Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego - wakacje kredytowe

Ustawa umożliwiająca korzystanie z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego weszła w życie 15 maja 2024 r.
Udostępniamy informacje, w jaki sposób można skorzystać z wakacji kredytowych, jeśli masz u nas kredyt hipoteczny.

Na jaki czas możesz zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku - na maksymalnie 2 dowolne miesiące,
 • od 1 września do 31 grudnia 2024 roku - na maksymalnie 2 dowolne miesiące.

W miesiącach, w których będziesz mieć zawieszone spłaty rat, musisz spłacać jedynie raty ubezpieczenia, które masz powiązane z umową kredytu hipotecznego.

Kto może złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty, jeśli łącznie spełnisz te warunki:

 • Masz z nami podpisaną umowę o kredyt hipoteczny w złotówkach i tę umowę podpisaliśmy przed 1 lipca 2022 roku;
  Możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego.
 • Twój kredyt nie był wyższy niż 1 200 000 zł (całkowita kwota kredytu);
 • Oświadczysz nam, że kredyt był na zaspokojenie Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych.

Dodatkowo - zgodnie z nową ustawą - musisz spełnić też jeden z tych warunków:

 • Średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD (stosunek Twojej raty do wysokości dochodu Twojego gospodarstwa domowego), z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku jest wyższa niż 30%; Skorzystanie z naszego kalkulatora nie jest obowiązkowe.
 • Masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę, albo dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Opisujesz stan na dzień, w którym składasz wniosek. Możesz też wliczyć dzieci:
  • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
  • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
  • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.
  Jeśli składasz takie oświadczenie, wówczas nie obowiązuje Cię kryterium RdD (stosunek wysokości Twojej raty do wysokości dochodu).

Kalkulator RdD – wakacje kredytowe

Sprawdź, czy możesz skorzystać z wakacji kredytowych 2024 obliczając swój współczynnik raty do dochodu gospodarstwa domowego

PLN
PLN
PLN

Wpisując kwotę raty podaj sumę kapitału, odsetek oraz składki ubezpieczeniowej (jeśli występuje).

PLN
PLN
PLN

Twój wskaźnik RdD wynosi:

Otrzymany wskaźnik RdD jest wyższy niż 30%. Twoja relacja dochodu do wysokości raty spełnia warunek skorzystania z wakacji kredytowych.

Sprawdź warunki

Otrzymany wskaźnik RdD jest równy lub niższy 30%.
Twoja relacja dochodu do wysokości raty nie spełnia warunku skorzystania z wakacji kredytowych.

Sprawdź warunki

Oświadczenia dotyczące Twojego wskaźnika RdD, kredytowania własnych potrzeb mieszkaniowych i liczby dzieci na utrzymaniu składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oznacza to, że możesz ponieść odpowiedzialność karną, jeśli przedstawisz dokumenty lub podpiszesz oświadczenia, które:

 • będą zawierały nieprawdziwe lub nierzetelne informacje,
 • będą podrobione lub przerobione.

Dodatkowo potwierdzasz, że nie korzystasz z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488 z późniejszymi zmianami) w innym banku oraz nie złożyłeś/złożyłaś wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku.

Jeśli złożysz wniosek o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego w więcej niż jednym banku – złamiesz przepisy ustawy. My będziemy sprawdzać w BIK informacje, które nam przekażesz.

Jakie informacje podasz we wniosku?

 • imię, nazwisko i PESEL - wystarczy, jeśli wniosek złoży jeden współkredytobiorca;
 • numer telefonu komórkowego i adres korespondencyjny - ten, który masz w umowie kredytowej lub nowy, który podałeś/podałaś nam później.

  Jeśli masz teraz inny numer telefonu lub inny adres korespondencyjny - zaktualizuj swoje dane, przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłat rat.

  Możesz to zrobić w aplikacji CA24 Mobile, albo w serwisie CA24 eBank. Przejdź do Ustawienia i Dane kontaktowe. Dane, możesz też zaktualizować przez ten formularz.

  • numer rachunku kredytu hipotecznego - znajdziesz go na umowie kredytowej
  • dzień miesiąca, w którym masz termin spłaty rat
 • kiedy chcesz skorzystać z maksymalnie 2 miesięcy zawieszenia spłaty rat:
  • od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.
  • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Do wniosku dołącz też swoje prawdziwe oświadczenia:

 • „Oświadczam, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • „Oświadczam, że nie korzystam z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488 z późniejszymi zmianami) w innym banku oraz nie złożyłem wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku”.
 • „Oświadczam, że średnia arytmetyczna wartość wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 z późniejszymi zmianami) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% i jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 • „Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku mam na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy i jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W jaki sposób złożysz wniosek?

Wniosek możesz złożyć na wszystkie przewidziane w ustawie okresy przez Formularz do wypełnienia lub Formularz do pobrania.

Złożenie wniosku przez formularz elektroniczny znacznie przyspieszy czas jego realizacji.

Przez formularz elektroniczny możesz zawiesić spłatę rat na wszystkie okresy wymienione w ustawie, składając odrębne wnioski na każdy okres.

Jeśli wypełniasz formularz elektroniczny i chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach następujących po sobie - złóż 1 wniosek.

Przykład:

chcesz zawiesić sierpień, wrzesień, październik i listopad - złóż 1 wniosek o zawieszenie rat od sierpnia do listopada.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego w miesiącach nienastępujących po sobie, złóż odrębne wnioski na wszystkie wybrane okresy lub skorzystaj z WNIOSKU DO POBRANIA.

Przykład 1:

chcesz zawiesić czerwiec 2024, lipiec 2024 oraz listopad 2024 i grudzień 2024 - złóż 2 osobne wnioski:

 • o zawieszenie raty sierpniowej i wrześniowej,
  oraz
 • o zawieszenie raty listopadowej i grudniowej.

Formularz będzie dostępny do końca 2024 r.

Jeśli wygodniej będzie Ci złożyć 1 wniosek na wszystkie wymienione w ustawie okresy skorzystaj z WNIOSKU DO POBRANIA.

Wypełnij formularz

Jeśli nie możesz skorzystać z formularza elektronicznego albo chcesz złożyć 1 wniosek na wszystkie przewidziane w ustawie okresy zawieszenia, pobierz wniosek, wypełnij go, podpisz i prześlij do nas:

 • pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 • pocztą tradycyjną na adres:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  ul. Legnicka 48 bud. C-D
  54-202 Wrocław
  z dopiskiem na kopercie "Ustawowe wakacje kredytowe"

Zawiesimy spłatę rat z dniem dostarczenia takiego wniosku do banku. Twój wniosek o zawieszenie wykonania umowy przesłany pocztą tradycyjną zostanie doręczony bankowi w dni pracy banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy.

Pozostałe informacje

 • Dostaniesz od nas potwierdzenie otrzymania wniosku o zawieszenie spłaty rat – w ciągu 21 dni od otrzymania Twojego wniosku. To potwierdzenie musimy Ci wysłać pocztą tradycyjną na adres, który mamy w banku.
 • Potwierdzimy też okres, na który będziesz mieć zawieszoną spłatę rat i wysokość miesięcznych opłat ubezpieczenia powiązanego z Twoim kredytem hipotecznym. To ubezpieczenie musisz płacić, niezależnie od zawieszenia spłaty rat.
 • Dostaniesz od nas SMS-a i list z potwierdzeniem zawieszenia spłat rat kredytu.
 • Zawieszenie spłaty rat kredytu jest bezpłatne.
 • Informację o zawieszeniu spłaty rat kredytu hipotecznego przekażemy do Biura Informacji Kredytowej (BIK S.A.).
 • Jeśli w dniu składania wniosku nie masz pracy lub ją stracisz, a do umowy kredytowej masz ubezpieczenie od utraty pracy, wówczas możesz skorzystać z ubezpieczenia, zanim złożysz wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu. Możesz jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

 • Okres zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania. To znaczy, że termin zakończenia Twojej umowy przedłuży się o okres zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego.
 • W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego nie będziemy naliczać Ci odsetek, ani pobierać opłat innych niż te, które opiszemy w potwierdzeniu otrzymania wniosku.
 • Jeśli korzystasz już z innego zawieszenia spłaty rat w całości albo części, termin tego zawieszenia ulegnie skróceniu z dniem otrzymania przez nas Twojego wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeśli masz umowę o udzielenie wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i wystąpisz o wakacje kredytowe, to Bank Gospodarstwa Krajowego nadal w każdym miesiącu będzie przesyłał Ci pieniądze. Przekażemy je na rachunek Twojego kredytu po tym jak zakończysz wakacje kredytowe, w kolejnych ratach. Termin spłaty wsparcia nie zmieni się.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

[na podstawie rozdziału 10, art. od 73 do 75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488 z późniejszymi zmianami)]

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia