Kredyt mieszkaniowy

Co to jest Informacja o dostępnym kredycie?

Informacja o dostępnym kredycie to dokument, który otrzymasz od nas w 24 godziny od złożenia kompletnego Formularza Klienta. Będzie to wynik wstępnej oceny Twojej zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej, wykonanej na podstawie zadeklarowanych przez Ciebie w Formularzu Klienta danych. Nie jest to decyzja kredytowa - do niej potrzebne jest złożenie wniosku kredytowego wraz z kompletem dokumentów. Listę wymaganych dokumentów otrzymasz od nas razem z Informacją o dostępnym kredycie.

Zobacz więcej

Co to jest promesa kredytowa?

Promesa kredytowa to dokument w którym potwierdzamy, że posiadasz zdolność kredytową i, po spełnieniu określonych warunków, uzyskasz kredyt.

Zobacz więcej

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to Twoje udokumentowane środki, zgromadzone lub już zaangażowane w prowadzoną inwestycję (np. zaliczki/ zadatki wniesione na poczet kupna nieruchomości, transze wniesione na rzecz dewelopera, przy budowie domu – posiadana działka czy wykonane prace budowlane), które wraz z wnioskowanym kredytem pozwolą na sfinansowania zakupu lub budowę nieruchomości.

Zobacz więcej

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty rat kredytu w terminach i kwotach uzgodnionych z bankiem w umowie kredytowej, zestawione w harmonogramie spłat kredytu. Aby obliczyć Twoją zdolność kredytową bierzemy pod uwagę stałe dochody wszystkich osób przystępujących do kredytu oraz wszystkie stałe obciążenia (takie jak raty spłacanych kredytów, przyznane limity kredytowe w koncie osobistym i kartach kredytowych, stałe miesięczne wydatki i koszty utrzymania). Zdolność kredytowa jest wyliczana indywidualnie, na podstawie danych i dokumentów, jakie nam przedstawisz.

Zobacz więcej

Czy do wniosku o kredyt hipoteczny mogę przedstawić własny operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu?

Tak, do wniosku o kredyt hipoteczny możesz przedstawić operat szacunkowy przygotowany przez wybranego przez Ciebie rzeczoznawcę majątkowego. Wycenę nieruchomości możesz też zlecić w placówce bankowej CABP, wówczas wycenę przygotuje jedna z firm z nami współpracujących. Decyzja należy do Ciebie

Zobacz więcej

Czy dostanę kredyt hipoteczny jeśli prowadzę działalność gospodarczą?

Tak, w Credit Agricole dochód z działalności gospodarczej jest akceptowany w ocenie zdolności kredytowej. Nasz doradca przekaże Ci szczegółową listę dokumentów wymaganych do prawidłowego udokumentowania tej formy dochodu.

Zobacz więcej

Czy mogę spłacić kredyt hipoteczny wcześniej?

Możesz spłacić część lub całość swojego kredytu hipotecznego przed terminem wynikającym z umowy kredytowej. Aby to zrobić skontaktuj się ze swoim doradcą w placówce lub ekspertem na infolinii (nr. tel. 801 333 777). Jeśli Twoja umowa kredytowa zawarta była po 22.07.2017 r. nie pobierzemy opłaty za przedterminową spłatę kredytu. W przypadku starszego kredytu doradca ustali wysokość opłaty na podstawie Tabeli Opłat i Prowizji.

Zobacz więcej

Czy muszę wykupić ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy to obok ubezpieczenia nieruchomości jedno z podstawowych zabezpieczeń kredytu. Polisę z odpowiednim zakresem ryzyka możesz wykupić bezpośrednio w placówce banku (oferta Credit Agricole Life Insurance Europe S.A.) - dzięki temu możesz obniżyć wysokość oprocentowania kredytu, suma Twojego ubezpieczenia zawsze będzie odpowiadała wysokości zadłużenia pozostającego do spłaty w kredycie a składka ubezpieczeniowa będzie malała z każdym miesiącem spłaty kredytu. Możesz też skorzystać z oferty dowolnego zewnętrznego towarzystwa ubezpieczeniowego - jeśli się na to zdecydujesz, zapytaj doradcę w placówce lub na infolinii o zakres ryzyka jaki musi obejmować wykupiona przez Ciebie polisa.

Zobacz więcej

Czy ubezpieczenie nieruchomości przy kredycie hipotecznym jest konieczne?

Tak, ponieważ stanowi jedną z podstawowych form jego zabezpieczenia. Możesz wybrać ubezpieczenie dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego z rynku lub skorzystać z oferty ubezpieczenia nieruchomości dostępnej w CABP (Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). Druga opcja ma spore zalety: możesz obniżyć wysokość oprocentowania kredytu i ograniczyć formalności - nie będziemy od Ciebie wymagać przedstawiania co roku odnowionej polisy ubezpieczenia nieruchomości.

Jeżeli chcesz skorzystać z ubezpieczenia zewnętrznego zapytaj doradcę w placówce lub na infolinii jaki zakres ryzyka musi obejmować wykupiona przez Ciebie polisa.

Zobacz więcej

Czym jest karencja w spłacie kapitału?

Karencja to czasowe zawieszenie (odroczenie) spłaty części kapitałowej raty. W trakcie karencji część odsetkowa raty oraz składki ubezpieczeń są spłacane w okresach i kwotach określonych w harmonogramie spłat. Maksymalny okres karencji zależy od celu kredytowego i wynosi od 12 miesięcy (przy kredytowaniu zakupu nieruchomości na rynku wtórnym czy remontu) do nawet 36 miesięcy (przy budowie domu lub zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym).

Zobacz więcej

Czym jest wskaźnik referencyjny WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora: GPW Benchmark S.A.

Zobacz więcej

Czym są tzw. "wakacje kredytowe"?

W trakcie trwania umowy kredytowej, raz na 12 miesięcy, masz możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu. Z pierwszych „wakacji kredytowych” możesz skorzystać już po pierwszym roku (12 miesiącach) terminowej spłaty kredytu, nie wcześniej jednak niż przed upływem 12 miesięcy od zakończenia karencji w spłacie kapitału.

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty raty kredytu zwiększy kwoty pozostałych rat kapitałowych lub wydłuży okresu kredytowania - Ty wybierzesz, na którą opcję się zdecydujesz. Zwiększenie kwoty pozostałych rat kapitałowych nie wymaga zmiany umowy, natomiast wydłużenie okresu spłaty kredytu wymaga podpisania aneksu do umowy. Ewentualne koszty sporządzenia aneksu sprawdzisz w Tabeli Opłat i Prowizji.

Zobacz więcej

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku kredytowego?

Decyzję kredytową otrzymasz najpóźniej w 21. dniu kalendarzowym od dnia złożenia kompletnego wniosku. Możesz otrzymać ją wcześniej, bezpośrednio po jej podjęciu, o ile wskażesz nam taką potrzebę we wniosku kredytowym. To również Ty wybierasz w jakiej formie przekażemy Ci decyzję – papierowej, na spotkaniu z doradcą w placówce, lub elektronicznie, na wskazany adres e-mail.

Zobacz więcej

Jak jest określane oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Na wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego w CABP składają się dwa składniki: stała marża banku i wskaźnik referencyjny WIBOR 3M (dla kredytów w złotych polskich). Tak określone oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny, gdyż WIBOR 3M może ulegać zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) w całym okresie kredytowania. Zmiana tego wskaźnika będzie powodować zmianę wysokości rat kredytu. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o zmianie wysokości oprocentowania kredytu i przekażemy nowy harmonogram spłat kredytu.

Zobacz więcej

Jaka jest różnica między spłatą rat równych i malejących?

Kredyt hipoteczny może być spłacany w ratach równych lub malejących. W przypadku rat równych wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej będzie stała w kolejnych miesiącach spłaty kredytu. Może ona ulegać zmianie w przypadku zmiany wysokości oprocentowania kredytu wynikającego ze zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

W przypadku rat malejących część kapitałowa raty pozostaje stała w całym okresie spłaty, natomiast część odsetkowa ulega zmianie w każdym miesiącu, gdyż wyliczana jest każdorazowo od kapitału pozostającego do spłaty. W związku z tym w modelu rat równych, w początkowym okresie spłaty kredytu, kwota raty kapitałowo-odsetkowej jest zdecydowanie niższa niż w modelu rat malejących. W modelu tym jednak suma kosztów odsetkowych w całym okresie spłaty jest wyższa niż w modelu rat malejących.

Wybór modelu spłaty należy do Ciebie.

Zobacz więcej
Powrót do listy kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

 
Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www