Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.Credit-Agricole.pl z dn. 27.03.2013 r.


§ 1. DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:
  1. Bank - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 1.023.607.600,00 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia trzy miliony sześćset siedem tysięcy sześćset złotych) opłaconym w całości, posiadająca zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr 66), adres poczty elektronicznej [email protected] .
  2. Regulamin - niniejszy regulamin;
  3. Reklamacja - reklamacja usług świadczonych przez Bank na podstawie Regulaminu;
  4. Serwis - strona internetowa Banku pod adresem www.credit-agricole.pl wraz z podstronami w domenie *.credit-agricole.pl ;
  5. Treści - wszelkie materiały, funkcje i informacje udostępnione w Serwisie;
  6. Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank nieodpłatnie umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej.

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani rejestracji.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Korzystanie z Serwisu jest również możliwe z wykorzystaniem starszych wersji przeglądarek wymienionych w zdaniu poprzedzającym lub innych przeglądarek, jeżeli zapewniają kompatybilność ze standardem HTML5, w przypadku stron internetowych Serwisu, oraz ze standardem HTML4.0/XHTML1.0, w przypadku formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Do korzystania z niektórych funkcji Serwisu, np. kalkulatorów i wykresów, może być wymagane również posiadanie programu Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone wykorzystywanie Treści w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Banku.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Bank może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez Bank, nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest Bank, tj. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z adresem siedziby: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław.
 4. W zakresie w jakim w ramach korzystania z Serwisu zbierane są i przetwarzana inne dane osobowe, niż określone powyżej, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podane są na właściwych stronach lub zakładkach Serwisu.
 5. Informacje o ochronie danych osobowych znajdziesz na: www.credit-agricole.pl/RODO

§ 5. TREŚCI

 1. Bank w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji, między innymi, następujące Treści:
  1. wybrane informacje dotyczące oferty Banku lub podmiotów współpracujących z Bankiem;
  2. dane umożliwiające kontakt z Bankiem, w tym telefony kontaktowe i listę placówek, a także listę bankomatów;
  3. wybrane informacje prasowe;
  4. niektóre informacje dotyczące Banku, w tym informacje dla inwestorów.
 2. Treści zamieszczane przez Bank w Serwisie są dostępne w języku polskim. Bank jest uprawniony do zamieszczania wybranych Treści w językach obcych.
 3. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Bank (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Bankowi lub podmiotom współpracującym z Bankiem. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisu, treści o charakterze bezprawnym.
 5. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 6. Bank jest uprawniony do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści.

§ 6. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji. Użytkownik może zgłosić Reklamację w jeden z poniższych sposobów:
  1. listownie na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., Biuro Rzecznika w Departamencie Rozwoju Jakości Obsługi Klienta, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław;
  2. poprzez formularz do zgłaszania reklamacji, skarg oraz wniosków ( https://www.credit-agricole.pl/reklamacje );
  3. telefonicznie poprzez Infolinię, tel. 71 35 49 009; lub
  4. osobiście w placówkach Banku.
 2. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Bank.
 3. Do terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu wystąpienia przez Bank do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Bank poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5. O zmianach Regulaminu Bank informuje na stronach Serwisu.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia