DORADZTWO INWESTYCYJNE Inwestuj z pomocą naszych ekspertów

Usługa zapewnia profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nasz wykwalifikowany zespół inwestycyjny przygotuje dla Ciebie rekomendację inwestycyjną zgodną z Twoimi potrzebami i celami inwestycyjnymi – w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank.

Nie ponosisz opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego.

 

Przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank.

Strategie inwestycyjne

Oferujemy cztery kierunki inwestycyjne dla portfeli modelowych o zróżnicowanym oczekiwanym zysku i poziomie ryzyka.

 

Co zyskujesz w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego?

Rekomendacje inwestycyjne

wraz z uzasadnieniem

Stopy zwrotu

z rekomendowanych portfeli

1 z 4 strategii inwestycyjnych

dopasowanych do Twoich potrzeb i celów inwestycyjnych

Dywersyfikacja aktywów

Wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

odpowiadających Twoim potrzebom

Dostęp do webinariów

dedykowanych inwestorom

Możliwość spotkań z ekspertami

Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Pomoc w zarządzaniu

ryzykiem inwestycyjnym

Nie ponosisz opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego

Kilka kroków by zacząć inwestować

  • Wypełnij ankietę MiFID w placówce bankowej

  • Podpisz umowę doradztwa inwestycyjnego

  • Poznaj swój profil i strategię inwestycyjną

  • Zacznij inwestować zgodnie z otrzymaną rekomendacją inwestycyjną

Informacje prawne i ryzyka

Usługa doradztwa inwestycyjnego zależnego świadczona jest przez Credit Agricole Bank Polska S.A. („bank”). Usługa polega na przygotowaniu przez bank rekomendacji inwestycyjnych dotyczących nabycia/zbycia/zamiany jednostek uczestnictwa albo powstrzymania się od zawarcia tych transakcji w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz przekazywaniu materiałów o charakterze informacyjnym niestanowiących rekomendacji inwestycyjnych. Przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank. Rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są w oparciu o Twoje cele i potrzeby. Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz wykształcenie, niezbędne do sporządzania i wydawania rekomendacji inwestycyjnych, z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, z wykluczeniem jakichkolwiek konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na ich treść. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest bezpłatna, ale możesz ponieść opłaty związane z inwestowaniem w fundusze, których jednostki są przedmiotem doradztwa. Jeśli korzystasz z usługi doradztwa inwestycyjnego i podejmujesz decyzje inwestycyjna, musisz mieć na uwadze ryzyko związane z ta usługa, takie jak ryzyko dezaktualizacji rekomendacji i ryzyko nieodpowiedniości rekomendacji. Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz również pamiętać, ze wyceny jednostek uczestnictwa mogą się znacznie wahać w trakcie trwania inwestycji i nie masz gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych na www.credit- agricole.pl, www.amundi.pl i w placówkach banku oraz w Broszurze MiFID Credit Agricole Bank Polska S.A. Ostateczna decyzja co do zawarcia umowy doradztwa inwestycyjnego, horyzontu czasowego inwestycji oraz wielkości zaangażowanych środków w wybranym funduszu należy wyłącznie do Ciebie. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego. Bank jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy, zarządzanych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, oraz Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznan. Skorzystanie z funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Nie masz gwarancji osiągnięcia pozytywnych stóp zwrotu oraz celów określonych dla danej strategii, a w związku z tym możesz nie otrzymać zwrotu całości zainwestowanych środków lub utracić ich część. Szczegółowy opis ryzyk znajdziesz w Prospekcie informacyjnym danego funduszu, w broszurze MiFID, a także w naszych placówkach i na www.credit-agricole.pl

Dokumenty i komentarze rynkowe
Serwis ekonomiczny

Bądź na bieżąco z wynikami funduszy
Sprawdź notowania funduszy inwestycyjnych

Przejdź do notowań

Blog Banku Credit Agricole

 

Czym są obligacje i podstawowe pojęcia z nimi związane

Obligacje to papiery wartościowe o charakterze dłużnym, reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Charakter dłużny wynika z tego, że emitent jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusz) i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje nie mogą mieć formy dokumentu i podlegają zrejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych. Sposób nabycia obligacji: można nabyć je od […] Więcej
 

Co warto wiedzieć o instrumentach pochodnych?

Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne (derywaty) – są to instrumenty finansowe, których cena zależy od ceny innych instrumentów finansowych tzw. instrument bazowy (podstawowy). Podstawą zatem mogą być m.in.: ceny surowców, akcji, indeksy, waluty, stopy procentowe czy nawet inne instrumenty pochodne. Wyróżnia się następujące instrumenty pochodne: symetryczne (każda ze stron przyjmuje pewne zobowiązanie): kontrakty futures, forward, swapy; […] Więcej

Co warto wiedzieć o akcjach?

Czym jest akcja i podstawowe pojęcia z nią związane. Akcja to niepodzielny, zbywalny papier wartościowy o charakterze udziałowym, potwierdzający udział ich posiadacza w części kapitału zakładowego spółki. Emitowane przez spółki akcyjne i spółki komandytowo – akcyjne. Akcje można nabyć w drodze oferty prywatnej lub publicznej. Oferta publiczna ma miejsce, gdy informacja o papierach wartościowych, a […] Więcej

Oferta banku

Twoja opinia
 
 
Nowy wygląd strony www