Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego - Wakacje kredytowe

Na jaki czas możesz zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku - na 2 miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku - na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku - na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie musisz dokonywać płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, o zawieszenie której wnioskujesz.

Kto może złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:

 • masz z bankiem Credit Agricole umowę o kredyt hipoteczny w walucie polskiej zawartą przed 1 lipca 2022 r. Pamiętaj, że możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego;
 • termin zakończenia umowy przypada po 1 stycznia 2023 r.;
 • oświadczysz, że umowa została podpisana w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych.

PAMIĘTAJ: Oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oznacza to, że możesz ponieść odpowiedzialność karną, jeśli przedstawisz dokumenty lub podpiszesz oświadczenia, które:

 • będą zawierały nieprawdziwe lub nierzetelne informacje,
 • będą podrobione lub przerobione.

Dodatkowo potwierdzasz, że nie korzystasz z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488) w innym banku oraz nie złożyłeś wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku.

Skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego w więcej niż jednym banku będzie równoznaczne ze złamaniem przepisów ustawy. Możemy weryfikować otrzymaną od Ciebie informację w BIK.

Jakie informacje podasz we wniosku?

Do obsługi wniosku niezbędne są: Twój numer telefonu komórkowego oraz adres korespondencyjny - zgodne z tymi, które podałeś nam do kontaktu w trakcie podpisywania umowy lub później.

Jeśli teraz masz inny numer telefonu lub inny adres korespondencyjny, koniecznie zaktualizuj je u nas przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłat rat.

Możesz to zrobić w „Dane kontaktowe” w CA24 Mobile lub CA24 eBank w ustawieniach. Adres korespondencyjny możesz zaktualizować również poprzez formularz.

We wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego podaj:

 • swoje imię, nazwisko i PESEL - wystarczy, jeśli wniosek złoży jeden współkredytobiorca;
 • numer rachunku kredytu hipotecznego,
  Uwaga: Nie podawaj rachunku do wcześniejszej spłaty, ani numeru Twojego konta dla osób fizycznych z którego pobieramy raty;
 • numer telefonu, który wskazałeś nam do kontaktu;
 • dzień, w którym spłacasz ratę;
 • okres zawieszenia spłaty rat, który Cię interesuje:
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
  • o od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Dodatkowo złóż oświadczenia o treści:

 • Oświadczam, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”,
 • Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • Oświadczam, że nie korzystam z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488) w innym banku oraz nie złożyłem wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku”.

W jaki sposób złożysz wniosek?

Wniosek możesz złożyć na wszystkie przewidziane w ustawie okresy poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY lub WNIOSEK DO POBRANIA.

Złożenie wniosku przez formularz elektroniczny znacznie przyspieszy czas jego realizacji.

Poprzez formularz elektroniczny możesz zawiesić spłatę rat na wszystkie okresy wymienione w ustawie, składając odrębne wnioski na każdy okres.

Jeśli wypełniasz formularz elektroniczny i chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach następujących po sobie - złóż 1 wniosek.

Przykład:

chcesz zawiesić sierpień, wrzesień, październik i listopad - złóż 1 wniosek o zawieszenie rat od sierpnia do listopada.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach nienastępujących po sobie, złóż odrębne wnioski na wszystkie wybrane okresy lub skorzystaj z WNIOSKU DO POBRANIA.

Przykład 1:

chcesz zawiesić sierpień 2022, wrzesień 2022 oraz listopad 2022 i grudzień 2022– złóż 2 osobne wnioski:

 • o zawieszenie raty sierpniowej i wrześniowej,
  oraz
 • o zawieszenie raty listopadowej i grudniowej.

Przykład 2:

chcesz zawiesić styczeń 2023, kwiecień 2023 - złóż 2 osobne wnioski:

 • o zawieszenie raty styczniowej,
  oraz
 • o zawieszenie raty kwietniowej.

Wniosek o zawieszenie rat w 2023 r. możesz też złożyć później. Formularz będzie dostępny do końca 2023 r.

Jeśli wygodniej będzie Ci złożyć 1 wniosek na wszystkie wymienione w ustawie okresy skorzystaj z WNIOSKU DO POBRANIA.

Wypełnij formularz elektroniczny

Jeśli nie możesz skorzystać z formularza elektronicznego albo chcesz złożyć 1 wniosek na wszystkie przewidziane w ustawie okresy zawieszenia, pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz i prześlij do nas:

 • pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 • pocztą tradycyjną na adres:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  ul. Legnicka 48 bud. C-D
  54-202 Wrocław
  z dopiskiem na kopercie "Ustawowe wakacje kredytowe"

Zawiesimy spłatę rat z dniem dostarczenia takiego wniosku do banku. Twój wniosek o zawieszenie wykonania umowy przesłany pocztą tradycyjną zostanie doręczony bankowi w dni pracy banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

Pozostałe informacje

Do 21 dni od otrzymania Twojego wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania wniosku. Potwierdzimy również okres, na który została zawieszona spłata rat, wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń.

Potwierdzenie wyślemy Ci pocztą tradycyjną i wyłącznie na ustalony z bankiem adres. Brak potwierdzenia nie będzie miał wpływu na rozpoczęcie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.

Pamiętaj: w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego wpłacasz miesięczne opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, o zawieszenie której wnioskujesz.

Zawieszenie spłaty rat kredytu jest bezpłatne.

Informację o zawieszeniu spłaty rat kredytu hipotecznego przekażemy do BIK S.A.

Jeśli już nie masz pracy lub ją stracisz, a dla danej umowy kredytowej masz ubezpieczenie od utraty pracy, możesz skorzystać z ubezpieczenia zanim złożysz wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. Możesz jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Okres zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie będzie traktowany jako okres kredytowania.
 • Termin zakończenia umowy oraz pozostałe terminy przewidziane w umowie ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.
 • W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie będą naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu otrzymania wniosku.
 • Jeśli korzystasz już z innego zawieszenia spłaty rat w całości albo części, termin tego zawieszenia ulegnie skróceniu z dniem otrzymania przez nas Twojego wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli masz umowę o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i wystąpisz o wakacje kredytowe, pieniądze z FWK będą nadal wypłacane co miesiąc przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale przekażemy je na rachunek Twojego kredytu po zakończeniu Twoich wakacji kredytowych, w kolejnych ratach. Termin spłaty wsparcia nie ulegnie zmianie.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania klientów dotyczące ustawowego zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.

[na podstawie rozdziału 10, art. od 73 do 75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488)]

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia