DORADZTWO INWESTYCYJNE Inwestuj z pomocą naszych ekspertów - rekomendacje dopasujemy do Twoich potrzeb

Usługa zapewnia profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nasz wykwalifikowany zespół inwestycyjny przygotuje dla Ciebie rekomendację inwestycyjną zgodną z Twoimi potrzebami i celami inwestycyjnymi - w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank.

Nie ponosisz opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego.

 

Przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank.

Strategie inwestycyjne

Oferujemy cztery kierunki inwestycyjne dla portfeli modelowych o zróżnicowanym oczekiwanym zysku i poziomie ryzyka.

 

Co zyskujesz w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego?

Rekomendacje inwestycyjne

wraz z uzasadnieniem

Stopy zwrotu

z rekomendowanych portfeli

1 z 4 strategii inwestycyjnych

dopasowanych do Twoich potrzeb i celów inwestycyjnych

Dywersyfikacja aktywów

Wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

odpowiadających Twoim potrzebom

Dostęp do webinariów

dedykowanych inwestorom

Możliwość spotkań z ekspertami

Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Wsparcie w zarządzaniu

ryzykiem inwestycyjnym

Nie ponosisz opłaty za usługę doradztwa inwestycyjnego

Kilka kroków by zacząć inwestować

  • Wypełnij ankietę MiFID w placówce bankowej

  • Podpisz umowę doradztwa inwestycyjnego

  • Poznaj swój profil i strategię inwestycyjną

  • Zacznij inwestować zgodnie z otrzymaną rekomendacją inwestycyjną

Informacje prawne i ryzyka

Usługa doradztwa inwestycyjnego zależnego świadczona jest przez Credit Agricole Bank Polska S.A. („bank”). Usługa polega na przygotowaniu przez bank rekomendacji inwestycyjnych dotyczących nabycia/zbycia/zamiany jednostek uczestnictwa albo powstrzymania się od zawarcia tych transakcji w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz przekazywaniu materiałów o charakterze informacyjnym niestanowiących rekomendacji inwestycyjnych. Przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank. Rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są w oparciu o Twoje cele i potrzeby. Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz wykształcenie, niezbędne do sporządzania i wydawania rekomendacji inwestycyjnych, z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, z wykluczeniem jakichkolwiek konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na ich treść. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest bezpłatna, ale możesz ponieść opłaty związane z inwestowaniem w fundusze, których jednostki są przedmiotem doradztwa. Jeśli korzystasz z usługi doradztwa inwestycyjnego i podejmujesz decyzje inwestycyjna, musisz mieć na uwadze ryzyko związane z ta usługa, takie jak ryzyko dezaktualizacji rekomendacji i ryzyko nieodpowiedniości rekomendacji. Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz również pamiętać, ze wyceny jednostek uczestnictwa mogą się znacznie wahać w trakcie trwania inwestycji i nie masz gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz w kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych na www.credit- agricole.pl, www.amundi.pl i w placówkach banku oraz w Broszurze MiFID Credit Agricole Bank Polska S.A. Ostateczna decyzja co do zawarcia umowy doradztwa inwestycyjnego, horyzontu czasowego inwestycji oraz wielkości zaangażowanych środków w wybranym funduszu należy wyłącznie do Ciebie. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego. Bank jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy, zarządzanych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, oraz Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznan. Skorzystanie z funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Nie masz gwarancji osiągnięcia pozytywnych stóp zwrotu oraz celów określonych dla danej strategii, a w związku z tym możesz nie otrzymać zwrotu całości zainwestowanych środków lub utracić ich część. Szczegółowy opis ryzyk znajdziesz w Prospekcie informacyjnym danego funduszu, w broszurze MiFID, a także w naszych placówkach i na www.credit-agricole.pl

Inwestorzy korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego, świadczonej przez Bank, mogą być eksponowani na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie dla ich inwestycji. Ryzyko to oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zdarzenia i warunki wpływające na to ryzyko możemy podzielić na Środowiskowe, Społeczne i Ładu korporacyjnego:

  • Ryzyko środowiskowe (np. zanieczyszczenie środowiska, niekontrolowane zużycie surowców nieodnawialnych) może mieć wpływ na stopy zwrotu osiągane z inwestycji. Produkty inwestycyjne, które rozpoznają zawczasu to ryzyko, mogą osiągnąć wyższe stopy zwrotu i cechować się niższym ryzykiem inwestycyjnym (np. fundusz inwestujący w odnawialne źródła energii jest mniej narażony na ryzyko środowiskowe niż fundusz inwestujący w kopalnie węgla kamiennego).
  • Ryzyko społeczne (np. integracji społecznej, stosunków pracy), może mieć wpływ na wyniki inwestycyjne produktu inwestycyjnego. Instrumenty, które nie zarządzają odpowiednio tym ryzykiem mogą być narażone na dodatkowe wahania np. inwestycja w spółki, które eksploatują pracę nieletnich i nie przestrzegają standardów bezpieczeństwa i higieny pracy może być negatywnie odebrana przez opinię publiczną i doprowadzić do problemów finansowych takich spółek.
  • Ryzyko ładu korporacyjnego (np. brak odpowiedniego nadzoru nad konfliktami interesów). Fundusze inwestycyjne, które nie mają odpowiedniego poziomu nadzoru mogą narażać uczestników na dodatkowe ryzyka np. manager funduszu inwestycyjnego może podejmować decyzje inwestycyjne, które będą nie w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, ale grupy kapitałowej.

Zespół inwestycyjny wydający rekomendacje w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, w rekomendacji ujawnia informacje, w jaki sposób uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie wyboru produktu finansowego do rekomendowanego portfela inwestycyjnego. Wydając rekomendacje inwestycyjne, zespół inwestycyjny bierze pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju. Fundusze inwestycyjne, które w polityce inwestycyjnej przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju, mogą mieć zwiększoną odporność na ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. W ten sposób cały rekomendowany portfel inwestycyjny złożony z takich produktów inwestycyjnych może mieć lepszy stosunek ryzyka do stopy zwrotu.

Zespół inwestycyjny podejmując decyzje inwestycyjne analizuje i ocenia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na podstawie: informacji publikowanych przez producentów instrumentów finansowych, badań publikowanych przez podmioty trzecie oraz własnych analiz. Istotne zidentyfikowane ryzyka są uwzględniane w podejmowanych decyzjach dotyczących rekomendacji danego instrumentu finansowego oraz ujawniane razem z innymi rodzajami ryzyka.

Dokumenty, webinary i zrównoważony rozwój
Serwis ekonomiczny

Bądź na bieżąco z wynikami funduszy
Sprawdź notowania funduszy inwestycyjnych

Przejdź do notowań

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia