Amundi Płynnościowy
Amundi Obligacji
Amundi Stabilnego Wzrostu
Amundi Globalnych Perspektyw
Amundi Zrównoważony
Amundi Akcyjny
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

Promocja! Zwrot 100% opłaty za nabycie

Jeśli do 29 grudnia, za pośrednictwem Serwisu internetowego CA24, kupisz jednostki uczestnictwa subfunduszy Amundi Obligacji, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Zrównoważony, Amundi Akcyjny, Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek nabywanych w ramach programu Aktywnie Inwestuję, zwrócimy Ci opłatę za nabycie. Sprawdź szczegóły

Doświadczenie i profesjonalizm - Fundusz inwestycyjny Amundi

Doświadczenie i profesjonalizm

Grupa Amundi zarządza aktywami o aktualnej wartości ponad 950 mld euro*. Czyni ją to największym w Europie i jednym z dziesięciu największych na świecie podmiotów zajmujących się tego typu działalnością**.

* stan na 31 marca 2015 r.
** Największy europejski asset manager, pod względem łącznych aktywów pod zarządzaniem (AUM). Źródło: IPE "Top 400 asset managers" - raport opublikowany w czerwcu 2014 r., dane wg stanu na grudzień 2013 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem wg obliczeń Amundi, z wykluczeniem usług Wealth Management oraz spółek zarządzających aktywami, zależnych od podmiotów spoza Europy.

Najwyższa jakość zarządzania - Fundusz inwestycyjny Amundi

Najwyższa jakość zarządzania

Amundi Parasolowy FIO to fundusz zarządzany przez lokalny zespół profesjonalistów, wspierany przez specjalistyczną wiedzę i międzynarodowe doświadczenie Grupy Amundi - światowego eksperta w zarządzaniu aktywami.

Zróżnicowane strategie inwestycyjne - Fundusz inwestycyjny Amundi

Zróżnicowane strategie inwestycyjne

Amundi Parasolowy FIO to 6 subfunduszy o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, przeznaczonych zarówno dla osób ceniących bezpieczniejsze formy inwestowania, jak i dla inwestorów chcących maksymalizować zyski i akceptujących przy tym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Swoboda i elastyczność - Fundusz inwestycyjny Amundi

Swoboda i elastyczność

Fundusze inwestycyjne dają możliwość swobodnego zarządzania kapitałem - możesz dowolnie otwierać nowe rejestry, dokonywać dopłat do subfunduszy, czy przenosić środki pomiędzy nimi, aktywnie reagując na sytuację na rynku nie płacąc przy tym podatku od zysków kapitałowych.

2 programy inwestycyjne do wyboru

Wybierając subfundusz przystępujesz do programu inwestycyjnego. W ramach inwestycji w fundusz Amundi Parasolowy FIO masz do wyboru 2 programy inwestycyjne AKTYWNIE INWESTUJĘ i INWESTUJĘ Z PLANEM . W każdym z programów: z dostępnego wachlarza subfunduszy wybierasz rodzaj strategii inwestycyjnej, która najlepiej spełnia Twoje oczekiwania inwestycyjne. W trakcie trwania programu możesz swobodnie przenosić środki między subfunduszami (w ramach jednego programu inwestycyjnego).

Łatwość przekazania środków

Lokując środki w funduszach inwestycyjnych możesz wskazać osobę uposażoną - także niespokrewnioną - która w razie Twojej śmierci otrzyma zgromadzone środki z pominięciem procedury spadkowej***

*** do wysokości 20-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Informacje o ryzyku inwestycyjnym

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszu Amundi Parasolowy FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządów terytorialnych, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządów terytorialnych państw członkowskich, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

 • Amundi Płynnościowy
 • Amundi Obligacji
 • Amundi Stabilnego Wzrostu
 • Amundi Globalnych Perspektyw
 • Amundi Zrównoważony
 • Amundi Akcyjny
 • Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

Amundi Płynnościowy

Bezpieczeństwo i dostępność środków

Ciekawa propozycja dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i łatwą dostępność do swoich środków. Duży udział krótkoterminowych instrumentów dłużnych w portfelu subfunduszu pozwala na zachowanie relatywnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i stabilności inwestycji.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Płynnościowy

obligacje skarbowe, depozyty i certyfikaty depozytowe, listy zastawne, obligacje przedsiębiorstw
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

1 rok

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności.

W co inwestujesz?

Od 66 do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego oraz w papierach dłużnych, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa.

Amundi Obligacji

Alternatywa dla lokat bankowych

Polecany dla osób oczekujących wzrostu oszczędności na poziomie przewyższającym oprocentowanie standardowych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje aktywa głównie w polskie papiery skarbowe denominowane w złotych.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Obligacji

obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, depozyty
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

2 lata

Dla kogo?

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów oczekujących długoterminowego wzrostu oszczędności przewyższającego zyski możliwe do osiągnięcia z inwestycji w lokaty bankowe.

W co inwestujesz?

Od 50 do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w papierach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, w szczególności w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa, listach zastawnych oraz certyfikatach depozytowych.

Amundi Stabilnego Wzrostu

Stabilny wzrost inwestycji

Propozycja dla osób poszukujących możliwości długoterminowego inwestowania, np. w celu gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Subfundusz zapewnia potencjalnie stabilny dochód dzięki inwestycji w bezpieczne instrumenty dłużne z częściowym udziałem akcji.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Stabilnego Wzrostu

70% instrumenty dłużne + 30% instrumenty udziałowe
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

3 lata

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących stabilnego i długoterminowego wzrostu kapitału, możliwego do osiągnięcia poprzez inwestycje w instrumenty dłużne i instrumenty udziałowe (np. akcje).

W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu inwestowane są głównie (od 20% do 90%) w bezpieczne instrumenty o charakterze dłużnym, takie jak np. obligacje, bony skarbowe. Od 10 do 50% aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty udziałowe, w tym akcje, dzięki czemu długoterminowo potencjalne zyski z inwestycji w subfundusz mogą być wyższe niż w przypadku funduszy bezpiecznych.

Amundi Globalnych Perspektyw

Poszukiwanie zysku w każdych warunkach rynkowych

Polecany inwestorom poszukującym uniwersalnej i elastycznej strategii inwestycyjnej, która zakłada szerokie spektrum klas aktywów i globalną dywersyfikację. Dzięki tak skonstruowanej polityce zarządzania aktywami subfundusz pozwala na poszukiwanie i osiąganie stabilnych zysków w długim terminie, niezależnie od aktualnie panującej koniunktury na poszczególnych rynkach.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Globalnych Perspektyw

0-100%
instrumenty dłużne
0-100%
instrumenty udziałowe
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

5 lat

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i poszukujących szerokich możliwości inwestowania w różne klasy aktywów, zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach inwestycyjnych.

W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według przyjętego wzorca (benchmarku). Polityka inwestycyjna dopuszcza zmienny udział w portfelu subfunduszu różnych instrumentów finansowych: akcji, kontraktów terminowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas aktywów. Subfundusz może dokonywać inwestycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Decyzja o doborze poszczególnych składników do portfela subfunduszu jest wynikiem współpracy dwóch doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego, - decydującego o alokacji i selekcji w aktywa polskie i globalnego - rekomendującego dobór aktywów zagranicznych. Subfundusz dokonuje lokat w polskie aktywa poprzez bezpośrednie inwestycje w klasyczne instrumenty finansowe, a w aktywa zagraniczne inwestuje głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz dąży do osiągnięcia średniorocznego wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA * , przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego min. 5 lat ** .
* Euro Overnight Index Average to referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu "over night" na rynku pieniężnym strefy euro. Jest to średnia stopa procentowa, po której banki komercyjne strefy euro pożyczają sobie pieniądze na jeden dzień.
** Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu

Amundi Zrównoważony

Potencjalnie wyższe zyski przy akceptacji podwyższonego ryzyka

Oferta dla osób akceptujących wysokie ryzyko, których celem jest maksymalizacja zysków. Znaczny udział akcji w portfelu subfunduszu umożliwia uzyskanie w długim okresie wyższych zysków niż w przypadku funduszy bezpiecznych.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Zrównoważony

50% instrumenty dłużne + 50% instrumenty udziałowe
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

4 lata

Dla kogo?

Subfundusz polecany inwestorom, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne i oczekują wyższych dochodów z inwestycji.

W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty o charakterze udziałowym (od 30% do 70%), w tym w akcje. Od 10% do 70% portfela subfunduszu stanowić mogą instrumenty dłużne (np. obligacje, bony skarbowe). Znaczny udział akcji pozwala uzyskać w długim okresie potencjalnie wyższe zyski niż z inwestycji w fundusze bezpieczne.

Amundi Akcyjny

Maksymalizacja zysków w długim terminie

Polecany osobom chcącym inwestować długoterminowo i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne. Aktywa funduszu lokowane są głównie w instrumentach udziałowych (np. akcjach), a przy doborze spółek do portfela głównym kryterium jest analiza fundamentalna.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Akcyjny

instrumenty udziałowe
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

5 lat

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne i oczekujących maksymalizacji zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym.

W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu inwestowane są przede wszystkim (od 50% do 100%) w akcje i inne papiery wartościowe o charakterze udziałowym, notowane głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy doborze spółek do portfela głównym kryterium jest analiza fundamentalna, a zwłaszcza perspektywy rozwoju spółek.

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

Szansa na ponadprzeciętny zysk

Rekomendowany osobom chcącym inwestować długoterminowo i akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu są inwestowane w akcje najbardziej perspektywicznych pod względem rozwoju małych i średnich spółek w taki sposób, aby subfundusz mógł przynieść jak najwyższą stopę zwrotu w długim terminie.

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

instrumenty udziałowe
Wskaźnik zysku do ryzyka:
potencjalnie niższy zysk niższe ryzyko
potencjalnie wyższy zysk wyższe ryzyko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny zalecany okres inwestycji:

5 lat

Dla kogo?

Subfundusz rekomendowany inwestorom akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego i poszukującym funduszu inwestującego w akcje małych i średnich spółek, dającego możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w długim okresie, mogących przewyższyć stopy zwrotu uniwersalnych funduszy polskich akcji.

W co inwestujesz?

Aktywa subfunduszu inwestowane są od 66% do 100% w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, przy czym od 50% do 100% wartości portfela stanowią akcje małych i średnich spółek (spoza indeksu WIG20).

 • Amundi Płynnościowy
 • Amundi Obligacji
 • Amundi Stabilnego Wzrostu
 • Amundi Globalnych Perspektyw
 • Amundi Zrównoważony
 • Amundi Akcyjny
 • Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek

Szczegóły i ryzyko

Ryzyko

Legenda:
AP: Amundi Subfundusz Płynnościowy
AO: Amundi Subfundusz Obligacji
AS: Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu
AG: Amundi Globalnych Perspektyw
AZ: Amundi Subfundusz Zrównoważony
AA: Amundi Subfundusz Akcyjny
AM: Amundi Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusze
Ryzyka związane z polityką inwestycyjną SubfunduszyAPAOASAGAZAAAM
ryzyko specyficzne dla emitenta x x x x x x x
ryzyko rynkowe x x x x x x x
ryzyko kursów akcji x x x x x
ryzyko makroekonomiczne x x x x x x x
ryzyko międzynarodowe x x x x x x x
ryzyko sytuacji politycznej x x x x x x x
ryzyko kredytowe x x x x x x x
ryzyko stóp procentowych x x x x x x x
ryzyko rozliczenia x x x x x x x
ryzyko płynności x x x x x x x
ryzyko walutowe x x x x x x x
ryzyko związane z przechowywaniem aktywów x x x x x x x
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków x x x x x x x
ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne x x x x x x x
ryzyko inwestycji w lokaty bankowe x x x x x x x
ryzyko związane z nabywaniem przez subfundusz kwitów depozytowych x x x x x
ryzyko płynności inwestycji na rynku pierwotnym x x x x x x x
ryzyko ceny pierwszego notowania x x x x x x x
ryzyko niedopuszczenia instrumentów do obrotu na rynku zorganizowanym x x x x x x x
ryzyko kontrahenta x x x x x x x
ryzyko inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych x x x x x x x
Ryzyka związane z uczestnictwem w Funduszu
ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki x x x x x x x
ryzyko związane z zawarciem określonych umów x x x x x x x
ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji x x x x x x x
ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami x x x x x x x
ryzyko wsytąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik nie ma wpływu x x x x x x x
ryzyko niewypłacalności gwaranta x x x x x x x
ryzyko inflacji x x x x x x x
ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu x x x x x x x
ryzyko nielimitowanych kosztów Funduszu x x x x x x x
ryzyko kadry zarządzającej x x x x x x x
ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy x x x x x x x
ryzyko operacyjne x x x x x x x

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu , dostępnym również w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Informacje prawne

MIFID - Bezpieczne inwestowanie

Przed zainwestowaniem w Fundusz Amundi Parasolowy FIO zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym dostępnym w placówkach Credit Agricole Bank Polska i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków oraz z brakiem gwarancji zwrotu zainwestowanych środków.

Dane finansowe Funduszu Amundi Parasolowy FIO i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym . Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) poszczególnych subfunduszy Amundi Parasolowy FIO, dotyczące zmian wartości aktywów netto danego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Amundi Parasolowy FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego . Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządów terytorialnych, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządów terytorialnych państw członkowskich, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Amundi Parasolowy FIO, zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457486, posiadającą kapitał zakładowy 48.467.860 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.

Powyższy opis przygotowany dla Amundi Parasolowy FIO i udostępniony w serwisie, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i nie powinien stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za jakiekolwiek decyzje lub inwestycje dokonane na podstawie informacji zawartych w tym materiale, który nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych i ma charakter wyłącznie poglądowy, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy szczególnych potrzeb konkretnych inwestorów. Materiał ten nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy finansowego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, czy też oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustracje, nie prognozę.

Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji udostępnionych w serwisie informacji i dokumentów. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz Uczestników Funduszu ze wskazaniem obowiązujących przepisów są określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Amundi Polska TFI S.A. ani fundusze inwestycyjne przez nie zarządzane nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania określonego wyniku finansowego. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a wartość jednostek uczestnictwa może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Wyniki funduszy inwestycyjnych mogą się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w jednostki uczestnictwa należy przeanalizować Prospekt Informacyjny funduszu w całości, a w szczególności zapoznać się z opisem ryzyk zw. z inwestowaniem środków. Prospekt Informacyjny funduszu zawiera informacje, pozwalające ocenić nie tylko ryzyko inwestycji, lecz także uzyskać informacje dotyczące: zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w Amundi Parasolowy FIO. Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów w zakresie poszczególnych subfunduszy dostępne są w punktach dystrybucji funduszu, w tym w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. i na stronie www.credit-agricole.pl, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie www.amundi.pl.

Promocja dotyczy zleceń nabycia i zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowy złożonych w placówkach Banku Credit Agricole oraz wpłat bezpośrednich na rejestry otwarte za pośrednictwem Dystrybutora i polega na zwolnieniu Uczestnika tego Funduszu z ponoszenia opłaty za nabycie oraz opłaty wyrównawczej z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa. Promocja trwa do 31.12.2016 r., a jej zasady zawarte są w Ogłoszeniu opublikowanym na stronach www.amundi.pl i www.credit-agricole.pl, jak również dostępnym w placówkach Banku Credit Agricole i w siedzibie Towarzystwa.

Opłaty

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program INWESTUJĘ Z PLANEM

Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
0% Okres inwestycji * : Stawka:
Do 1 roku 3,5%
Po 1 roku 2,5%
Po 2 latach 1,5%
Po 3 latach 0%

Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

* Zgodnie z umową programu Inwestuję z Planem dany rok zostaje zaliczony do łącznego okresu inwestowania, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie jednostek uczestnictwa powoduje naliczanie okresu oszczędzania od początku.

Program AKTYWNIE INWESTUJĘ

Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa
Wartość rejestru Stawka/Subfundusz
AMUNDI Płynnościowy AMUNDI Obligacji AMUNDI Stabilnego Wzrostu, AMUNDI Globalnych Perspektyw, AMUNDI Zrównoważony, AMUNDI Akcyjny, AMUNDI Akcji Małych i Średnich Spółek
0,00 zł - 24 999,99 zł 0% * 0,70% 2,50% 0%
25 000,00 zł - 99 999,99 zł 0,50% 1,75%
100 000,00 zł - 199 999,99 zł 0,30% 1,20%
200 000,00 zł i powyżej 0,20% 0,60%

* Promocja dotyczy zleceń nabycia i zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu Amundi Płynnościowy złożonych w placówkach Banku Credit Agricole oraz wpłat bezpośrednich na rejestry otwarte za pośrednictwem Dystrybutora i polega na zwolnieniu Uczestnika tego Funduszu z ponoszenia opłaty za nabycie oraz opłaty wyrównawczej z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa. Promocja trwa do 31.12.2016 r., a jej zasady zawarte są w Ogłoszeniu opublikowanym na stronach www.amundi.pl i www.credit-agricole.pl , jak również dostępnym w placówkach Banku Credit Agricole i w siedzibie Towarzystwa.

Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa

Opłata pobierana w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa, gdy stawka opłaty za nabycie JU w Subfunduszu źródłowym (Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka opłaty za nabycie dla Subfunduszu docelowego (tzw. opłata wyrównawcza). Wysokość opłaty pobieranej przy zamianie będzie równa różnicy stawki opłaty za nabycie obowiązującej dla Subfunduszu docelowego i stawki opłaty dla Subfunduszu źródłowego.
Jeżeli stawka opłaty za nabycie JU w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka opłaty w Funduszu docelowym - opłata wyrównawcza nie zostanie pobrana.
Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

Wynagrodzenie za zarządzanie aktywami Subfunduszu

Fundusz pobiera wynagrodzenie za zarządzanie (stałe i zmienne), które różni się w zależności od typu Subfunduszu. Wynagrodzenie wliczone jest w wartość Jednostki Uczestnictwa.
Stałe wynagrodzenie za zarządzanie to wynagrodzenie za prowadzenie Funduszu, obejmuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Funduszu i zarządzaniem Funduszem.

Nazwa subfunduszu Opłata za zarządzanie
AMUNDI Płynnościowy 0,30%
AMUNDI Obligacji 1,20% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Stabilnego Wzrostu 2,25% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Globalnych Perspektyw 2,00% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Zrównoważony 2,75% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Akcyjny 3,30% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Akcji Małych i Średnich Spółek 3,50% + wynagrodzenie zmienne *

* Zmienne wynagrodzenie za zarządzanie (tzw. success fee) to opłata uzależniona od wyników osiąganych przez Fundusz. Oznacza to, że jeśli Subfundusz zarobi więcej niż określony dla danego Subfunduszu poziom odniesienia (benchmark), to Towarzystwo ma prawo do uczestniczenia w części wypracowanego ponadprzeciętnego zysku. Poziom wynagrodzenia zmiennego jest uzależniony od wyniku Subfunduszu - im jest on lepszy, tym wyższe wynagrodzenie. Brak zysku powyżej poziomu odniesienia pozbawia Fundusz i Towarzystwo możliwości uzyskania dodatkowego dochodu.

Sposób wyliczenia success fee: 20% * (wynik Subfunduszu pomniejszony o wynagrodzenie za zarządzanie - wynik benchmarku)

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

PROGRAM AKTYWNIE INWESTUJĘ
Nazwa SubfunduszuAMUNDI PłynnościowyAMUNDI ObligacjiAMUNDI Stabilnego WzrostuAMUNDI Globalnych PerspektywAMUNDI ZrównoważonyAMUNDI AkcyjnyAMUNDI Akcji Małych i Średnich Spółek
Pierwsza wpłata 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Kolejna wpłata 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł
PROGRAM INWESTUJĘ Z PLANEM
Nazwa SubfunduszuAMUNDI PłynnościowyAMUNDI ObligacjiAMUNDI Stabilnego WzrostuAMUNDI Globalnych PerspektywAMUNDI ZrównoważonyAMUNDI AkcyjnyAMUNDI Akcji Małych i Średnich Spółek
Pierwsza wpłata 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł
Kolejna wpłata 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł

Dokumenty i regulaminy

Dokumenty i regulaminy
Karty subfunduszy
Sprawozdania

Jak rozpocząć inwestowanie?

Otwórz rejestr i dokonaj pierwszej wpłaty

Rozpoczęcie inwestowania w Funduszu wiąże się z koniecznością podpisania Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu Amundi Parasolowy FIO. W tym celu wystarczy dowód osobisty oraz określona kwota pieniędzy na pierwszą wpłatę (w programie INWESTUJĘ Z PLANEM minimalna kwota wpłaty to 50 zł, z kolei w programie AKTYWNIE INWESTUJĘ to minimum 500 zł, natomiast kolejne wpłaty to, odpowiednio, minimum 50 i 100 zł). Otwarcie rejestru jest jednorazową formalnością, której możesz dokonać w placówce Banku Credit Agricole .
Otwierając rejestr w jednym subfunduszu, automatycznie otwierasz subrejestry w tym samym programie, we wszystkich dostępnych subfunduszach Amundi Parasolowy FIO. Dzięki temu możesz w każdej chwili, przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, w ramach tego samego programu inwestycyjnego.

Nabywasz jednostki uczestnictwa

Wpłacając środki do Funduszu, nabywasz jednostki uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny (dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia oraz informację o otrzymaniu przez Fundusz środków pieniężnych, koniecznych do wykonania zlecenia. Po dokonaniu pierwszej inwestycji otrzymasz pocztą Potwierdzenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Dostajesz potwierdzenie dokonania transakcji

Po otwarciu rejestru otrzymasz pocztą Potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W programie AKTYWNIE INWESTUJĘ Potwierdzenia wysyłane są po każdej transakcji nabycia, odkupienia i zamiany.
W programie INWESTUJĘ Z PLANEM wysyłane jest raz do roku Potwierdzenie podsumowujące roczną historię Twojego rejestru.

Przed rozpoczęciem inwestycji w Fundusz Amundi Parasolowy FIO koniecznie zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym

Komentarze rynkowe

Zapraszamy do lektury komentarzy osób zarządzających Amundi FIO . W komentarzach przedstawione są podsumowania minionych miesięcy, wraz z wydarzeniami i zjawiskami ekonomicznymi szczególnie istotnymi dla rynków, na których inwestuje Fundusz Amundi FIO.

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku