Amundi Ostrożny Inwestor
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Elastyczne inwestowanie - Fundusz inwestycyjny Amundi

Elastyczne inwestowanie

Subfundusze Globalnych Perspektyw mogą inwestować w bardzo szerokie spektrum instrumentów finansowych: akcje, kontrakty terminowe, obligacje skarbowe i korporacyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czy ETF-y, zarówno zagraniczne, jak i polskie, a składniki ich portfeli są elastycznie dostosowane do aktualnie panujących warunków rynkowych. Taka strategia inwestycyjna umożliwia poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych, niezależnie od koniunktury i zarabianie w różnych warunkach rynkowych, przy jednoczesnej kontroli poziomu ryzyka.

Wysoka dywersyfikacja geograficzna - Fundusz inwestycyjny Amundi

Wysoka dywersyfikacja geograficzna

Możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe ułatwia zarządzanie ryzykiem – np. w okresie gorszej koniunktury zarządzający mogą zmniejszać udział akcji na korzyść bezpiecznych instrumentów i tym samym ograniczać wahania jednostki. Zarządzający funduszem nie muszą trzymać się określonego wzorca, mogą tworzyć portfel, korzystając z potencjału rynków na całym świecie. Możliwość inwestowania w różne kraje lub regiony pozwala także na ograniczanie ryzyka politycznego i geograficznego.

Jasno określony cel inwestycyjny - Fundusz inwestycyjny Amundi

Jasno określony cel inwestycyjny

Wszystkie subfundusze Globalnych Perspektyw mają jednakową politykę inwestycyjną, jednak realizują ją w odmienny sposób. Udział poszczególnych aktywów (np. akcji, obligacji) w każdym z subfunduszy jest inny, ponieważ każdy z nich ma określony inny poziom zyskowności (tzw. docelową stopę zwrotu), do którego osiągnięcia dąży we wskazanym czasie (tzw. horyzoncie inwestycyjnym).

Zróżnicowany poziom ryzyka - Fundusz inwestycyjny Amundi

Zróżnicowany poziom ryzyka

Udział poszczególnych klas aktywów zależy również od poziomu ryzyka ustalonego dla subfunduszu. Im bardziej ryzykowny subfundusz, tym więcej akcji będzie w jego portfelu. Najbardziej ryzykowne fundusze dają największą potencjalną szansę na zysk, ale jednocześnie większe ryzyko oznacza możliwość większej zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Nowa polityka inwestycyjna

Trzy subfundusze Globalnych Perspektyw, wydzielone w ramach Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dają Ci możliwość jednoczesnego inwestowania w różne klasy aktywów, zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach inwestycyjnych. Prosta i czytelna konstrukcja subfunduszy. jasno określone cele inwestycyjne oraz poziom ryzyka pozwalają na łatwe dopasowanie produktów do Twoich bieżących potrzeb i oczekiwań, w zależności od tego, jakim jesteś typem inwestora.

Obniżone opłaty za zarządzanie

Wraz ze zmianą polityki inwestycyjnej, Amundi Polska TFI obniżyło opłaty za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami. Szczegóły poznasz w zakładce Opłaty.

Doświadczenie i profesjonalizm

Grupa Amundi zarządza aktywami o aktualnej wartości ponad 1,59 bln euro*. Czyni ją to największym w Europie podmiotem zajmującym się tego typu działalnością**.

* źródło dane Amundi wg stanu na 30 czerwca 2020 r.
** żródło: IPE „TOP 500 asset managers”, opublikowany w czerwcu 2020 r. na podstawie wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2019 r.

2 programy inwestycyjne do wyboru

Wybierając subfundusz przystępujesz do programu inwestycyjnego. W ramach inwestycji w fundusz Amundi Parasolowy FIO masz do wyboru dwa programy inwestycyjne AKTYWNIE INWESTUJĘ i INWESTUJĘ Z PLANEM . W każdym z programów: z dostępnego wachlarza subfunduszy wybierasz taki, którego cel inwestycyjny i poziom ryzyka odpowiada Twoim oczekiwaniom. W trakcie trwania programu możesz swobodnie przenosić środki między subfunduszami (w ramach jednego programu inwestycyjnego).

Łatwość przekazania środków

Lokując środki w funduszach inwestycyjnych możesz wskazać osobę uposażoną - także niespokrewnioną - która w razie Twojej śmierci otrzyma zgromadzone środki z pominięciem procedury spadkowej*.

* do wysokości 20-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Informacje o ryzyku inwestycyjnym

Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego, a przedstawione wyniki stanowią wyłącznie symulację, nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje również osiągnięcia ani przekroczenia benchmarku. Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Lokowanie w funduszach jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszu, w tym opis czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu zawierają Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne w placówkach Banku, siedzibie Amundi Polska TFI S.A., na www.amundi.pl oraz www.credit-agricole.pl

 • Ostrożny Inwestor
 • Globalnych Perspektyw Konserwatywny
 • Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (archiwum)
 • Globalnych Perspektyw Umiarkowany
 • Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Ostrożny Inwestor

Subfundusz Amundi Ostrożny Inwestor przeznaczony jest dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności

Notowania Funduszu Amundi Parasolowy FIO

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego oraz w instrumentach dłużnych, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach denominowanych w walutach zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

1 rok

Opłata za zarządzanie:

1%

Benchmark:

WIBOON

Globalnych Perspektyw Konserwatywny

Subfundusz jest ciekawą propozycją dla inwestorów chcących uniknąć dużej zmienności wartości swojej inwestycji. Konstrukcja portfela subfunduszu oparta na instrumentach rynku pieniężnego i dłużnych, daje możliwość odpowiedniej kontroli ryzyka inwestycyjnego.

Notowania Funduszu Amundi Parasolowy FIO

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Subfundusz cechuje znacząca przewaga instrumentów mniej ryzykownych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Portfel subfunduszu jest zdywersyfikowany, co oznacza, że mogą się w nim znaleźć zarówno klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne, np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF, umożliwiające m.in. aktywne wykorzystywanie okazji inwestycyjnych. Niewielką część portfela mogą stanowić instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki funduszy akcyjnych), podnoszące atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, jednak nadrzędnym celem subfunduszu jest zapobieganie znaczącym wahaniom wartości jednostki. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

3 lata

Oczekiwana stopa zwrotu*:

EONIA** + 2,5%

Opłata za zarządzanie:

1,00% + opłata zmienna

Benchmark:

60% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 40% WIBOR O/N

* Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
** EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro

Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1

Z dniem 14.12.2018 subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 został połączony z Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowanym. Ostatnia wycena jednostek uczestnictwa dla subfunduszu miała miejsce 13 grudnia 2018 r.

Subfundusz jest przeznaczony dla osób gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości swojej inwestycji. Istotny udział akcji w portfelu subfunduszu podnosi atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

Notowania Funduszu Amundi Parasolowy FIO

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Subfundusz cechuje elastycznie dopasowywana alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Taka konstrukcja portfela daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

5 lat

Oczekiwana stopa zwrotu*:

EONIA** + 5,0%

Opłata za zarządzanie:

2,00% + opłata zmienna

Benchmark:

Brak

* Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
** EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro

Globalnych Perspektyw Umiarkowany

Subfundusz jest przeznaczony dla osób gotowych zaakceptować podwyższoną zmienność wartości swojej inwestycji. Istotny udział akcji w portfelu subfunduszu podnosi atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów rynku pieniężnego i dłużnych pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

Notowania Funduszu Amundi Parasolowy FIO

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Subfundusz cechuje elastycznie dopasowywana alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Taka konstrukcja portfela daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne (akcje, jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETF), dające szansę na wyższą stopę zwrotu, jak i różnego rodzaju łatwo zbywalne klasyczne instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

5 lat

Oczekiwana stopa zwrotu*:

EONIA** + 5,0%

Opłata za zarządzanie:

2,00% + opłata zmienna

Benchmark:

50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (pln Hedged) H00038PL Index + 20% WIBOR O/N

* Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
** EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro

Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszu inwestującego głównie w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Notowania Funduszu Amundi Parasolowy FIO

Przykładowy portfel Subfunduszu:

Subfundusz cechuje zdecydowanie dominujący udział w portfelu instrumentów ryzykownych, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfelu subfunduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, klasyczne akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfel uzupełniany jest takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje. Subfundusz inwestuje w Polsce poprzez klasyczne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, kontrakty terminowe), a zagranicą głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz ETF-y.

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRI):
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Minimalny rekomendowany okres inwestycji:

7 lat

Oczekiwana stopa zwrotu*:

EONIA** + 7,5%

Opłata za zarządzanie:

2,50% + opłata zmienna

Benchmark:

90 % MSCI ACWI Index + 10 % WIBOR O/N

* Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
** EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro

 • Ostrożny Inwestor
 • Globalnych Perspektyw Konserwatywny
 • Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (archiwum)
 • Globalnych Perspektyw Umiarkowany
 • Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Szczegóły i ryzyko

 

Ryzyko

Legenda:
AOI: Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor
AK: Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
AU: Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
AD: Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

 Subfundusze
Ryzyka związane z polityką inwestycyjną SubfunduszyAOIAKAUAD
ryzyko specyficzne dla emitentaxxxx
ryzyko rynkowexxxx
ryzyko kursów akcji  xx
ryzyko makroekonomicznexxxx
ryzyko międzynarodowexxxx
ryzyko sytuacji politycznejxxxx
ryzyko kredytowexxxx
ryzyko stóp procentowychxxxx
ryzyko rozliczeniaxxxx
ryzyko płynnościxxxx
ryzyko walutowexxxx
ryzyko związane z przechowywaniem aktywówxxxx
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynkówxxxx
ryzyko inwestycji w instrumenty pochodnexxxx
ryzyko inwestycji w lokaty bankowexxxx
ryzyko związane z nabywaniem przez subfundusz kwitów depozytowych  xx
ryzyko płynności inwestycji na rynku pierwotnymxxxx
ryzyko ceny pierwszego notowaniaxxxx
ryzyko niedopuszczenia instrumentów do obrotu na rynku zorganizowanymxxxx
ryzyko kontrahentaxxxx
ryzyko inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnychxxxx
Ryzyka związane z uczestnictwem w Funduszu  
ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostkixxxx
ryzyko związane z zawarciem określonych umówxxxx
ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcjixxxx
ryzyko związane z udzielonymi gwarancjamixxxx
ryzyko wsytąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik nie ma wpływuxxxx
ryzyko niewypłacalności gwarantaxxxx
ryzyko inflacjixxxx
ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszuxxxx
ryzyko nielimitowanych kosztów Funduszuxxxx
ryzyko kadry zarządzającejxxxx
ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzyxxxx
ryzyko operacyjnexxxx

Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu , dostępnym również w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Informacje prawne

MIFID - Bezpieczne inwestowanie. Czytaj więcej >>

Przed zainwestowaniem w Fundusz Amundi Parasolowy FIO zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym dostępnym w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków oraz z brakiem gwarancji zwrotu zainwestowanych środków.

Dane finansowe Funduszu Amundi Parasolowy FIO i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym . Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) poszczególnych subfunduszy Amundi Parasolowy FIO, dotyczące zmian wartości aktywów netto danego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Amundi Parasolowy FIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządów terytorialnych, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządów terytorialnych państw członkowskich, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Bank jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Amundi Parasolowy FIO, zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457486, posiadającą kapitał zakładowy 57.307.040 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.

Powyższy opis przygotowany dla Amundi Parasolowy FIO i udostępniony w serwisie, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i nie powinien stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za jakiekolwiek decyzje lub inwestycje dokonane na podstawie informacji zawartych w tym materiale, który nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych i ma charakter wyłącznie poglądowy, bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej czy szczególnych potrzeb konkretnych inwestorów. Materiał ten nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy finansowego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, czy też oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustracje, nie prognozę.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Bank nie świadczy usługi doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji udostępnionych w serwisie informacji i dokumentów. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu oraz Uczestników Funduszu ze wskazaniem obowiązujących przepisów są określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Amundi Polska TFI S.A. ani fundusze inwestycyjne przez nie zarządzane nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania określonego wyniku finansowego. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a wartość jednostek uczestnictwa może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Wyniki funduszy inwestycyjnych mogą się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego musi się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w jednostki uczestnictwa należy przeanalizować Prospekt Informacyjny funduszu w całości, a w szczególności zapoznać się z opisem ryzyk zw. z inwestowaniem środków. Prospekt Informacyjny funduszu zawiera informacje, pozwalające ocenić nie tylko ryzyko inwestycji, lecz także uzyskać informacje dotyczące: zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w Amundi Parasolowy FIO. Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów w zakresie poszczególnych subfunduszy dostępne są w punktach dystrybucji funduszu, w tym w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronie www.amundi.pl.

Opłaty

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program INWESTUJĘ Z PLANEM

Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A. Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A.
0% Okres inwestycji * : Stawka:
Do 1 roku3,5%
Po 1 roku2,5%
Po 2 latach1,5%
Po 3 latach0%

* Zgodnie z umową programu Inwestuję z Planem dany rok zostaje zaliczony do łącznego okresu inwestowania, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie jednostek uczestnictwa powoduje naliczanie okresu oszczędzania od początku.

Program AKTYWNIE INWESTUJĘ

Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A. Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A.
Wartość rejestru Stawka/Subfundusz
AMUNDI Ostrożny Inwestor
AMUNDI Globalnych Perspektyw Konserwatywny
AMUNDI Globalnych Perspektyw Umiarkowany
AMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny
0,00 zł - 24 999,99 zł0,70%2,50%0%
25 000,00 zł - 99 999,99 zł0,50%1,75%
100 000,00 zł - 199 999,99 zł0,30%1,20%
200 000,00 zł i powyżej0,20%0,60%

Opłata za zamianę Jednostek Uczestnictwa

Opłata pobierana w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa, gdy stawka opłaty za nabycie JU w Subfunduszu źródłowym (Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zamieniane) jest niższa, niż stawka opłaty za nabycie dla Subfunduszu docelowego (tzw. opłata wyrównawcza). Wysokość opłaty pobieranej przy zamianie będzie równa różnicy stawki opłaty za nabycie obowiązującej dla Subfunduszu docelowego i stawki opłaty dla Subfunduszu źródłowego.
Jeżeli stawka opłaty za nabycie JU w Subfunduszu źródłowym jest wyższa, niż stawka opłaty w Funduszu docelowym - opłata wyrównawcza nie zostanie pobrana.
Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

Wynagrodzenie za zarządzanie aktywami Subfunduszu

Fundusz pobiera wynagrodzenie za zarządzanie (stałe i zmienne), które różni się w zależności od typu Subfunduszu. Wynagrodzenie wliczone jest w wartość Jednostki Uczestnictwa.
Stałe wynagrodzenie za zarządzanie to wynagrodzenie za prowadzenie Funduszu, obejmuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Funduszu i zarządzaniem Funduszem.

Nazwa subfunduszu Opłata za zarządzanie dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A.
AMUNDI Ostrożny Inwestor1%
AMUNDI Globalnych Perspektyw Konserwatywny1,00% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Globalnych Perspektyw Umiarkowany2,00% + wynagrodzenie zmienne *
AMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny2,00% + wynagrodzenie zmienne *

* Zmienne wynagrodzenie za zarządzanie (tzw. success fee) to opłata uzależniona od wyników osiąganych przez Fundusz. Oznacza to, że jeśli Subfundusz zarobi więcej niż określony dla danego Subfunduszu wynik wzorcowy, to Towarzystwo ma prawo do uczestniczenia w części wypracowanego ponadprzeciętnego zysku. Poziom wynagrodzenia zmiennego jest uzależniony od wyniku Subfunduszu - im jest on lepszy, tym wyższe wynagrodzenie. Brak zysku powyżej poziomu odniesienia pozbawia Fundusz i Towarzystwo możliwości uzyskania dodatkowego dochodu.

Sposób wyliczenia success fee: 20% * (wynik Subfunduszu pomniejszony o wynagrodzenie za zarządzanie - wynik wzorcowy)

Minimalne wysokości dokonywanych wpłat do programów

PROGRAM AKTYWNIE INWESTUJĘ
Nazwa SubfunduszuAMUNDI Ostrożny InwestorAMUNDI Globalnych Perspektyw KonserwatywnyAMUNDI Globalnych Perspektyw UmiarkowanyAMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Pierwsza wpłata500 zł500 zł500 zł500 zł
Kolejna wpłata100 zł100 zł100 zł100 zł
PROGRAM INWESTUJĘ Z PLANEM
Nazwa SubfunduszuAMUNDI Ostrożny InwestorAMUNDI Globalnych Perspektyw KonserwatywnyAMUNDI Globalnych Perspektyw UmiarkowanyAMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Pierwsza wpłata50 zł50 zł50 zł50 zł
Kolejna wpłata50 zł50 zł50 zł50 zł

Dokumenty i regulaminy

Dokumenty i regulaminy
Karty subfunduszy
Skład portfeli
Sprawozdania finansowe za I połowę 2023 r

Sprawozdania finansowe funduszy z poprzednich okresów publikacji dostępne na stronie www.amundi.pl

Ogłoszenia Funduszu

Kluczowe informacje

Archiwum Kluczowych informacji »

Ukryj

Jak rozpocząć inwestowanie?

Otwórz rejestr i dokonaj pierwszej wpłaty

Rozpoczęcie inwestowania w Funduszu wiąże się z koniecznością podpisania Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu Amundi Parasolowy FIO. W tym celu wystarczy dowód osobisty oraz określona kwota pieniędzy na pierwszą wpłatę (w programie INWESTUJĘ Z PLANEM minimalna kwota wpłaty to 50 zł, z kolei w programie AKTYWNIE INWESTUJĘ to minimum 500 zł, natomiast kolejne wpłaty to, odpowiednio, minimum 50 i 100 zł). Otwarcie rejestru jest jednorazową formalnością, której możesz dokonać w placówce Banku Credit Agricole .
Otwierając rejestr w jednym subfunduszu, automatycznie otwierasz subrejestry w tym samym programie, we wszystkich dostępnych subfunduszach Amundi Parasolowy FIO. Dzięki temu możesz w każdej chwili, przenosić środki z jednego subfunduszu do drugiego, w ramach tego samego programu inwestycyjnego.

Nabywasz jednostki uczestnictwa

Wpłacając środki do Funduszu, nabywasz jednostki uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny (dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia oraz informację o otrzymaniu przez Fundusz środków pieniężnych, koniecznych do wykonania zlecenia. Po dokonaniu pierwszej inwestycji otrzymasz pocztą Potwierdzenie nabycia Jednostek Uczestnictwa.

Dostajesz potwierdzenie dokonania transakcji

Po otwarciu rejestru otrzymasz pocztą Potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W programie AKTYWNIE INWESTUJĘ Potwierdzenia wysyłane są po każdej transakcji nabycia, odkupienia i zamiany.
W programie INWESTUJĘ Z PLANEM wysyłane jest raz do roku Potwierdzenie podsumowujące roczną historię Twojego rejestru.

Przed rozpoczęciem inwestycji w Fundusz Amundi Parasolowy FIO koniecznie zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym

Funkcjonalności

Gdzie możesz obsługiwać fundusze inwestycyjne?

 Placówka bankowa1obsługa telefoniczna1,2CA24 eBankCA24 Mobile
przedstawienie ogólnej informacji o funduszach inwestycyjnych i usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń++--
przedstawienie szczegółowej informacji o funduszach inwestycyjnych+3+3--
wypełnienie ankiety inwestycyjnej+-+-
przekazywanie informacji o ankiecie inwestycyjnej+++-
przekazywanie informacji związanych ze świadczoną usługą++4--
podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie produktów inwestycyjnych+---
otwarcie rejestru+---
informacja o otwartych rejestrach+-++
informacja o stanie i wycenie subfunduszy+-++
informacja z historii rejestru+-++
przyjęcie zlecenia nabycia jednostek+-++
przyjęcie zlecenia odkupienia jednostek+-++
przyjęcie zlecenia zamiany jednostek+-++
przyjęcie dyspozycji ustanowienia pełnomocnictwa+---
przyjęcie dyspozycji zapisu na wypadek śmierci+---
przyjęcie dyspozycji zmiany danych (osobowych, kontaktowych)+---
przekazanie aktualnych Kluczowych Informacji (KID)+-+5+5

1 listę placówek, w których obsługujemy fundusze inwestycyjne znajdziesz na stronie internetowej
2 rozmowy telefoniczne są nagrywane
3 wyłącznie dla klientów posiadających ważną ankietę MIFID w odniesieniu do subfunduszy zgodnych z celami, cechami i potrzebami klientów lub z wyłącznej inicjatywy klienta
4 tylko w zakresie zawartych umów, aneksów, oświadczeń, wymaganych zgód i danych osobowych
5 przy nabyciu i zamianie

 • Informujemy o tym na podstawie § 7 ust.4 Regulaminu świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
 • Sposób i warunki obsługi funduszy inwestycyjnych określają przede wszystkim:
  • Umowa świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
  • Regulamin świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych
  • MiFID Broszura inwestycyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Szczegółowe informacje możesz uzyskać również w każdej placówce bankowej

Stopka redakcyjna

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku