Indywidualne konta emerytalneIKE i IKZE dostępne za pośrednictwem banku Credit Agricole

Patrz ze spokojem na jesień życia

Myślisz o swojej emeryturze? Jeśli chcesz bezpiecznie wejść w jesień życia, realizować swoje plany i marzenia, podejmij decyzję już dziś i zacznij odkładać pieniądze. Dzięki produktom emerytalnym dostępnym za pośrednictwem banku Credit Agricole możesz zabezpieczyć swoją przyszłość i dodatkowo ubezpieczyć się od niespodziewanych zdarzeń.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są prowadzone przez CA Życie TU S.A. i zostały przygotowane dla Ciebie w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które w prosty sposób umożliwią Ci odkładanie środków na przyszłość. Dodatkowo, masz możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Już dzisiaj wybierz właściwy produkt dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pięć strategii do wyboru

W IKE i IKZE strategia inwestycyjna dopasowana jest do daty, w której będziesz mógł już przejść na emeryturę. Możesz wybrać:

  • UFK CA Horyzont 2025
  • UFK CA Horyzont 2030
  • UFK CA Horyzont 2040
  • UFK CA Horyzont 2050
  • UFK CA Horyzont 2060

To Ty decydujesz jakie ryzyko inwestycyjne akceptujesz, i sam wybierasz strategię inwestycyjną najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz sytuacji finansowej.

Korzyści

Poznaj zalety produktów emerytalnych

Oszczędzanie na koncie emerytalnym

Prosty sposób odkładania na emeryturę

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych

Elastyczność w wysokości i częstotliwości dokonywanych wpłat

Dziedziczenie środków przez wskazane osoby lub spadkobierców

Możliwość dodatkowego ubezpieczenia

Strategia inwestycyjna dopasowana do Twojego wieku i poziomu ryzyka

Porównanie IKE i IKZE

IKE oraz IKZE

IKE i IKZE to produkty emerytalne, które są do siebie podobne, jednak różnią się dozwoloną maksymalną kwotą wpłat w danym roku oraz korzyściami podatkowymi, z których możesz skorzystać po spełnieniu warunków ustawowych.

  IKE IKZE

Limit wpłat w danym roku

3x przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok (w 2024 r. limit wynosi: 23 472 zł)

1,2x przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok: w 2024 r. limit wynosi: 9 388,80 zł; pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, która wyniesie 1,8-krotność prognozowanego wynagrodzenia, czyli 14 083,20 zł

 

KORZYŚCI PODATKOWE DLA OSZCZĘDZAJĄCEGO

Preferencje podatkowe w trakcie oszczędzania

Nie dotyczy

Wpłaty dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od dochodu w deklaracji PIT

Preferencje podatkowe na koniec oszczędzania

Dochód kapitałowy zwolniony z 19% podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu ustawowych warunków

Wypłata środków po ukończeniu 65 roku życia (i dokonywaniu wpłat na konto IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych) objęta tylko 10% ryczałtowym podatkiem dochodowym

 

BRAK PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dziedziczenie oszczędności

W razie Twojej śmierci, zgromadzony kapitał trafia do wskazanej przez Ciebie osoby. Osoby dziedziczące nie zapłacą podatku od spadków i darowizn

W razie Twojej śmierci zgromadzony kapitał trafia do wskazanej przez Ciebie osoby. Osoby dziedziczące nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Wypłata środków objęta zostanie 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Możesz posiadać oba produkty jednocześnie: jedno konto IKE i jedno konto IKZE. Konto IKE jak i konto IKZE prowadzone są przez CA Życie TU S.A. Wybierając oba produkty za pośrednictwem banku Credit Agricole – kompleksowo zadbasz o swoją przyszłą emeryturę.

Umów się z doradcą

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w IKE lub IKZE zależy od wariantu ubezpieczenia jaki wybierzesz. W Credit Agricole masz możliwość skorzystania z produktów emerytalnych IKE i IZKE z dodatkowym ubezpieczeniem np. na wypadek śmierci czy poważnego zachorowania. Oznacza to, że oprócz wypłaty kapitału zgromadzonego na UFK, Ty lub uposażony otrzyma dodatkowo kwotę z przysługującego z polisy świadczenia.

Sprawdź, który wariant najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.Zapytaj doradcy o warianty ubezpiecznia.

  WARIANT UBEZPIECZENIA
I II III IV

PODSTAWOWA SUMA UBEZPIECZENIA
niezależnie od wieku ubezpieczającego w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

zgon ubezpieczającego z innej przyczyny niż wskutek nieszczęśliwego wypadku

100 zł

zgon ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000 zł

DODATKOWA SUMA UBEZPIECZENIA
wypłacana, jeżeli ubezpieczający nie osiągnął 60 lat w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego

zgon ubezpieczającego – uposażony otrzyma dodatkowo różnicę pomiędzy wartością nabyć jednostek uczestnictwa a wartością ich umorzenia (w przypadku jeśli wartość umorzenia jest niższa od sumy zainwestowanych wpłat)

TAK

TAK

TAK

TAK

zgon ubezpieczającego – uposażony otrzyma dodatkowo - 20% zainwestowanych składek, nie więcej niż 20 000 zł

-

-

TAK

TAK

wystąpienie u ubezpieczającego poważnego zachorowania – wypłata dodatkowej sumy ubezpieczenia

-

TAK

-

TAK

Strategia inwestycyjna

Oferowane za pośrednictwem banku produkty emerytalne zbudowane są w taki sposób, aby pomnażać gromadzone środki na każdym etapów Twojego życia. W IKE i IKZE strategia inwestycyjna dopasowana jest do daty, w której będziesz mógł już przejść na emeryturę – oznacza to, że im bliżej wieku emerytalnego, tym ostrożniejsza polityka inwestycyjna i bezpieczniejsze instrumenty finansowe pracują w Twoim portfelu.

Pamiętaj, to Ty decydujesz jakie ryzyko inwestycyjne akceptujesz i sam wybierasz strategię inwestycyjną najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz sytuacji finansowej.

Umów się z doradcą

Pięć strategii do wyboru

UFK CA Horyzont 2025 przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa i bardzo niskiej zmienności cen jednostki

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

0.50%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego UFK:

niski

 

Przykładowy portfel Funduszu:

Od 60% do 100% aktywów UFK lokowane jest w bezpiecznych funduszach rynku pieniężnego, w funduszach dłużnych krótkoterminowych oraz w ETF, w szczególności w depozytach bankowych, certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych i w obligacjach emitowanych m.in. przez Skarb Państwa.

UFK CA Horyzont 2030 przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ochrony realnej wartości kapitału z umiarkowanym potencjałem jego wzrostu

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1,00%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego UFK:

średni

 

Przykładowy portfel Funduszu:

UFK cechuje znacząca przewaga funduszy z umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Skład UFK jest zdywersyfikowany, co oznacza, że znajdują się w nim zarówno klasyczne fundusze rynku pieniężnego i dłużnego do 100%, jak np. obligacje Skarbu Państwa, pozwalające na ograniczenie ryzyka, obligacje korporacyjne, depozyty bankowe, ale także jednostki innych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w ETF. Instrumenty ryzykowne takie jak: jednostki funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych oraz ETC, podnoszące atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu mogą stanowić do 20% portfela.

UFK CA Horyzont 2040 przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących większą zmienność ceny jednostki funduszu i ryzyko inwestycyjne, ale oczekujących równocześnie potencjalnie wyższych zysków. Udział funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych w portfelu funduszu może wynieść do 60%, co przekłada się na atrakcyjność oczekiwanej stopy zwrotu, natomiast udział instrumentów rynku pieniężnego i dłużnego pozwala na odpowiednią kontrolę ryzyka inwestycyjnego.

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1,30%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego UFK:

średni

 

Przykładowy portfel Funduszu:

UFK cechuje duża elastyczność i szeroka gama produktów, co pozwala aktywnie dopasować alokację aktywów pomiędzy fundusze akcyjne i fundusze obligacyjne, czyli instrumenty, których ceny reagują odmiennie na te same czynniki makroekonomiczne. Tak zbudowany portfel daje szansę na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu z inwestycji, niezależnie od warunków rynkowych. W portfelu funduszu mogą znaleźć się zarówno instrumenty ryzykowne, np. fundusze akcji polskich i zagranicznych, fundusze inwestujące w surowce oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy i ETC. W przypadku wystąpienia negatywnej sytuacji rynkowej UFK zawiera również łatwo zbywalne klasyczne jednostki funduszy rynku pieniężnego i dłużnego (np. obligacje skarbowe i korporacyjne, depozyty bankowe), pozwalające na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i ograniczenie dużych spadków.

UFK CA Horyzont 2050 przeznaczony jest dla inwestorów z długą perspektywą do emerytury, akceptujących średni poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszy akcji polskich i zagranicznych oraz z dużą ekspozycją na fundusze surowcowe i ETC.

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

1,80%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego UFK:

średni

 

Przykładowy portfel Funduszu:

Fundusz cechuje szerokie spektrum funduszy do inwestowania o mocno zdywersyfikowanym profilu ryzyka. Zdecydowanie dominujący udział w portfelu nawet do 80% stanowią instrumenty ryzykowne oparte o fundusze akcji, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfela funduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych, ale także, choć w mniejszym zakresie, fundusze surowcowe i z ekspozycją na surowce oraz ETC. Dodatkowo, fundusz w swoim portfelu może posiadać do 30% funduszy rynku pieniężnego oraz do 30% funduszy dłużnych.

UFK CA Horyzont 2060 dedykowany dla klientów z bardzo długą perspektywą do emerytury, oczekujących dużego potencjału wzrostu wartości inwestycji przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

 

Opłata za zarządzanie - rocznie:

2,00%

 

Poziom ryzyka inwestycyjnego UFK:

wysoki

 

Przykładowy portfel Funduszu:

Portfel zbudowany głównie z funduszy akcji krajowych i zagranicznych oraz instrumentów surowcowych oraz ETC. Udział funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych łącznie może wynieść do 85%. Taka konstrukcja portfela, może potencjalnie przynieść wysoki zysk z inwestycji, przy równoczesnej akceptacji wysokiej zmienności cen instrumentów finansowych. W skład portfela funduszu wchodzą przede wszystkim jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych polskich i zagranicznych, ale także, choć w mniejszym zakresie, fundusze surowcowe i z ekspozycją na surowce oraz ETC. Dodatkowo, fundusz w swoim portfelu może posiadać do 20% funduszy rynku pieniężnego oraz do 20% funduszy dłużnych.

Jak założyć IKE lub IKZE?

  • Wypełnij ankietę potrzeb w placówce bankowej, pozwoli ona ocenić Twoją sytuację finansową i profil ryzyka

  • Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami produktu

  • Podpisz wniosko-polisę IKE lub IKZE

  • Zasilaj swoje konto IKE lub IKZE

Informacje prawne i ryzyka
Dokumenty
Serwis ekonomiczny

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia