CA Dłużny Krótkoterminowy
CA Stabilnego Wzrostu
CA Dynamiczny Polski
CA Akcyjny
Inwestycje zarządzane profesjonalnie - Fundusze inwestycyjne

Inwestycje zarządzane profesjonalnie

Zarządzanie funduszem inwestycyjnym powierzone zostało ekspertom od rynków finansowych, którzy podejmują decyzje o lokowaniu Twoich środków.

Potencjalnie wysokie zyski - Fundusze inwestycyjne

Potencjalnie wysokie zyski

Fundusze inwestycyjne mogą stać się dla Ciebie źródłem atrakcyjnych zysków, jeśli zaakceptujesz ryzyko związane z daną inwestycją. W ofercie Funduszu Credit Agricole FIO znajdują się Subfundusze o zróżnicowanym potencjale zysków i poziomie ryzyka.

Wygoda i oszczędność czasu

Inwestowanie środków zgromadzonych w Subfunduszach spoczywa na zarządzających Funduszem Credit Agricole FIO. Dzięki temu oszczędzasz czas i nie musisz analizować bieżącej sytuacji na rynkach finansowych.

Informacje o ryzyku inwestycyjnym

Wartość aktywów netto niektórych Subfunduszy Credit Agricole FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego . Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

 • CA Dłużny Krótkoterminowy
 • CA Stabilnego Wzrostu
 • CA Dynamiczny Polski
 • CA Akcyjny

CA Dłużny Krótkoterminowy

Inwestycja w relatywnie bezpieczne aktywa

Środki inwestowane w ramach Subfunduszu CA Dłużny Krótkoterminowy przeznaczane są na zakup instrumentów dłużnych i rynku pieniężnego: głównie obligacje skarbowe i listy zastawne. Jedyny subfundusz w ofercie Credit Agricole FIO, w którym tego rodzaju aktywa - uważane za bezpieczniejsze, stanowią nawet do 100% portfela inwestycyjnego.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, nie odzwierciedla benchmarku. Wyniki inwestycyjne subfunduszu mogą istotnie różnić się od stóp zwrotu jego benchmarku.

Idealny do krótkoterminowych inwestycji

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestować minimum 6 miesięcy przy akceptacji ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego nabywanych dłużnych papierów wartościowych.

Notowania Funduszu Credit Agricole FIO

Wskaźnik ryzyka
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Przykładowy portfel Subfunduszu
obligacje, listy zastawne i gotówka
Zalecany okres inwestycji

przynajmniej pół roku

Dla kogo?

Dla osób, które oczekują niewielkich, ale stabilnych zysków z inwestycji na rynku krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych w  min. 6-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym oraz akceptują niskie ryzyko, związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz – w mniejszym stopniu - z ryzykiem kredytowym.

W co inwestujesz?

Subfundusz należy do kategorii funduszy papierów dłużnych i zakłada inwestowanie do 100% aktywów w obligacje, inne instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnegoSubfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP . Dane finansowe Subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym Credit Agricole FIO. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.credit-agricole.pl. Uczestnik Subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2006 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojemPrzy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów - strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

CA Stabilnego Wzrostu

Inwestycja z potencjałem wzrostu

Subfundusz CA Stabilnego Wzrostu umożliwia uzyskanie relatywnie dobrych wyników w okresie hossy czyli koniunktury giełdowej i ograniczanie spadku wartości inwestycji podczas bessy, czyli dekoniunktury.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Wsparcie przy realizacji Twoich celów

Jeśli chcesz gromadzić środki na ważne cele, takie jak edukacja Twoich dzieci lub własna emerytura, Subfundusz CA Stabilnego Wzrostu może stanowić wsparcie dla systematycznego inwestowania Twoich nadwyżek finansowych.

Notowania Funduszu Credit Agricole FIO

Wskaźnik ryzyka
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Przykładowy portfel Subfunduszu
obligacje, listy zastawne i gotówka
akcje
Zalecany okres inwestycji

przynajmniej 3 lata

Dla kogo?

Dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie) oraz akceptują wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji.

W co inwestujesz?

Subfundusz należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu. Co najmniej 66% aktywów jest inwestowana w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce. Subfundusz może inwestować w akcje do 30% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.Wartość aktywów netto Credit Agricole Stabilnego Wzrostu charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP . Dane finansowe Subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Credit Agricole FIO. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.credit-agricole.pl. Uczestnik Subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2003 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojemPrzy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów - strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

CA Dynamiczny Polski

Inwestycja w czołowe firmy polskiego rynku

Subfundusz CA Dynamiczny Polski to możliwość czerpania zysków z rozwoju najatrakcyjniejszych polskich przedsiębiorstw. Listę aktywów do portfela inwestycyjnego starannie dobierają eksperci zarządzający Funduszem.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Optymalny podział środków

Środki inwestowane w ramach Subfunduszu CA Dynamiczny Polski dzielone są pomiędzy akcje i instrumenty dłużne, by zwiększyć potencjał Twojego zysku dzięki części akcyjnej i ograniczyć łączny poziom ryzyka inwestycyjnego dzięki części obligacyjnej.

Notowania Funduszu Credit Agricole FIO

Wskaźnik ryzyka
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Przykładowy portfel Subfunduszu
obligacje, listy zastawne i gotówka
akcje
Zalecany okres inwestycji

przynajmniej 4 lata

Dla kogo?

Dla osób, które oczekują potencjalnie wysokich zysków przy jednoczesnej akceptacji wyższego niż w przypadku CA Stabilnego Wzrostu ryzyka inwestycji w akcje, polegającego na możliwości wahań wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie

W co inwestujesz?

Subfundusz należy do kategorii funduszy zrównoważonych. Zakłada inwestowanie w akcje, instrumenty o podobnym charakterze i kontrakty terminowe na indeks WIG20 między 40% a 70% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.Wartość aktywów netto Credit Agricole Dynamiczny Polski charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP . Dane finansowe Subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Credit Agricole FIO. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.credit-agricole.pl. Uczestnik Subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2005 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojemPrzy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów - strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

CA Akcyjny

Inwestycja w starannie dobrane spółki

Dzięki Subfunduszowi CA Akcyjny możesz wzbogacić swój portfel inwestycyjny o akcje specjalnie wyselekcjonowanych spółek, przede wszystkim z rynku krajowego.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Profesjonalna analiza inwestycji

Subfundusz CA Akcyjny posiada duży potencjał wzrostu, dzięki temu, iż inwestycja w akcje oparta jest na analizie fundamentalnej, badającej kondycję całej gospodarki, danej branży oraz konkretnych spółek.

Notowania Funduszu Credit Agricole FIO

Wskaźnik ryzyka
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Przykładowy portfel Subfunduszu
obligacje, listy zastawne i gotówka
akcje
Zalecany okres inwestycji

przynajmniej 5 lat

Dla kogo?

Dla osób, które oczekują potencjalnie wysokich zysków przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycji w akcje, polegającego na możliwości silnych wahań wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie

W co inwestujesz?

Subfundusz należy do kategorii akcyjnych. Zakłada inwestowanie w akcje i instrumenty o podobnym charakterze między 60% a 100% aktywów. Środki nie zainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne.Wartość aktywów netto Credit Agricole Akcyjny charakteryzuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP . Dane finansowe Subfunduszu i szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Credit Agricole FIO. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym dostępnym na stronie www.credit-agricole.pl. Uczestnik Subfunduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.Wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat. (jedn. A,%)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób funduszem zarządzano w przeszłości.Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2006 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojemPrzy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane zauważalnym na chwilę obecną brakiem dostatecznych danych ujawnieniowych spółek portfelowych, a także nieukształtowaną nadal praktyką rynkową w obszarze głównych niekorzystnych skutków. Towarzystwo planuje w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów - strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.

 • CA Dłużny Krótkoterminowy
 • CA Stabilnego Wzrostu
 • CA Dynamiczny Polski
 • CA Akcyjny

Szczegóły i ryzyko

Ryzyko

Legenda:
DK: CA Dłużny Krótkoterminowy
SW: CA Stabilnego Wzrostu
DP: CA Dynamiczny Polski
AK: CA Akcyjny

Subfundusze
Główne rodzaje ryzykDKSWDPAK
Ryzyko rynkowe: Wycena rynkowa aktywów, w które inwestuje subfundusz, podlega zmianom w wyniku zmian popytu i podaży instrumentów finansowych będących ich przedmiotem. Ryzyko to w znacznie wyższym stopniu dotyczy instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (akcje) niż instrumentów o charakterze dłużnym (obligacje).xxxx
Ryzyko utraty kapitału: Ryzyko to polega na niemożności przewidzenia przyszłych zmian cen instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela danego Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.xxxx
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: Aktywa Subfunduszu przechowywane są na rachunkach prowadzonych przez Depozytariusza i Subdepozytariuszy. Papiery wartościowe stanowią własność Funduszu i nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości Depozytariuszy.xxxx
Ryzyko płynności: Ryzyko płynności polega na niemożności zbycia określonej liczby instrumentów finansowych po cenie odzwierciedlającej ich wartość w księgach Subfunduszu. Poszczególne składniki aktywów mogą charakteryzować się niską płynnością, tzn. konieczność ich zbycia/nabycia w krótkim czasie może wiązać się z akceptacją ceny innej niż bieżąca wartość rynkowa.xxxx
Ryzyko rozliczenia: Ryzyko związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez Fundusz, co może powodować poniesienie przez Fundusz dodatkowych kosztów lub strat.xxxx
Ryzyko kontrahenta: Część transakcji zawieranych przez Fundusz nie jest objęta systemem gwarancyjnym. W przypadku niedojścia do skutku rozliczenia transakcji z winy kontrahenta, Fundusz może dochodzić odszkodowania za poniesione straty od kontrahenta lub pośredników na podstawie zawartych umów i kodeksu cywilnego. Dochodzenie tych roszczeń może być utrudnione lub nieskuteczne i wiąże się z ponoszeniem kosztów zastępstwa procesowego.xxxx
Ryzyko walutowe: Ryzyko to wynika ze zmian kursów walut, w których wyrażone są lokaty Subfunduszu względem waluty, w której dokonywana jest wycena aktywów Subfunduszu.xxxx
Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków: Subfundusz koncentruje swoje inwestycje na wybranych rynkach. Sytuacja na tych rynkach szczególnie oddziałuje na wartość i płynność aktywów Subfunduszu. Oznacza to, że wahania wyceny rynkowej poszczególnych papierów wartościowych mogą powodować zauważalne wahania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.xxxx
Ryzyko zmian prawnych: Uczestnicy Subfunduszu muszą liczyć się z ryzykiem zmian prawnych dotyczących prowadzonej przez emitenta działalności gospodarczej. Wzrost liczby obowiązków wynikających z obowiązującego prawa może przełożyć się na wzrost kosztów działalności emitenta, co z kolei może skutkować obniżeniem się wartości wyemitowanych przez niego akcji.xxxx
Ryzyko podatkowe: Pomimo że Fundusz jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, może podlegać obowiązkom podatkowym w związku z lokowaniem aktywów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.xxxx
Ryzyko kredytowe , czyli ryzyko niewypłacalności emitenta lub gwaranta papieru wartościowego polega na ryzyku niemożliwości wywiązania się przez emitenta ze zobowiązań. W przypadku papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa ryzyko to jest znikome.xxxx
Ryzyko stopy procentowej polega na zmianie cen papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów wartościowych maleje, w przypadku spadku stóp procentowych cena papierów wartościowych rośnie. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu, tym to ryzyko jest większe.xxxx
Ryzyko zmian wielkości kuponu (przepływów pieniężnych) z obligacji o zmiennym oprocentowaniu. W przypadku inwestycji w instrumenty o zmiennym oprocentowaniu wielkość otrzymywanych przez Subfundusz odsetek zmienia się cyklicznie w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych.xxxx
Ryzyko zmian wartości obligacji indeksowanych inflacją. Wartość rynkowa obligacji indeksowanych inflacją zależy od relacji pomiędzy oczekiwaną stopą inflacji w okresie do daty wykupu a rentownością podobnych obligacji o stałym oprocentowaniu. W przypadku gdy spadkowi oczekiwanej inflacji nie towarzyszy spadek rentowności obligacji o stałym oprocentowaniu albo wzrostowi rentowności obligacji nie towarzyszy wzrost oczekiwanej stopy inflacji, wartość obligacji indeksowanych inflacją spada.xxxx
Ryzyko makroekonomiczne : Na rynek akcji mogą negatywnie wpłynąć czynniki makroekonomiczne krajowe i światowe, w szczególności takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych. Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna z reguły wpływa negatywnie na rynkową wycenę akcji.xxx
Ryzyko branżowe oraz ryzyko specyficzne spółki : Akcje spółek, w które inwestuje Subfundusz, są poddane ryzyku branży, w której działają bądź ryzyku specyficznemu dla danej spółki. Fundusz ogranicza ryzyka poprzez inwestowanie w akcje spółek z różnych branż oraz poprzez inwestowanie w akcje jednej spółki nie więcej niż 10% aktywów.xxx
Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi obejmuje ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia pozycji, ryzyko wyceny, ryzyko niedopasowania, ryzyko bazy oraz ryzyko braku płynności.xxxx
Ryzyko związane z tytułami uczestnictwa obejmuje ryzyka charakterystyczne dla funduszy, które są przedmiotem inwestycji Funduszu, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami transakcji zawartych przez Subfundusz oraz ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków w przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa. Dodatkowo w przypadku Subfunduszu CA Akcji Nowej Europy ryzyko to jest rozszerzone o ryzyko płynności, ryzyko wyceny i ryzyko wyceny rynkowej.xx
Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu : Ryzyko to polega na niemożności przewidzenia przyszłych zmian cen instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela Subfunduszu i w konsekwencji niemożności przewidzenia zmian Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa.xxxx
Ryzyko wyboru Subfunduszu niezgodnego z profilem inwestora : Uczestnicy Subfunduszu muszą liczyć się z ryzykiem niedoszacowania własnej awersji do ryzyka, co może skutkować żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po cenie nieodzwierciedlającej wcześniejszych oczekiwań Uczestnika.xxxx
Ryzyko nieterminowej wypłaty środków : Jeżeli co najmniej znaczną część aktywów Subfunduszu stanowią akcje i instrumenty o podobnym charakterze, których sprzedaż jest rozliczana przez instytucje rozliczeniowe – w zależności od rynku – na drugi albo na trzeci dzień od daty transakcji. Uczestnik winien mieć na uwadze, że środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia odkupienia będą mogły być wypłacone Uczestnikowi dopiero po faktycznym rozliczeniu transakcji zbycia instrumentów finansowych.xxx
Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ . Do ryzyk tych należy: otwarcie likwidacji Funduszu lub Subfunduszu, przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo lub przez spółkę zarządzającą, zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym Subfunduszem, zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszuxxxx
Ryzyka inflacji : Uczestnicy Subfunduszu winni uwzględniać ryzyko spadku siły nabywczej środków pieniężnych powierzonych Subfunduszowi. Istnienie inflacji powoduje, że osiągnięta przez Uczestnika realna (z uwzględnieniem inflacji) stopa zwrotu może być istotnie różna od nominalnej stopy zwrotu (bez uwzględniania inflacji).xxxx
Ryzyka związanego z regulacjami prawnymi dotyczącymi wybranego Subfunduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowegoxxxx
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju: oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.xxxx

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w subfundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych subfunduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji poszczególnych subfunduszy. Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach związanych z inwestowaniem w Credit Agricole FIO zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu , dostępnym również w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Informacje prawne

MIFID - Bezpieczne inwestowanie. Czytaj więcej >>

Przed zainwestowaniem w Fundusz Credit Agricole FIO zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym dostępnym w placówkach Credit Agricole Bank Polska i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusz Credit Agricole FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków oraz z brakiem gwarancji zwrotu zainwestowanych środków.

Dane finansowe Funduszu Credit Agricole FIO i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym. Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) poszczególnych subfunduszy Credit Agricole funduszu Credit Agricole FIO, dotyczące zmian wartości aktywów netto danego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Credit Agricole FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Bank nie świadczy usługi doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji udostępnionych w serwisie informacji i dokumentów. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz Uczestników Funduszu ze wskazaniem obowiązujących przepisów są określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Opłaty

Poniższa Tabela Opłat dotyczy wszystkich Subfunduszy w ramach Funduszu Credit Agricole FIO.

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program INWESTUJĘ

Opłata dystrybucyjna za nabycie Jednostek Uczestnictwa Opłata manipulacyjna za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Wartość rejestru Stawka/Subfundusz Okres inwestycji Stawka
CA Dłużny Krótkoterminowy CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny
0,00 zł - 9 999,99 zł2,00%2,50%Do 6 m-cy1,00%*
10 000,00 zł - 24 999,99 zł1,00%2,00%Do 1 roku0,75%*
25 000,00 zł - 49 999,99 zł0,75%1,75%Do 2 lat0,50%*
50 000,00 zł - 99 999,99 zł0,5%1,50%Do 3 lat0,25%*
100 000,00 zł - 199 999,99 zł0,35%1,35%Powyżej 3 lat0,00%
200 000,00 zł i powyżej0,15%1,15%

* Suma opłat dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może przekraczać 2,5 %.

Za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii D opłaty nie są pobierane. Informacja o rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D zostanie zamieszczona na stronie www.credit-agricole.pl.

Opłata za zarządzanie aktywami Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, różną w zależności od typu Subfunduszu. Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa.

Subfundusz Rzeczywista stawka opłaty za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii AMaksymalna stawka opłaty za zarządzanie przewidziana przez statut dla Jednostek Uczestnictwa kategorii ARzeczywista stawka opłaty za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii DMaksymalna stawka opłaty za zarządzanie przewidziana przez statut dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D
CA Dłużny Krótkoterminowy0,65%1,70%0,60%1,60%
CA Stabilnego Wzrostu2,00%2,00%1,90%1,90%
CA Dynamiczny Polski2,00%2,00%1,90%1,90%
CA Akcyjny2,00%2,00%1,90%1,90%

Opłata za wyniki inwestycyjne Subfunduszy

Fundusz pobiera opłatę za wyniki inwestycyjne, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie Jednostki Uczestnictwa. Opłata za wyniki jest naliczana i wypłacana wyłącznie wtedy, gdy stopa zwrotu z danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przewyższa stopę zwrotu z benchmarku określonego dla danego Subfunduszu w tzw. okresie odniesienia. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu. Stawka opłaty za wyniki inwestycyjne wynosi dla każdej z kategorii wszystkich Subfunduszy 20% nadwyżki wyniku danego Subfunduszu ponad jego benchmark.

Opłata za Zamianę Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Zamianę pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Zamianie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Zamiany, dla Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, do 3 miesięcy włącznie. Okres 3 miesięcy liczony jest od Dnia Wyceny w którym jednostki uczestnictwa zostały nabyte na dany Subrejestr, w danym Subfunduszu, do Dnia Wyceny, w którym nastąpiła realizacja zlecenia Zamiany. Nie jest brana pod uwagę data nabycia na innych Subrejestrach, w innych Subfunduszach (dla jednostek uczestnictwa, które wcześniej podlegały Zamianie). Po tym okresie opłata wynosi 0%. Przy Zamianie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Zamiany w ramach programów Systematycznie Oszczędzam i Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka ani Zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii D nie podlegają opłacie.

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

Program Inwestuję
Nazwa SubfunduszuCredit Agricole Dłużny Krótkoterminowy, Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, Credit Agricole Dynamiczny Polski, Credit Agricole Akcyjny
Pierwsza wpłata1000 zł
Kolejna wpłata500 zł

Dokumenty i regulaminy

Karty subfunduszy
Skład portfeli

Archiwum

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok dla poszczególnych subfunduszy

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 dla poszczególnych subfunduszy

Oświadczenia depozytariusza za I półrocze 2023 dla poszczególnych subfunduszy

Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań śródrocznych dla poszczególnych subfunduszy

Informacje wymagane przez rozporządzenie SFTR Credit Agricole FIO

Archiwum sprawozdań

Ogłoszenia Funduszu

Archiwum ogłoszeń

Kluczowe informacje

Scenariusze

Jak rozpocząć inwestowanie?

Dokonaj pierwszej wpłaty i otwórz rejestr

Rozpoczęcie inwestowania w Credit Agricole FIO wiąże się z koniecznością podpisania Zlecenia Otwarcia Rejestru (konta stanowiącego ewidencję danych Uczestnika) oraz Zlecenia Nabycia.
W tym celu wystarczy Ci dowód osobisty oraz określona kwota pieniędzy na pierwszą wpłatę ( zobacz minimalne wpłaty do funduszu ). Otwarcie rejestru jest jednorazową formalnością, której możesz dokonać w placówce Banku Credit Agricole .
Otwierając rejestr w jednym Subfunduszu, automatycznie otwierasz Subrejestry w tym samym programie, we wszystkich dostępnych Subfunduszach Credit Agricole FIO. Dzięki temu możesz w każdej chwili przenosić środki z jednego Subfunduszu do drugiego.

Nabywasz jednostki uczestnictwa

Wpłacając środki do Funduszu, nabywasz Jednostki Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny (dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) - następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia oraz informację o otrzymaniu przez Fundusz środków pieniężnych, koniecznych do wykonania zlecenia.
Po dokonaniu pierwszej inwestycji otrzymasz pocztą Potwierdzenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Dostajesz potwierdzenie dokonania transakcji

Po otwarciu rejestru otrzymasz pocztą Potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W programie INWESTUJĘ Potwierdzenia wysyłane są po każdej transakcji nabycia, odkupienia i Zamiany.
W programie SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM i SYSTEMATYCZNIE OSZCZĘDZAM DLA DZIECKA wysyłane jest raz do roku Potwierdzenie podsumowujące roczną historię Twojego rejestru.

Przed rozpoczęciem inwestycji w Credit Agricole FIO zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym .

Funkcjonalności

Gdzie możesz obsługiwać fundusze inwestycyjne?

 Placówka bankowa1obsługa telefoniczna1,2CA24 eBankCA24 Mobile
przedstawienie ogólnej informacji o funduszach inwestycyjnych i usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń++--
przedstawienie szczegółowej informacji o funduszach inwestycyjnych+3+3--
wypełnienie ankiety inwestycyjnej+-+-
przekazywanie informacji o ankiecie inwestycyjnej+++-
przekazywanie informacji związanych ze świadczoną usługą++4--
podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie produktów inwestycyjnych+---
otwarcie rejestru+---
informacja o otwartych rejestrach+-++
informacja o stanie i wycenie subfunduszy+-++
informacja z historii rejestru+-++
przyjęcie zlecenia nabycia jednostek+-++
przyjęcie zlecenia odkupienia jednostek+-++
przyjęcie zlecenia zamiany jednostek+-++
przyjęcie dyspozycji ustanowienia pełnomocnictwa+---
przyjęcie dyspozycji zapisu na wypadek śmierci+---
przyjęcie dyspozycji zmiany danych (osobowych, kontaktowych)+---
przekazanie aktualnych Kluczowych Informacji (KID)+-+5+5

1 listę placówek, w których obsługujemy fundusze inwestycyjne znajdziesz na stronie internetowej
2 rozmowy telefoniczne są nagrywane
3 wyłącznie dla klientów posiadających ważną ankietę MIFID w odniesieniu do subfunduszy zgodnych z celami, cechami i potrzebami klientów lub z wyłącznej inicjatywy klienta
4 tylko w zakresie zawartych umów, aneksów, oświadczeń, wymaganych zgód i danych osobowych
5 przy nabyciu i zamianie

 • Informujemy o tym na podstawie § 7 ust.4 Regulaminu świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
 • Sposób i warunki obsługi funduszy inwestycyjnych określają przede wszystkim:
  • Umowa świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
  • Regulamin świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
  • MiFID Broszura inwestycyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Szczegółowe informacje możesz uzyskać również w każdej placówce bankowej

Komentarze rynkowe

Zapraszamy do lektury komentarzy osób zarządzających Credit Agricole FIO. W komentarzach przedstawione są podsumowania minionych miesięcy, wraz z wydarzeniami i zjawiskami ekonomicznymi szczególnie istotnymi dla rynków, na których inwestuje Credit Agricole FIO .

Stopka redakcyjna

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku