług na rynku polskim. LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii konta firmowe dla MSP, a nasze konta okazały się najlepszymi i najbardziej przyjaznymi kontami w Polsce. Godła Laur Klienta przyznano już po raz czwarty.

Kwiecień 2008

LUKAS Bank zdobył Kryształowe Godło Trusted Brand przyznawane przez miesięcznik Reader"s Digest dla marek najbardziej godnych zaufania. Badanie European Trusted Brands organizowane od 2001 roku to jedno z największych i najbardziej miarodajnych sondaży konsumenckich na naszym kontynencie. LUKAS Bank został wyróżniony w kategorii Bank za jakość, wartość w stosunku do ceny, wizerunek oraz zrozumienie potrzeb klienta.

Wrzesień 2007

LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. To już trzecie nasze zwycięstwo na pięć dotychczasowych edycji rankingu. Ankieterzy firmy badawczej TNS OBOP skontrolowali 420 bankowych oddziałów, oceniając jakość obsługi, kontakt z klientem i procedury związane z prowadzeniem rachunku. W badaniu wygrał LUKAS Bank, uzyskując 282 punkty na 400 możliwych i pokonując 20 innych banków. Jako mocne strony LUKAS Banku wskazano świetną obsługę klienta oraz przyjazne procedury. Na pięć dotychczasowych edycji rankingu LUKAS Bank zajął pierwszą pozycję po raz trzeci.

Czerwiec 2007

LUKAS Bank został wyróżniony w corocznym zestawieniu najlepszych banków przygotowywanym przez redakcję Gazety Bankowej i zajął drugą pozycję w kategorii banków dużych. Jury składające się z ekspertów rynku bankowego oceniło banki pod kątem dynamiki, struktury portfela oraz efektywności. Najwyżej zostaliśmy ocenieni pod kątem struktury portfela - eksperci docenili tu niski poziom należności zagrożonych oraz wysoki udział kredytów w aktywach. Drugą pozycję zajęliśmy w rankingu efektywności - to głównie dzięki najwyższym wśród dużych banków wskaźnikom zwrotu na aktywach i kapitale. W ocenie dynamiki zajęliśmy natomiast ósmą pozycję. W sumie złożyło się to na drugie miejsce w rankingu.

Maj 2007

Miesięcznik Readers Digest przyznał LUKAS Bankowi tytuł Trusted Brands. Celem rankingu przeprowadzonego przez redakcję było sprawdzenie, którym markom klienci najbardziej ufają. Do respondentów należała również ocena marek pod względem: jakości, wartości w stosunku do ceny, silnego wizerunku oraz znajomości potrzeb klienta. Marka LUKAS Bank została wyróżniona w kategorii Bank - zyskała najwyższe notowania w dwóch kryteriach: jakość i znajomość potrzeb klienta.

Listopad 2006

Serwis internetowy KontoStudent.pl przygotowany przez LUKAS Bank zdobył pierwszą nagrodę Webstar Akademii Internetu w prestiżowym konkursie Webstarfestival 2006 na najlepszą polską stronę internetową w kategorii Finanse i Biznes. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał także serwis kredytowy LUKAS Banku KredytOnline.pl. W konkursie Webstarfestival przyznawane są nagrody dla najlepszych stron i reklam internetowych. Serwis KontoStudent.pl uzyskał najwięcej głosów członków Akademii Internetu, w skład której wchodzą specjaliści z branży internetowej.

Październik 2006

Wydawnictwo Reader's Digest przyznało certyfikaty Produkt Roku 2006. Certyfikaty otrzymały te firmy, których produkty w 2006 roku były najchętniej kupowane przez czytelników miesięcznika Reader"s Digest. W kategorii Karta kredytowa pierwsze miejsce zajął LUKAS Bank. Karty kredytowe LUKAS Banku, jako zwycięski produkt, otrzymały certyfikat i godło "Reader"s Digest - Produkt Roku 2006".

Październik 2006

Tygodnik menadżerów i informatyków Computerworld w organizowanym przez siebie konkursie przyznał LUKAS Bankowi tytuł Lidera Informatyki 2006 w kategorii Finanse i bankowość. Tytuł Lidera Informatyki przyznano za funkcjonowanie istniejących w LUKAS Banku rozwiązań informatycznych. Wyróżnienie podkreśla profesjonalizm w codziennej obsłudze użytkowników, a przy tym ciągły rozwój poprzez wprowadzanie do oferty nowych produktów i zdobywanie nowych klientów, możliwe dzięki rozwiązaniom informatycznym.

Luty 2006

W konkursie Gazety Bankowej na Najlepszy Projekt Informatyczny 2005 LUKAS Bank zdobył tytuł Bankowego Lidera Informatyki. W konkursie nagradzane są firmy, które wdrożyły najlepsze projekty informatyczne pozwalające na sprawniejsze zarządzanie i obsługę klientów. LUKAS Bank otrzymał nagrodę za wdrożenie w 2005 r. dwóch dużych systemów informatycznych modernizujących rozwiązania informatyczne w najważniejszych obszarach działalności banku, czyli obsługi klientów bankowych i obsługi kredytów konsumenckich.

Listopad 2005

LUKAS Bank został wyróżniony w prestiżowym konkursie Arts & Business Awards, który ma na celu nagradzanie działań na styku kultury oraz biznesu pokazujących, że partnerstwo kultury oraz biznesu jest możliwe. Kapituła konkursu przyznała nam to wyróżnienie za całokształt działań na rzecz promocji i rozwoju kultury w Polsce oraz za budowanie relacji partnerskich pomiędzy sektorem prywatnym a sferą kultury.

Wrzesień 2005

LUKAS Bank ponownie znalazł się wśród najbardziej przyjaznych banków w Polsce. Po tytułach "Najbardziej Przyjaznego Banku Newsweeka" przyznanych nam w poprzednich latach, po raz kolejny zajęliśmy miejsce w czołówce tego prestiżowego rankingu. W 2005 roku w rankingu LUKAS Bank zajął drugą pozycję. O wysokim miejscu LUKAS Banku w rankingu zdecydowała ocena jakości pracy i fachowości.

Czerwiec 2005

W opracowanym przez redakcję Rzeczpospolitej na podstawie wyników 2004 roku Rankingu Instytucji Finansowych LUKAS Bank został uznany za najlepszy bank w Polsce. Wyróżnienie to Prezes LUKAS Banku Maciej Witucki odebrał z rąk Prezesa NBP - Leszka Balcerowicza. Wyboru najlepszych instytucji finansowych dokonano w pięciu kategoriach na podstawie obiektywnych kryteriów dla każdej branży. Oceniając firmy, członkowie kapituły zwracali uwagę na wyniki finansowe, ale także na tempo rozwoju instytucji i wzrost aktywności w rynku.

Kwiecień 2005

W dorocznym badaniu The Most Trusted Brand 2005 organizowanym przez Reader"s Digest marka LUKAS została uhonorowana nagrodą srebrnego godła w kategorii BANK. The Most Trusted Brands to jedne z największych w Europie badania konsumenckie sprawdzające zaufanie konsumenta do określonych marek. Marka LUKAS została wyróżniona w następujących kryteriach: jakość, wartość w stosunku do ceny, silny wizerunek oraz zrozumienie potrzeb klienta.

Kwiecień 2005

W rankingu najbardziej efektywnych instytucji finansowych, w którym uwzględniono również firmy ubezpieczeniowe, LUKAS Bank zajął 2-gą pozycję. Nagrodę odebraliśmy 18 kwietnia z rąk ministra skarbu Jacka Sochy. W rankingu oceniano m.in dynamikę przychodów, rentowność sprzedaży, zwrot na kapitale i aktywach. Ranking przygotowała redakcja Parkietu wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN w związku z publikacją corocznego zestawienia 500 największych firm.

Listopad 2004

LUKAS Bank został laureatem nagrody dla najbardziej efektywnych kampanii reklamowych "Effie 2004". Byliśmy jedyną firmą wyróżnioną w kategorii Usługi Finansowe. LUKAS Bank otrzymał wyróżnienie za kampanię reklamową oszczędności "Kawa czy herbata? - Fundusz czy lokata?"

Wrzesień 2004

LUKAS Bank po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu "Przyjazny Bank Newsweeka 2004". Za zajęcie pierwszego miejsca LUKAS Bank otrzymał statuetkę Złotego Wykrzyknika. Tak jak i w 2003 roku Newsweek wspólnie z firmą badawczą przeprowadził badania typu "Tajemniczy Klient" w bankach w Polsce. Oceniano działanie placówek bankowych i procedury, kompetencje, w przede wszystkim przyjazność doradców. Ankieterzy odwiedzający placówki bankowe podkreślali nie tylko wysoki poziom wiedzy doradców LUKAS Banku, ale także ich uprzejmość, poświęcanie Klientowi maksimum uwagi i wysoki poziom umiejętności sprzedażowych. Zwycięstwo w tym rankingu po raz kolejny to sukces wszystkich doradców LUKAS Banku pracujących dla naszych klientów i z myślą o nich. Pokazuje, że warto wyznaczać standardy w obsłudze Klientów i na opierać przewagę konkurencyjną Banku.

Marzec 2004

LUKAS Bank został wyróżniony przez Mastercard International srebrną statuetką Rock Award w kategorii "Największy wkład w rozwój kart typu affinity i co-branded za kartę Mastercard Onet LUKAS Bank. Nagroda ta podkreśla nasz wkład w rozwój kart partnerskich w Polsce.

Listopad 2003

LUKAS Bank otrzymał "Effie 2003" w kategorii Usługi Finansowe. Nagroda Effie przyznawana jest najbardziej efektywnym kampaniom reklamowym. LUKAS Bank został wyróżniony tą nagrodą za kampanię Konta Wygodnego - Malkontent II.

Wrzesień 2003

W rankingach opublikowanych przez "Newsweek" oraz "Profit" LUKAS Bank został uznany za "Najbardziej przyjazny bank Newsweeka" w roku 2003. Audytorzy oceniający poszczególne banki wyróżnili LUKAS Bank m.in. za dogodne godziny otwarcia placówek, wysoką jakość obsługi, prostotę formularzy, a także wygodną i przyjazną obsługę przez telefon i Internet. Ocenie audytorów (badanie typu "tajemniczy klient") podlegały: funkcjonalność placówki bankowej, jakość obsługi w oddziałach, obsługa przez telefon oraz obsługa przez Internet. Kolejność w rankingu na najbardziej przyjazny bank "Newsweeka" to suma punktów zdobytych przez banki w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcą okazał się LUKAS Bank zdobywając 32,68 pkt na 40 możliwych.

Czerwiec 2003

LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu Gazety Bankowej "Najlepsze Banki 2003" w kategorii "Banki mniejsze". O pozycji w rankingu decydowały osiągnięte bardzo dobre wyniki finansowe, efektywność, dynamika rozwoju. Jury, jak co roku, składało się ze specjalistów z zakresu finansów i bankowości.

Maj 2003

LUKAS Bank otrzymuje tytuł "Orzeł Rzeczpospolitej" w kategorii Usługi Finansowe dla najbardziej efektywnej instytucji finansowej w Polsce. Nagroda została przyznana przez jury zgromadzone wokół redakcji Rzeczpospolitej. 7 maja 2003 podczas uroczystej Gali w imieniu całej Grupy LUKAS odebraliśmy nagrodę z rąk premiera Leszka Millera.

Maj 2003

6 maja 2003 minister gospodarki - Jacek Piechota wręczył nam nagrodę "Parkietu" za zajęcie III. miejsca na Liście 20 najefektywniejszych spółek finansowych. Doceniony został bardzo dobry wynik finansowy osiągnięty w ubiegłym roku, zaangażowanie i konsekwencję w budowaniu nowoczesnej i przyjaznej instytucji finansowej.

Kwiecień 2003

LUKAS Bank laureatem nagrody Złoty Boomerang 2002. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego dla najlepszej kampanii marketingu bezpośredniego. LUKAS Bank otrzymał nagrodę w kategorii Business-to-Consumer za kampanię "Lokaty terminowe". Konkurs odbywał się w ramach V Międzynarodowych Dni Marketingu Bezpośredniego.

Styczeń 2001

LUKAS SA został uznany za najlepszą firmę pośrednictwa kredytowego w 2000 roku. Wyróżnienie to otrzymaliśmy w związku z przeprowadzanym przez redakcje dziennika Prawo i Gospodarka oraz Gazety Bankowej plebiscytem Wielka Dziesiątka 2000 roku.

Grudzień 1999

LUKAS Bank został uhonorowany nagroda Srebrnego Rekina przez redakcje Businessman Magazine za najlepszą reklamę telewizyjna firmy finansowej, sam Bank natomiast jako instytucja został uznany przez to pismo za hit roku 1999.

1999

LUKAS Bank otrzymał nagrodę Złotej Skarbonki 1999 za najlepsze konto osobiste. Wyróżnienie to przyznała redakcja miesięcznika Twoje Pieniądze.

1999

Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości przyznał firmie LUKAS S.A. wyróżnienie za osiągnięcia w działalności gospodarczej.

1997

Gazeta Bankowa przyznała nagrodę Srebrnego Rekina dla LUKAS S.A. za najlepszą reklamę wizerunku własnego.

Nasza historia

2015

2015 rok bank przywitał nowymi promocjami dla klientów. Po raz kolejny ruszyła oferta dla klientów z kredytem ratalnym, dzięki której można było uzyskać zwrot 10 proc. wartości raty kredytu. Bank rozpoczął kampanię kredytu gotówkowego, w której za każdy pożyczony 1000 zł klient płacił tylko 10 zł. Również w styczniu Credit Agricole zaproponował klientom agrobiznesowym lokaty pod dopłaty z oprocentowaniem do 4 proc. Lokaty dla rolników w Credit Agricole pozwalają rozwiązać depozyt w dowolnym momencie, bez utraty odsetek oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z myślą o wszystkich wyjeżdżających na ferie zimowe oraz amatorach białego szaleństwa za granicą bank przygotował promocje dotyczące wypłacania gotówki z bankomatów na całym świecie bez prowizji. Z bezpłatnych wypłat gotówki klienci banku mogli korzystać do 1 marca.

Początek roku był czasem ambitnych planów dla wolontariuszy banku, którzy rozpoczęli przygotowania do realizacji 15 projektów z programu grantowego. W ciągu roku wolontariusze angażowali się m.in. w pomoc psom w schroniskach, rehabilitację chorej 6-letniej dziewczynki czy organizację ferii zimowych dla dzieci z ubogich rodzin.

W tym samym miesiącu bank przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zasady Ładu Korporacyjnego określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację banku, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Pod koniec stycznia bank wdrożył pierwsze ubezpieczenia majątkowe w modelu indywidualnym: Pakiet na Wypadki (ubezpieczenie NNW) i Multipakiet Maxi (assistance). Rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń w modelu indywidualnym oznacza, że do ich sprzedaży wymagane są uprawnienia Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne (OWCA). Jednocześnie bank uzupełnił ofertę ubezpieczeń majątkowych co było elementem przyjętej strategii bancassurance, zgodnie z którą Credit Agricole pod jednym dachem oferuje produkty bankowe i ubezpieczeniowe.

W lutym rozpoczęła się kampania telewizyjna kredytu gotówkowego z Juliette Binoche, która następnie zachęcała również do założenia konta w Credit Agricole.

W tym samym miesiącu okazało się, że Jakub Borowski (Główny Analityk banku Credit Agricole) był najczęściej cytowanym ekonomistą banków w Polsce w 2014 r. Media opublikowały wówczas wypowiedzi Jakuba Borowskiego aż 657 razy.

W marcu bank promował kulturę francuską we Wrocławiu podczas Dni Krajów Francuskojęzycznych. Bank zaangażował się na rzecz tego festiwalu już po raz 11.

Credit Agricole zaprezentował swoją ofertę rolnikom podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, na których przedstawił rozwiązania finansowe dla rolnictwa: od konta Agricole po kredyty inwestycyjne i oszczędności. Również w marcu rozpoczęła się kolejna kampania kont "Czy jesteś gotowy na 1000 zł?, która trwała do końca maja. Sukces kampanii był tak duży, że w maju ponad 80 proc. wniosków o przeniesienie kont klientów banków dotyczyło chęci zmiany na Credit Agricole. Aż 7 na 10 transferów rachunków w pierwszym półroczu 2015 r. związane było z migracją z innych banków do Credit Agricole.

W ciągu roku szkolnego wolontariusze banku realizowali w szkołach podstawowych program "Bank z klasą". 65 wolontariuszy prowadziło zajęcia z edukacji finansowej najmłodszych z niemal 2 380 dziećmi w 50 szkołach w całej Polsce.

W kwietniu aż 6 inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) banku zostało wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki". Uznanie zyskały m.in. edukacyjne projekty banku dla lokalnych środowisk, odpowiedzialna polityka zakupowa, montaż defibrylatorów, wolontariat pracowniczy.

W tym samym miesiącu bank dostosował się do wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego zapisów Rekomendacji U poprzez sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w modelu indywidualnym. W plebiscycie Złoty Bankier 2014 r. portalu finansowego Bankier.pl Credit Agricole uzyskał 2. miejsce w kategorii najlepszy kredyt gotówkowy za Kredyt PROSTOLICZONY oraz 3. miejsce w kategorii najlepszy kredyt dla przedsiębiorcy za Kredy obrotowy dla firm 3x0.

W maju Credit Agricole ruszył z promocją kont dla młodych "Polecam 1 Konto Extra", w której proponował klientom do 600 zł premii za aktywność i polecenie konta znajomym.

Bank w 2015 r. postawił na rozwój partnerskiej sieci placówek (placówki franczyzowe i biura kredytowe). Od początku roku bank otworzył 60 nowych biur kredytowych. Wcześniej biura kredytowe i placówki partnerskie oferowały klientom tylko kredyty gotówkowe, karty kredytowe i ubezpieczenia grupowe, od połowy 2015 roku w placówkach partnerskich można otworzyć konto czy założyć lokatę.

W czerwcu bank po raz drugi obchodził w swoich placówkach w całej Polsce Dzień Credit Agricole, podczas którego na klientów czekało wiele atrakcji. Skorzystać można było z oferty na preferencyjnych warunkach, a klienci mogli się spotkać w placówkach z członkami zarządu banku.

W czerwcu dwoje pracowników call center banku znalazło się w finale konkursu "Telemarketer Roku", którego organizatorem jest Grupa Call Center działająca przy Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego SMB. Jury konkursu przesłuchało 1064 rozmów pracowników call center.

W 2015 r. bank realizował również kolejną edycję programu "Świeża Krew do Pierwszej Pracy", której celem jest pomoc młodym osobom w podjęciu pierwszych kroków w zawodowej karierze. Intencją banku jest pomoc kandydatom porozumieć się z potencjalnymi pracodawcami oraz pokazać, jak w rzeczywistości wygląda proces rekrutacji. Młodzi biorący udział w programie mogą sprawdzić się w praktyce podczas próbnej rozmowy kwalifikacyjnej z doświadczonymi rekruterami.

W tym samym miesiącu magazyn Wprost wyróżnił kredyt hipoteczny Credit Agricole. Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. rozpoznawalność marki, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych, jej przejrzystość, opłaty i prowizje, jakość obsługi klienta i politykę lojalnościową.

W lipcu Krystian Jaworski, ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole, wygrał konkurs Obserwatora Finansowego za autorskie propozycje zmian w obszarze finansów publicznych. Latem bank powtórzył promocję dla wyjeżdżających za granicę, którzy do końca września bez prowizji mogli wypłacać gotówkę z bankomatów na całym świecie.

W sierpniu bank obniżył oprocentowanie kredytu gotówkowego do 3 proc. Towarzyszyła temu niestandardowa kampania reklamowa "Z hukiem obniżamy oprocentowanie!". W czasie kampanii witryny placówek bankowych Credit Agricole przyciągały oko oryginalną formą reklamy zewnętrznej - wypukłą czarną kulą z czerwonym napisem, która sprawiała wrażenie prawdziwej przez imitację pękniętej szyby.

Wraz z końcem sierpnia zakończyła się blisko 6-letnia kadencja Phillipe’a Marié na stanowisku wiceprezesa zarządu i jednocześnie Senior Country Officera Credit Agricole Bank Polska. Stanowisko to we wrześniu objął Olivier Constantin, który z bankowością związany jest od prawie 30 lat. Credit Agricole we wrześniu zaangażował się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Bank zachęcał swoich pracowników do zielonych form transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Z kolei w październiku bank zaproponował przedsiębiorcom rachunki walutowe prowadzone w EUR, USD lub GBP. W tym samym miesiącu bank ponownie zorganizował Dzień Konta, który cieszył się dużą popularnością klientów.

2015 był rokiem niskich stóp procentowych, jednak lokaty w Credit Agricole oferowały klientom wysokie oprocentowanie. Depozyty banku zajmowały 2. i 3. pozycję odpowiednio w kategorii lokat rocznych i miesięcznych według portalu TotalMoney.pl.

W listopadzie bank zaproponował kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem 5,9 proc. W grudniu Credit Agricole zajął 2. miejsce w badaniu infolinii bankowych, organizowanym przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. W badaniu oceniano jakość obsługi klienta zarówno w serwisie telefonicznym, jak i e-mailowym.

W okresie przedświątecznym bank przygotował dla klientów specjalne okazje w Klubie Rabatowym Credit Agricole, z którym można było dużo zaoszczędzić na świątecznych zakupach. Kredyt gotówkowy w Credit Agricole zajął 1. miejsce w rankingu kredytów gotówkowych na święta według Bankier.pl.

W tym samym miesiącu bank tradycyjnie angażował się w pomoc najuboższym i już po raz 10. uczestniczył w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W tym roku pracownicy banku ofiarowali Szlachetne Paczki dla 25 rodzin w całej Polsce.


2014

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia Klub Rabatowy Credit Agricole zapraszał w grudniu do skorzystania z przedświątecznych promocji. Bank zachęcał klientów także do zakupów ratalnych w internecie. Tradycyjnie pod koniec roku pracownicy banku Credit Agricole wspierali również przedświąteczne inicjatywy pomocy potrzebującym. Tym razem przyłączyli się do Świątecznej Zbiórki Żywności oraz - już po raz 9. - do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

W listopadzie bank ponownie zaproponował klientom kredyty gotówkowe na specjalnych warunkach. Na początku miesiąca zainicjował świąteczną kampanię kredytu gotówkowego. Credit Agricole sięgnął po sprawdzone rozwiązanie, organizując promocję pod hasłem Kredyt Prostoliczony za 10 zł.

Również w listopadzie Credit Agricole zachęcał aktualnych i przyszłych posiadaczy swoich kart kredytowych do udziału w konkursie "Płać kartą i wygrywaj!". Na najaktywniejszych konkursowiczów czekało aż 40 nagród marki Apple.

W październiku bank rozpoczął jesienną ofensywę promocyjną skierowaną do osób pomiędzy 18 a 27 rokiem życia, proponując im założenie bezpłatnego konta, ekstra rabaty w Klubie Rabatowym, udział w spotkaniach edukacyjnych na uczelniach oraz zapraszając do konkursu Career Hacking.

Także w październiku Credit Agricole przygotował promocyjną ofertę dla licencjonowanych graczy w petanque, a także klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Petanque. Bank, który od dwóch lat wspiera promocję tej francuskiej dyscypliny w Polsce, postanowił zadbać też o finanse zawodników.

We wrześniu Credit Agricole zapraszał na AGRO SHOW - na największą plenerową wystawę rolniczą w Europie, organizowaną od 16 lat w Bednarach koło Poznania oraz na XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie.

Bank zachęcony sukcesem pierwszej edycji kampanii promocyjnej kont o nazwie "Jesteśmy gotowi!", zdecydował się ją powtórzyć. Każdy, kto pomiędzy 28 września a 30 listopada 2014 r. otworzy konto w Credit Agricole, może otrzymać od banku premię sięgającą nawet 1000 zł. Wszystkie warunki, jakie klient musi spełnić, aby móc cieszyć się bonusami przygotowanymi przez bank Credit Agricole, związane są z codziennym bankowaniem.

Pod koniec sierpnia Credit Agricole zaprosił młodych ludzi, planujących lub rozpoczynających karierę zawodową do udziału w konkursie "Career Hacking", którego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku. Dwudziestu finalistów będzie miało okazję sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe w trakcie warsztatów we Wrocławiu, pracując nad case studies. Spośród nich zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców, którzy pojadą w sześciodniową, edukacyjną podróż do Paryża.

W połowie sierpnia bank zaproponował kredyty gotówkowe na specjalnych warunkach. Credit Agricole sięgnął po sprawdzone rozwiązanie, organizując promocję pod hasłem Kredyt Prostoliczony za 10 zł. Zgodnie z nazwą, miesięczny koszt każdego pożyczonego 1 000 zł, wynosił tylko 10 zł.

Również w sierpniu Credit Agricole uruchomił stronę internetową Klubu Rabatowego w nowej odsłonie. Od teraz użytkownicy kart płatniczych banku w łatwy i szybki sposób mogą zaplanować zakupy i obliczyć, ile zaoszczędzą płacąc bezgotówkowo. Wprowadzona funkcjonalność umożliwia posiadaczowi karty banku sprawdzenie tego zarówno jeszcze w zaciszu domowym, jak i wówczas, gdy jest już na zakupach, korzystając korzystając ze smartphone’a czy tabletu.

W tym samym czasie oferta Credit Agricole dla przedsiębiorców powiększyła się o terminale płatnicze, tzw. POS-y. Objęła ono dodatkowo także bezpłatne prowadzenie konta firmowego oraz trzymiesięczną dzierżawę urządzenia za 0 zł. Proponowane terminale umożliwiają, niezależnie od akceptacji kart płatniczych, m.in. doładowania telefonów komórkowych oraz prowadzenie programów lojalnościowych dla klientów sklepów, gabinetów lekarskich czy punktów usługowych.

Z początkiem sierpnia ruszyła kampania informacyjna "Ubezpieczamy na Twoją korzyść". Bank chciał w ten sposób przypomnieć, że w jego ofercie znajdują się zarówno produkty bankowe, jak i ubezpieczeniowe. Bank - na podstawie analizy wypłat świadczeń swoich klientów - zmodyfikował Pakiet Życie, dzięki czemu zaproponowane rozwiązania, w pełniejszy niż dotychczas sposób, odpowiadają potrzebom osób ubezpieczających się.

W lipcu bank rozpoczął kampanię informacyjną pod hasłem "Ubezpieczenia na Twoją korzyść" mającą przypomnieć, że Credit Agricole jest bankiem uniwersalnym, który proponuje swoim klientom zarówno produkty bankowe, jak i ubezpieczeniowe.

Pod koniec czerwca Credit Agricole przygotował promocję dla posiadaczy 1 Konta i Konta PROSTOoszczędzającego PLUS, dzięki której - pomiędzy 27 czerwca a 30 września 2014 r. - nie zapłacą oni prowizji za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą. Dotyczy to zarówno kart prowadzonych przez bank w złotówkach, jak i w euro oraz dolarach amerykańskich.

Na początku lata Credit Agricole zaproponował posiadaczom swoich kont założenie lokaty 6-miesięcznej z oprocentowaniem 3,3 proc. w skali roku. Jednocześnie bank przygotował specjalną ofertę depozytów 6- i 9-miesięcznych dla nowych klientów, którzy zdecydują się założyć w Credit Agricole rachunek osobisty z deklaracją regularnych wpływów.

W czerwcu bank zaproponował przedsiębiorcom promocję kredytu w Koncie Biznes. Jej głównymi założeniami były bezpłatne udzielenie rocznego kredytu, brak prowizji za odnowienie na kolejne 12 miesięcy oraz brak opłat za prowadzenie konta firmowego przez cały okres kredytowania.

Również w czerwcu wystartował programu mentorski Credit Agricole o nazwie Do pierwszej pracy" . Do projektu bank zaprosił dziesięciu ekspertów, specjalizujących się w tematyce: psychologicznej, dziennikarskiej, zarządzania, marketingu, prawa, prowadzenia własnego biznesu, stylu osobistego, finansów korporacyjnych, HR oraz obsługi klienta. Mentorzy na swoich fanpage’ach na Facebook’u dzielą się doświadczeniami, osiągnięciami zawodowymi, stawiają pytania, zachęcają do dyskusji. Wszystko po to, by odkryć w młodych motywację do działania i podjęcia pierwszego kroku w drodze do zawodowej kariery.

W maju bank przekonywał młodych, że opłaca się mieć w nim rachunek osobisty, zachęcając osoby pomiędzy 18 a 27 rokiem życia do otwarcia 1 Konta. Każdy, kto się wówczas na to zdecydował, mógł otrzymać od banku premię sięgającą 290 zł albo otrzymać w koncie lub na karcie kredytowej limit w wysokości nawet 1000 zł.

Pakiety kont PROSTOoszczędzających ponownie posłużyły Credit Agricole do umacniania pozycji banku uniwersalnego. Credit Agricole zorganizował w kwietniu 2014 roku promocję o nazwie "Jesteśmy gotowi!". Osoba, która do końca maja otworzyła konto w banku, mogła otrzymać bonus w wysokości 1000 zł.

Także w kwietniu Credit Agricole udostępnił na swojej stronie WWW aplikację CA Navigator, dzięki której każda osoba zainteresowana powierzeniem mu swoich oszczędności może zdefiniować swoje cele i wybrać z oferty banku produkty, które pomogą jej zgromadzić środki na ich realizację. System zawiera podpowiedzi produktowe dostosowane do potrzeb klienta, a także umożliwia porównywanie, zapisywanie i przeglądanie symulacji.

W marcu Credit Agricole zaprezentował swoją ofertę rolnikom na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

W lutym bank podniósł oprocentowanie 36-miesięcznej lokaty na przekór utrzymującym się na niskim poziomie stopom procentowym. Wynosiło ono po zmianie 4,1 proc. w skali roku. Ówczesna propozycja Credit Agricole była jedną z najatrakcyjniejszych dostępnych na rynku, ponieważ klient mógł założyć lokatę bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. W tym samym miesiącu bank rozpoczął subskrypcję produktu InvestMedica.

Pod koniec stycznia Credit Agricole zadecydował, że pomiędzy lutym a marcem, na które przypada zimowy urlop większości Polaków, w tym także ten spędzany za granicą, umożliwi posiadaczom swoich kont - 1 Konta oraz Konta PROSTOoszczędzającego PLUS - darmową wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie.

Także w styczniu bank poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą John Deere. Tym samym Credit Agricole - jako jedyny bank w Polsce - kredytuje zakup maszyn i urządzeń w programie John Deere Financial, propozycji dostępnej tylko dla klientów autoryzowanych dealerów marki John Deere.

Klienci Credit Agricole od początku 2014 roku mogą korzystać z kart debetowych Visa Walutowa w euro i dolarach) oraz zakładać lokaty i Rachunki Oszczędzam w każdej z udostępnionych walut obcych.

W styczniu Credit Agricole wprowadził do oferty kolejny - po Mojej Rezerwie Finansowej - program systematycznego oszczędzania o nazwie Mój Dom. Tym razem bank zachęca do oszczędzania na wkład własny.


2013

W grudniu 2013 - dwa lata po debiucie Klubu Rabatowego Credit Agricole - liczba punktów handlowo - usługowych, gdzie klienci banku mogą dokonać zakupu ze zniżką, przekroczyła 10 000. Tym samym - zgodnie z zapowiedziami banku z 2011 r. - stał się on największym programem tego typu w kraju.

Pod koniec roku Credit Agricole wprowadza do oferty kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych oraz finansowanie nieruchomości rolnych, które bank proponuje rolnikom, prowadzącym działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od min. 12 miesięcy i mającym lub dzierżawiącym ziemię.

W październiku 2013 bank uruchomił nowy serwis informacyjny w technologii responsible web design. Dzięki kompletnym informacjom o produktach czy otworzeniu się na użytkowników mobilnych, serwis pozwala na wygodne zapoznanie się z propozycjami Credit Agricole i podjęcie decyzji zakupowej online. Nie ma już znaczenia, z jakiej wielkości ekranu korzysta użytkownik, gdyż serwis responsywnie dostosowuje się do każdej z nich.

We wrześniu Credit Agricole uatrakcyjnił oprocentowanie depozytów w ofercie standardowej. Bank podwyższył oprocentowanie 12, a także 24 miesięcznych lokat. Wynosiło ono w skali roku odpowiednio 3,20 proc. dla lokaty rocznej oraz 3,75 proc. dla dwuletniej i było wówczas jednym z najatrakcyjniejszych na rynku. Zgodnie z dewizą "prosto i z sensem" oferta Credit Agricole była dostępna dla wszystkich klientów i skorzystanie z niej nie wymagało spełniania żadnych dodatkowych warunków.

Również we wrześniu bank zorganizował panel Finansowanie infrastruktury - polityka czy biznes? W dyskusji, która odbyła się 04.09.2013 r. w trakcie XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju wzięli udział m.in. Jan Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Régis Monfront - Wiceprezes Zarządu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Panel poprowadził Jakub Borowski - Główny Ekonomista banku Credit Agricole. Paneliści próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. kryteriów rentowności, a także wpływu zaangażowania jednostek rządowych i samorządowych na efektywność biznesową projektów infrastrukturalnych.

Programy systematycznego oszczędzania to nowa kategoria produktowa, jaką Credit Agricole wprowadził do swojej oferty w sierpniu 2013. Pierwszym produktem do niej należącym jest Moja Rezerwa Finansowa, umożliwiająca gromadzenie środków na tzw. wszelki wypadek. Bank, chcąc wspomóc klientów w realizacji tego celu, nagradza ich dodatkowymi odsetkami, jeśli tylko konsekwentnie oszczędzają.

Marka Crédit Agricole osiągnęła w czerwcu historycznie najwyższy wynik rozpoznawalności wspomaganej, który wyniósł niemal 90 proc. Ponadto 50 proc. badanych stwierdziło, że uważa bank Credit Agricole za instytucję finansową godną zaufania. Osiągnięcie tak dobrych rezultatów było możliwe dzięki intensywnym działaniom marketingowym, prowadzonym od momentu debiutu marki na polskim rynku bankowości detalicznej we wrześniu 2011 roku.

Również w czerwcu Credit Agricole zaproponował posiadaczom swoich kont grupowe ubezpieczenie Multipakiet, przygotowane wspólnie z TU Europa S.A. i Europe Assistance Polska S.A., obejmujące trzy pakiety - Pakiet Pomoc Techniczna, Pakiet Pomoc Medyczna oraz Pakiet Bezpieczna Kieszeń.

W maju Credit Agricole rozpoczął subskrypcję produktu TOP 100 DYWIDENDA.

W kwietniu bank wprowadził kolejny produkt dla rolników - kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych. Skorzystać z niego mogą również klienci planujący rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Credit Agricole Bank Polska zatwierdziło 22 marca 2013 roku sprawozdanie finansowe banku i zadecydowało o podziale zysku za 2012 rok. Trzy czwarte zysku otrzymali akcjonariusze w postaci dywidendy, jedna czwarta wzmocniła kapitały banku.

W marcu 2013 Credit Agricole zaproponował rolnikom konto AGRICOLE z prostą tabelą opłat. Bank prowadzi konto bezpłatnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztują 0 zł lub 1 zł.

Luty upłynął w banku pod znakiem promocji Kredytu Prostoliczonego.

Pakiety kont PROSTOoszczędzających także w pierwszym kwartale 2013 roku posłużyły Credit Agricole do umacniania pozycji banku uniwersalnego. Wraz z początkiem 2013 roku bank ponownie zachęcał klientów do skorzystania ze swojej propozycji, oferując im obniżenie wydatków na domowe rachunki o 10 procent oraz wypłatę premię, jeśli zdecydują się skorzystać z usługi "Oszczędzam na okrągło".

W styczniu 2013 Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na połączenie Credit Agricole Bank Polska S.A. z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. , Oddział w Polsce. Dzięki połączeniu banków powstał model biznesowy, oferujący korporacjom jednocześnie produkty bankowości transakcyjnej i inwestycyjnej. Dodatkowo, dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży detalicznej i powstającym centrom korporacyjnym usługi banku stały się bardziej dostępne dla klientów.


2012

W lutym Credit Agricole Bank Polska otrzymuje statuetkę "Złotego Bankiera" w trzeciej edycji plebiscytu, zorganizowanego przez portal Bankier.pl oraz PayU S.A. To zaszczytne wyróżnienie dostał - decyzją internautów - za "Kredyt prostoliczony".

Wraz z nadejściem wiosny Credit Agricole Bank Polska wchodzi na rynek agrobiznesu. Do skorzystania z jego oferty, a zwłaszcza z kredytu inwestycyjnego, przekonują rolników mobilni doradcy. W rozwoju relacji w nowym segmentem oraz w budowie oferty produktowej korzysta z kompetencji i doświadczeń kas regionalnych Crédit Agricole. Tworzą one bowiem największy bank rolniczy we Francji, działający od ponad 100 lat, a dziś obsługujący 84 proc. rolników w tym kraju.

W marcu bank zaoferował mikroprzedsiębiorcom możliwość sfinansowanie zakupu nowych lub używanych pojazdów, maszyn i urządzeń aż do 100 proc. wartości inwestycji. Credit Agricole zaproponował elastyczny harmonogram spłat dopasowany do ich zdolności kredytowej oraz sezonowości prowadzonej działalności gospodarczej.

27 marca na posiedzeniu rady nadzorczej Credit Agricole Bank Polska jej członkowie zdecydowali, że Romuald Szeliga także w kolejnej, 5-letniej kadencji - rozpoczynającej się 1 września 2012 roku - pokieruje pracami zarządu. Rada podkreśliła ogromny wkład prezesa w rozwój banku oraz to, że dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu i wykształceniu daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania.

Romuald Szeliga związany jest z sektorem bankowym niemal od początku swojej kariery zawodowej. W trakcie ponad 20-letniej pracy w krajowych instytucjach finansowych brał czynny udział w wypracowywaniu standardów i rozwiązań dla całego sektora bankowego w Polsce.

Jubileuszowa 10. edycja Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" przynosi aż 4 wyróżnienia dla Credit Agricole Bank Polska. Wśród wyróżnionych praktyk znalazły się: Centrum Aktywnych, Dzielmy się wiedzą, Kodeks Etyki oraz współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W kwietniu Credit Agricole Bank Polska zaoferował osobom zainteresowanym nabyciem samochodu, zwłaszcza na rynku wtórnym, "Szybki Kredyt na Samochód". Nowy produkt uzupełnił ofertę "Bankowego Kredytu Samochodowego" Credit Agricole. Klient może teraz wybrać, czy chce skorzystać z tradycyjnej propozycji banku - atrakcyjnej cenowo, z możliwością uzyskania wyższej kwoty oraz dłuższego okresu spłaty, lecz z ustanowieniem zabezpieczenia na pojeździe, czy też woli "Szybki Kredyt", dzięki któremu otrzymuje finansowane niemal od razu, bez dodatkowych formalności, z możliwością skorzystania z obniżonego oprocentowania.

W maju Credit Agricole przygotował dla swoich klientów loterię depozytową, w której wylosowani szczęśliwcy mogli otrzymać równowartość oszczędności, które zgromadzili w banku. Promocja obejmowała środki na Rachunkach Oszczędzam, polisach oszczędnościowych Antidotum PRO oraz lokatach terminowych. Aby wziąć w niej udział, wystarczyło mieć w przeddzień losowania 1 tysiąc zł. łącznie na wskazanych produktach lub jednym z nich. Każdemu zwycięzcy bank wypłacał drugie tyle pieniędzy, ile w nim zaoszczędził, jednak nie więcej niż 50.000 zł. Łączna pula nagród to prawie 1,5 miliona zł, czyli prawie 100 razy więcej niż wynosiło średnie saldo oszczędności na produktach uwzględnionych w loterii.

Na początku lipca Credit Agricole zaproponował nowy produkt inwestycyjny. Podstawą osiągnięcia zysków do 30 proc. w ciągu trzech lat będzie wartość trzech indeksów. "Indeksy Świata" to inwestycja w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), opartym na pomiarach wartości trzech indeksów giełdowych WIG 20, S&P BRIC 40 Euro oraz SX5E (Euro Stoxx 50).

Pod koniec miesiąca bank ogłasza, że ponownie zaprosił Juliette Binoche do udziału w kampanii wizerunkowej. Decyzja o kontynuacji współpracy z francuską aktorką wynikała z sukcesu pierwszej kampanii wizerunkowej z jej udziałem. Wyniki badań potwierdziły, że klienci pozytywnie oceniają powierzenie jej przez bank roli ambasadora marki. Dzięki intensywnym działaniom komunikacyjnym ponad 76 proc. respondentów zadeklarowało w czerwcu znajomość Credit Agricole.

W sierpniu Credit Agricole Bank Polska wprowadził do oferty "Pożyczkę Biznes" dla przedstawicieli wolnych zawodów przeznaczoną na sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Z kredytu gotówkowego mogą korzystać także jego dotychczasowi klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W październiku w ofercie banku pojawiają się nowe pakiety kont PROSTOoszczędzających. Bezpłatne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, usługa ułatwiająca oszczędzanie oraz karty umożliwiające płatności zbliżeniowe to ich wspólne elementy. Ofertę bank kieruje zarówno do klientów, którzy intensywnie korzystają z posiadanego konta oraz oczekują indywidualnych rozwiązań, jak i dla tych, którzy używają go sporadycznie, natomiast szczególnie cenią osobisty kontakt z doradcą. Jednocześnie Credit Agricole zaproponował klientom nową funkcjonalność "Oszczędzam na okrągło". Dzięki niej mogą - metodą "małych kroków" - zacząć odkładać określone kwoty. Wszystkie transakcje bezgotówkowe wykonane dowolną kartą wydaną do nowych pakietów kont powodują zaokrąglenie wydanej kwoty i przekazanie kwoty zaokrąglenia na Rachunek Oszczędzam. Klient sam wybiera, ile ma wynosić wielkość zaokrąglenia - może wybrać 50 groszy, 1 lub 5 zł.

Wprowadzeniu nowych pakietów kont towarzyszyła promocja "Oszczędzam na rachunkach, skierowana do osób, które do 30 listopada otworzą konto PROSTOoszczędzające PLUS lub PROSTOoszczędzającego PREMIUM. Dzięki niej bank obniżał ich właścicielom rachunki za wodę, energię elektryczną, gaz, dostęp do internetu, telefon komórkowy i stacjonarny.

W listopadzie Credit Agricole informuje że już wkrótce zajmie się obsługą największych korporacji. Bank połączy się z polskim oddziałem korporacyjno-inwestycyjnego ramienia swojego akcjonariusza. To kolejny krok na drodze do rozwoju bankowości uniwersalnej. Zgodę na połączenie musi jeszcze wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego. Bank zakłada, że formalny proces połączenia zakończy się w pierwszej połowie 2013 roku . W tym samym miesiącu Credit Agricole uprościł proces otwierania rachunku bankowego dla klientów korporacyjnych. Dzięki temu mogą oni założyć konto na podstawie dokumentacji elektronicznej, którą pracownicy banku zweryfikują na internetowych stronach właściwych rejestrów.


2011

W styczniu LUKAS Bank rozpoczyna przebudowę placówek bankowych. Jako pierwsze przeobrażają się 4 z nich: w Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz Wrocławiu. Zmienia się zarówno ich wygląd zewnętrzny (nowa wizualizacja, meble, stanowiska), jak i organizacja pracy doradców. Jest to część projektu, który ma na celu wprowadzenie nowego modelu pracy we wszystkich placówkach LUKAS Banku w Polsce do końca 2011 roku.

Po raz pierwszy w historii banku klienci korzystają z produktu strukturyzowanego. Zysk do 10 proc. rocznie obiecuje LUKAS Bank wprowadzając w marcu nowy produkt inwestycyjny z ochroną kapitału. Warunkiem uzyskania takiego zysku jest utrzymanie się kursu euro do złotego w wyznaczonym korytarzu przez dwa lata.

W kwietniu bank rozpoczyna obsługę klientów korporacyjnych.

LUKAS Bank przejrzystą komunikacją kosztów przekonuje w maju do swojego kredytu gotówkowego. Deklaruje, że każdy klient sam w bardzo prosty sposób może policzyć koszty kredytu. Ofercie towarzyszy reklama w telewizji.

23 września LUKAS Bank S.A. zmienił swoją nazwę na Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna i wprowadził na polski rynek markę Crédit Agricole dla bankowości detalicznej. Zmiana nazwy naszego banku podkreśla, że od 10 lat jesteśmy częścią jednej z największych na świecie grup finansowych - Crédit Agricole. Wszystkie działania, które będziemy podejmować zmierzają do tego, by stać się jeszcze bardziej wiarygodnym, dostępnym, profesjonalnym i przyjaznym dla Klienta bankiem.

Międzynarodowa marka Crédit Agricole zastąpiła 23 września 2011 roku Lukas Bank, a hasło "Prosto i z sensem" zastąpiło wkrótce potem "Tak powinno być w każdym banku".
"Prosto i z sensem" nawiązuje do "Le bon sens a de l'avenir", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Zdrowy rozsądek ma przyszłość". Obydwie wersje motta odzwierciedlają przekonanie Crédit Agricole, że - wbrew obiegowej opinii - bank jest do polubienia, a oferta instytucji finansowej może być prostai zrozumiała.
Po raz pierwszy nowe hasło pojawiło się w kampanii wizerunkowej Credit Agricole Bank Polska, która wystartowała 18 października. Jej twarzą została laureatka Oscara, Cezara i Złotej Palmy - Juliette Binoche - wybitna francuska aktorka, znana z takich filmów jak "Trzy kolory. Niebieski" Krzysztofa Kieślowskiego, "Angielski pacjent" czy "Czekolada".
Film reklamowy pokazywał bank przez pryzmat tego, co lubią, a czego nie lubią klienci instytucji finansowych. Lekka konwencja filmowego kolażu w prosty, a jednocześnie niezwykle atrakcyjny sposób zilustrowała motto Credit Agricole Bank Polska - "Prosto i z sensem."

W listopadzie zadebiutował Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska przygotowany z myślą o klientach, którzy chcą jeszcze efektywniej korzystać z kart płatniczych i jednocześnie oszczędzać. Program umożliwia otrzymywanie rabatów już w momencie dokonywania płatności kartą - rabat zostaje naliczony od razu przy kasie. Nowością oferowaną przez Credit Agricole jest możliwość korzystania przez klientów nie tylko ze stałych rabatów, udzielanych w sklepach partnerów programu przez cały rok, ale również z rabatów dodatkowych Partnerami Klubu są zarówno duże ogólnopolskie firmy, jak i mali, lokalni przedsiębiorcy, co jest kolejnym wyróżnikiem propozycji banku.

Pod koniec roku odświeżyliśmy portfolio swoich kart kredytowych. Najważniejszą ze zmian, które wdrożyliśmy, było wprowadzenie podziału nawiązującego do segmentacji klientów detalicznych. Jej celem było dopasowanie - w pełniejszy niż dotychczas sposób - oferty do potrzeb posiadaczy kart oraz wyraźniejsze zróżnicowanie cech oferowanych produktów. W segmencie Standard bank zoferował kartę Credit Agricole Visa Standard, która zastąpiła kartę Maxima PLUS.
Segment Silver reprezentują karty: Credit Agricole Visa Silver oraz Credit Agricole Mastercard Silver, której poprzedniczką była karta Mastercard FURORA. Z kolei w segmencie Gold Credit Agricole zaproponował karty Credit Agricole Visa Gold i Credit Agricole Mastercard Gold.


2010

W lutym zmienia się oferta kont osobistych.

W marcu LUKAS Bank proponuje klientom z kontem kredyty samochodowe, hipoteczne i gotówkowe bez prowizji, zwolnienie z opłat za rachunek oraz stałe zlecenia, a także wyższe oprocentowanie Rachunku Oszczędzam i lokat. Ofercie towarzyszy kampania reklamowa w telewizji i internecie.

Bank rozpoczyna działania CSR - współorganizuje akcje "Zagoń rower do roboty. Tydzień odpoczynku dla samochodów" oraz "Kto oszczędza na papierze, ten ratuje nasze jeże."

W czerwcu i lipcu LUKAS Bank prowadzi pierwszą kampanię banku uniwersalnego - Bank zmienia model obsługi klientów indywidualnych. Doradcy nie czekają na klientów w placówkach, lecz aktywnie dzwonią do nich i zapraszają na spotkania. Poza nawiązaniem relacji, która była podstawowym celem kampanii, sprzedali łącznie 98 tys. produktów.

W czerwcu grafika serwisu internetowego zyskuje nową szatę. Dochodzą nowe funkcjonalności takie jak wyszukiwarka czy przydatny schowek treści. W lipcu bank wprowadza Lokatę Poranną z dzienną kapitalizacją odsetek, a w sierpniu udostępnia klientom Indywidualną Linię Kredytową w koncie.

LUKAS Bank prowadzi po I półroczu 2010 roku 966 tys. kont osobistych i 51 tys. kont biznesowych.

Na początku listopada rozpoczęliśmy oficjalnie współpracę partnerską z Uniwersytetem Ekonomicznym (UE) we Wrocławiu. 9 listopada swoją wiedzą i doświadczeniem w bankowości podzielił się ze studentami tej uczelni prezes Romuald Szeliga. Spotkanie odbyło się w cyklu Forum Edukacji Biznesowej, którego celem jest łączenie doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Do końca tego roku odbędą się jeszcze trzy kolejne wykłady naszych ekspertów na UE.


2009

LUKAS Bank promuje kredyt konsolidacyjny. Organizuje także kolejne promocje karty FURORA wsparte kampaniami reklamowymi, np. oferując klientom 6 proc. zwrot kwot wydanych w sklepach branży budowlanej i wyposażenia wnętrz wiosną, czy w sklepach sportowych latem.

We wrześniu bank wdraża nową strukturę sprzedaży. Przekształca centra kredytowe w placówki bankowe oferujące wszystkie produkty.

Na koniec roku LUKAS Bank dysponuje siecią 444 punktów sprzedaży. Bank prowadzi 935 tys. kont osobistych i ponad 50 tys. biznesowych. Wydał 1,37 mln kart kredytowych.


2008

LUKAS Bank wprowadził program lojalnościowy FURORA, którego nośnikiem jest karta kredytowa. Za płatności kartą FURORA klienci otrzymują zwrot części kwoty wydanej na zakupy. LUKAS Bank umożliwił otrzymywanie wyciągów z konta e- mailem.

Bank rozwija też sieci sprzedaży, na koniec 2008 roku posiada 229 placówek bankowych oraz 154 centra kredytowe. Uruchomione zostało pierwsze w pełni franczyzowe centrum kredytowe.


2007

Bank intensywnie rozwija ofertę kart kredytowych wprowadzając kartę VISA Gold oraz karty co-brandowe z nowymi partnerami. Liczba kart kredytowych wydanych przez LUKAS Bank przekracza milion, a bank zostaje liderem wśród wydawców kart.

Dalszy intensywny rozwój sieci sprzedaży - na koniec roku bank ma 331 placówek bankowych i centrów kredytowych.


2006

Intensywny rozwój sieci sprzedaży. Liczba Centrów kredytowych przekracza 100. W lipcu LUKAS Bank uruchamia pierwszą w Polsce placówkę bankową - LUKASmobil.

Bank rozwija też swoją ofertę. We wrześniu rusza portal KredytOnline.pl, w którym można skorzystać z oferty kredytowej banku. Bank wprowadza też produkty finansowe dla studentów - w październiku uruchamia pierwszą placówkę dedykowaną właśnie studentom.


2005

W maju LUKAS Bank wprowadził do oferty nowy produkt - kartę kredytową Maxima PLUS, która uzupełnia wachlarz kart oferowanych przez bank.

Od września nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LUKAS - zarówno dotychczasowa działalność LUKAS Banku, jak i działalność LUKASa jest prowadzona w jednej strukturze - LUKAS Banku SA. W efekcie wprowadzonych zmian obsługa wszystkich produktów kredytowych prowadzona jest od tej pory bezpośrednio przez LUKAS Bank.


2004

Powstaje sieć Centrów Kredytowych LUKASa zajmujących się udzielaniem i obsługą kredytów konsumenckich. Pierwsze Centrum zostało uruchomione 4 października w Poznaniu.

LUKAS Bank wprowadza w pierwszych placówkach we Wrocławiu ofertę dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Klienci korzystający z kart kredytowych otrzymali możliwość dostępu do rachunku karty przez internet (e-Karta). W ofercie pojawiły się również kredyty gotówkowy i samochodowy dla klientów bankowych.


2003

LUKAS Bank rozszerza swoją ofertę produktów. W ofercie znalazły się kredyt mieszkaniowy oraz co-brandowe karty kredytowe. Bank rozpoczął również sprzedaż jednostek LUKAS Funduszu Stabilnego Wzrostu fio. LUKAS SA uruchomił nowy kanał sprzedaży pożyczki gotówkowej poprzez Infolinię. Pod koniec roku wprowadza też do oferty kartę kredytową Maxima.


2002

W kwietniu zostaje otwarta setna placówka LUKAS Banku w Polsce. W maju Centrala LUKAS Banku przenosi się do nowej siedziby - Centrum Orląt mieszczącego się we Wrocławiu przy placu Orląt Lwowskich.

LUKAS wprowadza do oferty produkt stworzony wspólnie z Europejskim Funduszem Leasingowym - kredyt samochodowy LUKAS Dobra Rata.


2001

W dniu 6 lutego 2001 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy akcjonariuszami Spółki LUKAS SA oraz nowym inwestorem Credit Agricole - jedną z największych międzynarodowych grup finansowych. W wyniku zawartego porozumienia Credit Agricole objęła 75% akcji Spółki LUKAS, a pozostałe 25% zachował założyciel firmy Mariusz Łukasiewicz. W czerwcu porozumienie zostało sfinalizowane - nowy inwestor przejął 75 % akcji Spółki. 6 grudnia 2001 Sąd Rejonowy w Kielcach zatwierdził zmiany w Statucie LUKAS Banku Świętokrzyskiego SA dotyczące zmiany nazwy banku na LUKAS Bank Spółka Akcyjna i przeniesienia siedziby z Kielc do Wrocławia.

Rok 2001 był pierwszym w historii firmy LUKAS, kiedy udało się przekroczyć łączną wartości 2 mld zł udzielonych kredytów.


2000

W dniu 29 marca 2000 r. została uruchomiona usługa LUKAS e-Bank umożliwiająca bezpieczny dostęp do konta przez Internet.


1999

W marcu uruchomione zostało Centrum Telefonicznych Usług Bankowych LUKAS Banku SA (Infolinia).Od marca do grudnia Bank utworzył sieć 67 nowych placówek LUKAS Banku na terenie całej Polski.

W kwietniu LUKAS SA wprowadził na rynek pierwszą Prywatną Kartę Kredytową placówki handlowej w warszawskim hipermarkecie E.Leclerc.


1998

17 marca 1998 NWZA Banku Świętokrzyskiego podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji, skierowaną do inwestora strategicznego - spółki akcyjnej LUKAS. Tym samym LUKAS SA - lider na rynku firm oferujących klientom zakupy na raty - dołączył do akcjonariuszy banku. W sierpniu bank zmienia nazwę na LUKAS Bank Świętokrzyski SA.

Cała akcja kredytowa LUKAS Banku udzielana jest za pośrednictwem spółki akcyjnej LUKAS. LUKAS SA współpracuje już z ponad 32 tysiącami placówek handlowych i usługowych w całej Polsce oraz wieloma sieciami handlowymi, m.in.: Komfort, Ahold & Allkauf Polska, Auchan Polska, Castorama, Real Polska, Świat Dywanów, Vobis itd.


1994

Obsługę sprzedaży ratalnej przeniesiono z LUKAS Sp. z o.o. do powołanej specjalnie w tym celu wyspecjalizowanej firmy S.L. Spółka Akcyjna. Produkt oferowany przez firmę otrzymał nazwę System Sprzedaży Ratalnej LUKAS.


1992

Bank Świętokrzyski SA rozpoczyna swoją działalność operacyjną, głównie na terenie Kielc i okolic. W ciągu pierwszych lat swojego istnienia Bank był instytucją finansową o charakterze uniwersalnym.

W maju LUKAS Sp. z o.o. utworzyła nowy dział zajmujący się sprzedażą ratalną we Wrocławiu. W szybkim tempie powstają kolejne oddziały na terenie całego kraju.


1991

Bank Świętokrzyski SA powstaje na mocy decyzji nr 66 Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wydanej w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Powstaje firma LUKAS sp. z o.o.

Raporty roczne

Sprawozdania z naszej działalności oraz wyniki finansowe za kolejne lata zostały zebrane w Raportach Rocznych.Polityka informacyjna

Obsługa skarg i reklamacji

Szanowni Państwo,

w Credit Agricole Bank Polska S.A. zależy nam na sprawnej i przyjaznej obsłudze we wszystkich obszarach kontaktów z naszymi klientami. Chcemy, byście mogli Państwo docenić nas także za to jak podchodzimy do klientów, gdy zgłaszają się z reklamacją * czy z inną sprawą związaną z działaniem naszych usług i produktów. Właśnie dlatego powołaliśmy funkcję Rzecznika Klienta oraz jego zespół. Jest on specjalnie dedykowany obsłudze reklamacji klienta - przyjmie, przeanalizuje i rozpatrzy każdą sprawę, odpowie na pytania i wyjaśni wątpliwości. Naszą nadrzędną zasadą jest wyjaśnienie zgłoszonej sprawy na jak najwyższym poziomie, w sposób uczciwy i dogodny dla klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biuro Rzecznika jest integralną częścią Departamentu Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, który w odpowiedzi na Państwa potrzeby zgłasza różne innowacje i usprawnienia w obowiązujących w naszym banku procedurach, systemach oraz procesach.

Pracujemy i rozwijamy się z myślą o naszych klientach.

Aby ułatwić zgłaszanie reklamacji, udostępniliśmy różne formy i możliwości kontaktu:

 1. ustnie:
  1. osobiście w dowolnej placówce banku ** ,
  2. telefonicznie za pośrednictwem Serwisu telefonicznego CA24 pod numerem telefonu 801 33 00 00 lub +48 71 35 49 009 dla telefonów z zagranicy i z komórek,
   (koszt = koszt rozmowy lokalnej zgodnie z taryfą Twojego operatora) ,
 2. w formie pisemnej:
  1. przesyłką pocztową wysłaną na adres:
   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   Plac Orląt Lwowskich 1
   53 605 Wrocław
  2. osobiście w dowolnej placówce banku ** ,
 3. w formie elektronicznej:
  1. poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej banku,
  2. za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do Serwisu internetowego CA24 (opcja dostępna dla osób posiadających odpowiedni dostęp).

W reklamacji prosimy o wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną Państwa identyfikację tj. imię i nazwisko, PESEL, adres do korespondencji oraz przekazanie informacji istotnych z punktu widzenia wyjaśnienia zgłoszonej sprawy, co usprawni cały proces i pozwoli nam na szybsze rozpatrzenie zgłoszenia. W przypadku pisemnych reklamacji, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację.

Na Państwa prośbę bank potwierdzi przyjęcie reklamacji pisemnie lub w inny uzgodniony sposób. Informujemy również, że niektóre reklamacje złożone w placówce bankowej ** lub w Serwisie telefonicznym CA24 mogą być rozpatrzone w pierwszym kontakcie. Te, które wymagają zgromadzenia większej liczby danych i dłuższego czasu na ich przeanalizowanie, są rozpatrywane w standardowym trybie.

Odpowiedzi udzielimy do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach czas może być przedłużony do 60 dni, o czym poinformujemy Państwa wcześniej i też wskażemy nowy termin udzielenia odpowiedzi oraz przyczynę opóźnienia. Prosimy wówczas o wyrozumiałość i cierpliwość. O wyniku rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Państwa pisemnie na wskazany adres korespondencyjny lub za pomocą innego trwałego nośnika.

Jeśli otrzymana decyzja nie spełni Państwa oczekiwań, to mogą Państwo złożyć odwołanie w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji. Ponadto mogą Państwo skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym ( www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc ) i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz przed Rzecznikiem Finansowym ( www.rf.gov.pl ), a w przypadku konsumentów do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych na ich stronach internetowych lub do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

Szanowni Państwo, zachęcamy do kontaktu z nami. Każda skarga i reklamacja to źródło wiedzy o Państwa oczekiwaniach i o tym, co możemy zrobić, aby stale podnosić jakość naszych produktów i usług.

Z pozdrowieniami,
Rzecznik Klienta wraz z pracownikami
Departamentu Rozwoju Jakości Obsługi Klienta

* - pojęcie reklamacji w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:

reklamacja - wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego

** - poprzez "placówkę banku" należy rozumieć także Placówki Partnerskie współpracujące z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zasady rozpatrywania reklamacji klientów korporacyjnych w Credit Agricole Bank Polska S.A.
 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, która może być złożona w jeden z następujących sposobów:
  1. ustnie:
   • osobiście w Centrum Korporacyjnym Banku,
   • telefonicznie do pracownika Banku odpowiedzialnego za relację z Klientem,
  2. w formie pisemnej:
   • przesyłką pocztową wysłaną na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa,
   • osobiście w Centrum Korporacyjnym Banku,
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej pracownika Banku odpowiedzialnego za relację z Klientem.
 2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać nazwę Klienta i jego numer KRS lub imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta i jej numer PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgodnym z podpisem złożonym na Karcie Wzorów Podpisów.
 3. Bank na żądanie Klienta potwierdza pisemnie lub w sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 4. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożliwości rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w zakreślonym terminie Bank w informacji do Klienta wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji podając przyczynę opóźnienia.
 5. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
 6. Bank umożliwia Klientowi złożenie odwołania od decyzji w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.
 7. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klient będący osobą fizyczną jest uprawniony do wystąpienia do Rzecznika Finansowego, a każdy Klient jest uprawniony do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
 8. Złożenie reklamacji przez Klienta niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank, chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia reklamacji.

Ład korporacyjny

Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Bank przyjął do stosowania od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Treść "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego

Rada Nadzorcza Credit Agricole Bank Polska S.A. na posiedzeniu dnia 10 marca 2017 r. dokonała oceny stosowania przyjętych Zasad Ładu Korporacyjnego przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w 2016 r. Wynik tej oceny prezentuje załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 8/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Struktura organizacyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku