Pierwsze kroki w inwestycjach - Pakiet Zyskowny Duet

Pierwsze kroki w inwestycjach

Chcesz zacząć inwestować? Zyskowny Duet to idealna propozycja dla osób, które chcą próbować różnych metod oszczędzania lub pomnażania pieniędzy, a jednocześnie szukają sposobu na potencjalnie wysokie zyski.

Naprawdę zyskowny duet - Pakiet Zyskowny Duet

Naprawdę zyskowny duet

Zyskowny Duet pozwala Ci czerpać korzyści z wysoko oprocentowanej lokaty (nawet do 4% w skali roku). Jednocześnie możesz osiągać potencjalnie wyższy zysk z funduszu inwestycyjnego, inwestując część środków w wybrany subfundusz Amundi Parasolowy FIO (w ramach programu INWESTUJĘ Z PLANEM).

2 możliwości podziału środków - Pakiet Zyskowny Duet

2 możliwości podziału środków

Sam decydujesz, czy dzielisz swoje środki równo pomiędzy lokatę i dowolny subfundusz (50%/50%), czy może 70% środków wpłacasz na lokatę, a 30% środków inwestujesz w wybrany subfundusz. Minimalna łączna kwota inwestycji to 4 000 zł.

LokataFundusz inwestycyjny
90-dniowa lokata z możliwością przedłużenia
Zyskowny Duet pozwala Ci czerpać korzyści z wysoko oprocentowanej lokaty (nawet do 5% w skali roku, oprocentowanie stałe). Sam decydujesz, czy po zakończeniu lokaty mamy odnowić ją automatycznie, czy wypłacić zgromadzone środki na Twoje konto osobiste. Niezależnie od tego środki, które wpłaciłeś na wybrany subfundusz, zarabiają przez cały czas.

Środki na lokacie objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości kwoty 100.000 EURO w złotych . Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
Potencjalnie wysokie zyski z funduszu inwestycyjnego
Swoje środki inwestujesz w jeden z subfunduszy dostępnych w ramach oferty funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO

Wyższe zyski, jeśli akceptujesz ryzyko inwestycyjne
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Więcej o ryzyku

Do pakietu Zyskowny Duet polecamy

Lokaty standardowe Lokaty w Ofercie Mobilnej Lokata do 2,30% w skali roku dla nowych środków Duży wybór okresów lokat Dowolna liczba lokat w ramach konta osobistego
Moja Rezerwa Finansowa Oszczędności na realizację marzeń Oszczędności na nieprzewidziane sytuacje w życiu Wyjątkowe oprocentowanie bazowe Bonus za systematyczne wpłaty
Antidotum Progresywne Ubezpieczenie i oszczędzanie w jednym Premia ubezpieczeniowa nawet do 1,80% Coroczna wypłata premii Prawo do całej premii przy wypłacie środków

Szczegóły i Ryzyko

Ryzyko i informacje prawne

Przed zainwestowaniem części środków w ramach pakietu "Zyskowny Duet" w fundusz inwestycyjny Amundi Parasolowy FIO należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym , który dostępny jest w placówkach Banku Credit Agricole i na stronie internetowej funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO .

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków oraz z brakiem gwarancji zwrotu zainwestowanych środków.

Dane finansowe funduszu Amundi Parasolowy FIO i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym . Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) poszczególnych subfunduszy, dotyczące zmian wartości aktywów netto danego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego . Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządów terytorialnych, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządów terytorialnych państw członkowskich, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji udostępnionych w serwisie informacji i dokumentów. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu inwestycyjnego oraz Uczestników tego funduszu ze wskazaniem obowiązujących przepisów są określone w Prospekcie Informacyjnym Amundi Parasolowy FIO .

Oprocentowanie

Pakiet Zyskowny Duet w PLN

zakładany od dnia 24.03.2014 r. w połączeniu z Funduszem Amundi Parasolowy FIO
założony do dnia 24.05.2014 r. w połączeniu z Funduszem Credit Agricole FIO

Obowiązuje od dnia 01.10.2016 r.

okres / podział środków50% lokata terminowa 50% fundusz70% lokata terminowa 30% fundusz
90 dni (oprocentowanie lokaty terminowej) 4,00% 2,50%

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet wynosi 4 000 PLN.

Minimalna wartość lokaty:
- przy podziale środków: 50% lokata terminowa + 50% fundusz: 2 000 PLN
- przy podziale środków: 70% lokata terminowa + 30% fundusz: 2 800 PLN

Oprocentowanie środków lokaty terminowej zerwanej przed upływem zadeklarowanego okresu wynosi:

  1. w przypadku lokat założonych od 05.10.2014r.: 0%
  2. w przypadku lokat założonych do 04.10.2014r.:
    • 0% przy zerwaniu w ciągu pierwszych 21 dni trwania lokaty
    • 1% przy zerwaniu po 21 dniach trwania lokaty

Pozostałe warunki prowadzenia produktu opisane w Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet z Amundi Parasolowy FIO i Regulaminie Pakietu Zyskowny Duet .

Kalkulator oszczędności »

Dokumenty związane z pakietem Zyskowny Duet

Jak założyć?

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Oferta Banku