Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego - Wakacje kredytowe

Na jaki czas możesz zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku - na 2 miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku - na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku - na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie musisz dokonywać płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, o zawieszenie której wnioskujesz.

Kto może złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:

 • masz z bankiem Credit Agricole umowę o kredyt hipoteczny w walucie polskiej zawartą przed 1 lipca 2022 r. Pamiętaj, że możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego;
 • termin zakończenia umowy przypada po 1 stycznia 2023 r.;
 • oświadczysz, że umowa została podpisana w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych.

PAMIĘTAJ: Oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oznacza to, że możesz ponieść odpowiedzialność karną, jeśli przedstawisz dokumenty lub podpiszesz oświadczenia, które:

 • będą zawierały nieprawdziwe lub nierzetelne informacje,
 • będą podrobione lub przerobione.

Dodatkowo potwierdzasz, że nie korzystasz z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488) w innym banku oraz nie złożyłeś wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku.

Skorzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego w więcej niż jednym banku będzie równoznaczne ze złamaniem przepisów ustawy. Możemy weryfikować otrzymaną od Ciebie informację w BIK.

Jakie informacje podasz we wniosku?

Do obsługi wniosku niezbędne są: Twój numer telefonu komórkowego oraz adres korespondencyjny - zgodne z tymi, które podałeś nam do kontaktu w trakcie podpisywania umowy lub później.

Jeśli teraz masz inny numer telefonu lub inny adres korespondencyjny, koniecznie zaktualizuj je u nas przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłat rat.

Możesz to zrobić w „Dane kontaktowe” w CA24 Mobile lub CA24 eBank w ustawieniach. Adres korespondencyjny możesz zaktualizować również poprzez formularz.

We wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego podaj:

 • swoje imię, nazwisko i PESEL - wystarczy, jeśli wniosek złoży jeden współkredytobiorca;
 • numer rachunku kredytu hipotecznego,
  Uwaga: Nie podawaj rachunku do wcześniejszej spłaty, ani numeru Twojego konta dla osób fizycznych z którego pobieramy raty;
 • numer telefonu, który wskazałeś nam do kontaktu;
 • dzień, w którym spłacasz ratę;
 • okres zawieszenia spłaty rat, który Cię interesuje:
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - w wymiarze dwóch miesięcy;
  • o od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Dodatkowo złóż oświadczenia o treści:

 • Oświadczam, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”,
 • Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • Oświadczam, że nie korzystam z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488) w innym banku oraz nie złożyłem wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku”.

W jaki sposób złożysz wniosek?

Wniosek możesz złożyć na wszystkie przewidziane w ustawie okresy poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY lub WNIOSEK DO POBRANIA.

Złożenie wniosku przez formularz elektroniczny znacznie przyspieszy czas jego realizacji.

Pracujemy nad rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym złożenie jednego wniosku na wszystkie okresy wymienione w ustawie poprzez formularz elektroniczny. O wdrożeniu tego rozwiązania poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej.

Poprzez formularz elektroniczny możesz zawiesić spłatę rat na wszystkie okresy wymienione w ustawie, składając odrębne wnioski na każdy okres.

Jeśli wypełniasz formularz elektroniczny i chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach następujących po sobie - złóż 1 wniosek.

Przykład:

chcesz zawiesić sierpień, wrzesień, październik i listopad - złóż 1 wniosek o zawieszenie rat od sierpnia do listopada.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach nienastępujących po sobie, złóż odrębne wnioski na wszystkie wybrane okresy lub skorzystaj z WNIOSKU DO POBRANIA.

Przykład 1:

chcesz zawiesić sierpień 2022, wrzesień 2022 oraz listopad 2022 i grudzień 2022– złóż 2 osobne wnioski:

 • o zawieszenie raty sierpniowej i wrześniowej,
  oraz
 • o zawieszenie raty listopadowej i grudniowej.

Przykład 2:

chcesz zawiesić styczeń 2023, kwiecień 2023 - złóż 2 osobne wnioski:

 • o zawieszenie raty styczniowej,
  oraz
 • o zawieszenie raty kwietniowej.

Wniosek o zawieszenie rat w 2023 r. możesz też złożyć później. Formularz będzie dostępny do końca 2023 r.

Jeśli wygodniej będzie Ci złożyć 1 wniosek na wszystkie wymienione w ustawie okresy skorzystaj z WNIOSKU DO POBRANIA.

Wypełnij formularz elektroniczny

Jeśli nie możesz skorzystać z formularza elektronicznego albo chcesz złożyć 1 wniosek na wszystkie przewidziane w ustawie okresy zawieszenia, pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz i prześlij do nas:

 • pocztą elektroniczną na adres Wakacje_ustawowe_hipoteka@credit-agricole.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  ul. Legnicka 48 bud. C-D
  54-202 Wrocław
  z dopiskiem na kopercie "Ustawowe wakacje kredytowe"

Zawiesimy spłatę rat z dniem dostarczenia takiego wniosku do banku. Twój wniosek o zawieszenie wykonania umowy przesłany pocztą tradycyjną zostanie doręczony bankowi w dni pracy banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

Pozostałe informacje

Do 21 dni od otrzymania Twojego wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania wniosku. Potwierdzimy również okres, na który została zawieszona spłata rat, wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń.

Potwierdzenie wyślemy Ci pocztą tradycyjną i wyłącznie na ustalony z bankiem adres. Brak potwierdzenia nie będzie miał wpływu na rozpoczęcie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.

Pamiętaj: w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego wpłacasz miesięczne opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową, o zawieszenie której wnioskujesz.

Zawieszenie spłaty rat kredytu jest bezpłatne.

Informację o zawieszeniu spłaty rat kredytu hipotecznego przekażemy do BIK S.A.

Jeśli już nie masz pracy lub ją stracisz, a dla danej umowy kredytowej masz ubezpieczenie od utraty pracy, możesz skorzystać z ubezpieczenia zanim złożysz wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. Możesz jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Okres zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie będzie traktowany jako okres kredytowania.
 • Termin zakończenia umowy oraz pozostałe terminy przewidziane w umowie ulegną przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.
 • W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie będą naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu otrzymania wniosku.
 • Jeśli korzystasz już z innego zawieszenia spłaty rat w całości albo części, termin tego zawieszenia ulegnie skróceniu z dniem otrzymania przez nas Twojego wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli masz umowę o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i wystąpisz o wakacje kredytowe, pieniądze z FWK będą nadal wypłacane co miesiąc przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ale przekażemy je na rachunek Twojego kredytu po zakończeniu Twoich wakacji kredytowych, w kolejnych ratach. Termin spłaty wsparcia nie ulegnie zmianie.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania klientów dotyczące ustawowego zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.

[na podstawie rozdziału 10, art. od 73 do 75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488)]

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia