Jak ograniczać ryzyko inwestowania w fundusze?

Wszystkie subfundusze w naszej ofercie mają jasno określoną politykę inwestycyjną, w której zarządzający funduszem określa oczekiwany poziom zysku i poziom ryzyka. Inwestując w fundusz zawsze przeczytaj sekcję o ryzyku.

Zarządzający funduszem realizując strategię inwestycyjną ma w portfelu kilkadziesiąt instrumentów finansowych tj. ma zdywersyfikowany portfel. Dlatego ryzyko inwestowania w fundusz jest niższe od ryzyka inwestowania w pojedynczy instrument finansowy narażony na ryzyko specyficzne. Możliwość inwestowania w różne instrumenty finansowe pozwala zarządzającemu na skuteczne zarządzanie ryzykiem - np. w okresie gorszej koniunktury zarządzający mogą zmniejszać udział akcji na korzyść bezpiecznych instrumentów i tym samym ograniczać wahania jednostek uczestnictwa. Zarządzający funduszem nie muszą trzymać się określonego wzorca, mogą tworzyć portfel korzystając z potencjału rynków na całym świecie. Możliwość inwestowania w różne kraje lub regiony pozwala także na ograniczanie ryzyka politycznego i geograficznego.

Niezależnie od kontroli ryzyka przez zarządzającego, możesz ograniczać ryzyko inwestowania w fundusze przez dywersyfikację tj. posiadanie w swoim portfelu inwestycyjnym wielu różnych funduszy inwestycyjnych. Dobrym sposobem na ograniczenie ryzyka inwestowania w dłuższym terminie jest wykorzystywanie spadków wartości jednostek do ich dokupienia. Przed ryzykiem nabycia funduszu zbyt drogo dobrze chroni systematyczne oszczędzanie, dzięki czemu cena nabycia jest średnią cen z różnych okresów.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia