Pełna ochrona na wszelki wypadek

Pełna ochrona na wszelki wypadek

Pomoc dla Ciebie to indywidualne ubezpieczenia: Pomoc ZDROWIE w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, Pomoc DOM na domowe awarie, Pomoc TELEFON i KIESZEŃ - ochrona telefonu i przedmiotów zwyczajowo noszonych przy sobie, Pomoc KOMPUTER i INTERNET - na problemy z komputerem lub w razie cyberataku, Pomoc SAMOCHÓD - w razie awarii auta. Tylko od Ciebie zależy, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej wybierzesz.

Pełne wsparcie za jedyne 53 groszy dziennie

Pełne wsparcie za jedyne 53 groszy dziennie

Ubezpieczenia możesz kupić pojedynczo - miesięczna składka za każde z nich wynosi 4,50 zł. Jednak korzystniej jest je kupić w pakiecie. Pakiet Pomoc dla Ciebie PLUS to aż 5 ubezpieczeń indywidualnych. Posiadając konto osobiste w Banku Credit Agricole otrzymujesz zniżki na kompleksową ochronę. Miesięczny koszt Pakietu Pomoc dla Ciebie PLUS wynosi tylko 16 zł, jeśli posiadasz jeden z pakietów Konta dla Ciebie.

Jeden telefon, by skorzystać z pomocy assistance

Jeden telefon, by skorzystać z pomocy assistance

Wszelkie zdarzenia i problemy możesz zgłosić, dzwoniąc do Ubezpieczyciela pod całodobowy numer telefonu 801 300 515 lub 71 77 32 333. Konsultanci przyjmą Twoje zgłoszenie i przekażą je do odpowiednich specjalistów.

Pomoc ZDROWIE - w razie nagłej choroby

Pomoc ZDROWIE - w razie nagłej choroby

Chcesz otrzymać dostęp do natychmiastowej porady lekarskiej w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku? Ubezpieczenie Pomoc ZDROWIE obejmuje szeroki zakres pomocy medycznej dla Ciebie i Twoich najbliższych - wizytę domową lekarza, transport do szpitala, a nawet opiekę nad Twoimi dziećmi.

Pomoc DOM - wsparcie fachowców w Twoim domu

Awaria, pożar, zalanie, a nawet zwykła usterka sprzętu RTV/ AGD... ubezpieczenie Pomoc DOM chroni Ciebie i Twoją rodzinę przed konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń. Ubezpieczyciel pokrywa koszty usług fachowców (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych), którzy przyjadą na Twoje zgłoszenie.

Pomoc TELEFON i KIESZEŃ - ochrona na wypadek awarii telefonu i kradzieży kieszonkowej

Kradzież to dla Ciebie duża strata i dodatkowe wydatki związane z: wyrabianiem nowych dokumentów, kart kredytowych, telefonu i kluczy. Jeszcze większe koszty mogą się wiązać z uszkodzeniem lub utratą telefonu. W ramach ubezpieczenia Pomoc TELEFON i KIESZEŃ mogą zostać pokryte straty, związane z kradzieżą, a także koszty naprawy telefonu i jego części zamiennych.

Pomoc KOMPUTER i INTERNET – w razie awarii sprzętu IT lub cyberataku

Problem z instalacją oprogramowania, awaria komputera, utrata danych, włamanie na konto na portalu społecznościowym. W tych przypadkach możesz skorzystać z usług świadczonych w ramach ubezpieczenia Pomoc KOMPUTER i INTERNET.

Pomoc SAMOCHÓD - assistance auta w razie jego unieruchomienia

Jeżeli Twoje auto jest unieruchomione na skutek awarii, wypadku, wyładowania akumulatora lub przebitej opony, możesz liczyć na assistance korzystając z ubezpieczenia Pomoc SAMOCHÓD.

Zobacz, jak to działa

Szczegóły

Informacje prawne

Pomoc dla Ciebie (Pomoc ZDROWIE, Pomoc DOM, Pomoc TELEFON i KIESZEŃ, Pomoc KOMPUTER i INTERNET, Pomoc SAMOCHÓD)

 1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
 2. Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 3. Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy prowadzący placówki partnerskie
 4. Ubezpieczony: osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia

Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy, prowadzący placówki partnerskie, występują w roli Agentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela – Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Credit Agricole TU).

Wysokość składek z tytułu zawarcia umowy indywidualnego ubezpieczenia określa Tabela składek ubezpieczeniowych Credit Agricole TU. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Pomoc dla Ciebie”.

Opłaty i dokumenty

Dokumenty obowiązujące

Jak zgłosić roszczenie?

W przypadku zdarzenia objętego ochroną, Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 1. Wystarczy jeden telefon do Ubezpieczyciela pod nr telefonu 801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 * . Ubezpieczyciel udziela pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Przygotowanie wymaganych informacji umożliwi udzielenie Ci szybkiej i trafnej pomocy:
  • imię, nazwisko, numer PESEL,
  • adres miejsca ubezpieczenia,
  • numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
  • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
  • inne informacje konieczne pracownikowi Ubezpieczyciela do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pomoc TELEFON i KIESZEŃ

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczyciela pod numerem: 801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 * w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00.
 4. Podejmij aktywną współpracę z Credit Agricole Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.

Dane adresowe Ubezpieczyciela:

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Tęczowa 11 lok. 13,
53-601 Wrocław

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole TU S.A. (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole TU S.A. oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   Credit Agricole TU S.A.
   ul. Tęczowa 11 lok. 13
   53-601 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   pl. Orląt Lwowskich 1
   53-605 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   Credit Agricole TU S.A.
   ul. Tęczowa 11 lok. 13
   53-601 Wrocław
 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 4. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie można kupić:

 1. w każdej placówce bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 2. w każdej placówce Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską, lub
 3. Możesz również zostawić swoje dane, oddzwonimy
 4. przez telefon, dzwoniąc pod numer 19 019
  lub +48 71 35 49 009
  (koszt połączenia według stawki operatora)

 5. Ten sposób zawarcia umowy jest dostępny dla posiadaczy konta w Banku.

W celu uzyskania informacji dotyczących ubezpieczeń Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., prosimy o kontakt bezpośrednio z placówką bankową lub telefonicznie pod numerem 19 019(koszt wg stawki operatora).

Obsługa telefoniczna jest możliwa w dni robocze w godzinach 8:00 - 21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00. Podczas połączenia należy wybrać 1. Obsługa Twoich produktów, 6. Ubezpieczenia.

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku