Kompleksowa pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku w Pakiecie na Wypadki

Kompleksowa pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku

Pakiet na Wypadki to ubezpieczenie indywidualne, które zapewnia szeroką ochronę i profesjonalną obsługę dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek codziennych nieprzewidzianych zdarzeń w zakresie złamań, uszczerbku na zdrowiu oraz trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dzięki wypłaconym świadczeniom łatwiej poradzisz sobie w trudnych chwilach.

Indywidualna ochrona w różnych wariantach w Pakiecie na Wypadki

Indywidualna ochrona w różnych wariantach

Możesz skorzystać z jednego z 2 wariantów Pakietu na Wypadki dla osób dorosłych różniących się zakresem i wysokością sumy ubezpieczenia, która w Pakiecie Rozszerzonym może wynieść nawet 50 000 zł. Jednocześnie możesz ubezpieczyć siebie, jak również osoby bliskie. Dzięki temu uzyskasz niższą składkę za ubezpieczenie. Z ochrony ubezpieczeniowej możesz korzystać aż do 70. roku życia, a jej zakres możesz zmienić w dowolnym momencie jej trwania.

Z myślą o dzieciach w Pakiecie na Wypadki

Z myślą o dzieciach

Pakiet na Wypadki to również ochrona dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. W wariancie Szkolnym dzieci są chronione na wypadek złamań wszystkich kości oraz zyskują pakiet bogatych świadczeń assistance. Wariant Szkolny to szeroka pomoc powypadkowa dla Twojego dziecka, obejmująca wizytę lekarza czy rehabilitację, jak również wsparcie w nauce w razie potrzeby.

Bogaty pakiet świadczeń assistance w Pakiecie na Wypadki

Bogaty pakiet świadczeń assistance

W zależności od wariantu masz możliwość skorzystania z szerokiego zakresu świadczeń assistance, dzięki którym będziesz mógł pokryć koszty koniecznego sprzętu ortopedycznego czy też rehabilitacji, aby szybciej wrócić do zdrowia. Możesz również skorzystać z usługi pomocy domowej, a także zasięgnąć drugiej opinii medycznej.

Ubezpieczenie w Polsce i za granicą

Możesz czuć się bezpiecznie przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Ubezpieczeni podlegają ochronie w Polsce i na całym świecie.

Wszechstronne bezpieczeństwo i niska opłata

Teraz możesz zadbać o bezpieczeństwo najbliższych bez wyrzeczeń. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w Pakiecie na Wypadki jest bardzo szeroki, ale opłata pozostaje niska - już od 44 groszy dziennie.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Zakupu ubezpieczenia bez zbędnych formalności dokonasz w dowolnej placówce Banku.

Zobacz, jak to działa

Szczegóły

Zakres ubezpieczenia

RyzykoWariant PodstawowyWariant RozszerzonyWariant Szkolny
Uszczerbek na zdrowiu25 000 zł50 000 zł25 000 zł
Całkowite, trwałe inwalidztwo25 000 zł50 000 zł25 000 zł
Złamania kości - grupy złamań Wariant Podstawowy Wariant Rozszerzony Wariant Szkolny
Złamania kategorii A
 • Kości czaszki (wyłacznie podstawy), z wyjatkiem sklepienia i twarzoczaszki
 • Kości miednicy, z wyjatkiem izolowanych złamań kosci łonowej, kulszowej oraz ogonowej
 • Kości w obrebie stawu biodrowego (panewka stawu, nasady blizszej kosci udowej, kretarze, złamania pod i nadkretarzowe) oraz kosci talerza biodrowego
 • Kości kregosłupa (wyłacznie kompresyjne złamanie kregu), z wyjatkiem wyrostków kolczystych i poprzecznych
 • Kości udowej
1 000 zł2 000 zł500 zł
Złamania kategorii B
 • Kosci pietowej
 • Kosci ramiennej lub przedramiennej
 • Kosci podudzia
 • Kosci rzepki
500 zł1 000 zł250 zł
Złamania kategorii C
Wszystkie pozostałe złamania kosci niesklasyfikowane w grupie złaman A oraz B
250 zł500 zł125 zł
Świadczenia assistance dla dorosłychWariant PodstawowyWariant Rozszerzony
Rehabilitacja w przypadku hospitalizacji na skutek NWbrak3 000 zł
Zakup sprzętu ortopedycznego przepisanego przez lekarza, w przypadku hospitalizacji na skutek NW1 000 zł3 000 zł
Pomoc psychologa lub pomoc domowa w przypadku hospitalizacji na skutek NWbrak2 razy
Telefoniczna konsultacja lekarska, organizacja drugiej opinii lekarskiej, infolinia medycznabez limitubez limitu
Świadczenia assistance dla dzieciWariant Szkolny
Wizyta lekarza pierwszego kontaktu500 zł
Wizyta pielęgniarki400 zł
Zakup sprzętu ortopedycznego przepisanego przez lekarza, w przypadku hospitalizacji Dziecka na skutek NW1 000 zł
Rehabilitacja w przypadku hospitalizacji Dziecka na skutek NW1 000 zł
Korepetycje5h
Infolinia medycznabez limitu

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony ubezpieczeniowej (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet na Wypadki.

Informacje prawne

 1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
 2. Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 3. Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy prowadzący placówki partnerskie
 4. Ubezpieczony: osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pakiet na Wypadki.
Wysokość stawek za ubezpieczenie wskazana jest w: Tabeli składek Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.(CATU).

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Opłaty i regulaminy

Jak zgłosić roszczenie?

W przypadku zdarzenia objętego ochroną skontaktuj się z Ubezpieczycielem:
801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 *

Zgłoszenia roszczenia w godzinach 9.00 - 17.00
Pomoc assistance: całodobowo

Adres, na który należy wysłać dokumenty:

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

Pamiętaj! Zgłoszenie roszczenia powinno być przekazane do Ubezpieczyciela niezwłocznie.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

* koszt połączenia wg stawki operatora

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole TU S.A. (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole TU S.A. oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 4. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Zakup ubezpieczenia

Ubezpieczenie Pakiet na Wypadki można nabyć:

 1. w każdej placówce bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 2. w każdej placówce Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską, lub
 3. Możesz również zostawić swoje dane, oddzwonimy
 4. poprzez Serwis telefoniczny CA 24 * :
  19 019 - połączenie z Polski
  +48 71 35 49 009 - połączenie z zagranicy
  (koszt połączenia według stawki operatora)

* usługa dostępna dla Klientów Credit Agricole TU S.A.

W celu uzyskania informacji dotyczących ubezpieczeń Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., prosimy o kontakt bezpośrednio z placówką bankową lub telefonicznie pod podanymi niżej numerami telefonów:
19 019 lub +48 71 354 90 09

* koszt połączenia wg stawki operatora

Obsługa telefoniczna jest możliwa w dni robocze w godzinach 8:00 - 21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00. Podczas połączenia należy wybrać 1. Obsługa Twoich produktów, 6. Ubezpieczenia.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku