Indywidualne konta emerytalneIKE i IKZE dostępne za pośrednictwem banku Credit Agricole

Patrz ze spokojem na jesień życia

Myślisz o swojej emeryturze? Jeśli chcesz bezpiecznie wejść w jesień życia, realizować swoje plany i marzenia, podejmij decyzję już dziś i zacznij odkładać pieniądze. Dzięki produktom emerytalnym dostępnym za pośrednictwem banku Credit Agricole możesz zabezpieczyć swoją przyszłość i dodatkowo ubezpieczyć się od niespodziewanych zdarzeń.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są prowadzone przez CA Życie TU S.A. i zostały przygotowane dla Ciebie w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które w prosty sposób umożliwią Ci odkładanie środków na przyszłość. Dodatkowo, masz możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Już dzisiaj wybierz właściwy produkt dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pięć strategii do wyboru

W IKE i IKZE strategia inwestycyjna dopasowana jest do daty, w której będziesz mógł już przejść na emeryturę. Możesz wybrać:

  • UFK CA Horyzont 2025
  • UFK CA Horyzont 2030
  • UFK CA Horyzont 2040
  • UFK CA Horyzont 2050
  • UFK CA Horyzont 2060

To Ty decydujesz jakie ryzyko inwestycyjne akceptujesz, i sam wybierasz strategię inwestycyjną najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz sytuacji finansowej.

Korzyści

Poznaj zalety produktów emerytalnych

Oszczędzanie na koncie emerytalnym

Prosty sposób odkładania na emeryturę

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Elastyczność w wysokości i częstotliwości dokonywanych wpłat

Dziedziczenie środków przez wskazane osoby lub spadkobierców

Możliwość dodatkowego ubezpieczenia

Strategia inwestycyjna dopasowana do Twojego wieku i poziomu ryzyka

Porównanie IKE i IKZE

IKE oraz IKZE

IKE i IKZE to produkty emerytalne, które są do siebie podobne, jednak różnią się dozwoloną maksymalną kwotą wpłat w danym roku oraz korzyściami podatkowymi, z których możesz skorzystać po spełnieniu warunków ustawowych.

  IKE IKZE

Limit wpłat w danym roku

3x przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok (w 2022 r. limit wynosi: 17 766 zł)

1,2x przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok: w 2022 r. limit wynosi: 7 106,40 zł; pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą , która wyniesie 1,8-krotność prognozowanego wynagrodzenia, czyli 10 659,60 zł

 

KORZYŚCI PODATKOWE DLA OSZCZĘDZAJĄCEGO

Preferencje podatkowe w trakcie oszczędzania

Nie dotyczy

Wpłaty dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od dochodu w deklaracji PIT

Preferencje podatkowe na koniec oszczędzania

Dochód kapitałowy zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu ustawowych warunków

Wypłata środków po ukończeniu 65 roku życia (i dokonywaniu wpłat na konto IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych) objęta tylko 10% ryczałtowym podatkiem dochodowym

 

BRAK PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dziedziczenie oszczędności

W razie Twojej śmierci, zgromadzony kapitał trafia do wskazanej przez Ciebie osoby. Osoby dziedziczące nie zapłacą podatku od spadków i darowizn

W razie Twojej śmierci zgromadzony kapitał trafia do wskazanej przez Ciebie osoby. Osoby dziedziczące nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Wypłata środków objęta zostanie 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Możesz posiadać oba produkty jednocześnie: jedno konto IKE i jedno konto IKZE. Konto IKE jak i konto IKZE prowadzone są przez CA Życie TU S.A. Wybierając oba produkty za pośrednictwem banku Credit Agricole – kompleksowo zadbasz o swoją przyszłą emeryturę.

Umów się z doradcą

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w IKE lub IKZE zależy od wariantu ubezpieczenia jaki wybierzesz. W Credit Agricole masz możliwość skorzystania z produktów emerytalnych IKE i IZKE z dodatkowym ubezpieczeniem np. na wypadek śmierci czy poważnego zachorowania. Oznacza to, że oprócz wypłaty kapitału zgromadzonego na UFK, Ty lub uposażony otrzyma dodatkowo kwotę z przysługującego z polisy świadczenia.

Sprawdź, który wariant najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.Zapytaj doradcy o warianty ubezpiecznia.

  WARIANT UBEZPIECZENIA
I II III IV

PODSTAWOWA SUMA UBEZPIECZENIA
niezależnie od wieku ubezpieczającego w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

zgon ubezpieczającego z innej przyczyny niż wskutek nieszczęśliwego wypadku

100 zł

zgon ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

DODATKOWA SUMA UBEZPIECZENIA
wypłacana, jeżeli ubezpieczający nie osiągnął 60 lat w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

zgon ubezpieczającego – uposażony otrzyma dodatkowo różnicę pomiędzy wartością nabyć jednostek uczestnictwa a wartością ich umorzenia (w przypadku jeśli wartość umorzenia jest niższa od sumy zainwestowanych wpłat)

TAK

TAK

TAK

TAK

zgon ubezpieczającego – uposażony otrzyma dodatkowo - 20% zainwestowanych składek, nie więcej niż 20 000 zł

-

-

TAK

TAK

wystąpienie u ubezpieczającego poważnego zachorowania – wypłata dodatkowej sumy ubezpieczenia

-

TAK

-

TAK

Strategia inwestycyjna

Oferowane za pośrednictwem banku produkty emerytalne zbudowane są w taki sposób, aby pomnażać gromadzone środki na każdym etapów Twojego życia. W IKE i IKZE strategia inwestycyjna dopasowana jest do daty, w której będziesz mógł już przejść na emeryturę – oznacza to, że im bliżej wieku emerytalnego, tym ostrożniejsza polityka inwestycyjna i bezpieczniejsze instrumenty finansowe pracują w Twoim portfelu.

Pamiętaj, to Ty decydujesz jakie ryzyko inwestycyjne akceptujesz i sam wybierasz strategię inwestycyjną najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz sytuacji finansowej.

Umów się z doradcą

Pięć strategii do wyboru

UFK CA Horyzont 2025 przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa i bardzo niskiej zmienności cen jednostki

 

Przewidywana zmienność ceny jednostki w przedziale:

0% do 9%

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

0.50%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):

1234567
 

Przykładowy portfel Funduszu:

Od 60% do 100% aktywów UFK lokowane jest w bezpiecznych funduszach rynku pieniężnego, w funduszach dłużnych krótkoterminowych oraz w ETF, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa.

UFK CA Horyzont 2030 przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości kapitału z umiarkowanym potencjałem jego wzrostu

 

Przewidywana zmienność ceny jednostki w przedziale:

0% do 11%

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1,00%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):

1234567
 

Przykładowy portfel Funduszu:

UFK cechuje znacząca przewaga funduszy z umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skład UFK jest zdywersyfikowany, co oznacza, że znajdują się w nim zarówno klasyczne fundusze rynku pieniężnego i dłużnego do 100%, jak np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF. Instrumenty ryzykowne takie jak: jednostki funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych oraz ETC, podnoszące atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu mogą stanowić do 20% portfela.

UFK CA Horyzont 2040 przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących większą zmienność ceny jednostki funduszu i ryzyko inwestycyjne, ale oczekujących równocześnie potencjalnie wyższych zysków. Udział funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych w portfelu funduszu może wynieść do 60%, co przekłada się na atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów rynku pieniężnego i dłużnego pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

 

Przewidywana zmienność ceny jednostki w przedziale:

0% do 14%

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1,30%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):

1234567
 

Przykładowy portfel Funduszu:

UFK cechuje duża elastyczność i szeroka gama produktów, co pozwala aktywnie dopasować alokację aktywów pomiędzy fundusze akcyjne i fundusze obligacyjne, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Tak zbudowany portfel daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelu funduszu mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne, np. fundusze akcji polskich i zagranicznych, fundusze inwestujące w surowce oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETC. W przypadku wystąpienia negatywnej sytuacji rynkowej UFK zawiera również łatwo zbywalne klasyczne jednostki funduszy rynku pieniężnego i dłużnego (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i ograniczenie dużych spadków.

UFK CA Horyzont 2050 przeznaczony jest dla inwestorów z długą perspektywą do emerytury, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszy akcji polskich i zagranicznych oraz z dużą ekspozycją na fundusze surowcowe i ETC.

 

Przewidywana zmienność ceny jednostki w przedziale:

0% do 17%

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1,80%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):

1234567
 

Przykładowy portfel Funduszu:

Fundusz cechuje szerokie spektrum funduszy do inwestowania o mocno zdywersyfikowanym profilu ryzyka. Zdecydowanie dominujący udział w portfelu nawet do 80% stanowią instrumenty ryzykowne oparte o fundusze akcji, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfela funduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych, ale także, choć w mniejszym zakresie, fundusze surowcowe i z ekspozycją na surowce oraz ETC. Dodatkowo, fundusz w swoim portfelu może posiadać do 30% funduszy rynku pieniężnego oraz do 30% funduszy dłużnych.

UFK CA Horyzont 2060 dedykowany dla klientów z bardzo długą perspektywą do emerytury, oczekujących dużego potencjału wzrostu wartości inwestycji przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

 

Przewidywana zmienność ceny jednostki w przedziale:

0% do 20%

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

2,00%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego (SRRI):

1234567
 

Przykładowy portfel Funduszu:

Portfel zbudowany głównie z funduszy akcji krajowych i zagranicznych oraz instrumentów surowcowych oraz ETC. Udział funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych łącznie może wynieść do 85%. Taka konstrukcja portfela, może potencjalnie przynieść wysoki zysk z inwestycji, przy równoczesnej akceptacji wysokiej zmienności cen instrumentów finansowych. W skład portfela funduszu wchodzą przede wszystkim jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych, ale także, choć w mniejszym zakresie, fundusze surowcowe i z ekspozycją na surowce oraz ETC. Dodatkowo, fundusz w swoim portfelu może posiadać do 20% funduszy rynku pieniężnego oraz do 20% funduszy dłużnych.

Jak założyć IKE lub IKZE?

  • Wypełnij ankietę potrzeb w placówce bankowej, pozwoli ona ocenić Twoją sytuację finansową i profil ryzyka

  • Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami produktu

  • Podpisz wniosko-polisę IKE lub IKZE

  • Zasilaj swoje konto IKE lub IKZE

Informacje prawne i ryzyka

Materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zawarcia transakcji na opisanych w nim instrumentach finansowych oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Credit Agricole Bank Polska S.A. (bank) nie świadczy usługi doradztwa podatkowego ani ubezpieczeniowego. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem jest CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W przypadku upadłości lub likwidacji CA Życie TU S.A. środki zgromadzone na polisie IKE lub IKZE podlegają ochronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zgonie z ustawą. Wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej w UFK. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych.
Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych UFK może podlegać zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Wyniki UFK oraz wartości jednostki uczestnictwa UFK osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wypłata świadczenia oraz wykup ubezpieczenia mogą być pomniejszone o pobrane opłaty i podatki wynikające z przepisów prawa. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym informacje na temat opłat i ryzyk oraz o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności CA Życie TU S.A. znajdziesz w aktualnych Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Indywidualne Konto Emerytalne CA Życie TU S.A. (IKE) oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego CA Życie TU S.A. (IKZE), przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w dedykowanej Karcie Produktu oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, dostępnych w placówkach banku Credit Agricole i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl

Informacje na temat obciążeń podatkowych uwzględniają stan prawny obowiązujący 23.11.2020 r. i mogą się zmienić. Środki zgromadzone na kontach IKE i IKZE są zarządzane przez Generali Investments TFI S.A.

Generali Investments TFI 13 lat z rzędu stawał na podium (w tym 8-krotnie jako najlepsze TFI) prestiżowego rankingu TFI organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” i niezależną firmę analityczną Analizy Online. Aż 11 spośród funduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI ma wysokie ratingi Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) – dane na https://generali-investments.pl z dnia 06.11.2020 r.

Bank stosuje zasady określone w „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym”, wydanej przez Związek Banków Polskich, oraz „Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance”, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty
Serwis ekonomiczny

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia