Pierwsze kroki w inwestycjach - Pakiet Zyskowny Duet

Pierwsze kroki w inwestycjach

Chcesz zacząć inwestować? Zyskowny Duet to idealna propozycja dla osób, które chcą próbować różnych metod oszczędzania lub pomnażania pieniędzy, a jednocześnie szukają sposobu na potencjalnie wysokie zyski.

zyskowny duet - Pakiet Zyskowny Duet

Zyskowny Duet

Zyskowny Duet to połączenie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty 3-miesięcznej - nawet 9% w skali roku z dowolnym subfunduszem wydzielonym w Amundi Parasolowy FIO w ramach programu "Inwestuję z Planem"

Jak to działa? - Pakiet Zyskowny Duet

Jak to działa?

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet to 4000 zł. Sam wybierasz jedną z dwóch możliwości podziału swoich środków pomiędzy lokatę i subfundusz:

50% subfundusz + 50% lokata z oprocentowaniem - 9%
lub
30% subfundusz + 70% lokata z oprocentowaniem - 7,5%

Subfundusz w ramach Amundi Parasolowy FIO wybierasz samodzielnie, kierując się Twoim oczekiwanym poziomem zysku i akceptowalnym poziomem ryzyka.

Po 3 miesiącach pieniądze z lokaty, wraz z naliczonymi odsetkami, możesz wypłacić lub zdecydować o odnowieniu lokaty na kolejny okres z oprocentowaniem obowiązującym dla standardowych lokat 3-miesięcznych. Natomiast inwestycja w fundusz może trwać nadal, nie ma określonego terminu jej zakończenia. Jeśli jednak poczekasz 3 lata, nie poniesiesz kosztów odkupienia jednostek uczestnictwa z subfunduszu.

Co zyskujesz?

  • Środki zgromadzone na lokacie są oprocentowane wyżej niż na standardowej lokacie dostępnej w Banku.
  • Inwestycja w fundusz daje Ci możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, jednak musisz mieć świadomość ryzyka związanego z inwestycją.
  • Nie ponosisz również żadnej opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa.

O czym należy pamiętać

  • Inwestując w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka inwestycyjnego, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków.
  • Ryzyko inwestycyjne jest różne, w zależności od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu.

Szczegóły i Ryzyko

Ryzyko i informacje prawne

Pakiet Zyskowny Duet składa się z dwóch produktów, tj.: lokaty terminowej ze stałym oprocentowaniem otwieranej na okres 3 miesięcy (90 dni oraz jednostek uczestnictwa w dowolnie wybranym subfunduszu Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("Fundusz") w programie "Inwestuję z Planem". Minimalna kwota umożliwiająca założenie pakietu Zyskowny Duet to 4000 zł, z czego min. kwota lokaty wynosi 2000 zł przy podziale środków w pakiecie 50% lokata terminowa/50% subfundusz, a min. kwota inwestycji w Fundusz wynosi 1200 zł przy podziale środków w pakiecie 70% lokata terminowa/30% subfundusz. Lokata dostępna tylko dla posiadaczy kont dla osób fizycznych w Banku. Jednostki uczestnictwa nie posiadają określonego terminu wykupu i decyzje o ich odkupieniu można podjąć w dowolnym czasie. Amundi Polska TFI S.A. pobiera opłatę za odkupienie jednostek uczestnictwa Funduszu do 3 roku trwania programu "Inwestuję z Planem". Ostateczna decyzja, co do zawarcia umowy, horyzontu czasowego inwestycji oraz wielkości zaangażowanych środków w Funduszu należy wyłącznie do Klienta.
Więcej informacji o lokacie oraz Amundi Parasolowy FIO w Regulaminie kont dla osób fizycznych, Tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych oraz regulaminie Pakiet Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO, które dostępne są w placówkach bankowych i umieszczone w sekcji Dokumenty i regulaminy poniżej. Informacje o Funduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), które dostępne są również na stronie internetowej funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO, w siedzibie Towarzystwa i na stronie www.amundi.pl.
Amundi Polska TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (Fundusze) nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Subfundusze Amundi Parasolowy FIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Credit Agricole Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszu, zarządzanego przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457486, posiadającą kapitał zakładowy 57.307.040 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89. Amundi Polska TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za jakiekolwiek decyzje lub inwestycje dokonane na podstawie informacji zawartych w materiale.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Oprocentowanie

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

Obowiązuje od dnia 22.01.2023 r.

okres / podział środków50% lokata terminowa 50% fundusz70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej)9,00%7,50%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Minimalna wartość lokaty:
- przy podziale środków: 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2 000 PLN
- przy podziale środków: 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2 800 PLN

Oprocentowanie środków lokaty terminowej zerwanej przed upływem zadeklarowanego okresu wynosi 0%

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO .

Kalkulator oszczędności »

Opłaty

Opłaty za nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Program INWESTUJĘ Z PLANEM

Opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A. Opłata za odkupienie Jednostek Uczestnictwa dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A.
0% Okres inwestycji 1:Stawka:
Do 1 roku3,5%
Po 1 roku2,5%
Po 2 latach1,5%
Po 3 latach0%

Przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.

1 Zgodnie z umową programu Inwestuję z Planem dany rok zostaje zaliczony do łącznego okresu inwestowania, jeśli suma wpłat w roku we wszystkich Subfunduszach w tym programie wyniesie co najmniej 1200 zł. Odkupienie jednostek uczestnictwa powoduje naliczanie okresu oszczędzania od początku.

Wynagrodzenie za zarządzanie aktywami Subfunduszu

Fundusz pobiera wynagrodzenie za zarządzanie (stałe i zmienne), które różni się w zależności od typu Subfunduszu. Wynagrodzenie wliczone jest w wartość Jednostki Uczestnictwa.
Stałe wynagrodzenie za zarządzanie to wynagrodzenie za prowadzenie Funduszu, obejmuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Funduszu i zarządzaniem Funduszem.

Nazwa subfunduszu Opłata za zarządzanie dotyczy jednostek uczestnictwa kat. A.
AMUNDI Ostrożny Inwestor0,60%
AMUNDI Globalnych Perspektyw Konserwatywny1,00% + wynagrodzenie zmienne2
AMUNDI Globalnych Perspektyw Umiarkowany2,00% + wynagrodzenie zmienne2
AMUNDI Globalnych Perspektyw Dynamiczny2,00% + wynagrodzenie zmienne2

2 Zmienne wynagrodzenie za zarządzanie (tzw. success fee) to opłata uzależniona od wyników osiąganych przez Fundusz. Oznacza to, że jeśli Subfundusz zarobi więcej niż określony dla danego Subfunduszu wynik wzorcowy, to Towarzystwo ma prawo do uczestniczenia w części wypracowanego ponadprzeciętnego zysku. Poziom wynagrodzenia zmiennego jest uzależniony od wyniku Subfunduszu - im jest on lepszy, tym wyższe wynagrodzenie. Brak zysku powyżej poziomu odniesienia pozbawia Fundusz i Towarzystwo możliwości uzyskania dodatkowego dochodu.

Sposób wyliczenia success fee: 20% * (wynik Subfunduszu pomniejszony o wynagrodzenie za zarządzanie - wynik wzorcowy)

Dokumenty związane z pakietem Zyskowny Duet

Jak założyć?

Jeśli nie masz jeszcze otwartego rejestru w funduszu inwestycyjnym Amundi Parasolowy FIO prowadzonego w ramach programu Inwestuję z Planem, zapraszamy do najbliższej placówki .

Jeśli posiadasz już otwarty rejestr w powyższym programie, możesz założyć pakiet "Zyskowny Duet" również za pośrednictwem serwisu internetowego CA24 .

Stopka redakcyjna

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku