Jakie ryzyko ponoszę inwestując w fundusze?

Inwestując pieniądze w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości lub możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych pieniędzy.

Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze zawarte są w Prospektach Informacyjnych funduszy.

Poziom ryzyka zależy od udziału poszczególnych klas aktywów w portfelu i od poziomu ryzyka ustalonego przez fundusz. Im więcej akcji w portfelu, tym bardziej jest ryzykowny fundusz. Dlatego największe ryzyko występuje, gdy inwestujesz w fundusze akcyjne, ale w długim terminie cechują się najwyższym oczekiwanym zyskiem. Na przeciwnym biegunie są fundusze ochrony kapitału, które cechują się niskim ryzykiem i niskim oczekiwanym zyskiem.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia