Poznaj Credit Agricole Bank Polska

Informacje podstawowe

Dzień dobry, witamy w Credit Agricole!

Jesteśmy bankiem uniwersalnym, który od ponad 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działamy w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze Consumer Finance. Jesteśmy częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 46 krajach na świecie i obsługuje ponad 53 miliony klientów.

„Codziennie działamy na rzecz naszych klientów oraz społeczeństwa” - to nasz sens istnienia (raison d’etre), nasze motto. Oznacza ono, że znajdujesz się w centrum naszej uwagi: uważnie Cię słuchamy i dostarczamy takich rozwiązań, jakich potrzebujesz.

W Credit Agricole możesz korzystać z usług bankowości codziennej (konta, karty, lokaty itp.) i niemal wszystkich rodzajów kredytów. Do Twojej dyspozycji są nasi specjaliści od leasingu, faktoringu, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Działamy na różnych polach biznesowych, a naszymi klientami są osoby indywidualne, małe i średnie firmy, duże międzynarodowe korporacje, a także rolnicy i przedsiębiorstwa z branży rolnej.

Nie ograniczamy się tylko do usług finansowych. Proponujemy także szeroki wybór ubezpieczeń: komunikacyjnych, majątkowych, czy życiowych. Mamy bardzo duże doświadczenie na rynku kredytów konsumenckich. Nasze kredyty ratalne dostępne są w ponad 12 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce.

Tworzymy nowoczesny bank skupiony na człowieku. Zgodnie z tym hasłem inwestujemy w nowoczesne technologie i ułatwiamy zdalny dostęp do naszych usług, lecz dbamy także o naszych pracowników i jakość obsługi w bezpośrednim kontakcie.

Nasze usługi i produkty są łatwo dostępne: o każdej porze możesz korzystać z bankowości elektronicznej CA24 e-Bank lub aplikacji CA24 Mobile. Nasi klienci mogą korzystać z Klubu korzyści – największego programu z rabatami w Polsce, z blisko 10 tys. miejsc, w których zapłacisz mniej z naszą kartą.

Mamy także sieć ponad 400 placówek w reprezentacyjnych miejscach we wszystkich większych miastach w Polsce, w których pracują profesjonalni i przyjaźni doradcy chętni do pomocy w każdej sprawie.

Do zobaczenia!

Poznaj Grupę Crédit Agricole

Strategia banku

Strategia 2025 wyznacza kierunki rozwoju naszego banku na lata 2023-25 i jest w pełni zgodna ze strategią Grupy Credit Agricole. Jej kluczowe założenia są naturalną kontynuacją dotychczasowych działań, a jednocześnie odpowiedzią na obecne wyzwania rynkowe i zmieniające się potrzeby klientów.

Nasz cel strategiczny obecnie brzmi: Rozwijamy rentowny bank uniwersalny, który odpowiada na potrzeby finansowe wszystkich grup klientów. Stawiamy na dynamiczny wzrost liczby klientów aktywnych, dzięki najwyższej jakości relacji międzyludzkich i cyfrowych. Utrzymujemy pozycję lidera w Consumer Finance.

Aspiracje do których dążymy w najbliższych latach to:

 • Dynamiczny wzrost liczby aktywnych klientów, dzięki najwyższej jakości relacji międzyludzkich i cyfrowych;
 • Utrzymanie pozycji lidera w obszarze Consumer Finance dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu;
 • Wyższe i bardziej zdywersyfikowane przychody dzięki rozwojowi wszystkich linii biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem SOHO;
 • Odgrywanie istotnej roli w procesie zielonej transformacji, dzięki jasno sprecyzowanej ambicji i zrównoważonemu modelowi biznesowemu.

Naszą strategię realizujemy w ramach trzech filarów: Customer Project, Human-centric Project i Social Project. Grafika przedstawia ich założenia i podstawowe cele.

Naszym działaniom przyświeca „sens istnienia” (raison d’etre) Grupy CA: Codziennie działamy na rzecz naszych klientów oraz społeczeństwa. Z niego wypływa nasze pozycjonowanie, zgodnie z którym tworzymy nowoczesny bank skupiony na człowieku, łącząc empatię odpowiedzialnych pracowników oraz inteligentne technologie, co pozwala lepiej rozumieć klientów, przyjemnie ich zaskakiwać i zapewniać im realne korzyści, działając również z korzyścią dla środowiska.

Ostatnie lata pokazały jak ważne przy utrzymaniu długoterminowego kursu jest jednoczesne elastyczne dopasowywanie się do zmieniającego się otoczenia. Zatem rozwijając się w wyznaczonym kierunku, będziemy zwinnie dostosowywać nasze działania do bieżących potrzeb.

Bank odpowiedzialny - zrównoważony rozwój i ESG

O zrównoważonym rozwoju i ESG w naszym banku przeczytacie w najnowszym Raporcie odpowiedzialnego biznesu. Raport za 2023 r. dostępny jest TUTAJ.

Zasady etyczne

W Credit Agricole stosujemy przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz standardy, które wynikają m.in. z dobrych praktyk dla sektora bankowego i rekomendacji organów nadzorczych. Zasady, z których korzystamy w codziennej pracy zapisaliśmy w następujących dokumentach:

Postanowienia zawarte w tych kodeksach odzwierciedlają najważniejsze zasady i wartości, które tworzą spójny system norm etycznego postępowania dla wszystkich pracowników banku, w tym także członków organów statutowych.

Jednym z naszych celów jest też dbanie o współpracę z partnerami biznesowymi. Zależy nam, aby opierała się ona na wspólnym systemie wartości oraz tych samych zasadach prowadzenia społecznie odpowiedzialnego i etycznego biznesu. Dlatego wprowadziliśmy też:

Nasze podejście

W działaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju kierujemy się definicją Paolo Taticchi’ego i Melisse Demartini’ego, zgodnie z którą zrównoważony rozwój to integralne podejście do biznesu, które ma na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej i rentowności poprzez trwałe tworzenie wspólnej wartości w wyniku ścisłej współpracy ze wszystkimi interesariuszami oraz integrację czynników ESG w procesie podejmowania decyzji.

W naszym banku postrzegamy zrównoważony rozwój i ESG jako integralną część wszystkich obszarów prowadzonej działalności i prowadzenie biznesu w taki sposób, który uwzględnia oczekiwania, wpływ i potrzeby wszystkich interesariuszy w całym łańcuchu wartości banku.

Zrównoważony rozwój i ESG traktujemy jako sposób myślenia, wypracowywania zysku w sposób etyczny i odpowiedzialny oraz codzienną praktykę działania każdego pracownika.

Nasza strategia

Strategia zrównoważonego rozwoju i ESG jest elementem strategii biznesowej banku.

Nasze założenia strategiczne to:

 • działanie na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną;
 • wzmacnianie spójności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
Działamy na rzecz klimatu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjnąWzmacniamy spójność społeczną i przeciwdziałamy wykluczeniu
E1 Zmniejszenie śladu węglowego własnej działalności i portfela klientów E4 Oferowanie produktów i usług dla klientów z różnorodnymi potrzebami
E2 Zaoferowanie naszym klientom wsparcia w ESG E5 Integracja młodych ludzi poprzez zatrudnienie, szkolenia i dostęp do finansowania
E3 Uwzględnienie kryteriów ESG w naszym podejściu do finansowania klientów korporacyjnych, SOHO i Agro E6 Edukowanie klientów z zarządzania finansami i zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się klientów
#działamynarzeczklimatu
#gospodarkaniskoemisyjna
#zielonabankowość
#spójnośćspołeczna
#przeciwdziałamywykluczeniu

Narzędziem, które z ramienia Grupy CA wspiera realizację strategii zrównoważonego rozwoju i ESG jest FReD.

Podstawą FReD są 3 filary:

 • FIDES - obejmuje projekty compliance dotyczące poprawy i przejrzystości działań wobec klientów. Ich celem jest wzmocnienie zaufania;
 • RESPECT - dotyczy projektów zasobów ludzkich związanych ze zobowiązaniami wobec pracowników. Ich celem jest przyniesienie korzyści społeczeństwu;
 • DEMETER - obejmuje działania wobec środowiska naturalnego i planety. Ich celem jest ochrona środowiska.

FReD obejmuje sześć projektów (dwa projekty FIDES, dwa projekty RESPECT i dwa projekty DEMETER). Wśród nich znajdują się projekty krótkoterminowe (realizowane podczas jednego roku), średnioterminowe (realizowane w czasie dwóch lat) oraz długoterminowe (realizowane w ciągu przynajmniej trzech lat).

Postępy w realizacji projektów FReD odzwierciedla wskaźnik - indeks FReD. Wylicza się go jako średnią arytmetyczną będącą ilorazem sumy punktów z realizacji każdego z sześciu projektów FReD. Indeks ten liczony jest po koniec każdego roku realizacji projektów.

CSR - zaangażowanie społeczne i środowiskowe

#mniejplastiku

W 2020 r. przyjęliśmy zobowiązanie, że wyeliminujemy z użycia wszystkie przedmioty jednorazowego użytku. Rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną pod nazwą #mniejplastiku, w ramach której edukujemy swoich pracowników oraz klientów o szkodliwości jednorazowego plastiku dla środowiska naturalnego. Podpowiadamy także jak ograniczać nadmiar tworzyw sztucznych w codziennym życiu. Celem kampanii jest zmiana świadomości i postaw odbiorców tak, aby swoimi codziennymi decyzjami świadomie przyczyniali się do wytwarzania mniejszej ilości plastikowych śmieci, a te które już zostaną wytworzone, były gromadzone i przetwarzane do powtórnego użycia.

Jesteśmy partnerem i jednym ze sponsorów międzynarodowego projektu Plastic Odyssey, który ma pomagać w rozwiązaniu problemu odpadów plastikowych na świecie. Ekipa specjalnego statku-laboratorium, w czasie rejsu po oceanach wokół Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, uczy i wspiera lokalne społeczności w uruchamianiu działalności recyklingowej i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych na użyteczne przedmioty wielorazowego użytku.

Angażujemy się także w walkę z plastikiem w Polsce. Wiedzę na temat szkodliwości jednorazowego plastiku popularyzujemy m.in. podczas tras koncertowych Dawida Podsiadło , a także podczas dużych akcji plenerowych takich, jak: Bałtycka Odyseja, Górska Odyseja, Wiślana Odyseja czy Akcja Czysta Odra.

Ponadto w ramach kampanii #mniejplastiku uruchomiliśmy informacyjną stronę internetową mniejplastiku.pl oraz edukacyjny podcast #mniejplastiku, dostępny we wszystkich playerach podcastów. W ponad 50 miastach w całej Polsce prezentowaliśmy plenerową wystawę zdjęć plastikowych śmieci połączoną z treściami edukacyjnymi. Ponadto na ekranach informacyjnych w placówkach bankowych oraz w centrali banku wyświetlamy informacje na temat plastiku i sposobach ograniczania jego zużycia.

Zamieniam się w słuch

Jednym z naszych głównych celów wobec społeczeństwa jest podniesienie standardów obsługi osób z problemami słuchu oraz zmiana postrzegania osób niesłyszących i ich integracja. Od 2020 r. w ramach projektu „Zamieniam się w słuch” prowadzimy kompleksowe działania skoncentrowane na trzech obszarach:

 • dopasowywanie infrastruktury w placówkach bankowych do potrzeb niedosłyszących i niesłyszących: instalowanie pętli indukcyjnych, system zdalnego tłumaczenia Polskiego Języka Migowego;
 • prowadzenie edukacji pracowników jak wszechstronnie i z szacunkiem obsłużyć klientów z dysfunkcjami;
 • integrowanie różnych środowisk, m.in. poprzez zapraszanie osób z problemami słuchu na koncert Dawida Podsiadło. Na potrzeby tej inicjatywy instalujemy pętle indukcyjne w salach koncertowych.

Inicjatywy te przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i znoszeniu barier komunikacyjnych. Dla banku, działania skierowane do osób głuchych, przekładają się na zwiększenie wrażliwości społecznej pracowników oraz różnorodności w miejscu pracy. Umożliwiają także spotkanie z kulturą głuchych i poznanie „świata ciszy”.

Programy partnerskie

Jesteśmy w kilku programach partnerskich związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Są to:

 • Climate Positive Fundacji Global Compact Network Poland:
 • Climate Leadership UN Environment (UNEP/GRID);
 • Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Chapter Zero Poland - The Directors’ Climate Forum.

Poza tym współpracujemy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą CCIFP m.in. w ramach komitetów Klimat i CSR oraz ze Związkiem Banków Polskich m.in. w ramach Komitetu ds. Zrównoważonego Finansowania. Jesteśmy też członkiem CSR WroClub - grupy praktyków i pasjonatów społecznej odpowiedzialności biznesu z największych wrocławskich firm.

Edukacja

Polecamy cykl webinarów „Zielona rewolucja w biznesie. Czym jest ESG i jakie stawia wyzwania przed Twoją firmą?”, które zorganizowaliśmy dla różnych grup naszych interesariuszy. Dotyczą one podstaw zrównoważonego rozwoju i ESG:

 • dla klientów AGRO - TUTAJ;
 • dla klientów SOHO/SME - TUTAJ;
 • dla dostawców - TUTAJ;
 • dla partnerów handlowych - TUTAJ.

Przydatne kontakty:

 • Zrównoważony rozwój i ESG: Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability, [email protected]
 • CSR/zaangażowanie społeczne i środowiskowe: Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, [email protected]
Władze

Zarząd Credit Agricole Bank Polska S.A.Piotr Kwiatkowski , Prezes Zarządu od 17 października 2017 r.

Piotr Kwiatkowski od 2007 roku jest związany z Credit Agricole. Od 2013 roku pełnił funkcję wiceprezesa, odpowiadając m.in. za bankowość korporacyjną, inwestycyjną, rynki kapitałowe oraz analizy makroekonomiczne. Wcześniej, Piotr Kwiatkowski, w roli dyrektora generalnego zarządzał Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce. Był również członkiem Rady Nadzorczej Credit Agricole Bank Polska. W branży bankowej pracuje od ponad 20 lat, w swojej karierze był także dyrektorem biura kredytów w Banku Handlowym (dziś City Bank Handlowy), a także kierował m.in. departamentem finansowania strukturalnego i handlu oraz segmentem strategicznych klientów korporacyjnych w Pekao S.A.
Piotr Kwiatkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, a także doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również autorem wielu publikacji na temat finansów i bankowości, w szczególności dotyczących finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, kredytów konsorcjalnych oraz oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym.Bernard Muselet , I wiceprezes zarządu od 9 grudnia 2022 r.

Bernard Muselet z finansami jest związany od ponad 30 lat. Do Grupy Credit Agricole dołączył w 2008 roku jako wiceprezes linii biznesowej Leasing & Factoring, odpowiedzialny za rozwój we Francji, a także na rynkach międzynarodowych. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora generalnego w Kasie Regionalnej Credit Agricole Ille-et-Vilaine. W latach 2019-22 był prezesem zarządu banku Crédit du Maroc, gdzie odpowiadał m.in. za: transformację cyfrową i technologiczną oraz rozwój sieci sprzedaży. W latach 2013-15 był również członkiem Rady Nadzorczej spółki leasingowej EFL i jednym z inicjatorów uruchomienia w Grupie EFL działalności faktoringowej.Małgorzata Milczarek-Bukowska, Wiceprezes Zarządu od 1 lipca 2024 r.
Małgorzata Milczarek-Bukowska

Małgorzata Milczarek-Bukowska odpowiada za cały obszar HR, w tym rekrutację i rozwój, działania empoloyer brandingowe, controling personalny oraz kadry, BHP. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR w międzynarodowych firmach usługowych, w tym finansowych, produkcyjnych i sprzedażowych. Pracowała dla korporacji europejskich: ING, Nationale Nederlanden, Nordkalk oraz amerykańskich: Pfizer, MetLife. Była także członkinią zarządów spółek. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Jest ponadto absolwentką studiów podyplomowych z zarządzania HR na AGH w Krakowie, Uniwersytecie Leeds i Uniwersytecie Cornell.Philippe Enjalbal , Wiceprezes Zarządu od 1 stycznia 2020 r.

Philippe Enjalbal od ponad 30 lat związany jest z bankowością, z czego 18 lat z Grupą Credit Agricole. Ostatnio pełnił rolę Chief Operational Officera w Credit Agricole Egypt. Wcześniej, w podobnej roli, pracował dla Banque Saudi Fransi w Arabii Saudyjskiej, także Crédit Agricole CIB w Singapurze oraz Pradze. W tym czasie budował swoje międzynarodowe doświadczenia w takich obszarach jak IT, operacje, administracja i logistyka (zarządzanie zakupami oraz nieruchomościami, bezpieczeństwo fizyczne oraz informacji). Philippe Enjalbal ukończył École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques.Jędrzej Marciniak , Wiceprezes Zarządu od 1 maja 2016 r.

Jędrzej Marciniak ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Jego kariera zawodowa związana była z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym oraz po fuzji z Bankiem Zachodnim WBK. W tym czasie pełnił wiele funkcji na różnych szczeblach zarządzania w Polsce i za granicą. Pracując w Wielkopolskim Banku Kredytowym wprowadzał na rynek pierwsze w Polsce usługi bankowości elektronicznej oraz jedną z pierwszych kart kredytowych. W procesie fuzji Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym w randze członka zarządu Jędrzej odpowiadał m.in. za konsolidację systemów bankowości elektronicznej i biznesu kartowego. Pod jego nadzorem powstało także call centre oraz centrum akceptacji kart płatniczych. Od 2003 roku był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zarządzanie marką i relacje inwestorskie. Był współtwórcą wielu kampanii marketingowych, m.in. funduszy inwestycyjnych Arka, a także BZ WBK z zagranicznymi celebrytami. W czasie, gdy Jędrzej zarządzał marką BZ WBK, stała się ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku bankowym.
Jędrzej Marciniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma także dyplomy Kellogg School of Management w USA oraz London Business School w Wielkiej Brytanii.Bartłomiej Posnow , Wiceprezes Zarządu od 16 listopada 2018 r.
Bartłomiej Posnow

Bartłomiej Posnow ma blisko 20-letnie doświadczenie w bankowości i doradztwie dla instytucji finansowych. W latach 2015-2017 w Bain & Company kierował projektami doradztwa strategicznego dla klientów z sektora bankowego i private equity w Europie Centralnej. Wcześniej pełnił szereg funkcji menedżerskich w Polbank EFG i Raiffeisen Bank, był m.in. dyrektorem banku oraz dyrektorem departamentu zarządzania ryzykiem kredytowym bankowości detalicznej. W swojej karierze związany był również z Citi Bankiem Handlowym, BNP Paribas oraz PwC.Damian Ragan , Wiceprezes Zarządu od 16 listopada 2018 r.

Damian Ragan jest związany z bankowością od ponad dwudziestu lat. Ostatnio był pierwszym zastępcą prezesa Kredobanku na Ukrainie - należącego do PKO BP. Wcześniej zarządzał m.in. siecią sprzedaży w Nordea Banku, był też szefem dystrybucji w banku BPH. Od zawsze związany ze sprzedażą, swoją karierę zaczynał w Pekao SA. Damian Ragan ma biznesowe wykształcenie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył Executive MBA na Warszawskim Uniwersytecie Technologicznym oraz studia podyplomowe na University of Colorado. Zrealizował też wiele międzynarodowych programów szkoleniowych w obszarze zarządzania i bankowości m.in. w London Business School.Lech Zasławski , Wiceprezes Zarządu od 13 września 2023 r.

Lech Zasławski związany jest z Credit Agricole od 18 lat. Od początku pracował w obszarze controllingu, raportowania zarządczego oraz finansów. Od 2019 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Obszarem Controllingu i Strategii oraz był członkiem Top Executive Managementu. Współtworzył kluczowy plan rozwoju banku, dzięki któremu możliwe było zwiększenie inwestycji w wielowymiarową transformację Credit Agricole, poprzez rozszerzenie i przyspieszenie realizacji części założeń strategicznych. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, specjalizacja: zarządzanie systemami finansowymi. Ukończył ponadto International Business Course w Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii.Rada Nadzorcza Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Michel Le Masson - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Olivier Guilhamon - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Liliana Anam - Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Jarzeńska-Martin - Członek Rady Nadzorczej
 • Barbara Misterska-Dragan - Członek Rady Nadzorczej
 • Veronique Faujour - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Myjak - Członek Rady Nadzorczej
 • Laurent Bennet - Członek Rady Nadzorczej
 • Olivier Desportes - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Credit Agricole Polska SA

 • Bernard Muselet - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Credit Agricole Polska SA

 • Veronique Maire - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Patricia Moreau - Członek Rady Nadzorczej
 • Eve Duret - Członek Rady Nadzorczej
Nagrody i wyróżnienia

Marzec 2023

Credit Agricole otrzymała cztery wyróżnienia w 9. edycji „Instytucji Roku”, największym i najbardziej kompleksowym rankingu jakości obsługi w bankach i firmach ubezpieczeniowych na polskim rynku. Kolejny rok z rzędu bank zdobył drugą lokatę w kategorii „Najlepsza obsługa hipoteczna”. Dodatkowo aż 21 placówek banku otrzymało tytuł: „Najlepsza placówka bankowa w Polsce”, co potwierdza najwyższą jakość obsługi.

Marzec 2023

Aplikacja pracownicza MobilCA otrzymała nagrodę Mobile Trends Award w kategorii Biznesowe Rozwiązanie oparte o Mobile. To wyraz uznania dla kompleksowego i nowoczesnego podejścia do wsparcia potrzeb pracowników. Sukces MobilCA potwierdza, jak istotną rolę odgrywa w dzisiejszym biznesie mobilność i elastyczność.

Marzec 2023

Jakub Borowski, Krystian Jaworski i Jakub Olipra zdobyli 2. miejsce pod względem trafności prognoz inflacji w 2023 r. w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Ranking uwzględniał prognozy przygotowywane w okresie I kw. 2022 - IV kw. 2023 przez ponad 30 uczestników, w tym z 17 banków. Przygotowywanie celnych prognoz inflacji wymagało nie tylko wiedzy makroekonomicznej i zastosowania zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych, ale również trafnego przewidywania sytuacji politycznej.

Marzec 2023

Bank Credit Agricole zajął trzecie miejsce w prestiżowym konkursie Trade Finance Survey 2024 w kategorii Domestic Best Service. Ranking Best Service wyróżnia liderów obsługi klienta w obszarze finansowania handlu na podstawie analizy wydajności w zakresie szeregu kluczowych funkcjonalności. Konkurs Trade Finance Survey organizuje brytyjski miesięcznik Euromoney w oparciu o kompleksowe badania porównawcze, w których klienci banków z całego świata wskazują najlepsze rozwiązania w zakresie finansowana handlu.

Marzec 2023

W rankingu 15 najbardziej wpływowych kobiet w branży finansowej magazynu My Company znalazła się Beata Janczur, wiceprezeska zarządu banku Credit Agricole. Redakcja doceniła wkład kobiet, m.in. w zmiany w kwestii równości płci w tym sektorze.

Luty 2024

Bank Credit Agricole otrzymał nagrodę Best Triber 2023 w kategorii Wiedza i doświadczenie za wkład w budowanie społeczności IT jako nowoczesna marka, promująca i wdrażająca rozwiązania digital w swojej działalności. To wyróżnienie zostało przyznane przez CIONET, czyli największą społeczność IT w Europie, zrzeszającą ponad 8000 członków zarządu i dyrektorów odpowiedzialnych za obszar cyfrowy. Misją CIONET jest tworzenie warunków do dzielenia się wiedzą w zakresie „digital leadership”, rozwoju modeli biznesowych i strategii opartych na wykorzystaniu technologii.

Styczeń 2024

Ogólne warunki ubezpieczenia polisy Pomoc dla Ciebie, oferowanej przez Credit Agricole Ubezpieczenia otrzymał certyfikat prostej polszczyzny od Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. To już trzeci certyfikat przyznany w obszarze ubezpieczeń. Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to najważniejszy dokument, który klient otrzymuje przy zakupie polisy. W precyzyjny sposób opisuje zasady ochrony ubezpieczeniowej oraz okoliczności, w których osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie.

Grudzień 2023

Jako pierwszy bank w Polsce Credit Agricole uzyskał certyfikat prostej polszczyzny dla umowy o współpracy z partnerami Consumer Finance. Potwierdza to, że bank w relacjach z partnerami biznesowymi komunikuje się w sposób prosty, jasny i zrozumiały. Certyfikat przyznała Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Grudzień 2023

Po raz trzeci z rzędu Credit Agricole otrzymał Grand Prix Konsumenckiego Lidera Jakości za system płatności ratalnych. Konsumenci docenili bank za rzetelną i profesjonalną obsługę, uczciwą ofertę i niskie oprocentowanie kredytów, a także za elastyczność w podejściu do ich potrzeb i łatwość uzyskania kredytu. Wyróżnienie Grand Prix podsumowuje ogólnopolskie badanie, w którym wzięło udział blisko 15 tys. osób.

Grudzień 2023

Kampania edukacyjna #mniejplastiku Credit Agricole została wyróżniona w raporcie „Odpowiedzialni za przyszłość” jako jeden z najlepszych przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. W swoich działaniach bank zwraca uwagę na problem plastikowych śmieci, które zanieczyszczają środowisko na masową skalę. W ramach kampanii prowadzone są cykliczne akcje sprzątania Czysta Odra i Czysta Wisła.

Listopad 2023

Zrealizowana w 2022 r. kampania promująca lokaty z udziałem Sanah uzyskała nominację do tzw. zawodowego Oscara, czyli najbardziej prestiżowej nagrody w branży reklamowej – Effie. Nominowane i nagrodzone w Effie Awards działania, kampanie i rozwiązania z całego świata, trafiają do Effie Index. Jest to globalny wskaźnik marketingowej efektywności, który prezentuje najbardziej efektywne agencje, marketerów, marki, sieci i holdingi na świecie.

Listopad 2023

Credit Agricole w gronie liderów przemian cyfrowych w Polsce – strategia IT banku została wyróżniona główną nagrodą Digital Excellence 2023 w prestiżowej kategorii Digital Strategic Perspective. Zdaniem jurorów dzięki rozwojowi produktów technologicznych i dostarczaniu nowoczesnych narzędzi klientom bank jest skutecznym partnerem dla biznesu.

Listopad 2023

Credit Agricole uzyskał tytuł lidera krajowego rynku cash management w kolejnej edycji międzynarodowego badania „Cash Management”, przeprowadzonego przez brytyjski magazyn Euromoney. Bank został również wiceliderem w kategorii „Najlepsza usługa Cash Management”. W badaniu uczestniczyło ponad 30 000 przedsiębiorstw z całego świata, które korzystają z usług zarządzania płynnością.

Wrzesień 2023

CA24 Mobile z kolejną nagrodą za wyjątkowy user experience! W konkursie Global BankTech Awards 2023 w Singapurze aplikacja mobilna banku Credit Agricole została uznana za niezwykle funkcjonalną, a jej interfejs – przyjazny użytkownikom. Za projekt odpowiadała firma Efigence, która w Singapurze otrzymała tytuł Najlepszego Dostawcy Rozwiązań dla Bankowości Detalicznej.

Wrzesień 2023

W konkursie WaysConf bank Credit Agricole zajął pierwsze miejsce w głosowaniu publiczności na najlepszy projekt digital w kategorii aplikacji mobilnych. Uczestnicy docenili przede wszystkim UX/UI design, który został opracowany we współpracy z partnerem Efigence. Misją WaysConf jest promowanie wyjątkowych i inspirujących rozmów na temat projektowania cyfrowego.

Sierpień 2023

Credit Agricole – jako drugi bank w Polsce – otrzymał certyfikat prostej polszczyzny dla aplikacji CA24 Mobile – pełna korzyści. To oznacza, że komunikacja w apce jest przyjazna i jasna, klienci łatwo mogą znaleźć to, czego szukają, błyskawicznie zrozumieją wyświetlane komunikaty i będą mogli szybko wykonać różnego rodzaju operacje. Certyfikat został przyznany przez Pracownię Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lipiec 2023

Inteligentny robot Credit Agricole z elementami sztucznej inteligencji doceniony w konkursie Mocarze HiperAutomatyzacji. Wall-e otrzymał wyróżnienie w kategorii Roboty programowe za innowacyjność i efektywność, które przekładają się na skrócenie czasu obsługi klienta w procesach posprzedażowych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów komunikacji.

Czerwiec 2023

Credit Agricole ponownie w gronie Gwiazd Bankowości. W rankingu organizowanym przez Dziennika Gazetę Prawną wspólnie z firmą doradczą PwC bank znalazł się na drugim miejscu w kategorii Gwiazda w relacji z klientami. Z kolei za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Credit Agricole uplasował się na piątym miejscu w kategorii Gwiazdy ESG.

Lipiec 2023

Credit Agricole znalazł się w czołówce rankingu „Cashless dla Równości”, w którym ocenione zostało zaangażowanie instytucji finansowych pod względem troski o równość zawodową i tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla osób LGBT+.

Czerwiec 2023

W XVII Rankingu Odpowiedzialnych Firm Credit Agricole Bank Polska zajął drugie miejsce zarówno w klasyfikacji ogólnej, jak i wśród instytucji finansowych. W rankingu z 2021 r. bank zajmował 23 miejsce, zaś w 2022 roku był szósty. Wysoka pozycja w rankingu potwierdza, że kwestie środowiskowe, społeczne i organizacyjne są dla banku priorytetem.

Czerwiec 2023

Trzeci rok z rzędu Credit Agricole został uhonorowany Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI, który jest jednym z najważniejszych wyróżnień związanych z odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Wyróżnienie to potwierdza spełnianie przez bank wytycznych norm ISO 26000 w codziennej działalności, zarówno w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.

Czerwiec 2023

Wdrożony przez Credit Agricole i Elavon system akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos został wyróżniony w raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki 2023 przygotowanym przez redakcję Gazety Finansowej i portalu gf24.pl. System został doceniony za ergonomię użytkowania, możliwość optymalizacji kosztów prowadzenia działalności i zapewnienie dodatkowego źródła finansowania w prostym procesie.

Maj 2023

Już po raz trzeci Wellbeing Institute przyznał Credit Agricole certyfikat Wellbeing Leader 2023. Bank został wyróżniony na podstawie oceny działań, które podejmuje w zakresie 22 standardów związanych m.in.: ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, kulturą organizacyjną, relacjami, systemami i procesami oraz miejscem pracy. Po raz pierwszy Wellbeing Institute zdecydował się na trzystopniową gradację certyfikatu, a Credit Agricole uzyskał najwyższe wyróżnienie - 3 gwiazdki.

Maj 2023

Bank kolejny rok z rzędu został doceniony w badaniu Diversity in Check 2023. Celem badania jest diagnoza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Na tegoroczną listę pracodawców najbardziej zaangażowanych zakwalifikowało się 36 organizacji, w tym Credit Agricole, a 11 spośród nich uzyskało wynik powyżej 80% punktów możliwych do uzyskania w całym badaniu.

Maj 2023

Aplikacja banku CA24 Mobile pełna korzyści zajęła 2. miejsce w rankingu Złoty Bankier 2023 w kategorii „Bankowość internetowa i aplikacja mobilna”. Po roku funkcjonowania na rynku, aplikacja została doceniona przez klientów, jako dostosowana do ich potrzeb oraz dająca poczucie bezpieczeństwa. Ranking „Złoty Bankier” od 14 lat organizowany jest przez redakcje „Pulsu Biznesu” i portal Bankier.pl.

Kwiecień 2023

Credit Agricole został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, czyli największym przeglądzie inicjatyw zrównoważonego rozwoju, ESG i CSR. Z zakwalifikowanych projektów banku zadebiutowały m.in. inicjatywy: edukacja o zrównoważonym rozwoju i ESG dla interesariuszy, nowy system zarządzania zrównoważonym rozwojem i ESG w banku, działania na rzecz Ukrainy, akcja Czysta Odra - ODROdzenie oraz produkty zrównoważone środowiskowo.

Kwiecień 2023

Credit Agricole po raz szósty zdobył złote godło Konsumenckiego Lidera Jakości w kategorii kredytu ratalnego. W tej edycji konkursu konsumenci docenili bank za atrakcyjne warunki kredytów ratalnych, dostępność i minimum formalności.

Kwiecień 2023

Konto Solista Biznes banku Credit Agricole zdobyło pierwsze miejsce w rankingu najlepszych kont firmowych portalu Money.pl. Ranking został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą przenieść swoje finanse firmowe do innego banku. Oferta została wysoko oceniona nie tylko za podstawowe paramenty, ale również możliwość zdalnego otwarcia i bonusy dla nowych klientów.

Kwiecień 2023

Klub Korzyści Credit Agricole został wyróżniony nagrodą w prestiżowym konkursie Loyalty Heroes w kategorii „The best New/Relaunched Program”. Konkurs ma na celu wyłonienie i uhonorowanie najlepszych projektów i przedsięwzięć w zakresie działań lojalnościowych, które miały miejsce w 2022 roku w Polsce. Jury doceniło projekt za spersonalizowaną komunikację, niepowtarzalny UX oraz nowoczesny design. O jego atrakcyjności świadczy także skala – ponad 10 000 miejsc gdzie klienci mogą korzystać z wyjątkowych rabatów i płacić mniej, to jedyny wśród banków program rabatowy o takim zasięgu.

Marzec 2023

Credit Agricole otrzymał trzy statuetki w 8. edycji „Instytucji Roku”, największym i najbardziej kompleksowym rankingu jakości obsługi w bankach i firmach ubezpieczeniowych na polskim rynku. To kolejny rok z rzędu, kiedy bank otrzymał 2. miejsce w kategorii „Najlepsza obsługa hipoteczna”. Co więcej, Credit Agricole znalazł się na trzecim miejscu w nowej kategorii, jaką jest „Najlepszy proces otwarcia konta w placówce”, dodatkowo wyróżniono także zdalny proces otwarcia konta. Warto zwrócić uwagę, że aż 20 placówek banku otrzymało tytuł: „Najlepsza placówka bankowa w Polsce”, co potwierdza najwyższą jakość obsługi.

Luty 2023

Inteligentny robot Credit Agricole z elementami sztucznej inteligencji zajął 1. miejsce w konkursie Best In RPA 2023 w kategorii „Najlepsze wdrożenie RPA lub RPA&AI w ostatnich 18 miesiącach. Robot wykorzystywany jest w obsłudze reklamacji i wniosków oraz procesach posprzedażowych w banku. Jury konkursu brało pod uwagę wpływ danego rozwiązania na istotne problemy przedsiębiorstwa, funkcje organizacji oraz wymierny efekt ekonomiczny.

Grudzień 2022

Dwie brązowe statuetki w prestiżowym konkursie branży public relations "Złote Spinacze" zdobył projekt "Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów" zrealizowany wspólnie przez bank Credit Agricole i agencję reklamową Just. Złote Spinacze to największy konkurs branży PR, organizowany przez Związek Firm Public Relations. W konkursie nagradzane są najlepsze projekty public relations realizowane w Polsce.

Grudzień 2022

Credit Agricole - jako jedyny bank w Polsce - otrzymał tytuł Grand Prix konkursu Konsumencki Lider Jakości 2022. Klienci doceniają bank za profesjonalną obsługę, uczciwą ofertę i atrakcyjne warunki kredytów ratalnych. Bank jest chwalony również za elastyczność w podejściu do potrzeb klientów i łatwość uzyskania kredytu. Wielu konsumentów korzysta z programów ratalnych od lat i uważa Credit Agricole za uczciwą i odpowiedzialną firmę. Wyróżnienie to przyznawane jest najlepszym markom i firmom działającym na polskim rynku, a ranking tworzony jest na podstawie opinii ponad 15 tys. aktywnych konsumentów.

Listopad 2022

Credit Agricole otrzymał dwie nagrody w konkursie niezależnej kreacji Kreatura. Jury doceniło projekty w dwóch kategoriach: design - za „Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów” oraz kampania - za „Nawet kampanię” promującą aplikację CA24 Mobile z udziałem gwiazd. Kreacje powstały we współpracy z agencją reklamową Just. Bank otrzymuje te prestiżowe nagrody już szósty rok z rzędu.

Listopad 2022

Credit Agricole nagrodzony brązową statuetką w konkursie marketingowym Effie za kampanię promująca Konto dla Ciebie wraz z pierwszą na polskim rynku kartą z ekotworzywa. Konkurs wyróżnia kampanie reklamowe i działania marketingowe, które charakteryzują się najwyższą efektywnością i wpływem na biznes. Effie to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w branży reklamowej, a w 2022 roku udział w konkursie wzięło 289 różnych akcji z rynku. Nagrodzoną kampanię na zlecenie Credit Agricole zaprojektowały i zrealizowały agencje Just oraz Zenith.

Listopad 2022

Credit Agricole został wyróżniony nagrodą „Jedynka Gazety Wyborczej” za całokształt działań na rzecz klimatu. Nagroda ta przyznawana jest przez wrocławską redakcję Gazety Wyborczej firmom, które swoimi działaniami wpływają na zmianę zachowania na rzecz klimatu w firmie oraz poza nią.

Październik 2022

Credit Agricole po raz kolejny został nagrodzony tytułem "Ekologicznej Firmy”. W tym roku doceniono projekt "Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów”. Redakcja Gazety Finansowej uznała akcję za jedną z najciekawszych inicjatyw proekologicznych, odpowiadających na potrzeby otoczenia i społeczności lokalnych.

Październik 2022

Credit Agricole wspólnie z agencją Just zdobył srebro w kategorii Product Design za projekt "Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów” w Konkursie Klubu Twórców Reklamy, który docenia i nagradza kreatywność, niestandardowe pomysły, wyrazistą komunikację i aktualność wykorzystanych tematów, mediów oraz narzędzi.

Wrzesień 2022

Projekt "Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów” został wyróżniony shortlistą w kategorii Product Design w konkursie Golden Drums 2022. Jest to międzynarodowy festiwal, na którym doceniane są najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły oraz jednostki, które zostawiły ślad w branży.

Wrzesień 2022

Bank zdobył prestiżowe wyróżnienia w konkursie „PR Wings” organizowanym przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR). Nagrodę główną oraz wyróżnienie za projekt „Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów” oraz drugie wyróżnienie za kampanię „Akcja społeczna: #WyzwanieOszczędzanie” w kategorii „Komunikacja w okresie pandemii COVID-19”. Projekt polegał na zbudowaniu i animowaniu społeczności osób, które chcą lepiej zarządzać domowym budżetem oraz oszczędzać pieniądze i środowisko. W konkursie PR Wings 2022 zgłoszono rekordową liczbę 124 projektów w 14 kategoriach, a nagrodzone zostały najlepsze projekty komunikacyjne oraz zjawiska w public relations z 2021 roku.

Lipiec 2022

W raporcie „100 polskich dobrych praktyk z obszaru CSR/ESG, które mogą Cię zainspirować do działania” wyróżniona została akcja Górska Odyseja realizowana przez Credit Agricole w ramach kampanii #mniejplastiku. Raport ma na celu próbę określenia społecznego zaangażowania przedsiębiorstw w kolejnym roku od wybuchu pandemii.

Czerwiec 2022

Credit Agricole zajął 2. miejsce w kategorii małych i średnich banków komercyjnych w konkursie "Najlepszy Bank" organizowanym przez "Gazetę Bankową".

Czerwiec 2022

Credit Agricole został doceniony w badaniu Diversity IN Check 2022. Celem badania jest diagnoza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji, z których wymagany poziom dojrzałości uzyskało 38 z nich, w tym Credit Agricole. Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), koordynator Karty Różnorodności w Polsce, której bank jest sygnatariuszem od 2018 r.

Czerwiec 2022

Credit Agricole ogłoszony liderem w rankingu biur prasowych banków w kategorii dostępność do ekspertów. Badanie prowadziło ARC Rynek i Opinia, w którym dziennikarze oceniali politykę public relations banków pod kątem 17 różnych kryteriów. Spośród nich wyróżnili 5 najważniejszych cech biura prasowego: szybkość reakcji, dostępność, rzetelna i uczciwa komunikacja, aktywna komunikacja zwrotna i dostęp do ekspertów.

Czerwiec 2022

Credit Agricole został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI. Wyróżnienie przyznane zostało za włączanie większości kwestii zrównoważonego rozwoju do strategii banku, przekładaniu tej strategii na praktyczne działania i otwartości na zmieniające się potrzeby i oczekiwania otoczenia.

Czerwiec 2022

Kredyt mieszkaniowy od Credit Agricole zajął trzecie miejsce wśród najlepszych kredytów hipotecznych w rankingu „Złoty Bankier 2022” organizowanym przez Bankier.pl i „Puls Biznesu”. Kredyt doceniono za jakość i wyróżniającą się ofertę z oprocentowaniem okresowo stałym.

Czerwiec 2022

Credit Agricole został laureatem 8. edycji plebiscytu „Gwiazdy Bankowości”. Bank zajął drugie miejsce w kategorii „Gwiazda relacji z klientami”. Poprawił także swoją pozycję w kategorii „Gwiazdy ESG” za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i uplasował się w niej tuż za podium. „Gwiazdy Bankowości” to ranking, który wyróżnia najlepsze banki w Polsce.

Czerwiec 2022

Credit Agricole zajął drugie miejsce w rankingu banków najlepiej obsługujących klientów z Ukrainy zainteresowanych rachunkiem osobistym. Badanie przeprowadzone zostało w ramach 8. Rocznej edycji projektu Instytucja Roku. Projekt był realizowany przez uchodźców z Ukrainy. Każdy z nich odwiedzał wszystkie banki i dokonywał oceny porównawczej. Ocena wizyty była wykonywana w języku ukraińskim, później tłumaczona na język polski. Bank Credit Agricole zajął w tym badaniu drugie miejsce uzyskując 82,9 proc. pozytywnych ocen.

Kwiecień 2022

Tytuł Instytucji Roku Credit Agricole otrzymał w kategorii CSR za akcję „Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów”. Bank wspólnie z artystą wyprodukował limitowane płyty gramofonowe z plastikowych elementów scenografii koncertowej, które wystawiono na aukcję. Cały dochód przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Zero Waste. Bank został doceniony także w kategorii „Najlepsza obsługa hipoteczna” na drugim miejscu, gdzie zauważone było zaangażowanie i kompetencje pracowników oraz doceniono możliwość zdalnej obsługi wniosku kredytowego. 17 oddziałów Credit Agricole zostało wyróżnionych tytułem „Najlepsze placówki bankowe”.

Kwiecień 2022

Credit Agricole zdobył 1 miejsce za najbardziej efektywną komunikację marki w 2021 r. w konkursie zorganizowanym przez firmę Kantar Polska. Ideą nagrody jest wyłonienie banków i instytucji finansowych, które zyskały największe zaangażowanie i zaufanie klientów, na podstawie badania rozpoznawalności marki. Kantar Polska to agencja badawcza, która zajmuje się badaniem opinii publicznej i analizą danych.

Styczeń 2022

Bank uhonorowany został certyfikatem „HR Najwyższej Jakości 2022” jako organizacja, która wyznacza trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi i promuje wysokie standardy HR w Polsce. Nagroda została przyznana za całość działań w tym obszarze, posiadanie przez bank strategii zarządzania zasobami i wskaźników pomiaru efektywności procesów. Doceniona została również realizacja programu rozwojowego Move&Co. dla middle-managerów. Nagrodę przyznało Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Listopad 2021

Piąty rok z rzędu Credit Agricole wraz z agencją Just dostał nagrodę w konkursie niezależnej kreacji Kreatura. Jury konkursu doceniło muzykę, którą bank wykorzystywał w reklamach Konta dla Ciebie. Cover utworu „Sailing” został wyprodukowany przez Dawida Podsiadło oraz Aleksandra Świerkota. Podkład do niego stworzono w stu procentach z dźwięków plastikowych odpadów zebranych z bałtyckich plaż w ramach prowadzonej przez bank akcji #mniejplastiku. Utwór zaśpiewała niezwykle uzdolniona Julia Pietrucha.

Listopad 2021

Credit Agricole wraz z agencją Just otrzymał Złoty Miecz Klubu Twórców Reklamy w kategorii Craft/Use of licensed music. Jury doceniło jakość wykonania coveru „Sailing”, który można było usłyszeć w reklamach banku, kreatywny proces jego tworzenia oraz to, jak Credit Agricole użył go w różnych kanałach komunikacji.

Październik 2021

Projekt „Całym sobą poczuj FLOW”, który pomaga pracownikom Credit Agricole w odkrywaniu ich wewnętrznych motywacji, został doceniony w konkursie „People Innovation”. Konkurs wyłania najlepsze praktyki w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego.

Wrzesień 2021

Projekty Credit Agricole, budujące zaangażowanie i hybrydową kulturę pracy, zostały wyróżnione w konkursie Employer Branding Excellence Awards w kategorii „Najlepsza kampania wewnętrzna”. Konkurs jest organizowany przez HRM Institute, a jego ideą jest nagrodzenie i zaprezentowanie najlepszych w Polsce praktyk employer brandingowych, czyli budujących markę pracodawcy, które mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych.

Sierpień 2021

Dziewięć placówek Credit Agricole zostało wyróżnionych tytułem „Najlepszej placówki bankowej w Polsce” w badaniu Instytucja Roku. Badanie polegało na wcieleniu się ekspertów w rolę klientów zainteresowanych produktami bankowymi. Oceniali oni nie tylko komfort obsługi i samą rozmowę z doradcą, ale także pierwsze wrażenie czy płynność obsługi. Weryfikowane było również podejścia doradców do nowych oczekiwań klientów w okresie pandemii oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym szczególnym czasie.

Sierpień 2021

Konto Biznes otrzymało certyfikat jakości od portalu Money.pl. Wyróżnienie to otrzymują produkty finansowe, które charakteryzują się przejrzystymi warunkami, niskimi kosztami oraz dodatkowymi korzyściami dla klienta.

Sierpień 2021

Redakcja Gazety Finansowej nagrodziła Credit Agricole tytułem „Ekologicznej Firmy 2021” za kampanię #mniejplastiku. Kapituła uznała inicjatywę banku za jedną z ciekawszych i doceniła fakt, że kampania odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych i otoczenia.

Czerwiec 2021

W siódmej edycji rankingu „Gwiazdy bankowości” Credit Agricole zajął drugie miejsce w kategorii „Gwiazda relacji z klientami” oraz piąte miejsce w kategorii „Odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa oraz ład korporacyjny”. Plebiscyt organizowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną i wzięło w nim udział dwanaście banków.

Czerwiec 2021

Credit Agricole zajął 3. miejsce w konkursie „Najlepszy Bank 2021” organizowanym przez Gazetę Bankową, w kategorii małych i średnich banków. Wybór najlepszych i najlepiej zarządzanych banków polegał na podsumowaniu punktów wynikających z ankiet wypełnionych przez banki oraz z punktacji przyznanej przez kapitułę konkursu.

Czerwiec 2021

Credit Agricole zdobył Srebrny Listek CSR POLITYKI. Nagrodę bank zawdzięcza wpisaniu CSR do strategii biznesowej firmy i konsekwentnemu uwzględnianiu głosu otoczenia w swoich działaniach. Organizatorzy docenili też kampanię edukacyjną #wyzwanieoszczędzanie, w której bank zachęca do oszczędzania i mądrego gospodarowania pieniędzmi.

Maj 2021

Credit Agricole już po raz czwarty został Konsumenckim Liderem Jakości na rynku kredytów ratalnych. Tym razem klienci docenili bank przede wszystkim za rzetelną i profesjonalną obsługę, uczciwą ofertę, niskie oprocentowanie i dobre warunki kredytów oraz brak problemów z ich uzyskaniem. Wyróżnienie Konsumencki Lider Jakości przyznawane jest najlepszym - w opinii konsumentów - markom i firmom działającym na polskim rynku. Ranking tworzy redakcja Strefy Gospodarki - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, na podstawie badania opinii aktywnych klientów.

Kwiecień 2021

Kredyt mieszkaniowy banku Credit Agricole zajął drugie miejsce wśród najlepszych kredytów hipotecznych w rankingu „Złoty Bankier” organizowanym przez Puls Biznesu i Bankier.pl. Jury doceniło, że Credit Agricole - jako jeden z niewielu banków na rynku - oferuje kredyty mieszkaniowe umożliwiające sfinansowanie aż 90% wartości nieruchomości. Oferta doceniona została również za swoją uniwersalność i łatwą dostępność dla klientów.

Marzec 2021

Akcja „Bałtycka Odyseja” zrealizowana przez bank Credit Agricole we współpracy z Dominikiem Dobrowolskim i spółką leasingową EFL wygrała plebiscyt „Eko-Inspiracja” na najlepszą ekologiczną inicjatywę 2020 r. w Polsce. Zwycięzców wybierali internauci w powszechnym głosowaniu. Akcja „Bałtycka Odyseja” zdobyła najwięcej głosów w kategorii „Partnerstwo” (inicjatywy realizowane przez organizacje lub aktywistów ekologicznych we współpracy z organizacjami biznesowymi).

Styczeń 2021

Kampania edukacyjna #mniejplastiku zdobyła wyróżnienie w konkursie Instytucja Roku, jako jedna z najlepszych inicjatyw społecznych zrealizowanych przez instytucje finansowe w 2020 r. Łącznie do konkursu Instytucja Roku zgłoszonych zostało 37 projektów realizowanych przez 17 banków. Wyróżnienia otrzymało 9 projektów. Kampania #mniejplastiku jest jedynym wyróżnionym projektem realizowanym na rzecz ochrony środowiska.

Styczeń 2021

Infolinia banku Credit Agricole ponownie znalazła się w TOP3 bankowych Contact Center w Polsce w badaniu ARC Rynek i Opinia. Contact Center banku jest na 3. miejscu w rankingu ogólnym oraz na 3. miejscu pod względem czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem. W tym roku szczególnie ważnym elementem była ocena sposobu dopasowania produktu do potrzeb klienta. Audytorzy zwracali uwagę na to, czy i w jaki sposób banki proponują optymalne rozwiązania, także uwzględniając obecną sytuację.

Styczeń 2021

Credit Agricole wygrał w rankingu miesięcznika finansowego BANK w kategoriach „Kampanie reklamowe” oraz „Poczucie bezpieczeństwa”. Pod względem kosztów usług bankowych zajął drugie miejsce, a za swoją działalność społeczną zdobył trzeci wynik. W klasyfikacji generalnej Credit Agricole znalazł się na piątym miejscu. Ranking powstał na podstawie głosowania klientów.

Styczeń 2021

Zespół ekonomistów Credit Agricole: Jakub Borowski, Krystian Jaworski, Jakub Olipra, znalazł się w czołówce konkursu organizowanego przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Na 24 zespoły biorące udział w konkursie najlepiej wyczuli pandemiczne zmiany w gospodarce w kategorii wskaźników rynkowych. W podziale na kategorie, ekonomiści Credit Agricole zajęli pierwsze miejsce w kategorii wskaźników EUR/ PLN oraz Stopa referencyjna NBP. Ponadto znaleźli się w TOP3 najbardziej wszechstronnych analityków, którzy łącznie prawidłowo prognozowali 7 wskaźników ekonomicznych.

Listopad 2020

Kampania reklamowa Credit Agricole została nagrodzona w konkursie niezależnej kreacji reklamowej Kreatura. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów reklamowych w Polsce. Główną nagrodę w kategorii Film zdobył spot reklamowy „Suma sumarum niekumacja” promujący kredyt gotówkowy Credit Agricole. Nagrodzone zostały także niestandardowe kreacje reklamowe banku przeznaczone do internetu (w tym tzw. pre-rolle czyli krótkie filmiki zachęcające do obejrzenia pełnego spotu na YouTube). Natomiast kampania ambientowa #MniejPlastiku, promująca ekologiczne działania banku podczas trasy koncertowej Dawida Podsiadło, a także zdjęcia do spotu reklamowego „Oszczędźmy sobie 11 Dawidów” zdobyły wyróżnienia. Autorem wszystkich koncepcji kreatywnych jest agencja Just, a spoty wyprodukował dom produkcyjny Opus Film.

Listopad 2020

Działania Credit Agricole na rzecz tworzenia angażującego miejsca pracy zostały docenione w konkursie „Siła przyciągania” zorganizowanym przez Puls Biznesu. Bank zdobył nagrodę główną w kategorii „strategiczny projekt budujący zaangażowanie i lojalność pracowników”. Credit Agricole został nagrodzony za cykl projektów realizowanych w ostatnich dwóch latach (m.in. PowerOn, , #Ijatoszanuję, „Nowe style pracy”, Power People). Jury doceniło fakt, że w inicjatywy zostało zaangażowanych wiele osób, działających na różnych szczeblach firmy. Wszystkie działania rozpoczynały się komunikacją ze strony zarządu, a ich ambasadorami było 340 pracowników-ochotników. Ponadto jurorzy podkreślili, że projekty były bardzo rozbudowane i skuteczne, a także umożliwiły zaopiekowanie się różnymi typami pracowników.

Wrzesień 2020

Wellbeing Institute przyznał Credit Agricole certyfikat Wellbeing Leader 2020. Bank doceniono za inicjatywy na rzecz zbalansowanego podejścia do pracy. Instytut wyróżnił Credit Agricole za oparcie działań na potrzebach ludzi; dopasowanie do aktualnej sytuacji pracowników; dbałość we wdrożeniu projektów, szczególnie za klarowność komunikacji; różnorodność i dopasowanie pod określone grupy pracowników; kompleksowość projektów oraz planowanie projektów i nastawienie na ich ciągłość, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, w celu osiągania długoterminowych rezultatów.

Czerwiec 2020

Credit Agricole został wyróżniony w prestiżowym konkursie branży marketingowej Golden Arrow 2020 w kategorii „Kampania zintegrowana BtoC”. Jury nagrodziło reklamę „Kontorex” promującą Konto dla Ciebie, w której główną rolę odegrał Dawid Podsiadło. Spot pojawił się w blisko 80 kanałach telewizyjnych i największych platformach VOD oraz w internecie.

Luty 2020

System ratalny banku Credit Agricole już po raz trzeci został nagrodzony Złotym Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości. To wyróżnienie przyznawane jest na podstawie opinii klientów przez redakcję portalu Strefa Gospodarki. Klienci, którzy brali udział w badaniu docenili ofertę banku za: przejrzyste i dogodne warunki kredytowe, brak ukrytych kosztów oraz atrakcyjne promocje. W badaniu podkreślano również wysoki standard usług. Kredyt ratalny Credit Agricole jest dostępny w 12 tysiącach sklepów stacjonarnych, internetowych oraz u wybranych agentów ubezpieczeniowych w całej Polsce.

Lipiec 2019

Credit Agricole po raz kolejny znalazł się w TOP3 infolinii bankowych – konsekwentnie utrzymując poziom od 2013 roku. Doradcy zostali wysoko ocenieni za zaangażowanie w rozmowę, uprzejmość, profesjonalizm i skuteczność. Najwyższe noty zdobyliśmy za wiedzę produktową oraz zakres informacji o kredycie hipotecznym i gotówkowym oraz o kartach kredytowych. Dodatkowo podkreślono dostosowanie oferty do sytuacji i preferencji klienta.

Czerwiec 2019

Credit Agricole otrzymał tytuł Najlepszy Bank 2019, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii małych i średnich banków komercyjnych w konkursie „Gazety Bankowej”. Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu banku, został ponadto nominowany przez kapitułę konkursu do tytułu Bankowego Managera Roku i znalazł się w gronie pięciu finalistów. Najlepszy Bank to najstarszy konkurs „Gazety Bankowej” – tegoroczna edycja była już 27. z kolei.

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu banku Credit Agricole, odebrał nagrodę Innowatora Rynku Bankowego przyznawaną przez kapitułę XXIV Rankingu Banków Miesięcznika BANK. Nagroda przyznawana jest najbardziej efektywnym, innowacyjnym bankom, poszukującym najlepszych rozwiązań w obszarze relacji z klientami. Kapituła konkursu szczególnie doceniła wbudowaną funkcję antywirusową i bezpieczne logowanie biometryczne aplikacji CA24 Mobile oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, jak TeleBot „Lydia”.

Credit Agricole otrzymał nagrodę Portfel Wprost 2019 w kategorii „Bezpieczeństwo/Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo w sieci” za najlepiej zabezpieczoną bankową aplikację mobilną: CA24 Mobile. Tygodnik przyznał nagrody dla najlepszych firm w branży finansowej już po raz piąty.

Bank Credit Agricole zdobył główną nagrodę w prestiżowym konkursie branży marketingowej Golden Arrow 2019 w kategorii „Kampania zintegrowana BtoC”. Nagrodzona kampania z udziałem Dawida Podsiadło była realizowana w drugim kwartale 2018 r. i promowała nowy rachunek bankowy Konto dla Ciebie. Kampania obejmowała cztery spoty telewizyjne, reklamy w radio, internecie i na billboardach, a także intensywne działania PR.

Program PowerON banku Credit Agricole zdobył główną nagrodę w kategorii „Wewnętrzna kampania wizerunkowa” w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2019. Ideą konkursu, organizowanego przez HRM Institute, jest nagrodzenie i zaprezentowanie najlepszych praktyk employer brandingowych w Polsce, które zaskakują, przyciągają uwagę i angażują pracowników. PowerON to program wspierający zarządzanie energią w czasie pracy i w czasie wolnym. Zajmując pierwsze miejsce, Credit Agricole pokonał ponad 150 nominowanych.

Maj 2019

Credit Agricole otrzymał Srebrną Panterę za najbardziej efektywną kreację marki w kategorii Bank.
Pantery Kantara to nagrody przyznawane dla najbardziej efektywnych kreacji marek w dwóch kategoriach: bankowej i ubezpieczeniowej. W tym roku po raz pierwszy najefektywniejsze kreacje wyłonili konsumenci, a nie pracownicy instytucji finansowych.

Credit Agricole otrzymał nagrodę Jedynka Wyborczej. Tym samym bank znalazł się wśród 30 firm z Dolnego Śląska, które uznane zostały za liderów przemian gospodarczych w regionie po 1989 r., a dziś należą do liderów biznesu w swoich branżach.

Kwiecień 2019

Credit Agricole otrzymał wyróżnienie Lider 2018 za logowanie biometryczne do aplikacji mobilnej CA24 Mobile.
Konkurs Technologiczny „Lider 2018” to przedsięwzięcie redakcji „Gazety Bankowej”, którego ambicją jest wskazanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone (w całości lub w części, choć ta część musi stanowić jednocześnie funkcjonujące rozwiązanie) w 2018 r.

Aplikacja mobilna CA24 Mobile banku Credit Agricole zajęła 1. miejsce w rankingu Złotego Bankiera w kategorii ergonomia serwisu bankowości mobilnej.
Złoty Bankier to największy w kraju ranking poziomu różnych usług oferowanych klientom banków. Organizatorami rankingu są Puls Biznesu i Bankier.pl, partnerami merytorycznymi – Kantar TNS i Obserwatorium.biz.

Grudzień 2018

Bank Credit Agricole Bank Polska został uhonorowany tytułem „Perły Polskiej Gospodarki 2018” w XVI edycji rankingu, ogłaszanego corocznie przez redakcję magazynu ekonomicznego „Polish Market" i przygotowywanego przez ekonomistów z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kapituła konkursu wyróżniła bank za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Po raz kolejny Serwis telefoniczny banku Credit Agricole znalazł się w TOP 3 bankowych Contact Center w Polsce. Credit Agricole na podium jest już piąty rok z rzędu. Infolinie co roku bada Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Ocenie podlega m. in. dostępność serwisów, szybkość uzyskania połączenia z konsultantem, szybkość uzyskania odpowiedzi e-mailowej, a także uprzejmość i zaangażowanie konsultantów, wiedza produktowa oraz liczba informacji możliwych do zdobycia w obu kanałach kontaktu.

Kampania informacyjna oraz kryzysowa dot. zmiany technologicznej Credit Agricole otrzymała dwie nagrody w najważniejszym branżowym konkursie public relations w Polsce: Srebrny Spinacz – w kategorii sektorowej „Finanse” – oraz Brązowy Spinacz – w kategorii głównej „Komunikacja antykryzysowa i/lub kryzysowa”. Konkurs „Złote Spinacze” wyłania i nagradza najskuteczniejsze, najbardziej kreatywne i rzetelne, najlepiej przygotowane oraz wdrożone kampanie i działania komunikacyjne, bezpośrednio nawiązujące do pojęcia public relations i związane z budowaniem i utrwalaniem relacji z otoczeniem i interesariuszami.

Listopad 2018

Credit Agricole trzy razy znalazło się na podium konkursu MIXX Awards, który od 12 lat organizuje IAB Polska, wyróżniając w ten sposób wyjątkowe kampanie marketingowe digital, łączące kreatywne idee z efektywnymi rozwiązaniami. W 2018 roku bank zdobył drugie miejsce w kategorii Brand Awareness and Positioning za wiosenną kampanię Konta dla Ciebie oraz w kategorii Cross Media Integration również za wiosenną kampanię Konta dla Ciebie. Dodatkowo bank trafił na trzecie miejsce w kategorii Innovation za Telebota.

Kampania reklamowa Credit Agricole zdobyła główną nagrodę w konkursie niezależnej kreacji reklamowej Kreatura 2018. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów reklamowych w Polsce. Nagroda główna przyznana została za pomysł na kampanię pt. „Uważny bank", odświeżającą wizerunek Credit Agricole jako banku, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich rozwiązań, jakich potrzebują. Dodatkowo jury konkursu przyznało bankowi wyróżnienie w kategorii Film/wideo w internecie oraz nagrodę specjalną „za mistrzowskie opanowanie formatu video przyszłości” za tzw. prerolle, czyli krótkie filmiki zachęcające odbiorców do obejrzenia całej reklamy wyświetlanej w portalu YouTube.

Czerwiec 2018

Bank Credit Agricole zdobył dwa wyróżnienia w prestiżowym konkursie branży marketingowej Golden Arrow 2018. Docenione zostały innowacyjne rozwiązania zastosowane w obsłudze wniosków kredytowych przez telefon oraz w internetowej kampanii Konta dla Ciebie z udziałem Dawida Podsiadło. Golden Arrow, organizowany od 2006 r. przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communications, ma na celu promowanie efektywności w działaniach marketingowych i innowacyjne rozwiązania w reklamie. Jury konkursu złożone z ekspertów branży reklamowej poddaje analizie i ocenie największe kampanie przeprowadzone w minionym roku.

Credit Agricole zajął 3. miejsce w konkursie Najlepszy Bank organizowanym przez Gazetę Bankową, w kategorii małych i średnich banków komercyjnych. Redakcja Gazety przeprowadza plebiscyt już od 26 lat. Wyróżnia w nim najlepsze małe, średnie i duże banki komercyjne oraz spółdzielcze. Pod uwagę bierze szereg wskaźników określających dynamikę, strukturę portfela, efektywność instytucji, a także jakościową ocenę członków jury.

W badaniu opinii klientów przeprowadzonym przez portal Strefa-gospodarki.pl, bank Credit Agricole po raz drugi z rzędu zdobył najwięcej pozytywnych wskazań i zdobył Złote Godło. Kredyt ratalny banku Credit Agricole to najbardziej rozpoznawalny system ratalny na rynku, dostępny w kilkunastu tysiącach punktów sprzedaży. Jego znajomość zadeklarowało prawie 68 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu.

Zespół ekonomistów Credit Agricole otrzymał nagrodę Top Forecasters. Analitycy znaleźli się na trzecim miejscu wśród najlepszych prognostów makroekonomicznych i rynkowych dotyczących Polski. Zajęli także pierwsze miejsce w kategorii najlepszych prognostów kursu EUR/PLN.

kwiecień 2018

TeleBot otrzymał złotą statuetkę Innovation 2018, zwyciężając w kategorii Media/Algorytmy i Narzędzia optymalizacyjne. Nasz chatbot został stworzony, by wesprzeć pracę pracowników call center oraz ułatwić sprzedaż kredytu gotówkowego.
Innovation to doroczny prestiżowy konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w którym nagradzane są innowacyjne wdrożenia w marketingu i komunikacji. Doceniane są nowoczesne rozwiązania, odważne projekty i świeże idee, które mają realny wpływ na sprzedaż i działalność firmy na rynku.

marzec 2018

Celem konkursu Meeting Planner Power Awards było wyróżnienie najlepszych eventów oraz projektów związanych z event marketingiem. Credit Agricole wygrał nagrodę w kategorii najlepszy edukacyjny event firmowy. Program spotkań ze studentami "Świeża krew do pierwszej pracy" bank realizował od 4 lat wspólnie z agencją Endorfina. Wzięło w nim udział około 10 tysięcy młodych ludzi. Nagrodzone eventy odbyły się w 2017 roku pod hasłem "Pobudzamy na wiosnę" na 10 polskich uczelniach oraz targach pracy. Na studentów czekali doradcy i coachowie, którzy udzielali fachowych wskazówek, jak wejść na rynek pracy.

luty 2018

Credit Agricole po raz trzeci z rzędu znalazł się na czele rankingu najchętniej polecanych banków. W niezależnym badaniu firmy MillwardBrown "Klienci banków w Polsce 2017" wskaźnik rekomendacji klienckich (NPS) dla Credit Agricole wyniósł 49,1%. To o ponad dwa razy więcej niż średnia dla całego rynku (21%).

listopad 2017

Spot telewizyjny banku Credit Agricole w ramach kampanii pt. "Szezlong" został nagrodzony w prestiżowym konkursie polskiej kreacji reklamowej Kreatura. Za kreację i produkcję filmu promującego przenoszenie kont do Credit Agricole odpowiedzialna była agencja Just . "Szezlong" promował nowe, bezpłatne konta osobiste, z kartą płatniczą i darmowym dostępem do bankomatów na całym świecie. Był to pierwszy spot Credit Agricole, w którym wystąpiła aktorka Karolina Gruszka . Konkurs niezależnej polskiej kreacji Kreatura jest organizowany pod egidą miesięcznika "Media & Marketing Polska" od 1996 r.

wrzesień 2017

Credit Agricole w rankingu "Przyjazny Bank Newsweeka 2017" zajął II miejsce w kategorii "bankowość hipoteczna". Bank doceniono m.in. za sprawność zdalnej obsługi wniosków o przyznanie kredytu hipotecznego oraz wysoką jakość obsługi klienta. Oferta naszego banku znalazła się również na liście najlepszych kont dla firm oraz najtańszego "koszyka Forbesa" (za konto SONATA Biznes). Ranking opracowany został już po raz 16. przez redakcję tygodnika Newsweek Polska wraz z firmą badawczą Millward Brown. Nagrody wręczono podczas Wielkiej Gali Bankowości w Warszawie. Przyznawane są na podstawie wyników badania przeprowadzanego metodą "mystery shopper" w ponad 300 placówkach z całej Polski.

sierpień 2017

System ratalny Banku Credit Agricole został wyróżniony przez konsumentów Złotym Liderem Jakości 2017. Laur przyznawany jest na podstawie badań konsumenckich w ramach programu organizowanego przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

marzec 2017

Credit Agricole Bank Polska po raz drugi został wyróżniony certyfikatem Brązowego Dudka za udział w programie CSR – Ekoaktywni.com. Nagrody zostały przyznane podczas Gali Dudki 2017. Celem wydarzenia było wyróżnienie podmiotów najbardziej zaangażowanych w program, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczności lokalne.

luty 2017

Bank Credit Agricole zajął 1. miejsce w badaniu Millward Brown pod względem rekomendacji klientów. Agencja badawcza zapytała konsumentów w Polsce, jaki bank poleciliby swoim znajomym lub rodzinie. W ponad 60 proc. wniosków składanych w systemie Ognivo we wszystkich bankach w Polsce, klienci wskazywali Credit Agricole jako swój nowy bank.

grudzień 2016

W 14. edycji prestiżowego i kompleksowego badania infolinii bankowych w Polsce Contact Center Credit Agricole Bank Polska zajął 3. miejsce. Ranking został sporządzony przez niezależny Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. W badaniu brano po uwagę czas oczekiwania na połączenie z konsultantem oraz szybkość odpowiedzi drogą elektroniczną. Przeprowadzono łącznie 1920 audytów techniką Mystery Caller oraz Mystery Mailing przy pomocy audytorów ARC Rynek i Opinia od sierpnia do października 2016 r. Badaniem objęto 12 banków.

listopad 2016

Credit Agricole Bank Polska zdobył nagrodę CESSIO 2016 dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Wyróżnienia przyznano podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami w Warszawie. Kongres organizowany jest corocznie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i jest najważniejszym projektem konferencyjnym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

czerwiec 2016

Credit Agricole Bank Polska zdobył 1. miejsce w XIII edycji badania jakości obsługi klienta pod względem infolinii bankowych, realizowanego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Rankingi są sporządzane przez instytut od 2010 roku (w dwóch falach rocznie). Audytorzy oceniają czas oczekiwania na konsultanta telefonicznego oraz odpowiedź firmy drogą e-mailową.

maj 2016

Bank Credit Agricole otrzymał tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016 . Nagrodę przyznano na podstawie wyników badania reputacji, które zostało przeprowadzone w kwietniu 2016. przez Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba liczyła ponad 8000 polskich konsumentów znających daną markę lub firmę, w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację 213 marek i firm w 22 kategoriach produktów i usług.

Respondenci oceniali: zaufanie do marki, referencje (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR) oraz wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.

luty 2016

Bank Credit Agricole otrzymał certyfikat Brązowego Dudka za udział w programie CSR – Ekoaktywni.com. Dudki to wyróżnienia dla podmiotów najbardziej zaangażowanych w program ochrony przyrody, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne oraz społeczności lokalne. Bank Credit Agricole został doceniony za wkład w segregację dokumentów.

czerwiec 2015

Bank Credit Agricole otrzymał wyróżnienie "Portfel Wprost" w kategorii "Kredyt dla klienta" za ofertę kredytów hipotecznych . Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in.: rozpoznawalność marki, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych, przejrzystość oferty dla klienta, opłaty i prowizje, jakość obsługi klienta, politykę lojalnościową.

Celem inicjatywy tygodnika Wprost jest promocja najciekawszych, nowych na rynku, produktów i usług finansowych. Uczestnikami rankingu mogą być zarówno banki, jak i instytucje pośredniczące w obrocie finansowym, fundusze inwestycyjne i firmy doradcze.

czerwiec 2015

Bank Credit Agricole zajął 2. miejsce w kategorii "Najlepsza usługa" dolnośląskiej edycji konkursu "Proud of You - Dumni z Was".

Plebiscyt ten organizuje magazyn Biznes Regionów. Poprzez tę inicjatywę chce umożliwić przedstawicielom firm docenienie innych przedsiębiorców.

sierpień 2014

Usługa "Cash Management dla klientów korporacyjnych banku Credit Agricole" została wyróżniona w XIX edycji konkursu "EUROPRODUKT". Konkurs organizowało Polskie Towarzystwo Handlowe, a patronował mu Minister Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tytułem EUROPRODUKT nagradzane są produkty i usługi wysokiej jakości, zapewniające kompleksową i profesjonalną obsługę klientów . Wyróżnienie to jest wyrazem uznania za wysiłek włożony w tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego i podjęte przez przedsiębiorstwa inicjatywy gospodarcze i społeczne.

czerwiec 2014

Obsługa operacji gotówkowych oraz Cash Management dla klientów korporacyjnych banku Credit Agricole otrzymały godło "Teraz Polska" .

"Teraz Polska" to najsilniejsza marka wśród krajowych znaków jakości. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych produktów i usług, które dzięki walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem dla innych . Przez ostatnie dwadzieścia lat doceniono niemalże 500 laureatów, którzy mogą posługiwać się biało-czerwonym emblematem.

marzec 2014

"Order Finansowy" ponownie w rękach Credit Agricole. Tym razem nagrodę otrzymała usługa Cash Pool dla klientów korporacyjnych .

Plebiscyt organizuje "Home & Market", najstarszy magazyn gospodarczy w Polsce. Jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów oferowanych przez instytucje finansowe, które cieszą się największym uznaniem klientów.

luty 2014

Credit Agricole Bank Polska został wyróżniony przez redakcję Gazety Finansowej prestiżowym tytułem Finansowej Marki Roku 2014 w kategorii "Bank" . Redakcja tygodnika już od pięciu lat nagradza firmy, którym udało się zbudować trwałe relacje z klientami, kojarzące się z niezawodnością, rzetelnością i lojalnością.

Tytuł Finansowej Marki Roku 2014 roku przyznano Credit Agricole "za zakończoną sukcesem zmianę profilu działalności i efektywną przemianę z banku specjalizującego się w kredytach konsumenckich w bank w pełni uniwersalny oraz konsekwentne działania umacniające pozycję banku bliskiego klientom zarówno indywidualnym, jak i biznesowym".

W gronie laureatów znalazła się jeszcze jedna spółka należąca do Grupy Crédit Agricole Polska - Europejski Fundusz Leasingowy, który otrzymał tytuł Finansowej Marki Roku 2014 w kategorii "Leasing".

grudzień 2013

3 grudnia podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XI edycji rankingu "Perły Polskiej Gospodarki". Wśród wyróżnionych firm znalazł się bank Credit Agricole, który już po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów i został uhonorowany tytułem "Perły Polskiej Gospodarki" w kategorii "Perły Wielkie" .

Ranking "Perły Polskiej Gospodarki" jest tworzony od 2002 roku przez magazyn Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ocenie poddawane są firmy osiągające ponad 100 mln zł przychodu . Pozycja na liście rankingowej "Pereł Polskiej Gospodarki" zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jej efektywności, dynamiki i płynności finansowej.
Co roku badaniem objętych jest 2 000 największych polskich przedsiębiorstw. Patronat nad galą w 2013 roku objął Minister Gospodarki i Wicepremier - Janusz Piechociński oraz prezes Polskiej Akademii Nauk - Michał Kleiber.

Polish Market to anglojęzyczny magazyn ekonomiczny, który od 1999 roku zajmuje się promocją Polski na świecie poprzez prezentowanie jej osiągnięć gospodarczych, kulturalnych i naukowych.

wrzesień 2013

"ÇA va!", pismo wewnętrzne pracowników Credit Agricole Bank Polska zajęło 1. miejsce w kategorii biuletynów wewnętrznych w Konkursie Biuletynów Firmowych 2013 . W kategorii tej rywalizuje zawsze najwięcej prac, a publikacja banku wyrównała rekord liczby punktów zdobytych w historii konkursu - 197,45 na 200 możliwych.

Ogólnopolski Konkurs Biuletynów Firmowych, organizowany co roku od 2000 roku przez agencję wydawniczą Agape, ma na celu wybranie najlepszych publikacji firmowych. To najstarszy i najważniejszy konkurs w branży custom publishing w Polsce . W 2013 roku ocenionych zostało ponad 1000 publikacji w 5 kategoriach głównych: biuletyn wewnętrzny, biuletyn zewnętrzny, biuletyn elektroniczny, biuletyn instytucji oraz projekt jednorazowy.

Rok wcześniej "ÇA va!" zajęło 3. miejsce w kategorii biuletynów wewnętrznych w tym konkursie.

kwiecień 2013

Autorska kampania edukacyjna banku Credit Agricole - "Bank z klasą" - zwyciężyła w Konkursie Liderów Świata Bankowości w kategorii Corporate Social Responibility .

Celem konkursu jest nagrodzenie osób, którey w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego w Polsce, jak również najefektywniejszych banków i najciekawszych rozwiązań. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele świata nauki, mediów, bankowości oraz firm konsultingowych.

Konkurs Liderów Świata Bankowości jest elementem Banking Forum, corocznej konferencji skupiającej czołowe nazwiska polskiej bankowości . Stanowi ona platformę wymiany poglądów na kluczowe dla branży bankowej zagadnienia, które kształtować będą jej przyszłość w najbliższych latach. Patronuje jej Komisja Nadzoru Finansowego.

marzec 2013

Magazyn gospodarczy "Home & Market" nagrodził Orderem Finansowym "Obsługę operacji gotówkowych dla klientów korporacyjnych" banku Credit Agricole. Kapituła konkursu, przyznając Order Finansowy, brała pod uwagę przyjazne klientowi rozwiązania produktowe, sprawny proces obsługi oraz dostosowanie oferty do zmieniających się warunków rynkowych .

Celem tego plebiscytu było wyłonienie najlepszych produktów oferowanych przez instytucje finansowe, które w 2012 roku cieszyły się największym uznaniem klientów.

grudzień 2012

Credit Agricole Bank Polska został wyróżniony tytułem "Perła Polskiej Gospodarki" za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa przez redakcję miesięcznika Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

grudzień 2012

Credit Agricole Bank Polska otrzymał od Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" statuetkę "Kropla życia" .

Statuetka wręczana jest co roku podczas uroczystego Spotkania Pacjentów Wyleczonych z Choroby Nowotworowej. Wyróżnienie to trafia do najbardziej zasłużonych darczyńców Fundacji .

październik 2012

Pakiet bankowych produktów korporacyjnych bankowości transakcyjnej i finansowania handlu oraz system bankowości elektronicznej Firm@Bank" banku Credit Agricole otrzymał "Srebrne Godło Najwyższej Jakości 2012" . Nagrodę tę Credit Agricole otrzymało w organizowanym przez Forum Biznesu Dziennika Gazety Prawnej konkursie - Najwyższa Jakość Quality International 2012, w kategorii IQ Product.

maj 2012

Credit Agricole Bank Polska SA otrzymał tytuł Superbrands Polska 2012 , przyznawany najsilniejszym markom konsumenckim.

Tytuł ten otrzymaliśmy za osiągnięcia 2011 roku - za kampanię wizerunkową z Juliette Binoche oraz kampanie produktowe : 1Konto, oszczędności oraz kredyt gotówkowy.

O przyznaniu nagrody decyduje Rada Marek, niezależna grupa 39 czołowych polskich ekspertów w dziedzinie brandingu, marketingu i reklamy - oraz grupy 2700 osób, które wzięły udział w badaniu konsumenckim. Przy ocenie pod uwagę brane były m.in.: rozpoznawalność marki, unikalny charakter korzyści, które oferuje i siła więzi z klientami.

Konkurs Superbrands organizowany jest od 1996 roku w ponad 80 krajach. Jego celem jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się na tle konkurencji marek, które zdobywają uznanie klientów. W 2012 roku odbyła się 6. edycja Superbrands w Polsce.

maj 2012

Credit Agricole Bank Polska firmą przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom

Godło "Firma przyjazna MPS 2012" przyznaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na podstawie badania rynkowego. Ocenia w nim marki i firmy w czterech wymiarach: wizerunek, produkt, dostosowanie, referencje.

kwiecień 2012

Credit Agricole Bank Polska został wyróżniony w 6. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm "Dziennika Gazety Prawnej" .

Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ankieta, na podstawie której został sporządzony ranking główny, obejmowała 66 pytań z pięciu obszarów CSR: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna.

luty 2012

Kredyt prostoliczony Credit Agricole Bank Polska - decyzją internautów - zwyciężył w kategorii "Najlepszy kredyt gotówkowy" w III edycji plebiscytu Złoty Bankier.

Celem konkursu, organizowanego przez portal Bankier.pl oraz firmę PayU S.A. jest wyróżnienie najlepszych produktów finansowych minionego roku oferowanych przez polskie banki.

luty 2011

Credit Agricole Bank Polska otrzymał nagrodę
ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA - LIDER HR 2011

Celem tego ogólnopolskiego program z obszaru human resources (HR) jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej. Nagrodę przyznaje Kapituła magazynu Strefa Biznesu.
Bank otrzymał tytuł Odpowiedzialny Pracodawca 2011 za:

 • rozbudowany system szkoleń
 • projekt "Dzielmy się wiedzą" (wewnętrznej wymiany wiedzy)
 • własną platformę e-learningową
 • stwarzanie możliwości awansu wewnętrznego
 • rozbudowany system motywacyjny
 • działania prospołeczne

luty 2011

Kredyt samochodowy LUKAS Banku zajął 2. miejsce w swojej kategorii w plebiscycie Złoty Bankier 2010 . Głosowało na niego 22 proc. internautów. Zwycięzca zdobył 32 proc. głosów.

Celem plebiscytu Złoty Bankier 2010 było wyróżnienie najlepszych produktów finansowych minionego roku oferowanych przez polskie banki. Konkurs organizuje Bankier.pl oraz PayU S.A.

sierpień 2010

Firmowe konto LUKAS Banku otrzymało Złoty Laur Konsumenta 2010 . W tym roku jest to nagroda Grand Prix , bo wyróżnienie zostało przyznane LUKAS Bankowi w tej kategorii po raz trzeci.

Laur Konsumenta jest przyznawany kontom firmowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Organizator konkursu - Kowalski Pro-Media -przeprowadził sondaż, który wyłonił najpopularniejsze marki, produkty i usługi na krajowym rynku.

marzec 2010

LUKAS Bank zajął drugie miejsce w rankingu Godła Jakości Obsługi 2009 w kategorii banki . Jest to ranking firm, które zostały wybrane przez 200-tysięczną społeczność konsumentów portalu jakoscobslugi.pl jako najbardziej przyjazne klientom.
Pozycja w rankingu było wypadkową ocen poszczególnych obszarów dokonanych przez konsumentów, m.in. organizacji i czasu obsługi, wiedzy i kompetencji personelu, zachowania i wyglądu pracowników, oferty.

grudzień 2009

LUKAS Bank zajął 2. miejsce w rankingu Bank Najbliższy Klientowi . Badanie po raz drugi przeprowadził Niezależny Doradca Finansowy Expander wraz z "Dziennikiem Gazetą Prawną" i Centrum Badań Marketingowych Indicator. W rankingu ekspertów Expandera LUKAS Bank wyprzedził konkurentów i zajął 1. miejsce.

Zgodnie z założeniem organizatorów wyniki tego przedsięwzięcia mają wyznaczać jakość powszechnych usług bankowych . Tegoroczny ranking przygotowano na podstawie ankiet wypełnionych przez poszczególne banki, ocen ekspertów Expandera oraz telefonicznego badania konsumentów przeprowadzonego przez firmę Indicator.

październik 2009

LUKAS Bank zwyciężył w konkursie "Sztuka cenniejsza niż złoto" organizowanym przez Narodowy Bank Polski i fundację Commitment to Europe.

Program LUKultura LUKAS Banku okazał się najlepszy w kategorii prokulturalna polityka wewnętrzna . Realizowany jest on w LUKAS Banku od 2007 roku i obejmuje 7 projektów:

 • ofertę kulturalną dla pracowników,
 • publikowanie wywiadów z reprezentantami kultury na intranecie,
 • spektakl jasełkowy reżyserowany przez aktora Konrada Kujawskiego, w którym udział wzięli pracownicy firmy,
 • dział Poleć Kulturalnie w wewnętrznym magazynie "Kwartalnik",
 • konkursy dla pracowników m.in. związane z kulturą Francji,
 • informacje o kulturze i sztuce umieszczane na firmowym intranecie oraz
 • promowanie wśród pracowników sponsorowanych przez LUKAS Bank wydarzeń kulturalnych.

listopad 2008

LUKAS Bank został wyróżniony przez redakcję miesięcznika Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk certyfikatem Perła Polskiej Gospodarki. Tytuł
Perła Polskiej Gospodarki został przyznany LUKAS Bankowi w ramach rankingu polskich przedsiębiorstw za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce .

październik 2008

LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu na najbardziej przyjazny bank w rankingu Gazety Prawnej i Expandera . LUKAS Bank został doceniony m.in. za elektroniczny dostęp do usług bankowych, możliwość szybkiego uzyskania informacji na infolinii, wydłużony czas otwarcia placówek i ich dostępność w weekendy.
Ocenie zostało poddanych 20 najpopularniejszych banków na polskim rynku detalicznym, posiadających tradycyjne placówki bankowe. Sprawdzana była liczba placówek i liczba bezprowizyjnych bankomatów, długość otwarcia poszczególnych placówek, szybkość połączenia z infolinią czy jakość internetowego serwisu transakcyjnego.

wrzesień 2008

LUKAS Bank zajął ponownie pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka . W 2008 roku nagrodę zdobyliśmy po raz czwarty – na sześć zorganizowanych do tego roku edycji rankingu.
Jako mocne strony LUKAS Banku wskazano świetną obsługę klienta oraz wysoką jakość placówek bankowych. Ankieterzy firmy badawczej TNS OBOP skontrolowali 450 placówek 22 banków, oceniając jakość obsługi, placówki, przyjazność procedur, pozyskanie i utrzymanie klienta. W badaniu wygrał LUKAS Bank, uzyskując 286,3 punktów na 400 możliwych i pokonując 21 rywali.

wrzesień 2008

LUKAS Bank otrzymał godło Złoty Laur Klienta 2008 . Wyróżnienie to jest przyznawane kontom firmowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. O tym, kto zdobędzie wyróżnienie, decydują konsumenci w oparciu o badania popularności produktów i usług na rynku polskim.
LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii konta firmowe dla MSP, a nasze konta okazały się najlepszymi i najbardziej przyjaznymi kontami w Polsce. Godła Laur Klienta przyznano już po raz czwarty.

kwiecień 2008

LUKAS Bank zdobył Kryształowe Godło Trusted Brand przyznawane przez miesięcznik Reader's Digest dla marek najbardziej godnych zaufania. Badanie European Trusted Brands organizowane od 2001 roku to jedno z największych i najbardziej miarodajnych sondaży konsumenckich na naszym kontynencie. LUKAS Bank został wyróżniony w kategorii Bank za jakość, wartość w stosunku do ceny, wizerunek oraz zrozumienie potrzeb klienta .

wrzesień 2007

LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka . Było to nasze trzecie zwycięstwo na pięć edycji rankingu przeprowadzonych do tego czasu. Ankieterzy firmy badawczej TNS OBOP skontrolowali 420 bankowych oddziałów, oceniając jakość obsługi, kontakt z klientem i procedury związane z prowadzeniem rachunku.
W badaniu wygrał LUKAS Bank, uzyskując 282 punkty na 400 możliwych i pokonując 20 innych banków. Jako mocne strony LUKAS Banku wskazano świetną obsługę klienta oraz przyjazne procedury. Na pięć dotychczasowych edycji rankingu LUKAS Bank zajął pierwszą pozycję po raz trzeci.

czerwiec 2007

LUKAS Bank został wyróżniony w corocznym zestawieniu najlepszych banków przygotowywanym przez redakcję Gazety Bankowej i zajął drugą pozycję w kategorii banków dużych . Jury składające się z ekspertów rynku bankowego oceniło banki pod kątem dynamiki, struktury portfela oraz efektywności.
Najwyżej zostaliśmy ocenieni pod kątem struktury portfela - eksperci docenili tu niski poziom należności zagrożonych oraz wysoki udział kredytów w aktywach. Drugą pozycję zajęliśmy w rankingu efektywności - to głównie dzięki najwyższym wśród dużych banków wskaźnikom zwrotu na aktywach i kapitale. W ocenie dynamiki zajęliśmy natomiast ósmą pozycję. W sumie złożyło się to na drugie miejsce w rankingu.

maj 2007

Miesięcznik Readers Digest przyznał LUKAS Bankowi tytuł Trusted Brands . Celem rankingu przeprowadzonego przez redakcję było sprawdzenie, którym markom klienci najbardziej ufają. Do respondentów należała również ocena marek pod względem: jakości, wartości w stosunku do ceny, silnego wizerunku oraz znajomości potrzeb klienta.
Marka LUKAS Bank została wyróżniona w kategorii Bank. Zyskała najwyższe notowania w dwóch kryteriach: jakość i znajomość potrzeb klienta .

listopad 2006

Serwis internetowy KontoStudent.pl przygotowany przez LUKAS Bank zdobył pierwszą nagrodę Webstar Akademii Internetu w prestiżowym konkursie Webstarfestival 2006 na najlepszą polską stronę internetową w kategorii Finanse i Biznes. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał także serwis kredytowy LUKAS Banku KredytOnline.pl.
W konkursie Webstarfestival przyznawane są nagrody dla najlepszych stron i reklam internetowych. Serwis KontoStudent.pl uzyskał najwięcej głosów członków Akademii Internetu, w skład której wchodzą specjaliści z branży internetowej.

październik 2006

Wydawnictwo Reader's Digest przyznało certyfikaty P rodukt Roku 2006 . Certyfikaty otrzymały te firmy, których produkty w 2006 roku były najchętniej kupowane przez czytelników miesięcznika Reader's Digest. W kategorii Karta kredytowa pierwsze miejsce zajął LUKAS Bank . Karty kredytowe LUKAS Banku, jako zwycięski produkt, otrzymały certyfikat i godło "Reader's Digest - Produkt Roku 2006".

październik 2006

Tygodnik menadżerów i informatyków Computerworld w organizowanym przez siebie konkursie przyznał LUKAS Bankowi tytuł Lidera Informatyki 2006 w kategorii Finanse i bankowość . Tytuł Lidera Informatyki przyznano za funkcjonowanie istniejących w LUKAS Banku rozwiązań informatycznych.
Wyróżnienie podkreśla profesjonalizm w codziennej obsłudze użytkowników, a przy tym ciągły rozwój poprzez wprowadzanie do oferty nowych produktów i zdobywanie nowych klientów, możliwe dzięki rozwiązaniom informatycznym.

luty 2006

W konkursie Gazety Bankowej na Najlepszy Projekt Informatyczny 2005 LUKAS Bank zdobył tytuł Bankowego Lidera Informatyki . W konkursie nagradzane są firmy, które wdrożyły najlepsze projekty informatyczne pozwalające na sprawniejsze zarządzanie i obsługę klientów.
LUKAS Bank otrzymał nagrodę za wdrożenie w 2005 r. dwóch dużych systemów informatycznych modernizujących rozwiązania informatyczne w najważniejszych obszarach działalności banku, czyli obsługi klientów bankowych i obsługi kredytów konsumenckich.

listopad 2005

LUKAS Bank został wyróżniony w prestiżowym konkursie Arts & Business Awards , który ma na celu nagradzanie działań na styku kultury oraz biznesu pokazujących, że partnerstwo kultury oraz biznesu jest możliwe . Kapituła konkursu przyznała nam to wyróżnienie za całokształt działań na rzecz promocji i rozwoju kultury w Polsce oraz za budowanie relacji partnerskich pomiędzy sektorem prywatnym a sferą kultury.

wrzesień 2005

LUKAS Bank ponownie znalazł się wśród najbardziej przyjaznych banków w Polsce. Po tytułach "Najbardziej Przyjaznego Banku Newsweeka" przyznanych nam w poprzednich latach, po raz kolejny zajęliśmy miejsce w czołówce tego prestiżowego rankingu. W 2005 roku w rankingu LUKAS Bank zajął drugą pozycję . O wysokim miejscu LUKAS Banku w rankingu zdecydowała ocena jakości pracy i fachowości.

czerwiec 2005

W opracowanym przez redakcję Rzeczpospolitej na podstawie wyników 2004 roku Rankingu Instytucji Finansowych LUKAS Bank został uznany za najlepszy bank w Polsce . Wyróżnienie to Prezes LUKAS Banku Maciej Witucki odebrał z rąk Prezesa NBP - Leszka Balcerowicza.
Wyboru najlepszych instytucji finansowych dokonano w pięciu kategoriach na podstawie obiektywnych kryteriów dla każdej branży . Oceniając firmy, członkowie kapituły zwracali uwagę na wyniki finansowe, ale także na tempo rozwoju instytucji i wzrost aktywności w rynku.

kwiecień 2005

W dorocznym badaniu The Most Trusted Brand 2005 organizowanym przez Reader's Digest marka LUKAS została uhonorowana nagrodą srebrnego godła w kategorii BANK . The Most Trusted Brand to jedne z największych w Europie badań konsumenckich sprawdzających zaufanie konsumenta do określonych marek.
Marka LUKAS została wyróżniona w następujących kryteriach: jakość, wartość w stosunku do ceny, silny wizerunek oraz zrozumienie potrzeb klienta.

kwiecień 2005

W rankingu najbardziej efektywnych instytucji finansowych , w którym uwzględniono również firmy ubezpieczeniowe, LUKAS Bank zajął 2-gą pozycję . Nagrodę odebraliśmy 18 kwietnia z rąk ministra skarbu Jacka Sochy. W rankingu oceniano m.in. dynamikę przychodów, rentowność sprzedaży, zwrot na kapitale i aktywach.
Ranking przygotowała redakcja Parkietu wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN w związku z publikacją corocznego zestawienia 500 największych firm.

listopad 2004

LUKAS Bank został laureatem nagrody dla najbardziej efektywnych kampanii reklamowych "Effie 2004" . Byliśmy jedyną firmą wyróżnioną w kategorii Usługi Finansowe. LUKAS Bank otrzymał wyróżnienie za kampanię reklamową oszczędności "Kawa czy herbata? - Fundusz czy lokata?"

wrzesień 2004

LUKAS Bank po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu "Przyjazny Bank Newsweeka 2004" . Za zajęcie pierwszego miejsca LUKAS Bank otrzymał statuetkę Złotego Wykrzyknika. Tak jak i w 2003 roku Newsweek wspólnie z firmą badawczą przeprowadził badania typu "Tajemniczy Klient" w bankach w Polsce.
Oceniano działanie placówek bankowych i procedury, kompetencje, w przede wszystkim przyjazność doradców. Ankieterzy odwiedzający placówki bankowe podkreślali nie tylko wysoki poziom wiedzy doradców LUKAS Banku, ale także ich uprzejmość, poświęcanie Klientowi maksimum uwagi i wysoki poziom umiejętności sprzedażowych .
Zwycięstwo w tym rankingu po raz kolejny to sukces wszystkich doradców LUKAS Banku pracujących dla naszych klientów i z myślą o nich. Pokazuje, że warto wyznaczać standardy w obsłudze Klientów i na opierać przewagę konkurencyjną Banku.

marzec 2004

LUKAS Bank został wyróżniony przez Mastercard International srebrną statuetką Rock Award w kategorii "Największy wkład w rozwój kart typu affinity i co-branded" za kartę Mastercard Onet LUKAS Bank. Nagroda ta podkreśla nasz wkład w rozwój kart partnerskich w Polsce.

listopad 2003

LUKAS Bank otrzymał "Effie 2003" w kategorii Usługi Finansowe . Nagroda Effie przyznawana jest najbardziej efektywnym kampaniom reklamowym . LUKAS Bank został wyróżniony tą nagrodą za kampanię Konta Wygodnego - Malkontent II.

wrzesień 2003

W rankingach opublikowanych przez "Newsweek" oraz "Profit" LUKAS Bank został uznany za "Najbardziej przyjazny bank Newsweeka" w roku 2003 . Audytorzy oceniający poszczególne banki wyróżnili LUKAS Bank m.in. za dogodne godziny otwarcia placówek, wysoką jakość obsługi, prostotę formularzy, a także wygodną i przyjazną obsługę przez telefon i Internet. Ocenie audytorów (badanie typu "tajemniczy klient") podlegały: funkcjonalność placówki bankowej, jakość obsługi w oddziałach, obsługa przez telefon oraz obsługa przez Internet . Kolejność w rankingu na najbardziej przyjazny bank "Newsweeka" to suma punktów zdobytych przez banki w poszczególnych kategoriach. Zwycięzcą okazał się LUKAS Bank, zdobywając 32,68 pkt na 40 możliwych.

czerwiec 2003

LUKAS Bank zajął pierwsze miejsce w rankingu Gazety Bankowej "Najlepsze Banki 2003" w kategorii "Banki mniejsze" . O pozycji w rankingu decydowały osiągnięte bardzo dobre wyniki finansowe, efektywność i dynamika rozwoju. Jury, jak co roku, składało się ze specjalistów z zakresu finansów i bankowości.

maj 2003

LUKAS Bank otrzymał tytuł "Orzeł Rzeczpospolitej" w kategorii Usługi Finansowe dla najbardziej efektywnej instytucji finansowej w Polsce . Nagroda została przyznana przez jury zgromadzone wokół redakcji Rzeczpospolitej. 7 maja 2003 podczas uroczystej Gali w imieniu całej Grupy LUKAS odebraliśmy nagrodę z rąk premiera Leszka Millera.

maj 2003

6 maja 2003 minister gospodarki - Jacek Piechota wręczył nam nagrodę "Parkietu" za zajęcie III. miejsca na Liście 20 najefektywniejszych spółek finansowych . Doceniony został bardzo dobry wynik finansowy osiągnięty w 2002 roku oraz zaangażowanie i konsekwencję w budowaniu nowoczesnej i przyjaznej instytucji finansowej.

kwiecień 2003

LUKAS Bank laureatem nagrody Złoty Boomerang 2002 . Wyróżnienie to przyznawane jest przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego dla najlepszej kampanii marketingu bezpośredniego . LUKAS Bank otrzymał nagrodę w kategorii Business-to-Consumer za kampanię "Lokaty terminowe". Konkurs odbywał się w ramach V Międzynarodowych Dni Marketingu Bezpośredniego.

styczeń 2001

LUKAS SA został uznany za najlepszą firmę pośrednictwa kredytowego w 2000 roku . Wyróżnienie to otrzymaliśmy w związku z przeprowadzanym przez redakcje dziennika Prawo i Gospodarka oraz Gazety Bankowej plebiscytem Wielka Dziesiątka 2000 roku.

grudzień 1999

LUKAS Bank został uhonorowany nagrodą Srebrnego Rekina przez redakcję Businessman Magazine za najlepszą reklamę telewizyjna firmy finansowej , sam Bank natomiast jako instytucja został uznany przez to pismo za hit roku 1999.

1999

LUKAS Bank otrzymał nagrodę Złotej Skarbonki 1999 za najlepsze konto osobiste . Wyróżnienie to przyznała redakcja miesięcznika Twoje Pieniądze.

1999

Polsko Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości przyznał firmie LUKAS S.A. wyróżnienie za osiągnięcia w działalności gospodarczej.

1997

Gazeta Bankowa przyznała nagrodę Srebrnego Rekina dla LUKAS S.A. za najlepszą reklamę wizerunku własnego .

Nasza historia

2022

Rok 2022 był kolejnym trudnym rokiem, w którym mierzyliśmy się ze skutkami wybuchu wojny w Ukrainie. Jako bank i Grupa Credit Agricole jesteśmy solidarni z Ukrainą i działamy #RazemdlaUkrainy.

Polskie spółki należące do Grupy Credit Agricole przekazały 600 tys. złotych na konto Polskiej Misji Medycznej, na pomoc medyczną w Ukrainie. Wprowadziliśmy darmowe przelewy do Ukrainy, ułatwienia i bezpłatne usługi dla klientów narodowości ukraińskiej oraz w wielu wymiarach pomoc ukraińskim pracownikom Credit Agricole. Dodatkowo wspieraliśmy działalność wolontariacką - pracownicy otrzymali pięć wolnych, płatnych dni z przeznaczeniem na działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Dołączyliśmy do programu „Ty nowa, Ty nowy - dla Ukrainy odnowy”, kierowanego do ukraińskich uchodźców wojennych w celu wyszkolenia i przygotowania ich do pracy w branży IT w Polsce. Zajęliśmy drugie miejsce w rankingu banków najlepiej obsługujących klientów z Ukrainy zainteresowanych rachunkiem osobistym. Badanie przeprowadzone zostało w ramach 8. rocznej edycji projektu Instytucja Roku.

Dołączyliśmy do akcji edukacyjnej „Zrozumieć inflację i stopy procentowe” organizowanej przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i 14 bankami oraz dwoma zrzeszeniami banków spółdzielczych. Celem kampanii było wyjaśnienie różnic w kredytach hipotecznych o stałej i zmiennej stopie procentowej oraz wpływie inflacji na sytuację finansową gospodarstw domowych.

Otrzymaliśmy wyróżnienia dla ekspertów naszego banku. Dr Jakub Olipra, ekspert ds. analiz makroekonomicznych i sektora rolno-spożywczego, został odznaczony francuskim Orderem Zasługi dla Rolnictwa w randze Kawalera. To prestiżowe odznaczenie jest przyznawane za wybitne zasługi dla rolnictwa. Główny ekonomista, Jakub Borowski znalazł się na liście 10 ekonomistów, których najchętniej słucha polskie środowisko biznesowe. Ranking „Kogo słucha polski biznes 2022” opracował ośrodek THINKTANK. Zostaliśmy liderem w rankingu biur prasowych banków w kategorii dostępność do ekspertów według „ARC Rynek i Opinie”. W 2022 roku w mediach pojawiły się 204 wypowiedzi naszych ekspertów.

W styczniu w ramach kampanii #mniejplastiku rozpoczęliśmy akcję „Wiślana Odyseja”, podczas której posprzątaliśmy Wisłę od Baraniej Góry do Gdańska. Zrealizowaliśmy również Akcję Czysta Odra, której celem było posprzątanie rzeki na jej całej 854-kilometrowej długości, oraz Akcję Czysta Odra „ODROdzenie”, która ma przywrócić życie w rzece po katastrofie ekologicznej i odbudować jej ekosystem.

Do oferty „zielonej” bankowości wdrożyliśmy dwa nowe ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym tzw. ESG-linked: Eko Indeks oraz Global Trend. To pierwszy produkt umożliwiający inwestowanie w obligacje społeczne oraz indeks firm, które pozytywnie wpływają na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG).

Uruchomiliśmy pierwszą wersję nowej aplikacji mobilnej. Największym jej wyróżnikiem jest Klub korzyści - personalizowane oferty rabatów na zakupy. Uruchomiliśmy czat oraz wideorozmowę z doradcą w CA24 eBank, na którym doradcy odpowiadają na pytania klientów i pomagają przy podstawowych operacjach, a także opcję umówienia się na spotkanie z doradcą w placówce na konkretną godzinę. Dodatkowo wprowadziliśmy nowe płatności mobilne SwatchPAY! i Xiaomi Pay. W roku 2022 mamy już 59 placówek bezgotówkowych.

Jako pierwszy bank na polskim rynku, wdrożyliśmy dla wszystkich swoich klientów biznesowych nowoczesny system akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos. Dostawcą rozwiązania są: polski fintech SoftPos.eu oraz firma Elavon - lider na rynku płatności.

Kontynuowaliśmy program wsparcia osób niesłyszących „Zamieniam się w słuch”. Ponadto na początku roku rozszerzyliśmy usługę tłumacza online Polskiego Języka Migowego, opracowaliśmy też proces przedstawienia wzorów dokumentów w formie audio, PJM, Braille’u. Od marca do maja aktywowaliśmy też usługę obsługi klientów w ukraińskim języku migowym. Zostaliśmy partnerem pierwszej w Polsce „Szkoły rodzenia w języku migowym” zainicjowanej przez wrocławską Fundację FONIS.

Dostaliśmy kolejny certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego dla dokumentu umowy limitu w koncie. Taki certyfikat potwierdza, że tekst dokumentu jest prosty i przyjazny odbiorcy.

Rozwinęliśmy kampanię #WyzwanieOszczędzanie, która przeciwdziała nadmiernemu zadłużaniu się i uczy efektywnego zarządzania finansami osobistymi. Już od dwóch lat na Facebooku działa społeczność, który liczy ponad 4 tys. aktywnych członków. W oparciu o dobre praktyki i porady użytkowników oraz komentarze ekspertów m.in. Macieja Samcika, Angeliki M. Talagi stworzyliśmy e-poradnik „Dobre patenty na oszczędzanie”. Zachęcaliśmy także uczestników grupy do podjęcia wyzwania przeżycia jednego dnia bez wydawania pieniędzy. Ponadto uruchomiliśmy portal Wyzwanieoszczedzanie.pl

W strukturze banku powołaliśmy Komitet ESG oraz utworzyliśmy niezależny Zespół ds. Corporate Sustainability, których zadaniem jest m.in. kształtowanie strategii ESG banku oraz koordynacja jej realizacji i raportowanie. Zajęliśmy 6. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, który ocenia firmy pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania i uwzględniania w nim czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem organizacyjnym (ESG). Drugi rok z rzędu otrzymaliśmy także Srebrny Listek CSR Polityki.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi przyznało nam certyfikat „HR Najwyższej Jakości 2022”. Ponadto nasze podejście i praktyki związane z różnorodnością i włączaniem oraz kultura organizacyjna banku stawiająca ludzi w centrum działań, zostały wyróżnione w badaniu Diversity IN Check 2022.

Jako jedyny bank w Polsce otrzymaliśmy tytuł Grand Prix konkursu Konsumencki Lider Jakości 2022, klienci doceniają nas za profesjonalną obsługę, uczciwą ofertę i atrakcyjne warunki kredytów ratalnych. Za najbardziej efektywną komunikację marki otrzymaliśmy 1 miejsce w konkursie Kantar Polska. Kampania promująca Konto dla Ciebie wraz z pierwszą na polskim rynku kartą z ekotworzywa, została nagrodzona brązową statuetką w konkursie marketingowym Effie. Dodatkowo otrzymaliśmy nagrodę główną oraz wyróżnienie za projekt „Wyjątkowe winyle Dawida Podsiadło z plastikowych odpadów” oraz drugie wyróżnienie za kampanię „Akcja społeczna: #WyzwanieOszczędzanie” w konkursie „PR Wings”.

Wspieramy międzynarodowy projekt Plastic Oddysey, którego celem jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów w morzach i oceanach na całym świecie. Współfinansowaliśmy budowę specjalnego statku-laboratorium, który w październiku 2022 roku rozpoczął trzyletni rejs po oceanach wokół trzech kontynentów: Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

Dołączyliśmy do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, projektu Eco-Miasto, konferencji Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, Coface Country Risk oraz debaty akademickiej Zrównoważony czy dynamiczny rozwój – Agenda 2030 ONZ. Byliśmy partnerem najbardziej prestiżowego konkursu HR na polskim rynku - Siły Przyciągania 2022. Dołączyliśmy także do trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Climate Leadership.

2021

Rok 2021 wciąż stawiał przed nami wyzwania związane z pandemią COVID-19. Dzięki wypracowanym sposobom postępowania w poprzednim roku, mogliśmy efektywnie reagować na zmieniające się warunki.

Przystąpiliśmy do programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Wprowadziliśmy w pełni zdalny proces otwierania konta dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników indywidualnych. Udostępniliśmy klientom możliwość zdalnego potwierdzania tożsamości i zakładania Profilu Zaufanego.

W styczniu w ramach kampanii edukacyjnej #mniejplastiku ruszyliśmy z akcją „Górska Odyseja”, którą realizujemy wspólnie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim oraz spółką leasingową EFL. Był to marsz po polskich szlakach górskich połączony ze sprzątaniem odpadów i edukacją na temat szkodliwości nadmiaru plastiku w środowisku. W ramach działań stworzyliśmy też cykl podcastów i webinarów edukacyjnych. Zorganizowaliśmy również objazdową wystawę plenerową na temat ekologii, która pojawiła się w 35 miastach.

Nadal kontynuowaliśmy partnerstwo trasy koncertowej „Leśna muzyka” Dawida Podsiadło. Następnie nadaliśmy trzecie życie scenografii koncertów, która była zbudowana z plastikowych odpadów i została przerobiona na 14 wyjątkowych płyt gramofonowych. Płyty można było wylicytować na portalu Allegro, a dochód został przekazany Polskiemu Stowarzyszeniu Zero Waste.

Do oferty „zielonych” produktów dodaliśmy cztery kolejne produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym: Zielona Planeta II, Eko Zysk V, Zielona Europa i Zielona Europa II. Ponadto dołączyliśmy do programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dzięki temu klienci, którzy brali u nas kredyt ratalny lub gotówkowy na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła lub termomodernizację, mogli liczyć na dotację z funduszu.

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy do oferty kartę debetową z ekotworzywa, która rozkłada się szybciej niż plastik. Rozkład do 99 proc. jest możliwy nawet w kilkanaście tygodni w odpowiednich warunkach, co potwierdzają testy degradacji, przeprowadzone metodą ASTM D5511, stosowaną do badania ekologiczności tworzyw sztucznych.

Wprowadziliśmy nowe funkcjonalności do serwisu internetowego CA24 eBank, m.in. menadżer finansów, reset hasła do zalogowania, możliwość podpisywania umów np. kredytu gotówkowego w pełni online czy możliwość dopasowania bankowości internetowej do własnych upodobań. Dodatkowo w roku 2021 rozszerzyliśmy sieć placówek bezgotówkowych do 30.

Rozwinęliśmy dostępności produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla osób niesłyszących i słabosłyszących dodaliśmy do oferty Konto dla Ciebie VIP bez opłat, a także kolejne dziesięć placówek wyposażyliśmy w pętle indukcyjne.

Zajęliśmy 3. miejsce w konkursie „Najlepszy Bank 2021” organizowanym przez Gazetę Bankową, w kategorii małych i średnich banków. W rankingu „Gwiazdy bankowości” otrzymaliśmy drugie miejsce w kategorii „Gwiazda relacji z klientami”. Po raz czwarty zyskaliśmy Złote Godło Konsumenckiego Lidera Jakości w kategorii: Systemy ratalne.

Rok 2021 to także nagrody w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Kampania edukacyjna #mniejplastiku zdobyła wyróżnienie w konkursie Instytucja Roku, jako jedna z najlepszych inicjatyw społecznych zrealizowanych przez instytucje finansowe. Akcja „Bałtycka Odyseja” wygrała plebiscyt „Eko-Inspiracja” na najlepszą ekologiczną inicjatywę. Zdobyliśmy Srebrny Listek CSR POLITYKI, nagrodę zawdzięczamy wpisaniu CSR do strategii biznesowej firmy i konsekwentnemu uwzględnianiu głosu otoczenia w swoich działaniach.

Redakcja Gazety Finansowej nagrodziła nas tytułem „Ekologicznej Firmy 2021” za kampanię #mniejplastiku. Kapituła uznała naszą inicjatywę za jedną z ciekawszych i doceniła fakt, że kampania odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych i otoczenia. Nasze projekty, budujące zaangażowanie i hybrydową kulturę pracy, zostały wyróżnione w konkursie Employer Branding Excellence Awards w kategorii „Najlepsza kampania wewnętrzna”.

2020

Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań z powodu pandemii COVID-19. Jako bank szybko dostosowaliśmy się do zmian i podjęliśmy działania promujące korzystanie z usług bankowości elektronicznej i kanałów zdalnych, aby chronić klientów i pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem.

Przystąpiliśmy do realizacji programu „Wsparcie dla Ciebie”, w ramach którego klienci mogli liczyć na różnorodne oferty stanowiące dla nich realne wsparcie finansowe, a w podziękowaniu za trud i zaangażowanie w walce z pandemią przygotowaliśmy wyjątkową ofertę dla służb medycznych i mundurowych. Dołączyliśmy też do programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającego przedsiębiorców.

W styczniu rozpoczęliśmy kampanię edukacyjną #mniejplastiku na temat szkodliwości plastiku. Jej główną akcją była „Bałtycka Odyseja” – marsz po polskim wybrzeżu, połączony ze sprzątaniem plastikowych odpadów. Akcja zrealizowana była wspólnie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim i spółką leasingową EFL.

Początek roku to także oficjalne otwarcie nowej siedziby banku w ekologicznym biurowcu zlokalizowanym w kompleksie Business Garden we Wrocławiu. Obiekt został wybudowany zgodnie ze standardem certyfikatu ekologicznego LEED Platinum. Prowadziliśmy również działania na rzecz zmniejszenia zużycia papieru i ograniczenia liczby wydruków, których efektem była ich redukcja o 58%.

Byliśmy partnerem trasy koncertowej Dawida Podsiadło „Leśna Muzyka”, towarzyszyliśmy na koncertach w formie wielkogabarytowej instalacji wykonanej z plastiku oraz góry śmieci, której celem było zobrazowanie zanieczyszczenie mórz i oceanów. Do wzięcia udziału na pierwszy koncert zaprosiliśmy grupę niedosłyszących podopiecznych wrocławskiej Fundacji Fonis.

Z myślą o przyśpieszeniu digitalizacji usług, rozwinęliśmy usługi bankowości mobilnej: zdalne otwieranie rachunków, możliwość rezerwowania terminów wizyt w oddziałach, nowe płatności mobilne Fitbit Pay i Garmin Pay, oraz dodawania karty płatniczej do cyfrowych portfeli Google Pay i Apple Pay.

Rozwinęliśmy ofertę „zielonej bankowości” z produktami opartymi na ekologicznym podejściu do biznesu, m.in. kredyt hipoteczny „Zielony DOM”, ubezpieczenia inwestycyjne: EkoZysk IV, Zielona Planeta, Invest Klimat, a także fundusz inwestycyjny Amundi Funds Global Ecology ESG.

Opracowaliśmy specjalną procedurę dotycząca obsługi osób głuchych i słabosłyszących. We wszystkich placówkach banku, a także w telefonicznym Contact Center, niesłyszący klienci mogą porozumiewać się przy użyciu Polskiego Języka Migowego za pomocą systemu tłumaczeniowego Migam. Część placówek została wyposażona również w pętle indukcyjne.

Dodatkowo przekształciliśmy sześć placówek w placówki bezgotówkowe, w których klienci mogą zrealizować operacje gotówkowe w dostępnych maszynach samoobsługowych, bankomatach i wpłatomatach.

W październiku zainicjowaliśmy akcję #wyzwanieoszczędzanie , której celem jest celem zachęcanie do świadomego gospodarowania domowym budżetem, skutecznego oszczędzania pieniędzy i środowiska, a także przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się. W ramach akcji na Facebooku uruchomiona została grupa „Wyzwanie Oszczędzanie”, wokół której w 2020 roku zawiązała się aktywna społeczność licząca blisko 2,5 tys. osób.

Jako pierwszy bank w Polsce dostosowaliśmy treść umowy i regulaminu konta do standardów prostej polszczyzny („plain language”) i otrzymaliśmy za to certyfikat Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dokument potwierdza, że umowa i regulamin są zrozumiałe dla każdego, nawet jeśli nie dysponuje on specjalistyczną wiedzą finansową.

2019

Rok 2019 rozpoczął się dla nas bardzo pomyślnie. Nasi ekonomiści ponownie zostali wyróżnieni w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych, prowadzonym przez agencję informacyjną Reuters. Zespół ekonomistów w składzie: Jakub Borowski (główny ekonomista), Jakub Olipra i Krystian Jaworski, już drugi raz z rzędu zajął 1.miejsce. Nasi ekonomiści zajmują czołowe miejsca w tym rankingu regularnie od 2015 roku.

W marcu uruchomiliśmy infolinię w języku ukraińskim. Obok angielskiego i francuskiego, to już trzeci język, w który realizujemy serwis obcojęzyczny dla naszych klientów. W tym samym miesiącu oferowana przez nas „Pożyczka gotówkowa bez prowizji” zajęła 1. miejsce w rankingu opracowanym przez platformę FinAi. Dzięki niskiemu oprocentowaniu i RRSO oraz braku prowizji, oferta okazała się najtańszą spośród pożyczek na 15 tys. zł z okresem kredytowania do 24 miesięcy.

Również w marcu poszerzyliśmy ofertę płatności mobilnych BLIK o możliwość wykonywania przelewów na telefon, inaczej zwanych P2P (ang. person-to-person). To wygodna forma płatności ekspresowych, realizowana tylko przy użyciu numeru telefonu odbiorcy przelewu.

W 2019 roku ponownie zostaliśmy wyróżnieni w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W najnowszym raporcie znalazły się 23 dobre praktyki naszego banku.

Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku byliśmy strategicznym partnerem konferencji Coface Country Risk w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Polityka, gospodarka, regulacje – biznes pod presją zmian”. W roli jednego z prelegentów wystąpił Jakub Borowski – nasz główny ekonomista, wygłaszając wykład pt. „Analiza i perspektywy polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem wariantów reakcji polityki pieniężnej”.

W badaniu realizowanym przez MillwardBrown w pierwszym kwartale 2019 roku jesteśmy drugim najchętniej polecanym bankiem w Polsce. Ponadto w tym okresie aż 71% klientów przenoszących konto wybrało Credit Agricole.

W kwietniu nasza aplikacja mobilna CA24 Mobile została dwukrotnie wyróżniona: w rankingu Złoty Bankier oraz w konkursie technologicznym Gazety Bankowej. W Złotym Bankierze uzyskaliśmy najwyższą ocenę w kategorii dot. ergonomii serwisu bankowości mobilnej. Doceniona została wygoda i prostota wykonania najczęściej realizowanych transakcji w aplikacji. Natomiast podczas Gali TechnoBiznes organizowanej przez Gazetę Bankową otrzymaliśmy wyróżnienie Lider2018 za logowanie biometryczne do CA24 Mobile udostępnione naszym klientom pod koniec 2018 roku.

25 kwietnia, w ramach obchodzonego w naszym banku Tygodnia Ziemi, nasi wolontariusze zaangażowali się w akcję sprzątania wrocławskich terenów zielonych. Do współpracy zaprosili Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, aby wyczyścić łąki i zagajniki w jego sąsiedztwie. Wzięliśmy również udział w Zielonym Rekordzie Polski, wprowadzając we wrocławskich placówkach bankowych duże rośliny doniczkowe.

W maju nasz zespół ekonomistów został ponownie wyróżniony. Jakub Borowski, Krystian Jaworski i Jakub Olipra otrzymali nagrodę Top Forecasters. Analitycy zajęli pierwsze miejsce w prognozowaniu inflacji i drugą pozycję w rankingu ogólnym. Otrzymaliśmy także nagrodę „Jedynka Wyborczej” - nagrodę przyznawaną 30 firmom z Dolnego Śląska, które uznane zostały za liderów przemian gospodarczych w naszym regionie po 1989 r., a dziś należą do liderów biznesu w swoich branżach.

Po raz kolejny zostaliśmy partnerem Międzynarodowego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych w Zielonej Górze. Nasi pracownicy ponownie wystartowali także w 7. Biegu Firmowym. Nasz bank reprezentowało aż 25 drużyn, a nasze dwie damskie drużyny stanęły na podium w klasyfikacji drużyn kobiecych.


2018

Rok 2018 rozpoczęliśmy bardzo pozytywnie. Podobnie jak w ubiegłym roku mogliśmy być dumni z wyników badań rekomendacji klienckich. Credit Agricole po raz trzeci z rzędu znalazł się na czele rankingu najchętniej polecanych banków. W niezależnym badaniu firmy MillwardBrown "Klienci banków w Polsce 2017" wskaźnik rekomendacji klienckich (NPS) dla Credit Agricole wyniósł 49,1%. To o ponad dwa razy więcej niż średnia dla całego rynku (21%).

Klienci nie tylko chętnie nas polecają, ale też przenoszą do nas swoje konta. Kolejny rok jesteśmy liderem w przenoszeniu kont poprzez system Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Na początku roku podpisaliśmy także umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dołączyliśmy do ekosystemu instytucji finansowych, ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Klienci korporacyjni mogą potwierdzić u nas akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku, a Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie to ryzyko.

Styczeń obfitował w wyróżnienia dla naszych ekonomistów. Najpierw znaleźli się w czołówce rankingu najlepszych prognostów trendów ekonomicznych w Polsce. Zestawienie przygotował dziennik „Parkiet”. Wówczas nasi eksperci okazali się bezkonkurencyjni w kategorii prognozowania PKB i sprzedaży detalicznej. Z kolei w konkursie zorganizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, w kategorii prognoz jednomiesięcznych, Jakub Olipra zajął 1. miejsce, natomiast w przewidywaniach z 3-miesięcznym wyprzedzeniem uplasował się na 2. pozycji.

Na początku 2018 nawiązaliśmy współpracę z jedną z drużyn e-sportowych – zostaliśmy głównym sponsorem młodej, dynamicznie rozwijającej się drużyny Off-Mode, która odnosi pierwsze sukcesy na scenie CS:GO.

W marcu już po raz kolejny wspieraliśmy organizację Coface Country Risk, konferencję poświęconą ryzykom w transakcjach handlowych oraz wspieraniu rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Jednym z prelegentów był Jakub Borowski, główny ekonomista naszego banku. Wspieraliśmy także wydarzenia kulturalne. Nasze zaangażowanie we wrocławską edycję Dni Krajów Francuskojęzycznych to już tradycja. Inicjatywa ta od 20 lat promuje kulturę francuską w Polsce. Po raz 14. byliśmy patronem tego święta.

Od połowy marca klienci firmowi, rolnicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej CA24 Mobile. Wszyscy klienci zyskali też w niej dostęp do nowych funkcji, np. sprawdzania salda przed zalogowaniem.

W marcu ze środków zebranych podczas Tygodnia Oszczędzania (za każdą lokatę założoną w promocji obiecaliśmy przekazać pięć złotych na cele charytatywne) kupiliśmy książki o oszczędzaniu i wraz z Fundacją Zaczytani.org przeprowadziliśmy warsztaty z bajkoterapii dla wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Otworzyliśmy tam także Zaczytaną Bibliotekę, a nasi pracownicy przeprowadzili warsztaty o finansach i oszczędzaniu dla najmłodszych.

W kwietniu wystartowaliśmy z nową kampanią medialną „Cała uwaga dla Ciebie. Bank, który słucha z uwagą i dostarcza Klientom to, czego potrzebują” – tak właśnie chcemy być postrzegani przez Klientów, tak chcemy działać, tworzyć naszą ofertę i budować długotrwałe relacje. Główną twarzą kampanii został Dawid Podsiadło. Zaprezentowaliśmy także nową ofertę kont osobistych.

Kwiecień był miesiącem obfitującym w nagrody i wyróżnienia dla naszego banku: w konkursie MP Power Awards® w kategorii edukacyjny event firmowy został nagrodzony cykl eventów dla studentów w programie „Świeża krew do pierwszej pracy”; nasz TeleBot otrzymał złoto w konkursie Innovation 2018 w kategorii Media/Algorytmy i Narzędzia Optymalizacyjne; ponadto w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zostało wyróżnionych 20 dobrych praktyk naszego banku.

W 2018 roku po raz kolejny zaangażowaliśmy się w pomoc dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wsparcie akcji „Pomóż dziecku” pozwoliło 500 podopiecznym organizacji spędzić wakacje w Jarosławcu, Rewalu i Łukęcinie podczas kolonii zdrowotno – rehabilitacyjnych.

W czerwcu Focus Economics docenił naszych analityków. Ekonomiści Credit Agricole w składzie: Jakub Borowski, Krystian Jaworski i Jakub Olipra zwyciężyli pod względem trafności prognoz kursu EUR/PLN oraz uplasowali się na trzecim miejscu w generalnej klasyfikacji przewidywań wskaźników makroekonomicznych i rynkowych dotyczących Polski.

W tym samym miesiącu oferowany przez nas kredyt ratalny został wyróżniony złotym godłem Konsumenckiego Lidera Jakości (drugi rok z rzędu), a w prestiżowym konkursie branży marketingowej Golden Arrow 2018 zdobyliśmy dwa wyróżnienia – docenione zostały innowacyjne rozwiązania (pre-rolle) zastosowane w kampanii Konta dla Ciebie z udziałem Dawida Podsiadło oraz nasz TeleBot. W czerwcu zajęliśmy również 3. miejsce w konkursie „Najlepszy Bank 2018” w kategorii małych i średnich banków komercyjnych w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Bankową.

W sierpniu po raz kolejni docenieni zostali nasi ekonomiści, którzy zajęli 1.miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez agencję informacyjną Reuters. W ubiegłym roku nasi eksperci zajęli w tym rankingu 2. miejsce, a dwa lata temu 1.

Pracownicy naszego banku zaangażowali się w inicjatywę charytatywną „Kup plecaka dla dzieciaka”, polegającej na przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z dolnośląskich domów dziecka i rodzin zastępczych.

Sierpień to także miesiąc, w którym opublikowaliśmy pierwszy raport danych niefinansowych naszego banku. Zebraliśmy w nim wszystkie działania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Credit Agricole.

W 2018 roku już po raz piąty zorganizowaliśmy we wszystkich placówkach w Polsce Dzień Credit Agricole, podczas którego pracownicy banku wychodzą do klientów i spotykają się z nimi na specjalnie zorganizowanych imprezach. Tegoroczna edycja odbyła się 6 września pod hasłem „Festiwal korzyści” i była skierowana do całych rodzin. Klienci otwierając nasze Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP mogli wybrać jeden z benefitów: 100 lub 200 zł za przeniesienie, 300 zł zwrotu za rachunki lub 300 zł bonus CASaver.

Na początku października ruszył Program MAKSYMALNI, który jest kontynuacją projektu „Świeża Krew do pierwszej pracy”. Program ma na celu wsparcie młodych osób w ich pierwszych zawodowych krokach oraz pomoc w odkrywaniu własnego potencjału. W tej edycji, do końca listopada, nasz bank odwiedził 13 uczelni wyższych w 9 miastach Polski, by pokazać studentom, że z nami mogą więcej. W tym samym miesiącu wellbeeingowy Program PowerOn wdrażany w naszym banku od kwietnia został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie WellPower 2018.

W listopadzie zmienił się skład Zarządu naszego banku – Damian Ragan zastąpił Richarda Pareta na stanowisku wiceprezesa Zarządu.

We współpracy z Fundacją Dotlenieni.org w połowie listopada wolontariusze naszej firmy zasadzili drzewa i krzewy (łącznie 130 sadzonek) na terenie należącym do Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, z którym od zeszłego roku współpracujemy.

Na VI edycji Lauru CESSIO zorganizowanej 19 listopada nasz bank zdobył II nagrodę CESSIO w kategorii Sektor Bankowy. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami, przyznawane w głosowaniu firm zrzeszonych w KPF. To już czwarta nagroda CESSIO dla naszego banku. Poprzednio zostaliśmy wyróżnieni w latach 2013-14 oraz w 2016 r. We wszystkich edycjach doceniana była najwyższa jakość i staranność w przeprowadzanych przez bank procesach sprzedaży.

Również w listopadzie otrzymaliśmy trzy prestiżowe nagrody w konkursie „Kreatura 2018” za kampanię z Dawidem Podsiadło: nagrodę specjalną „za mistrzowskie opanowanie formatu video przyszłości” w kategorii FILM-VIDEO W INTERNECIE, Kreaturę za całą kampanię „Uważny bank” i Konto dla Ciebie, w kategorii KAMPANIA oraz dodatkowo wyróżnienie w kategorii film – video w internecie.

Dostrzeżono nas również w konkursie MIXX Awards 2018 organizowanym przez IAB Polska. Srebrnymi statuetkami doceniona została kampania konta z Dawidem Podsiadło (kategorie Brand Awareness and Positioning oraz Cross Media Integration), a brąz otrzymaliśmy za nasz innowacyjny TeleBot (kategoria Innovation).

Początek grudnia powitał nas kolejnymi nagrodami. Nasze Contact Center od 2013 roku znajduje się na podium najlepszych infolinii bankowych. W tym roku uplasowaliśmy się na 3. miejscu w najbardziej prestiżowym i kompleksowym badaniu infolinii bankowych w Polsce, przeprowadzonym przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Otrzymaliśmy także Srebrny i Brązowy Spinacz w najważniejszym branżowym konkursie public relations w Polsce. Doceniona została nasza kampania informacyjna i antykryzysowa w programie Copernicus (dotyczącym dużej zmiany technologicznej, która znacząco uprościła architekturę systemów IT).

Również w grudniu nasz bank otrzymał certyfikat zaliczający go do grona Pereł Polskiej Gospodarki w kategorii sektor finansowy. Ranking ogłaszany jest corocznie przez redakcję magazynu ekonomicznego „Polish Market”. Kapituła konkursu uhonorowała nas za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

Także w tym miesiącu prezes naszego banku, Piotr Kwiatkowski, oficjalnie podpisał Kartę Różnorodności – międzynarodowy dokument promujący różnorodność i równe szanse w miejscu pracy.

19 grudnia br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Credit Agricole Bank Polska S.A. Aktualnie wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 830.633.400,00 zł.

Pod koniec roku pracownicy naszej firmy po raz 13 włączyli się w pomoc potrzebującym w ramach XVIII edycji Szlachetnej Paczki. Ponadto czworo trenerów naszego banku podzieliło się swoimi kompetencjami z blisko 50 uczestnikami Miejskich Dni Wolontariatu we Wrocławiu. Była to już ósma edycja tego wydarzenia, promującego wolontariat pracowniczy.


2017

Z początkiem 2017 roku bank Credit Agricole zaczął wdrażać odświeżoną wersję swojego logotypu. Pierwszą okazją, w której zaprezentowaliśmy nowe logo, była kampania „Polacy wybierają Credit Agricole”, promująca przenoszenie do nas rachunków z innych banków.

Nasi ekonomiści zostali uznani za najbardziej wszechstronnych prognostów gospodarczych w Polsce. Zespół pod kierownictwem Jakuba Borowskiego triumfował w części „Prognozy wskaźników makroekonomicznych” oraz znalazł się na szczycie rankingu na najbardziej wszechstronnych prognostów w 2016 r.

W badaniu satysfakcji klientów przeprowadzonym przez ośrodek TNS Polska Credit Agricole uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich banków w Polsce. Zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem rekomendacji klienckich. Oprócz tego otrzymaliśmy też wysoką ocenę całościową, a badani wskazywali na życzliwość i kompetencje pracowników placówek i infolinii oraz bezpieczeństwo transakcji w bankowości elektronicznej.

W lutym ruszył nasz firmowy blog. Platforma CAsfera.pl tworzona jest przez pracowników banku Credit Agricole. Piszemy o finansach, karierze, pasjach i zainteresowaniach oraz o tym, co w naszym banku bardzo cenimy: o relacjach międzyludzkich.

Ponownie zdobyliśmy 1. miejsce w rankingu poleceń konsumenckich niezależnego instytutu Millward Brown. W ostatnim kwartale 2016 roku osiągnęliśmy rekordowy poziom wskaźnika CRI 67,6 pkt. Zrealizowaliśmy także akcję wizerunkową skierowaną do młodych ludzi. Do udziału w kampanii zaprosiliśmy dwóch popularnych youtuberów – Stuu i Izaka.

Z początkiem marca ruszyła kampania „Kredyt gotówkowy od eksperta”, której twarzami byli pracownicy naszego banku. Również w marcu ruszyły we Wrocławiu Dni Krajów Francuskojęzycznych. Partnerowaliśmy temu wydarzeniu już po raz trzynasty. Ponadto uruchomiliśmy nowy proces sprzedaży kredytu hipotecznego, w ramach którego decyzja kredytowa jest wydawana nawet w ciągu 24 godzin.

Również w marcu po raz drugi zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem Brązowego Dudka za udział w programie CSR – Ekoaktywni.com. Certyfikaty Dudka przyznawane są firmom przekazującym do organizatora programu najwięcej dokumentów do utylizacji. W tym samym miesiącu 10 praktyk naszego banku zostało wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W marcu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego Credit Agricole Bank Polska S.A do 699.000.000 zł. Kapitał zakładowy został w całości wpłacony. Dziennik Gazeta Prawna opublikował XI Ranking Odpowiedzialnych Firm, w którym nasz bank zajął 6. miejsce na poziomie kryształowym, trafiając do grona firm aktywnych i dojrzałych w zakresie CSR. W ofercie banku znalazły się pożyczki dla klientów prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa udzielane w szybkim procesie e-Sprzedaży.

W czerwcu Credit Agricole Bank Polska zdobył 1. miejsce w XIII edycji badania jakości obsługi klienta pod względem infolinii bankowych, realizowanego przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. W tym samym miesiącu, w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się IV edycja Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości. Nasz udział w tym wydarzeniu został doceniony przez gości – otrzymaliśmy statuetkę za najlepsze stoisko.

W połowie czerwca doszło także do połączenia kilku dotychczas wykorzystywanych w banku systemów informatycznych w jeden. Dzięki tym zmianom będziemy mogli szybciej wprowadzać i rozwijać nowe produkty oraz usługi.

21 czerwca już po raz czwarty zorganizowaliśmy we wszystkich placówkach w Polsce Dzień Credit Agricole, podczas którego pracownicy banku wychodzą do klientów i spotykają się z nimi na specjalnie zorganizowanych imprezach. W pięciu miastach zorganizowane zostało także podobne wydarzenie poświęcone ofercie Credit Agricole Raty.

W lipcu cykl eventów-niespodzianek organizowanych dla klientów w całej Polsce otrzymał 3. nagrodę podczas paryskiej konferencji Com 400, w ramach konkursu na najlepsze projekty komunikacyjne realizowane przez Grupę Credit Agricole. Na platformie Facebook Messenger uruchomiliśmy czatbota KrEdytka i w ten sposób jako pierwszy bank w Polsce, zaczęliśmy wykorzystywać sztuczną inteligencję do obsługi klientów.

W sierpniu w placówkach na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie udostępniliśmy ulotki informacyjne w dialekcie śląskim. W wybranych oddziałach klienci mogli także zostać obsłużeni po śląsku.

Oferta Credit Agricole Raty zdobyła tytuł Złotego Lidera Jakości 2017, przyznawany na podstawie badań konsumenckich przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Badani docenili nas m.in. za dopasowanie do potrzeb klientów. Dodatkowo okazało się, że Credit Agricole Raty to marka znana aż 70 proc. respondentów, co było najwyższym wynikiem w badaniu.

We wrześniu wrocławskie i warszawskie biuro banku odwiedził Philippe Brassac, CEO Grupy Credit Agricole. Podczas wizyty podkreślał, że Polska jest dla Grupy bardzo ważnym i perspektywicznym rynkiem.

W październiku zmienił się skład zarządu banku. Piotr Kwiatkowski na stanowisku prezesa zastąpił Romualda Szeligę, a nowym członkiem zarządu został Bartłomiej Posnow. Również w październiku ruszyliśmy z promocją „Akcja konsolidacja”. W ramach promocji klienci mogli bez prowizji przenieść do Credit Agricole kredyty zaciągnięte w innych bankach i połączyć je w jedną, niższą niż dotychczas ratę, przy okazji uzyskując dodatkowe środki na bieżące potrzeby. W tym samym miesiącu na Kaszubach udostępniliśmy ulotki informacyjne w regionalnym języku, a w wybranych placówkach umożliwiliśmy obsługę po kaszubsku.

W połowie listopada wprowadziliśmy z kolei ofertę skierowaną do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy. Pod koniec miesiąca nasz spot „Szezlong” z Karoliną Gruszką, autorstwa agencji Just, został nagrodzony Kreaturą 2017. Spot promował bezpłatne konta osobiste, z kartą płatniczą i darmowym dostępem do bankomatów na całym świecie i był elementem kampanii nakłaniającej Polaków do przenoszenia kont do naszego banku.

Kolejnym powodem do radości w 2017 roku jest docenienie naszego Contact Center. Zostało uznane po raz kolejny za jedno z trzech najlepszych bankowych call center w Polsce, w rankingu Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Po raz 9. jest na podium, tym razem na 3. miejscu.

W grudniu po raz 12 wzięliśmy udział w akcji „Szlachetna Paczka”. W ramach jej XVII edycji przygotowaliśmy ponad 100 paczek, które trafiły do kilkunastu rodzin w Polsce.

Pod koniec roku w Jeleniej Górze powstała pierwsza w Polsce placówka, w której można skorzystać równocześnie z bogatej oferty banku Credit Agricole i firmy leasingowej EFL. Z myślą o komforcie i potrzebach klienta stworzyliśmy jedno miejsce, gdzie zarówno klienci detaliczni, jak i przedsiębiorcy mogą korzystać z pełnego wachlarza produktów bankowych, leasingowych i ubezpieczeniowych.


2016

W styczniu główny ekonomista Credit Agricole, Jakub Borowski, znalazł się w gronie najlepszych specjalistów w prognozowaniu kursów walut w rankingu Rzeczpospolitej. Jako pierwszy bank w Polsce zaczęliśmy wdrażać nowy, elektroniczny sposób podpisywania umów zakupów na raty poza placówkami, z wykorzystaniem wiadomości SMS (bez konieczności przesyłania dokumentów do banku).

Credit Agricole podpisał umowę o uczestnictwo w systemie płatności mobilnych BLIK, których wdrożenie zaplanowano na początek 2018 roku. Z kolei oferta produktów ubezpieczeniowych naszego banku wzbogaciła się o ubezpieczenie nieruchomości oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

W lutym nasz program „Świeża Krew do pierwszej pracy” promowaliśmy we współpracy z vlogerami: Arleną Witt i autorami kanału „Matura to Bzdura”. Bank został wyróżniony certyfikatem Brązowego Dudka za udział w programie CSR – Ekoaktywni.com. Wyniki badań konsumenckich wykazały, że Credit Agricole jest drugim najchętniej polecanym bankiem w Polsce.

We Wrocławiu odbyły się Dni Krajów Francuskojęzycznych. Partnerowaliśmy tej imprezie już po raz dwunasty. Również w marcu we Wrocławiu zorganizowano największe targi pracy w Polsce Career Expo. Credit Agricole wziął w nich udział po raz pierwszy. Zaangażowaliśmy się również w wiosenne Targi Pracy na Politechnice Wrocławskiej i wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Wiosną 2016 roku wystartował kolejny cykl eventów na uczelniach w programie „Świeża Krew do Pierwszej Pracy”. Łącznie odwiedziliśmy aż 10 największych akademickich miast.

Projekt „Dzielimy się wiedzą” znalazł się w zestawieniu 10 najlepszych inicjatyw CSR w całej branży finansowej, przygotowanym w marcu przez „Gazetę Finansową”. W tym samym czasie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015”, w którym znalazło się 10 naszych praktyk, m.in. „Edukacja klientów z ochrony środowiska”, „Szkolenie z ekojazdy” i „Szyny dla niepełnosprawnych”.

Dla większej wygody klientów zaczęliśmy oferować kredyt ratalny pod jedną marką Credit Agricole Raty. Wcześniej posługiwaliśmy się trzema markami, w zależności od kanału sprzedaży były to: Credit Agricole Raty (Internet), LUKAS Finanse (sklepy tradycyjne) lub Crédit Agricole przy wyższych kredytach.

8 kwietnia Rada Nadzorcza naszego banku powołała oficjalnie Richarda Pareta i Jędrzeja Marciniaka na stanowiska wiceprezesów zarządu. W tym samym miesiącu wystartował konkurs z nagrodami pieniężnymi dla posiadaczy kart kredytowych Credit Agricole, który trwał do czerwca.

Od kwietnia nasi klienci mogli składać za pośrednictwem naszego serwisu internetowego CA24 wnioski o świadczenie 500+. Dla wszystkich rodziców, którzy zamierzali regularnie odkładać kwotę świadczenia lub jej część, przygotowaliśmy specjalną ofertę Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa z bonusem wypłacanym przez bank, nawet do 1100 zł.

Zespół ekonomistów naszego banku – Jakub Borowski (główny ekonomista) oraz Jakub Olipra i Krystian Jaworski – zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez agencję informacyjną Reuters.

Pod koniec kwietnia uruchomiliśmy naszą aplikację mobilną – CA24 Mobile. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą obsługiwać konta osobiste i karty kredytowe, mają także dostęp do produktów oszczędnościowych.

W maju Grupa Crédit Agricole ogłosiła swoje nowe motto „Toute une banque pour vous” („Cały bank dla Ciebie” , ang. “A whole bank just for you”), które wyraża nasze podejście do klientów – stawianie klienta i jego potrzeb na pierwszym miejscu, zaangażowanie w realizację tych potrzeb oraz dostępność 24 godziny na dobę. W tym samym miesiącu nasza marka – Crédit Agricole – zdobyła tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016.

W czerwcu po raz trzeci świętowaliśmy Dzień Credit Agricole – w ramach akcji lokalnych wyszliśmy na zewnątrz placówek, by być jeszcze bliżej klientów. W tym samym miesiącu podsumowaliśmy także kolejny rok szkolny w kampanii społecznej „Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości”. 40 wolontariuszy zakończyło zajęcia z ponad 1600 uczniów w szkołach podstawowych w całej Polsce.

Z okazji EURO 2016 zaproponowaliśmy klientom Lokatę Piłkarską, w której trzech edycjach oprocentowanie zależało od liczby goli strzelonych przez naszą reprezentację w każdym kolejnym meczu (liczby goli, która przyniesie nam zwycięstwo lub remis). W ofercie pojawiła się również „Lokata Piłkarska 1/4 finału” o oprocentowaniu 3,5%.

Dzięki współpracy z Concordia Ubezpieczenia pod koniec czerwca zaczęliśmy oferować ubezpieczenia dla rolników, w tym polisy obowiązkowe, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej, na życie kredytobiorców oraz ubezpieczenie mienia.

W połowie lipca w ofercie banku pojawił się kolejny produkt ubezpieczeniowy – Pakiet Turystyczny. Nowe ubezpieczenie zapewnia całodobową pomoc w razie niefortunnych zdarzeń za granicą. Od lipca Credit Agricole wydaje karty debetowe Visa Debit oraz Visa Business Debit do kont firmowych (MŚP) oraz AGRO. Nowe karty są honorowane w większej liczbie miejsc i można nimi płacić on-line. Od sierpnia umożliwiliśmy obsługę przedsiębiorców w placówkach bez doradcy klienta biznesowego.

We wrześniu bank został nagrodzony certyfikatem BS 10500:2011 potwierdzającym, iż system zarządzania antykorupcyjnego w banku spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Certyfikat został wydany na 3 lata. Z kolei w połowie września w naszej ofercie pojawiło się ubezpieczenie NNW dla dzieci. Ruszyła także podstrona naszego serwisu przeznaczona dla rolników, która prezentuje poszczególne produkty ubezpieczeniowe i OWU oraz wyjaśnia, gdzie kupić ubezpieczenie, a także jak zgłosić szkodę.

W październiku odbył się pierwszy panel interesariuszy banku, w którym wzięli udział m.in. klienci, władze, organizacje społeczne, środowisko akademickie oraz biznes. Celem było m.in. poznanie opinii i oczekiwań wobec banku dotyczących jego roli społecznej.

W listopadzie staliśmy się mecenasem projektu kulturalnego „Lille meets Wrocław”. Z kolei na fanpage’u naszego banku na Facebooku opublikowaliśmy pierwsze zdjęcie zrobione w technologii 360 stopni. Mimo że Facebook udostępnił taką możliwość jeszcze w czerwcu, do tej pory nie skorzystał z niej żaden polski bank. W tym samym miesiącu wszedł w życie nasz Kodeks Etycznej Reklamy. Opracowując go, skupiliśmy się na potrzebach odbiorców naszych komunikatów, a nie tylko na bankowych procedurach.

W Rudzie Śląskiej i Kielcach otwarte zostały dwie pilotażowe placówki w nowym wystroju opracowanym na podstawie opinii i uwag klientów i pracowników banku.

Grudzień przywitaliśmy dwoma wydarzeniami – Dniem kart kredytowych Mastercard Credit Agricole oraz Dniem Otwartym Banku Credit Agricole. Także w grudniu ruszył program rekomendacji „PoleCAm Biznes”. Klienci korzystający z naszych produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw mogą zyskać do 300 zł premii za polecenie ich kontrahentom. W tym samym czasie ogłoszono wyniki XIV edycji badania infolinii bankowych Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Zajęliśmy w nim ogólnie 3 miejsce, a nasza wiedza produktowa okazała się najlepsza.

Po raz 11 wzięliśmy udział w akcji „Szlachetna Paczka”. W ramach jej XVI edycji przygotowaliśmy ponad 80 paczek. Pod koniec roku w Malborku, Warszawie i Wrocławiu zorganizowaliśmy również pierwsze trzy eventy-niespodzianki dla klientów. Poprzez takie wydarzenia chcemy wzmacniać pozytywne emocje i być jeszcze bliżej naszych klientów, budując z nimi wzajemną relację.


2015

2015 rok bank przywitał nowymi promocjami dla klientów. Po raz kolejny ruszyła oferta dla klientów z kredytem ratalnym, dzięki której można było uzyskać zwrot 10 proc. wartości raty kredytu. Bank rozpoczął kampanię kredytu gotówkowego, w której za każdy pożyczony 1000 zł klient płacił tylko 10 zł. Również w styczniu Credit Agricole zaproponował klientom agrobiznesowym lokaty pod dopłaty z oprocentowaniem do 4 proc. Lokaty dla rolników w Credit Agricole pozwalają rozwiązać depozyt w dowolnym momencie, bez utraty odsetek oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z myślą o wszystkich wyjeżdżających na ferie zimowe oraz amatorach białego szaleństwa za granicą bank przygotował promocje dotyczące wypłacania gotówki z bankomatów na całym świecie bez prowizji. Z bezpłatnych wypłat gotówki klienci banku mogli korzystać do 1 marca.

Początek roku był czasem ambitnych planów dla wolontariuszy banku, którzy rozpoczęli przygotowania do realizacji 15 projektów z programu grantowego. W ciągu roku wolontariusze angażowali się m.in. w pomoc psom w schroniskach, rehabilitację chorej 6-letniej dziewczynki czy organizację ferii zimowych dla dzieci z ubogich rodzin.

W tym samym miesiącu bank przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zasady Ładu Korporacyjnego określają relacje wewnętrzne i zewnętrzne banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację banku, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Pod koniec stycznia bank wdrożył pierwsze ubezpieczenia majątkowe w modelu indywidualnym: Pakiet na Wypadki (ubezpieczenie NNW) i Multipakiet Maxi (assistance). Rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń w modelu indywidualnym oznacza, że do ich sprzedaży wymagane są uprawnienia Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne (OWCA). Jednocześnie bank uzupełnił ofertę ubezpieczeń majątkowych co było elementem przyjętej strategii bancassurance, zgodnie z którą Credit Agricole pod jednym dachem oferuje produkty bankowe i ubezpieczeniowe.

W lutym rozpoczęła się kampania telewizyjna kredytu gotówkowego z Juliette Binoche, która następnie zachęcała również do założenia konta w Credit Agricole.

W tym samym miesiącu okazało się, że Jakub Borowski (Główny Analityk banku Credit Agricole) był najczęściej cytowanym ekonomistą bankowym w Polsce w 2014 r. Media opublikowały wówczas wypowiedzi Jakuba Borowskiego aż 657 razy.

W marcu bank promował kulturę francuską we Wrocławiu podczas Dni Krajów Francuskojęzycznych. Bank zaangażował się na rzecz tego festiwalu już po raz 11.

Credit Agricole zaprezentował swoją ofertę rolnikom podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, na których przedstawił rozwiązania finansowe dla rolnictwa: od konta Agricole po kredyty inwestycyjne i oszczędności. Również w marcu rozpoczęła się kolejna kampania kont "Czy jesteś gotowy na 1000 zł?, która trwała do końca maja. Sukces kampanii był tak duży, że w maju ponad 80 proc. wniosków o przeniesienie kont klientów banków dotyczyło chęci zmiany na Credit Agricole. Aż 7 na 10 transferów rachunków w pierwszym półroczu 2015 r. związane było z migracją z innych banków do Credit Agricole.

W ciągu roku szkolnego wolontariusze banku realizowali w szkołach podstawowych program "Bank z klasą". 65 wolontariuszy prowadziło zajęcia z edukacji finansowej najmłodszych z niemal 2 380 dziećmi w 50 szkołach w całej Polsce.

W kwietniu aż 6 inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) banku zostało wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki". Uznanie zyskały m.in. edukacyjne projekty banku dla lokalnych środowisk, odpowiedzialna polityka zakupowa, montaż defibrylatorów, wolontariat pracowniczy.

W tym samym miesiącu bank dostosował się do zapisów wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U poprzez sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w modelu indywidualnym. W plebiscycie Złoty Bankier 2014 r. portalu finansowego Bankier.pl Credit Agricole uzyskał 2. miejsce w kategorii najlepszy kredyt gotówkowy za Kredyt PROSTOLICZONY oraz 3. miejsce w kategorii najlepszy kredyt dla przedsiębiorcy za Kredyt obrotowy dla firm 3x0.

W maju Credit Agricole ruszył z promocją kont dla młodych "Polecam 1 Konto Extra", w której proponował klientom do 600 zł premii za aktywność i polecenie konta znajomym.

Bank w 2015 r. postawił na rozwój partnerskiej sieci placówek (placówki franczyzowe i biura kredytowe). Od początku roku bank otworzył 60 nowych biur kredytowych. Wcześniej biura kredytowe i placówki partnerskie oferowały klientom tylko kredyty gotówkowe, karty kredytowe i ubezpieczenia grupowe, od połowy 2015 roku w placówkach partnerskich można otworzyć konto czy założyć lokatę.

W czerwcu bank po raz drugi obchodził w swoich placówkach w całej Polsce Dzień Credit Agricole, podczas którego na klientów czekało wiele atrakcji. Skorzystać można było z oferty na preferencyjnych warunkach, a klienci mogli się spotkać w placówkach z członkami zarządu banku.

W czerwcu dwoje pracowników call center banku znalazło się w finale konkursu "Telemarketer Roku", którego organizatorem jest Grupa Call Center działająca przy Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego SMB. Jury konkursu przesłuchało 1064 rozmów pracowników call center.

W 2015 r. bank realizował również kolejną edycję programu "Świeża Krew do Pierwszej Pracy", której celem jest pomóc młodym osobom w podjęciu pierwszych kroków w zawodowej karierze. Intencją banku jest pomoc kandydatom porozumieć się z potencjalnymi pracodawcami oraz pokazać, jak w rzeczywistości wygląda proces rekrutacji. Młodzi biorący udział w programie mogą sprawdzić się w praktyce podczas próbnej rozmowy kwalifikacyjnej z doświadczonymi rekruterami.

W tym samym miesiącu magazyn Wprost wyróżnił kredyt hipoteczny Credit Agricole. Kapituła konkursu brała pod uwagę m.in. rozpoznawalność marki, dopasowanie oferty do potrzeb rynkowych, jej przejrzystość, opłaty i prowizje, jakość obsługi klienta i politykę lojalnościową.

W lipcu Krystian Jaworski, ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole, wygrał konkurs Obserwatora Finansowego za autorskie propozycje zmian w obszarze finansów publicznych. Latem bank powtórzył promocję dla wyjeżdżających za granicę, którzy do końca września bez prowizji mogli wypłacać gotówkę z bankomatów na całym świecie.

W sierpniu bank obniżył oprocentowanie kredytu gotówkowego do 3 proc. Towarzyszyła temu niestandardowa kampania reklamowa "Z hukiem obniżamy oprocentowanie!". W czasie kampanii witryny placówek bankowych Credit Agricole przyciągały oko oryginalną formą reklamy zewnętrznej - wypukłą czarną kulą z czerwonym napisem, która sprawiała wrażenie prawdziwej przez imitację pękniętej szyby.

Wraz z końcem sierpnia zakończyła się blisko 6-letnia kadencja Phillipe’a Marié na stanowisku wiceprezesa zarządu i jednocześnie Senior Country Officera Credit Agricole Bank Polska. Stanowisko to we wrześniu objął Olivier Constantin, który z bankowością związany jest od prawie 30 lat.

Credit Agricole we wrześniu zaangażował się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Bank zachęcał swoich pracowników do zielonych form transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Z kolei w październiku bank zaproponował przedsiębiorcom rachunki walutowe prowadzone w EUR, USD lub GBP. W tym samym miesiącu bank ponownie zorganizował Dzień Konta, który cieszył się dużą popularnością wśród klientów.

2015 był rokiem niskich stóp procentowych, jednak lokaty w Credit Agricole oferowały klientom wysokie oprocentowanie. Depozyty banku zajmowały 2. i 3. pozycję odpowiednio w kategorii lokat rocznych i miesięcznych według portalu TotalMoney.pl.

W listopadzie bank zaproponował kredyt gotówkowy z atrakcyjnym oprocentowaniem 5,9 proc. W grudniu Credit Agricole zajął 2. miejsce w badaniu infolinii bankowych, organizowanym przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. W badaniu oceniano jakość obsługi klienta zarówno w serwisie telefonicznym, jak i e-mailowym.

W okresie przedświątecznym bank przygotował dla klientów specjalne okazje w Klubie Rabatowym Credit Agricole, z którym można było dużo zaoszczędzić na świątecznych zakupach. Kredyt gotówkowy w Credit Agricole zajął 1. miejsce w rankingu kredytów gotówkowych na święta według Bankier.pl.

W tym samym miesiącu bank tradycyjnie angażował się w pomoc najuboższym i już po raz 10. uczestniczył w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W tej edycji akcji pracownicy banku ofiarowali Szlachetne Paczki dla 25 rodzin w całej Polsce.


2014

W styczniu Credit Agricole wprowadził do oferty kolejny - po Mojej Rezerwie Finansowej - program systematycznego oszczędzania o nazwie Mój Dom. Tym razem bank zachęca do oszczędzania na wkład własny.

Klienci Credit Agricole od początku 2014 roku mogą korzystać z kart debetowych Visa Walutowa w euro i dolarach) oraz zakładać lokaty i Rachunki Oszczędzam w każdej z udostępnionych walut obcych.

Także w styczniu bank poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą John Deere. Tym samym Credit Agricole - jako jedyny bank w Polsce - kredytuje zakup maszyn i urządzeń w programie John Deere Financial, propozycji dostępnej tylko dla klientów autoryzowanych dealerów marki John Deere.

Pod koniec stycznia Credit Agricole zadecydował, że pomiędzy lutym a marcem, na które przypada zimowy urlop większości Polaków, w tym także ten spędzany za granicą, umożliwi posiadaczom swoich kont - 1 Konta oraz Konta PROSTOoszczędzającego PLUS - darmową wypłatę gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie.

W lutym bank podniósł oprocentowanie 36-miesięcznej lokaty na przekór utrzymującym się na niskim poziomie stopom procentowym. Wynosiło ono po zmianie 4,1 proc. w skali roku. Ówczesna propozycja Credit Agricole była jedną z najatrakcyjniejszych dostępnych na rynku, ponieważ klient mógł założyć lokatę bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. W tym samym miesiącu bank rozpoczął subskrypcję produktu InvestMedica.

W marcu Credit Agricole zaprezentował swoją ofertę rolnikom na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Także w kwietniu Credit Agricole udostępnił na swojej stronie WWW aplikację CA Navigator, dzięki której każda osoba zainteresowana powierzeniem mu swoich oszczędności może zdefiniować swoje cele i wybrać z oferty banku produkty, które pomogą jej zgromadzić środki na ich realizację. System zawiera podpowiedzi produktowe dostosowane do potrzeb klienta, a także umożliwia porównywanie, zapisywanie i przeglądanie symulacji.

Pakiety kont PROSTOoszczędzających ponownie posłużyły Credit Agricole do umacniania pozycji banku uniwersalnego. Credit Agricole zorganizował w kwietniu 2014 roku promocję o nazwie "Jesteśmy gotowi!". Osoba, która do końca maja otworzyła konto w banku, mogła otrzymać bonus w wysokości 1000 zł.

W maju bank przekonywał młodych, że opłaca się mieć w nim rachunek osobisty, zachęcając osoby pomiędzy 18 a 27 rokiem życia do otwarcia 1 Konta. Każdy, kto się wówczas na to zdecydował, mógł otrzymać od banku premię sięgającą 290 zł albo otrzymać w koncie lub na karcie kredytowej limit w wysokości nawet 1000 zł.

W czerwcu bank zaproponował przedsiębiorcom promocję kredytu w Koncie Biznes. Jej głównymi założeniami były bezpłatne udzielenie rocznego kredytu, brak prowizji za odnowienie na kolejne 12 miesięcy oraz brak opłat za prowadzenie konta firmowego przez cały okres kredytowania.

Również w czerwcu wystartował programu mentorski Credit Agricole o nazwie „Do pierwszej pracy". Do projektu bank zaprosił dziesięciu ekspertów, specjalizujących się w tematyce psychologicznej, dziennikarskiej, zarządzania, marketingu, prawa, prowadzenia własnego biznesu, stylu osobistego, finansów korporacyjnych, HR oraz obsługi klienta. Mentorzy na swoich fanpage’ach na Facebooku dzielą się doświadczeniami, osiągnięciami zawodowymi, stawiają pytania, zachęcają do dyskusji. Wszystko po to, by odkryć w młodych motywację do działania i podjęcia pierwszego kroku w drodze do zawodowej kariery.

Pod koniec czerwca Credit Agricole przygotował promocję dla posiadaczy 1 Konta i Konta PROSTOoszczędzającego PLUS, dzięki której - pomiędzy 27 czerwca a 30 września 2014 r. - nie zapłacą oni prowizji za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą. Dotyczy to zarówno kart prowadzonych przez bank w złotówkach, jak i w euro oraz dolarach amerykańskich.

Na początku lata Credit Agricole zaproponował posiadaczom swoich kont założenie lokaty 6-miesięcznej z oprocentowaniem 3,3 proc. w skali roku. Jednocześnie bank przygotował specjalną ofertę depozytów 6- i 9-miesięcznych dla nowych klientów, którzy zdecydują się założyć w Credit Agricole rachunek osobisty z deklaracją regularnych wpływów.

Na przełomie lipca i sierpnia ruszyła kampania informacyjna "Ubezpieczamy na Twoją korzyść". Bank chciał w ten sposób przypomnieć, że w jego ofercie znajdują się zarówno produkty bankowe, jak i ubezpieczeniowe. Bank - na podstawie analizy wypłat świadczeń swoich klientów - zmodyfikował Pakiet Życie, dzięki czemu zaproponowane rozwiązania w pełniejszy niż dotychczas sposób odpowiadają potrzebom osób ubezpieczających się.

W połowie sierpnia bank zaproponował kredyty gotówkowe na specjalnych warunkach. Credit Agricole sięgnął po sprawdzone rozwiązanie, organizując promocję pod hasłem Kredyt Prostoliczony za 10 zł. Zgodnie z nazwą, miesięczny koszt każdego pożyczonego 1 000 zł wynosił tylko 10 zł.

Również w sierpniu Credit Agricole uruchomił stronę internetową Klubu Rabatowego w nowej odsłonie. Od teraz użytkownicy kart płatniczych banku w łatwy i szybki sposób mogą zaplanować zakupy i obliczyć, ile zaoszczędzą, płacąc bezgotówkowo. Wprowadzona funkcjonalność umożliwia posiadaczowi karty banku sprawdzenie tego zarówno jeszcze w zaciszu domowym, jak i wówczas, gdy jest już na zakupach, korzystając ze smartfona czy tabletu.

W tym samym czasie oferta Credit Agricole dla przedsiębiorców powiększyła się o terminale płatnicze, tzw. POS-y. Objęła ono dodatkowo także bezpłatne prowadzenie konta firmowego oraz trzymiesięczną dzierżawę urządzenia za 0 zł. Proponowane terminale umożliwiają, niezależnie od akceptacji kart płatniczych, m.in. doładowania telefonów komórkowych oraz prowadzenie programów lojalnościowych dla klientów sklepów, gabinetów lekarskich czy punktów usługowych.

Pod koniec sierpnia Credit Agricole zaprosił młodych ludzi, planujących lub rozpoczynających karierę zawodową do udziału w konkursie "Career Hacking", którego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku. Dwudziestu finalistów będzie miało okazję sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe w trakcie warsztatów we Wrocławiu, pracując nad case studies. Spośród nich zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców, którzy pojadą w sześciodniową, edukacyjną podróż do Paryża.

We wrześniu Credit Agricole zapraszał na AGRO SHOW - na największą plenerową wystawę rolniczą w Europie, organizowaną od 16 lat w Bednarach koło Poznania oraz na XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie.

Bank zachęcony sukcesem pierwszej edycji kampanii promocyjnej kont o nazwie "Jesteśmy gotowi!", zdecydował się ją powtórzyć. Każdy, kto pomiędzy 28 września a 30 listopada 2014 r. otworzył konto w Credit Agricole, mógł otrzymać od banku premię sięgającą nawet 1000 zł. Wszystkie warunki, jakie klient musiał spełnić, aby móc cieszyć się bonusami przygotowanymi przez bank Credit Agricole, związane były z codziennym bankowaniem.

W październiku bank rozpoczął jesienną ofensywę promocyjną skierowaną do osób pomiędzy 18 a 27 rokiem życia, proponując im założenie bezpłatnego konta, ekstra rabaty w Klubie Rabatowym i udział w spotkaniach edukacyjnych na uczelniach oraz zapraszając do konkursu Career Hacking.

Także w październiku Credit Agricole przygotował promocyjną ofertę dla licencjonowanych graczy w petanque, a także klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Petanque. Bank, który od dwóch lat wspiera promocję tej francuskiej dyscypliny w Polsce, postanowił zadbać też o finanse zawodników.

W listopadzie bank ponownie zaproponował klientom kredyty gotówkowe na specjalnych warunkach. Na początku miesiąca zainicjował świąteczną kampanię kredytu gotówkowego. Credit Agricole sięgnął po sprawdzone rozwiązanie, organizując promocję pod hasłem Kredyt Prostoliczony za 10 zł.

Również w listopadzie Credit Agricole zachęcał aktualnych i przyszłych posiadaczy swoich kart kredytowych do udziału w konkursie "Płać kartą i wygrywaj!". Na najaktywniejszych konkursowiczów czekało aż 40 nagród marki Apple.

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia Klub Rabatowy Credit Agricole zapraszał w grudniu do skorzystania z przedświątecznych promocji. Bank zachęcał klientów także do zakupów ratalnych w Internecie. Tradycyjnie pod koniec roku pracownicy banku Credit Agricole wspierali również przedświąteczne inicjatywy pomocy potrzebującym. Tym razem przyłączyli się do Świątecznej Zbiórki Żywności oraz - już po raz 9. - do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.


2013

W styczniu 2013 Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na połączenie Credit Agricole Bank Polska S.A. z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. , Oddział w Polsce. Dzięki połączeniu banków powstał model biznesowy, oferujący korporacjom jednocześnie produkty bankowości transakcyjnej i inwestycyjnej. Dodatkowo, dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży detalicznej i powstającym centrom korporacyjnym usługi banku stały się bardziej dostępne dla klientów.

Pakiety kont PROSTOoszczędzających także w pierwszym kwartale 2013 roku posłużyły Credit Agricole do umacniania pozycji banku uniwersalnego. Wraz z początkiem 2013 roku bank ponownie zachęcał klientów do skorzystania ze swojej propozycji, oferując im obniżenie wydatków na domowe rachunki o 10 procent oraz wypłatę premii, jeśli zdecydują się skorzystać z usługi "Oszczędzam na okrągło".

Luty upłynął w banku pod znakiem promocji Kredytu Prostoliczonego.

W marcu 2013 Credit Agricole zaproponował rolnikom konto AGRICOLE z prostą tabelą opłat. Bank prowadzi konto bezpłatnie, a najpopularniejsze operacje bankowe kosztują 0 zł lub 1 zł.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Credit Agricole Bank Polska zatwierdziło 22 marca 2013 roku sprawozdanie finansowe banku i zadecydowało o podziale zysku za 2012 rok. Trzy czwarte zysku otrzymali akcjonariusze w postaci dywidendy, jedna czwarta wzmocniła kapitały banku.

W kwietniu bank wprowadził kolejny produkt dla rolników - kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych. Skorzystać z niego mogą również klienci planujący rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej.

W maju Credit Agricole rozpoczął subskrypcję produktu TOP 100 DYWIDENDA.

Marka Crédit Agricole osiągnęła w czerwcu historycznie najwyższy wynik rozpoznawalności wspomaganej, który wyniósł niemal 90 proc. Ponadto 50 proc. badanych stwierdziło, że uważa bank Credit Agricole za instytucję finansową godną zaufania. Osiągnięcie tak dobrych rezultatów było możliwe dzięki intensywnym działaniom marketingowym, prowadzonym od momentu debiutu marki na polskim rynku bankowości detalicznej we wrześniu 2011 roku.

Również w czerwcu Credit Agricole zaproponował posiadaczom swoich kont grupowe ubezpieczenie Multipakiet, przygotowane wspólnie z TU Europa S.A. i Europe Assistance Polska S.A., obejmujące trzy pakiety - Pakiet Pomoc Techniczna, Pakiet Pomoc Medyczna oraz Pakiet Bezpieczna Kieszeń.

Programy systematycznego oszczędzania to nowa kategoria produktowa, jaką Credit Agricole wprowadził do swojej oferty w sierpniu 2013. Pierwszym produktem do niej należącym jest Moja Rezerwa Finansowa, umożliwiająca gromadzenie środków na tzw. wszelki wypadek. Bank, chcąc wspomóc klientów w realizacji tego celu, nagradza ich dodatkowymi odsetkami, jeśli tylko konsekwentnie oszczędzają.

We wrześniu Credit Agricole uatrakcyjnił oprocentowanie depozytów w ofercie standardowej. Bank podwyższył oprocentowanie 12, a także 24 miesięcznych lokat. Wynosiło ono w skali roku odpowiednio 3,20 proc. dla lokaty rocznej oraz 3,75 proc. dla dwuletniej i było wówczas jednym z najatrakcyjniejszych na rynku. Zgodnie z dewizą "prosto i z sensem" oferta Credit Agricole była dostępna dla wszystkich klientów i skorzystanie z niej nie wymagało spełniania żadnych dodatkowych warunków.

Również we wrześniu bank zorganizował panel „Finansowanie infrastruktury - polityka czy biznes?”. W dyskusji, która odbyła się 04.09.2013 r. w trakcie XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, wzięli udział m.in. Jan Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Régis Monfront - Wiceprezes Zarządu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Panel poprowadził Jakub Borowski - Główny Ekonomista banku Credit Agricole. Paneliści próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. kryteriów rentowności, a także wpływu zaangażowania jednostek rządowych i samorządowych na efektywność biznesową projektów infrastrukturalnych.

W październiku 2013 bank uruchomił nowy serwis informacyjny w technologii responsible web design. Dzięki kompletnym informacjom o produktach czy otworzeniu się na użytkowników mobilnych, serwis pozwala na wygodne zapoznanie się z propozycjami Credit Agricole i podjęcie decyzji zakupowej online. Nie ma już znaczenia, z jakiej wielkości ekranu korzysta użytkownik, gdyż serwis automatycznie dostosowuje się do każdej z nich.

Pod koniec roku Credit Agricole wprowadza do oferty kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych oraz finansowanie nieruchomości rolnych, który bank proponuje rolnikom, prowadzącym działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od min. 12 miesięcy i mającym lub dzierżawiącym ziemię.

W grudniu 2013 - dwa lata po debiucie Klubu Rabatowego Credit Agricole - liczba punktów handlowo - usługowych, gdzie klienci banku mogą dokonać zakupu ze zniżką, przekroczyła 10 000. Tym samym - zgodnie z zapowiedziami banku z 2011 r. - stał się on największym programem tego typu w kraju.


2012

W lutym Credit Agricole Bank Polska otrzymał statuetkę "Złotego Bankiera" w trzeciej edycji plebiscytu organizowanego przez portal Bankier.pl oraz PayU S.A. To zaszczytne wyróżnienie dostał - decyzją internautów - za "Kredyt prostoliczony".

Wraz z nadejściem wiosny Credit Agricole Bank Polska wszedł na rynek agrobiznesu. Do skorzystania z jego oferty, a zwłaszcza z kredytu inwestycyjnego, przekonywali rolników mobilni doradcy. W rozwoju relacji z nowym segmentem oraz w budowie oferty produktowej bank korzystał z kompetencji i doświadczeń kas regionalnych Crédit Agricole. Tworzą one bowiem największy bank rolniczy we Francji, działający od ponad 100 lat, a w 2012 roku obsługujący 84 proc. rolników w tym kraju.

W marcu bank zaoferował mikroprzedsiębiorcom możliwość sfinansowania zakupu nowych lub używanych pojazdów, maszyn i urządzeń aż do 100 proc. wartości inwestycji. Credit Agricole zaproponował elastyczny harmonogram spłat dopasowany do zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz sezonowości prowadzonej działalności gospodarczej.

27 marca na posiedzeniu rady nadzorczej Credit Agricole Bank Polska jej członkowie zdecydowali, że Romuald Szeliga pokieruje pracami zarządu także w kolejnej 5-letniej kadencji - rozpoczynającej się 1 września 2012 roku. Rada podkreśliła ogromny wkład prezesa w rozwój banku oraz to, że dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu i wykształceniu daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania.

Romuald Szeliga związany jest z sektorem bankowym niemal od początku swojej kariery zawodowej. W trakcie ponad 20-letniej dotychczasowej pracy w krajowych instytucjach finansowych brał czynny udział w wypracowywaniu standardów i rozwiązań dla całego sektora bankowego w Polsce.

Jubileuszowa 10. edycja Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" przynosi aż 4 wyróżnienia dla Credit Agricole Bank Polska. Wśród wyróżnionych praktyk z roku 2011 znalazły się: Centrum Aktywnych, Dzielmy się wiedzą, Kodeks Etyki oraz współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

W kwietniu Credit Agricole Bank Polska zaoferował osobom zainteresowanym nabyciem samochodu, zwłaszcza na rynku wtórnym, "Szybki Kredyt na Samochód". Nowy produkt uzupełnił ofertę "Bankowego Kredytu Samochodowego" Credit Agricole. Klient może teraz wybrać, czy chce skorzystać z tradycyjnej propozycji banku - atrakcyjnej cenowo, z możliwością uzyskania wyższej kwoty oraz dłuższego okresu spłaty, lecz z ustanowieniem zabezpieczenia na pojeździe - czy też woli "Szybki Kredyt", dzięki któremu otrzymuje finansowane niemal od razu, bez dodatkowych formalności, z możliwością skorzystania z obniżonego oprocentowania.

W maju Credit Agricole przygotował dla swoich klientów loterię depozytową, w której wylosowani szczęśliwcy mogli otrzymać równowartość oszczędności, które zgromadzili w banku. Promocja obejmowała środki na Rachunkach Oszczędzam, polisach oszczędnościowych Antidotum PRO oraz lokatach terminowych. Aby wziąć udział w loterii, wystarczyło mieć w przeddzień losowania 1 tysiąc zł. łącznie na wskazanych produktach lub jednym z nich. Każdemu zwycięzcy bank wypłacał dwukrotność zaoszczędzonej kwoty, jednak nie więcej niż 50.000 zł. Łączna pula nagród to prawie 1,5 miliona zł, czyli prawie 100 razy więcej niż wynosiło średnie saldo oszczędności na produktach uwzględnionych w loterii.

Na początku lipca Credit Agricole zaproponował nowy produkt inwestycyjny. Podstawą osiągnięcia zysków do 30 proc. w ciągu trzech lat stała się wartość trzech indeksów. "Indeksy Świata" to inwestycja w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), opartym na pomiarach wartości trzech indeksów giełdowych WIG 20, S&P BRIC 40 Euro oraz SX5E (Euro Stoxx 50).

Pod koniec miesiąca bank ogłasił, że ponownie zaprosił Juliette Binoche do udziału w kampanii wizerunkowej. Decyzja o kontynuacji współpracy z francuską aktorką wynikała z sukcesu pierwszej kampanii wizerunkowej z jej udziałem. Wyniki badań potwierdziły, że klienci pozytywnie oceniają powierzenie jej przez bank roli ambasadora marki. Dzięki intensywnym działaniom komunikacyjnym ponad 76 proc. respondentów zadeklarowało w czerwcu znajomość Credit Agricole.

W sierpniu Credit Agricole Bank Polska wprowadził do oferty "Pożyczkę Biznes" dla przedstawicieli wolnych zawodów przeznaczoną na sfinansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Z kredytu gotówkowego mogli korzystać także dotychczasowi klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W październiku w ofercie banku pojawiły się nowe pakiety kont PROSTOoszczędzających. Bezpłatne przelewy internetowe, Indywidualna Linia Kredytowa, usługa ułatwiająca oszczędzanie oraz karty umożliwiające płatności zbliżeniowe to ich wspólne elementy. Ofertę bank skierował zarówno do klientów, którzy intensywnie korzystają z posiadanego konta oraz oczekują indywidualnych rozwiązań, jak i do tych, którzy używają go sporadycznie, natomiast szczególnie cenią osobisty kontakt z doradcą. Jednocześnie Credit Agricole zaproponował klientom nową funkcjonalność "Oszczędzam na okrągło". Dzięki niej mogą - metodą "małych kroków" - zacząć odkładać określone kwoty. Wszystkie transakcje bezgotówkowe wykonane dowolną kartą wydaną do nowych pakietów kont powodują zaokrąglenie wydanej kwoty i przekazanie kwoty zaokrąglenia na Rachunek Oszczędzam. Klient sam wybiera, ile ma wynosić wielkość zaokrąglenia - może wybrać 50 groszy, 1 lub 5 zł.

Wprowadzeniu nowych pakietów kont towarzyszyła promocja "Oszczędzam na rachunkach", skierowana do osób, które do 30 listopada otworzyły konto PROSTOoszczędzające PLUS lub PROSTOoszczędzające PREMIUM. W jej ramach niej bank obniżał właścicielom kont rachunki za wodę, energię elektryczną, gaz, dostęp do Internetu oraz telefon komórkowy i stacjonarny.

W listopadzie 2012 Credit Agricole poinformował, że już wkrótce zajmie się obsługą największych korporacji. Bank połączy się z polskim oddziałem korporacyjno-inwestycyjnego ramienia swojego akcjonariusza. To kolejny krok na drodze do rozwoju bankowości uniwersalnej. Zgodę na połączenie musiała jeszcze wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego. Bank zakładał, że formalny proces połączenia zakończy się w pierwszej połowie 2013 roku . W tym samym miesiącu Credit Agricole uprościł proces otwierania rachunku bankowego dla klientów korporacyjnych. Dzięki temu mogą oni założyć konto na podstawie dokumentacji elektronicznej, którą pracownicy banku zweryfikują na internetowych stronach właściwych rejestrów.


2011

W styczniu LUKAS Bank rozpoczął przebudowę placówek bankowych. Jako pierwsze przeobrażają się 4 z nich: w Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz Wrocławiu. Zmienia się zarówno ich wygląd zewnętrzny (nowa wizualizacja, meble, stanowiska), jak i organizacja pracy doradców. Jest to część projektu, który miał na celu wprowadzenie nowego modelu pracy we wszystkich placówkach LUKAS Banku w Polsce do końca 2011 roku.

Po raz pierwszy w historii banku klienci mogli korzystać z produktu strukturyzowanego. LUKAS Bank obiecywał zysk do 10 proc. rocznie, wprowadzając w marcu nowy produkt inwestycyjny z ochroną kapitału. Warunkiem uzyskania takiego zysku było utrzymanie się kursu euro do złotego w wyznaczonym korytarzu przez dwa lata.

W kwietniu bank rozpoczął obsługę klientów korporacyjnych.

LUKAS Bank przejrzystą komunikacją kosztów przekonywał w maju 2011 do swojego kredytu gotówkowego. Deklaruje, że każdy klient sam w bardzo prosty sposób może policzyć koszty kredytu. Ofercie towarzyszy reklama w telewizji.

23 września LUKAS Bank S.A. zmienił swoją nazwę na Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna i wprowadził na polski rynek markę Crédit Agricole dla bankowości detalicznej. Zmiana nazwy naszego banku podkreśla, że od 10 lat jesteśmy częścią jednej z największych na świecie grup finansowych - Crédit Agricole. Wszystkie działania, które będziemy podejmować, zmierzają do tego, by stać się jeszcze bardziej wiarygodnym, dostępnym, profesjonalnym i przyjaznym dla Klienta bankiem.

Międzynarodowa marka Crédit Agricole zastąpiła 23 września 2011 roku Lukas Bank, a hasło "Prosto i z sensem" zastąpiło wkrótce potem "Tak powinno być w każdym banku". "Prosto i z sensem" nawiązuje do "Le bon sens a de l'avenir", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Zdrowy rozsądek ma przyszłość". Obydwie wersje motta odzwierciedlają przekonanie Crédit Agricole, że - wbrew obiegowej opinii - bank jest do polubienia, a oferta instytucji finansowej może być prosta i zrozumiała.

Po raz pierwszy nowe hasło pojawiło się w kampanii wizerunkowej Credit Agricole Bank Polska, która wystartowała 18 października. Jej twarzą została laureatka Oscara, Cezara i Złotej Palmy - Juliette Binoche - wybitna francuska aktorka, znana z takich filmów jak "Trzy kolory. Niebieski" Krzysztofa Kieślowskiego, "Angielski pacjent" czy "Czekolada".

Film reklamowy pokazywał bank przez pryzmat tego, co lubią, a czego nie lubią klienci instytucji finansowych. Lekka konwencja filmowego kolażu w prosty, a jednocześnie niezwykle atrakcyjny sposób zilustrowała motto Credit Agricole Bank Polska - "Prosto i z sensem."

W listopadzie zadebiutował Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska przygotowany z myślą o klientach, którzy chcą jeszcze efektywniej korzystać z kart płatniczych i jednocześnie oszczędzać. Program umożliwia otrzymywanie rabatów już w momencie dokonywania płatności kartą - rabat zostaje naliczony od razu przy kasie.

Nowością oferowaną przez Credit Agricole jest możliwość korzystania przez klientów nie tylko ze stałych rabatów, udzielanych w sklepach partnerów programu przez cały rok, ale również z rabatów dodatkowych. Partnerami Klubu są zarówno duże ogólnopolskie firmy, jak i mali, lokalni przedsiębiorcy, co jest kolejnym wyróżnikiem propozycji banku.

Pod koniec roku odświeżyliśmy portfolio swoich kart kredytowych. Najważniejszą ze zmian, które wdrożyliśmy, było wprowadzenie podziału nawiązującego do segmentacji klientów detalicznych. Jej celem było dopasowanie - w pełniejszy niż dotychczas sposób - oferty do potrzeb posiadaczy kart oraz wyraźniejsze zróżnicowanie cech oferowanych produktów.

W segmencie Standard bank zaoferował kartę Credit Agricole Visa Standard , która zastąpiła kartę Maxima PLUS. Segment Silver reprezentują karty: Credit Agricole Visa Silver oraz Credit Agricole Mastercard Silver , której poprzedniczką była karta Mastercard FURORA. Z kolei w segmencie Gold Credit Agricole zaproponował karty Credit Agricole Visa Gold i Credit Agricole Mastercard Gold .


2010

W lutym zmieniła się oferta kont osobistych.

W marcu LUKAS Bank proponował klientom z kontem kredyty samochodowe, hipoteczne i gotówkowe bez prowizji, zwolnienie z opłat za rachunek oraz stałe zlecenia, a także wyższe oprocentowanie Rachunku Oszczędzam i lokat. Ofercie towarzyszy kampania reklamowa w telewizji i Internecie.

Bank rozpoczął działania CSR - współorganizuje akcje "Zagoń rower do roboty. Tydzień odpoczynku dla samochodów" oraz "Kto oszczędza na papierze, ten ratuje nasze jeże".

W czerwcu i lipcu LUKAS Bank prowadził pierwszą kampanię banku uniwersalnego - Bank zmienił model obsługi klientów indywidualnych. Doradcy nie czekają na klientów w placówkach, lecz aktywnie dzwonią do nich i zapraszają na spotkania. Poza nawiązaniem relacji, która była podstawowym celem kampanii, sprzedano łącznie 98 tys. produktów.

W czerwcu grafika serwisu internetowego zyskała nową szatę. Pojawiły się nowe funkcjonalności, takie jak wyszukiwarka czy przydatny schowek treści. W lipcu bank wprowadziła Lokatę Poranną z dzienną kapitalizacją odsetek, a w sierpniu udostępnił klientom Indywidualną Linię Kredytową w koncie.

LUKAS Bank prowadził po I półroczu 2010 roku 966 tys. kont osobistych i 51 tys. kont biznesowych.

Na początku listopada rozpoczęliśmy oficjalnie współpracę partnerską z Uniwersytetem Ekonomicznym (UE) we Wrocławiu. 9 listopada swoją wiedzą i doświadczeniem w bankowości podzielił się ze studentami tej uczelni prezes Romuald Szeliga. Spotkanie odbyło się w cyklu Forum Edukacji Biznesowej, którego celem jest łączenie doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką. Do końca roku odbyły się jeszcze trzy kolejne wykłady naszych ekspertów na UE.


2009

LUKAS Bank promował kredyt konsolidacyjny. Organizował także kolejne promocje karty FURORA wsparte kampaniami reklamowymi, np. oferując klientom 6 proc. zwrot kwot wydanych w sklepach branży budowlanej i wyposażenia wnętrz wiosną albo w sklepach sportowych latem.

We wrześniu bank wdrożył nową strukturę sprzedaży. Przekształcił centra kredytowe w placówki bankowe oferujące wszystkie produkty.

Na koniec roku LUKAS Bank dysponował siecią 444 punktów sprzedaży. Bank prowadził 935 tys. kont osobistych i ponad 50 tys. biznesowych. Wydał 1,37 mln kart kredytowych.


2008

LUKAS Bank wprowadził program lojalnościowy FURORA, którego nośnikiem jest karta kredytowa. Za płatności kartą FURORA klienci otrzymywali zwrot części kwoty wydanej na zakupy. LUKAS Bank umożliwił otrzymywanie wyciągów z konta e-mailem.

Bank rozwijał też sieci sprzedaży, na koniec 2008 roku posiadał 229 placówek bankowych oraz 154 centra kredytowe. Uruchomione zostało pierwsze w pełni franczyzowe centrum kredytowe.


2007

Bank intensywnie rozwijał ofertę kart kredytowych wprowadzając kartę VISA Gold oraz karty co-brandowe z nowymi partnerami. Liczba kart kredytowych wydanych przez LUKAS Bank przekraczała milion, a bank został liderem wśród wydawców kart.

Dalszy intensywny rozwój sieci sprzedaży - na koniec roku bank miał 331 placówek bankowych i centrów kredytowych.


2006

Intensywny rozwój sieci sprzedaży. Liczba Centrów kredytowych przekraczała 100. W lipcu LUKAS Bank uruchomił pierwszą w Polsce placówkę bankową - LUKASmobil.

Bank rozwijał też swoją ofertę. We wrześniu ruszył portal KredytOnline.pl, w którym można było skorzystać z oferty kredytowej banku. Bank wprowadził też produkty finansowe dla studentów - w październiku uruchomił pierwszą placówkę dedykowaną właśnie studentom.


2005

W maju LUKAS Bank wprowadził do oferty nowy produkt - kartę kredytową Maxima PLUS, która uzupełniła wachlarz kart oferowanych przez bank.

Od września nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy LUKAS - zarówno dotychczasowa działalność LUKAS Banku, jak i działalność LUKASa jest prowadzona w jednej strukturze - LUKAS Banku SA. W efekcie wprowadzonych zmian obsługa wszystkich produktów kredytowych prowadzona była od tej pory bezpośrednio przez LUKAS Bank.


2004

Powstała sieć Centrów Kredytowych LUKASa zajmujących się udzielaniem i obsługą kredytów konsumenckich. Pierwsze Centrum zostało uruchomione 4 października w Poznaniu.

LUKAS Bank wprowadza w pierwszych placówkach we Wrocławiu ofertę dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Klienci korzystający z kart kredytowych otrzymali możliwość dostępu do rachunku karty przez Internet (e-Karta). W ofercie pojawiły się również kredyty gotówkowy i samochodowy dla klientów bankowych.


2003

LUKAS Bank rozszerzył swoją ofertę produktów. W ofercie znalazły się kredyt mieszkaniowy oraz co-brandowe karty kredytowe. Bank rozpoczął również sprzedaż jednostek LUKAS Funduszu Stabilnego Wzrostu fio. LUKAS SA uruchomił nowy kanał sprzedaży pożyczki gotówkowej poprzez Infolinię. Pod koniec roku wprowadził też do oferty kartę kredytową Maxima.


2002

W kwietniu została otwarta setna placówka LUKAS Banku w Polsce. W maju Centrala LUKAS Banku przeniosła się do nowej siedziby - Centrum Orląt, mieszczącego się we Wrocławiu przy placu Orląt Lwowskich.

LUKAS wprowadził do oferty produkt stworzony wspólnie z Europejskim Funduszem Leasingowym - kredyt samochodowy LUKAS Dobra Rata.


2001

W dniu 6 lutego 2001 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy akcjonariuszami Spółki LUKAS SA oraz nowym inwestorem Credit Agricole - jedną z największych międzynarodowych grup finansowych. W wyniku zawartego porozumienia Credit Agricole objęła 75% akcji Spółki LUKAS, a pozostałe 25% zachował założyciel firmy Mariusz Łukasiewicz. W czerwcu porozumienie zostało sfinalizowane - nowy inwestor przejął 75 % akcji Spółki. 6 grudnia 2001 Sąd Rejonowy w Kielcach zatwierdził zmiany w Statucie LUKAS Banku Świętokrzyskiego SA dotyczące zmiany nazwy banku na LUKAS Bank Spółka Akcyjna i przeniesienia siedziby z Kielc do Wrocławia.

Rok 2001 był pierwszym w historii firmy LUKAS, kiedy udało się przekroczyć łączną wartość 2 mld zł udzielonych kredytów.


2000

W dniu 29 marca 2000 r. została uruchomiona usługa LUKAS e-Bank umożliwiająca bezpieczny dostęp do konta przez Internet.


1999

W marcu uruchomione zostało Centrum Telefonicznych Usług Bankowych LUKAS Banku SA (Infolinia).Od marca do grudnia Bank utworzył sieć 67 nowych placówek LUKAS Banku na terenie całej Polski.

W kwietniu LUKAS SA wprowadził na rynek pierwszą Prywatną Kartę Kredytową placówki handlowej w warszawskim hipermarkecie E.Leclerc.


1998

17 marca 1998 NWZA Banku Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji, skierowaną do inwestora strategicznego - spółki akcyjnej LUKAS. Tym samym LUKAS SA - lider na rynku firm oferujących klientom zakupy na raty - dołączył do akcjonariuszy banku. W sierpniu bank zmienił nazwę na LUKAS Bank Świętokrzyski SA.

Cała akcja kredytowa LUKAS Banku udzielana była za pośrednictwem spółki akcyjnej LUKAS. LUKAS SA współpracował ówcześnie już z ponad 32 tysiącami placówek handlowych i usługowych w całej Polsce oraz wieloma sieciami handlowymi, m.in.: Komfort, Ahold & Allkauf Polska, Auchan Polska, Castorama, Real Polska, Świat Dywanów, Vobis itd.


1994

Obsługę sprzedaży ratalnej przeniesiono z LUKAS Sp. z o.o. do powołanej specjalnie w tym celu wyspecjalizowanej firmy S.L. Spółka Akcyjna. Produkt oferowany przez firmę otrzymał nazwę System Sprzedaży Ratalnej LUKAS.


1992

Bank Świętokrzyski SA rozpoczął swoją działalność operacyjną, głównie na terenie Kielc i okolic. W ciągu pierwszych lat swojego istnienia Bank był instytucją finansową o charakterze uniwersalnym.

W maju LUKAS Sp. z o.o. utworzyła nowy dział zajmujący się sprzedażą ratalną we Wrocławiu. W szybkim tempie powstawały kolejne oddziały na terenie całego kraju.


1991

Bank Świętokrzyski SA powstał na mocy decyzji nr 66 Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wydanej w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Powstała firma LUKAS sp. z o.o.

Statut
Raporty roczne
Polityka informacyjna
Obsługa skarg i reklamacji

Zależy nam na sprawnej i przyjaznej obsłudze. Dlatego Państwa reklamacjami zajmuje się Rzecznik Klienta wraz z zespołem. Analizujemy i rozpatrujemy każdą Państwa sprawę. Odpowiadamy także na pytania i wątpliwości. Zależy nam, aby byli Państwo zadowoleni ze współpracy z nami. Jednocześnie Państwa uwagi pozwalają nam usprawniać nasze procedury i inicjować zmiany. Przyczyniają się do nieustannego doskonalenia jakości naszych usług i pracy nad nowymi rozwiązaniami.

Jak złożyć reklamację?

Reklamację mogą Państwo złożyć:

 1. w postaci elektronicznej:
  1. poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej banku
  2. za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego CA24 eBank (dla osób posiadających dostęp do CA24 eBank).
  3. na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-37709-98185-TIVUW-29
 2. ustnie:
  1. osobiście w dowolnej placówce banku,
  2. telefonicznie na Infolinii CA24: 19 019 lub +48 71 35 49 009 dla telefonów z zagranicy i z komórek,
   (koszt rozmowy lokalnej zgodnie z taryfą Twojego operatora),
 3. pisemnie:
  1. osobiście w dowolnej placówce banku,
  2. wysłając przesyłkę pocztową na adres naszej siedziby:
   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław

   lub na adres naszej dowolnej placówki banku.

Co powinna zawierać reklamacja?

Abyśmy mogli sprawnie obsłużyć Państwa sprawę, prosimy o podanie w reklamacji:

 • danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, adres wskazany w banku w ramach obowiązującej umowy),
 • informacji czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),
 • faktów (np. data, kwota, nr konta, nr umowy),
 • dokumentów potwierdzających Państwa stanowisko (jeśli takie Państwo posiadają, np. potwierdzenie wykonania przelewu),
 • Państwa zastrzeżeń i oczekiwań.

Prosimy także o podpisanie reklamacji – jeśli składają ją Państwo pisemnie.

Potwierdzenie reklamacji

Jeśli chcą Państwo uzyskać od nas potwierdzenie przyjęcia reklamacji, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby.

Czas rozpatrywania reklamacji

Niektóre reklamacje złożone w placówce bankowej lub na Infolinii CA24 rozpatrujemy podczas rozmowy z Państwem. Wówczas również otrzymują Państwo pisemną odpowiedź.

Sprawy, które nie wymagają zgromadzenia większej liczby danych, dokumentów oraz wnikliwej analizy, rozpatrujemy w standardowym trybie. Odpowiedzi udzielimy do:

 • 15 dni roboczych dla spraw dotyczących praw i obowiązków, które dotyczą usług płatniczych i wynikają z ustawy o usługach płatniczych
 • 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

Termin liczymy od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym terminie, przedłużymy termin rozpatrywania reklamacji. O takiej sytuacji poinformujemy Państwa wcześniej. Wskażemy nowy termin udzielenia odpowiedzi, wyjaśnimy przyczynę opóźnienia oraz podamy okoliczności, które musimy ustalić dla rozpatrzenia sprawy. Wtedy odpowiedź wyślemy do:

 • 35 dni roboczych dla spraw dotyczących praw i obowiązków, które dotyczą usług płatniczych i wynikają z ustawy o usługach płatniczych
 • 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

Prosimy wówczas o wyrozumiałość i cierpliwość.

Decyzję przekażemy Państwu na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na Państwa wniosek.

Odwołanie od decyzji

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, mogą Państwo odwołać się od decyzji do Banku w taki sam sposób, jak przyjęty dla reklamacji.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem rozpatrzonej reklamacji lub uważają Państwo, że nie dopełniliśmy obowiązków związanych z reklamacją można skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W tym celu mogą Państwo złożyć wniosek pisemnie lub elektronicznie:

do kogogdzie złożyć wniosekkosztw jakich sprawachwięcej informacji
do Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich- pisemnie na adres: Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa

- elektronicznie na adres: [email protected]
20 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi poniżej 50 zł,

50 zł, w pozostałych sprawach
jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi do 12 000 zł.w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego na stronie https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy
do Rzecznika Finansowego- pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa

- elektronicznie na adres: [email protected]

- przez platformę ePUAP
brak opłat za postępowanie interwencyjne

50 zł za postępowanie polubowne.

Mogą Państwo wystąpić o zwolnienie z tej opłaty.
we wszystkich sprawach niezależnie od wartości przedmiotu sporu.na stronie Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl
do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego- pisemnie na adres: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20,
skr. poczt. nr 419,
00-549 Warszawa

- elektronicznie na adres: [email protected]
- 50 zł za mediację,

- 150 zł za uproszczone postępowanie arbitrażowe,

- za postępowanie arbitrażowe:
250 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu do 50 000 zł,
500 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 100 000 zł,
1 000 zł, jeśli wartość przedmiotu sporu powyżej 100 000 zł,
250 zł w sprawach o charakterze niemajątkowym, niezależnie od wartości przedmiotu sporu.
we wszystkich sprawach o prawa niemajątkowe.
W pozostałych sprawach, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł.
Mogą Państwo złożyć wniosek o mediację lub o postępowanie arbitrażowe. Sąd Polubowny będzie prowadził postępowanie, jeśli się na to zgodzimy.
w Regulaminie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF

Zasady i koszty pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich mogą się zmienić. Przed złożeniem wniosku proponujemy sprawdzenie aktualnych zasad i kosztów na stronie internetowej podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, do którego kierują Państwo wniosek.

Mogą Państwo również złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Niezależnie od tego czy są Państwo konsumentami, czy przedsiębiorcami mogą Państwo wystąpić z pozwem przeciwko Bankowi do sądu rejonowego lub sądu okręgowego, który jest właściwy:

 • dla siedziby Banku albo
 • dla miejsca Państwa zamieszkania lub siedziby, jeśli sprawa wynika z czynności bankowej,
 • dla miejsca wykonania umowy.

Dotyczy to sytuacji, gdy sprawa jest związana z umową: jej zawarciem, ustalaniem treści, zmianą, ustaleniem jej istnienia, wykonywaniem, rozwiązaniem lub unieważnieniem, a także z odszkodowaniem z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jeśli zawarli Państwo Umowę z Bankiem za pośrednictwem Internetu, mogą Państwo skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej na stronie internetowej www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zachęcamy do kontaktu z nami.

Transakcja oszukańcza

Transakcja oszukańcza - co dalej?

Rozumiemy, że sytuacja, w której orientujesz się o tym, że na Twoim rachunku doszło do transakcji oszukańczej rodzi wiele emocji i problemów. Chcemy Cię wspierać i dokładamy wszelkich starań, żeby ustalić okoliczności zareklamowanego zdarzenia i rzetelnie wyjaśnić sprawę. Poniżej kilka informacji, które mogą być pomocne.

Kontakt z bankiem

Niezwłocznie po stwierdzeniu oszukańczej transakcji, skontaktuj się z bankiem. M.in. od szybkości reakcji zależy, kiedy działalność oszukańcza zostanie przerwana i jakie będą jej konsekwencje.

Skontaktuj się z naszymi doradcami

 • osobiście w dowolnej placówce
 • telefonicznie na Infolinii CA24: 19 019 lub +48 71 35 49 009 dla telefonów z zagranicy i z komórek. Nasza infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (koszt połączenia wg. stawki Twojego operatora).

Zabezpieczenie rachunku

Po stwierdzeniu transakcji oszukańczej bardzo ważne jest zabezpieczenie rachunku, czyli:

 • blokady dostępów
 • zmiany haseł
 • odłączenia urządzenia zaufanego
 • zastrzeżenia karty

Działania powinny zostać podjęte adekwatnie do sytuacji, kanału i rodzaju transakcji oszukańczej. Późna reakcja lub jej brak mogą przyczynić się do większej szkody.

Zgłoszenie reklamacji

Nasi doradcy pomogą Ci w złożeniu reklamacji (nadaniu jej odpowiedniego biegu, zebraniu i opisaniu wszystkich niezbędnych informacji do jej obsługi).

Podstawowe informacje, która są niezbędne do obsługi reklamacji:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL, adres wskazany w banku w ramach obowiązującej umowy)
 • fakty (tj. data, kwota, rodzaj reklamowanej transakcji, nr konta, nr umowy)
 • okoliczności towarzyszące reklamowanemu zdarzeniu, reklamowanej transakcji
 • zastrzeżenia i oczekiwania
 • potwierdzenie zgłoszenia sprawy na policję

Proces obsługi reklamacji

 • Nasze stanowisko przekazujemy na wskazany adres korespondencyjny lub mejlem, jeśli wyrazisz na to zgodę.
 • Nasza odpowiedź będzie zawierała decyzję, fakty, uzasadnienie, podstawę prawną i informację o możliwym trybie odwoławczym.

Środki ostrożności

Bardzo ważne, żeby zawsze zachowywać czujność i wszelkie środki ostrożności, które mogą uchronić Cię przed działalnością przestępczą.

W tym celu:

 • podajemy (link) do zamieszczonych przez nas materiałów na stronie www, które dotyczą bezpieczeństwa
 • wysyłamy komunikaty, w których informujemy o rodzajach działań oszustów

Obowiązujące zasady, których bezwzględnie powinieneś/powinnaś stosować są też w Regulaminie CA24 i w art. 42 ustawy o usługach płatniczych.

Pouczenia

 • Jeżeli będziemy mieć uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, żeby podejrzewać oszustwo po stronie płatnika w związku ze zgłoszeniem nieautoryzowanej transakcji, będziemy uprawnieni poinformować organy powołane do ścigania przestępstw (np. policję lub prokuraturę) o podejrzeniu oszustwa. W przypadku dokonania zgłoszenia takiego podejrzenia, nie mamy obowiązku zwrotu transakcji zgłoszonej, jako nieautoryzowana.
 • W przypadku przekazania przez nas pieniędzy z tytułu reklamowanej transakcji, możemy domagać się ich zwrotu. Dotyczy to sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że transakcje nieautoryzowane zostały wykonane w wyniku umyślnego działania płatnika albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 ustawy o usługach płatniczych1. Bank zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty.

1 42 u.u.p.

 1. Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego jest obowiązany:

  1) korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową oraz

  2) zgłaszać niezwłocznie dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu.

 2. W celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik, z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego, podejmuje niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych danych uwierzytelniających, w szczególności jest obowiązany do przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym.
Ład wewnętrzny

Credit Agricole Bank Polska S.A. wdrożył Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydaną przez KNF w 2020 r. Zasady ładu wewnętrznego stanowią uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu ładu wewnętrznego, które zostały uregulowane w przepisach prawa oraz w wytycznych KNF dot. Zasad Ładu Korporacyjnego (dalej: „ZŁK”). Bank przyjął do stosowania od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego dostępne są: Rekomendacja Z dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza Credit Agricole Bank Polska S.A. na posiedzeniu dnia 5 kwietnia 2024 r. dokonała oceny stosowania Ładu wewnętrznego w Credit Agricole Bank Polska S.A. w 2023 r. Wynik tej oceny prezentuje załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 10/2024 z 5 kwietnia 2024 r.

Przeciwdziałanie korupcji

Aktywna polityka zapobiegania korupcji

Grupa Crédit Agricole prowadzi aktywną politykę przeciwdziałania korupcji, która jest podstawą etycznego i społecznego zaangażowania w walkę z tym zjawiskiem.

Grupa Crédit Agricole jako pierwszy francuski bank, uzyskała certyfikat ISO 37001 dla systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Certyfikacja za zgodność z normą ISO 37001 to informacja dla klientów i kontrahentów o tym, że w organizacji stosowane są najlepsze praktyki przeciwdziałania korupcji.

Program przeciwdziałania korupcji

Jako część Grupy Crédit Agricole uczestniczymy i wdrażamy Program przeciwdziałania korupcji.

Pracownicy Grupy odgrywają kluczową rolę w przyjętej polityce walki z korupcją. Działamy w sposób odpowiedzialny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Realizujemy program w szczególności poprzez takie działania jak:

 • Szkolenie Walka z korupcją, obowiązkowe dla wszystkich pracowników oraz członków Zarządu;
 • Wdrożenie i stosowanie Kodeksu Postępowania Grupy Credit Agricole, który zawiera zasady i standardy przeciwdziałania korupcji;
 • Mapowanie i ocenę ryzyka korupcji;
 • System anonimowego zgłaszania nadużyć Whistleblowing.

Zero tolerancji dla korupcji

Grupa Crédit Agricole stosuje zasadę „Zero tolerancji dla korupcji”. Nie tolerujemy żadnych działań, które mogą narazić Grupę lub bank na ryzyko korupcji.

Korupcja ogranicza swobodną konkurencję i szkodzi rozwojowi gospodarczemu. Może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji finansowych, handlowych i karnych, które mogą znacznie naruszyć reputację i wizerunek Grupy i banku. Nasi pracownicy są świadomi sankcji karnych i dyscyplinarnych grożących za uczestniczenie w czynach korupcyjnych. Dlatego w naszej organizacji obowiązuje zasada „Zero tolerancji dla korupcji”.

Kodeks Postępowania Grupy

Zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji opisuje obowiązujący w naszym banku Kodeks Postępowania Grupy Credit Agricole.

Kodeks ma na celu wzmocnienie obowiązujących norm etycznych w naszym Banku oraz w całej Grupie. Jest on punktem odniesienia w naszej codziennej pracy i i wspiera nas w podejmowaniu decyzji. Kodeks postępowania w zakresie przeciwdziałania korupcji dotyczy wszystkich pracowników, współpracowników, dyrektorów i członków zarządu, bez względu na ich sytuację i sprawowane funkcje w banku i Grupie Crédit Agricole.

W Kodeksie unormowane są takie zagadnienia jak:

 • przeciwdziałanie korupcji;
 • przeciwdziałanie handlowymi wpływami i związkom z pracownikami administracji publicznej;
 • przeciwdziałanie płatnościom korupcyjnym;
 • konflikt interesów;
 • prezenty i zaproszenia;
 • lobbing i finansowanie partii politycznych;
 • patronat i akcje charytatywne;
 • sponsoring.

Bank stosuje również zasady przeciwdziałania korupcji w relacjach z partnerami biznesowymi, co określa Kodeks standardów etycznych dla Partnerów biznesowych, dostępny na stronie internetowej banku.

„Historyczne wartości naszej Grupy: „bliskie relacje z Klientem, odpowiedzialność i solidarność” stanowią, że to ludzie są podstawą naszego działania i w centrum naszych zamierzeń. Wyznawane przez nas wartości i zasady zobowiązują nas wszystkich do działania zgodnie z nieskazitelną etyką. Łączy nas przekonanie, że wyznawane wartości i zasady są czynnikiem trwałości i rozwoju.

Każdy z pracowników przyczynia się do rozwoju Grupy i jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu postępowania w zakresie przeciwdziałania korupcji.”

Philippe BRASSAC

Group Chief Executive Officer

Struktura organizacyjna
Lista krajów i terytoriów uznawanych za kraje wysokiego ryzyka
Wymóg wymiany zabezpieczeń

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) korzysta ze zwolnienia z wymogu wymiany zabezpieczeń (w pełnym zakresie) przewidzianego w art. 11 ust 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w stosunku do transakcji pochodnych zawieranych z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A., z siedzibą 12 place des Etats-Unis - CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, Francja, Numer LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (CACIB).

Zarówno Bank jak i CACIB są spółkami zależnymi Credit Agricole S.A. z siedzibą we Francji, 12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex, kod LEI 969500TJ5KRTCJQWXH05.

Suma wartości nominalnej transakcji do których zastosowanie ma wyłączenie może wynosić 6,4 miliarda EUR w skali rocznej.

System Kontroli Wewnętrznej
Informacje o przedsiębiorcach zgodnie z art. 111b Ustawy prawo bankowe
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia