Informacje o produktach ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo produktów ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo wypłaty świadczeń z tytułu umów ubezpieczeń dostępnych w ofercie dla klientów indywidualnych, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci placówek bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A. , gwarantowane jest poprzez: zapewnienie właściwej gospodarki finansowej Ubezpieczyciela, dzięki zawieraniu umów reasekuracji czyli ubezpieczenia zobowiązań Ubezpieczonych w innych Towarzystwach oraz poprzez inne instytucje prawne.

Właściwą gospodarkę finansową Ubezpieczycieli działających na polskim rynku zapewniają przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950 ze zm.). I tak nakłada ona m.in. obowiązek:

 • posiadania środków własnych w odpowiedniej wysokości - a ich wysokość wyliczana jest na podstawie metod określanych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem liczby zawieranych umów; dokonane wyliczenia podlegają każdorazowo kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja),
 • tworzenia kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeznaczonych na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań (roszczeń) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
 • przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania finansowego - na podstawie przeprowadzonej kontroli tego sprawozdania Komisja może nakazać uruchomienie postępowania naprawczego albo przedstawienie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (jeżeli wg oceny Komisji Ubezpieczyciel nie ma środków własnych albo aktywów w odpowiedniej wysokości).

W przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia zaspokajane są z osobnej masy upadłości, którą tworzą aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela, co oznacza, że te środki przeznaczone są na pokrycie roszczeń Klientów uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Gdyby te odrębne środki były niewystarczające - roszczenia zaspokaja się z ogólnych funduszów masy upadłości Ubezpieczyciela, a ostatecznie gwarantowaniem wypłat roszczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.).

Warto zaznaczyć, iż w przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji Ubezpieczyciela UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z tytułu umów: obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników, ubezpieczeń na życie, innych ubezpieczeń obowiązkowych.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w zakresie umów ubezpieczeń na życie UFG gwarantuje wypłatę roszczeń do wysokości 50% wierzytelności, maksymalnie 30 000 euro (według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej).

UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z ubezpieczeń obsługiwanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie AXA Życie S.A.,

Więcej informacji można znaleźć również na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl .

Klienci Credit Agricole Bank Polska S.A. mogą korzystać również z ubezpieczeń oferowanych przez:

 • CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, Towarzystwa Ubezpieczeniowego francuskiej Grupy Credit Agricole S.A. oraz
 • CALI Europe S.A., działająca w Polsce jako oddział Towarzystwa Ubezpieczeniowego z Luksemburga

CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited podlegają kontroli IFSRA w Irlandii. Istotą tego organu i jego nadzoru jest ochrona interesów Klientów, którzy są objęci ubezpieczeniem oraz nadzorowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych. IFRSA w Irlandii pełni podobną rolę jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, nadzorując, aby Ubezpieczyciele posiadali odpowiednie kapitały własne oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, zapewniające prawidłową wypłatę odszkodowań oraz świadczeń.

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE) podlega kontroli luksemburskiego Inspektoratu ds. Ubezpieczeń, którego podstawową rolą jest ochrona konsumentów. Ustawodawstwo luksemburskie nakłada na CALIE obowiązek oddzielenia majątku ubezpieczonych (zwanego "majątkiem ustanowionym prawnie") od innych aktywów należących do Ubezpieczyciela.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek tworzenia rezerw na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz deklarowania na bieżąco wysokości utworzonych rezerw poprzez wpis do specjalnie w tym celu utworzonego oficjalnego wykazu

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony posiadaczom polis ubezpieczeniowych Antidotum PRO pomiędzy Inspektoratem, CALI Europe S.A. oraz bankiem, w którym przechowywane są środki Ubezpieczonych, zostało zawarte trójstronne porozumienie. Na podstawie tego porozumienia majątek ustanowiony prawnie może zostać w każdej chwili zablokowany na wniosek Inspektoratu, jeżeli ten uzna sytuację finansową Ubezpieczyciela za uniemożliwiającą jego dalsze działanie.

Co więcej Inspektorat ds. Ubezpieczeń ma prawo do natychmiastowego zablokowania wykazanych rezerw, jeśli w trakcie kontroli uzna, że kondycja firmy budzi wątpliwości bądź też interes ubezpieczonych może być zagrożony. Wówczas bank (w przypadku Antidotum PRO – Credit Agricole Bank Polska S.A.), w którym lokowane są środki stanowiące rezerwy, zobowiązany jest do bezzwłocznego zastosowania się do decyzji organu nadzoru i od tego momentu nie może dokonywać żadnych operacji na środkach stanowiących rezerwy, bez uprzedniej zgody organu nadzoru. W przypadku ogłoszenia upadłości Ubezpieczyciela majątek ustanowiony prawnie (majątek ubezpieczonych) jest w całości przeznaczany na wypłatę roszczeń Klientów, którzy ponadto mają prawo do zaspokajania swoich roszczeń również z pozostałego majątku CALIE.

Z kolei, świadczenia wynikające z umów ubezpieczeń Pakiet Życie (Ubezpieczenia na Życie, Poważnego Zachorowania, Hospitalizacji) oraz ubezpieczenia na życie „Z myślą o bliskich” zaspakajane są bezpośrednio ze środków pochodzących ze składek zbieranych przez CALI Europe S.A., w zamian za ochronę ubezpieczeniową udzielaną w ramach tego ubezpieczenia. W celu realizacji zobowiązań wobec klientów spółka CALI Europe S.A. zobowiązana jest również do tworzenia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

Dodatkowo, CALI Europe S.A. realizuje aktywną politykę reasekuracyjną, w ramach której część ryzyka ubezpieczeniowego jest przenoszona na reasekuratorów. W związku z tym odpowiedzialność wobec Beneficjentów spoczywa nie tylko na CALI Europe S.A., ale również na firmie reasekuracyjnej.

Bank jako Agent

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław pełni rolę Agenta ubezpieczeniowego. Credit Agricole Bank Polska S.A. działa, jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne, na rzecz wielu Ubezpieczycieli. Credit Agricole Bank Polska S.A. wpisany jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11125950/A. Informacja o Agencie ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się na stronie internetowej KNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych poprzez złożenie wniosku w KNF, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego na rzecz następujących Ubezpieczycieli:

1. CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą we Wrocławiu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Pakiet Życie - Zobacz informacje o produkcie
 2. Indywidualne ubezpieczenie na życie Z myślą o bliskich - Zobacz informacje o produkcie
 3. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym indywidualne konto emerytalne (IKE) - Zobacz informacje o produkcie
 4. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - Zobacz informacje o produkcie
 5. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie (ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym) - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. upoważnia Agenta do:

 1. przyjmowania wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia;
 2. potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia, w tym wystawiania polis;
 3. potwierdzania przyjęcia zawiadomień o dokonaniu cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia;
 4. przyjmowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi taryfami lub tabelami składek ubezpieczeniowych zatwierdzonymi przez Towarzystwo;
 5. przyjmowania od klientów, ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia wszelkich oświadczeń, dokumentacji i zawiadomień dotyczących zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia, w tym roszczeń o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, oraz przekazywania ich do Towarzystwa;
 6. wysyłania do ubezpieczających, nie rzadziej niż raz w roku, informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także o wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje wykup ubezpieczenia; ponadto w przypadku, gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie, wysyłania do ubezpieczających informacji o zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia;
 7. wysyłania do ubezpieczających wezwań do zapłaty zaległej składki ubezpieczeniowej lub jej raty;
 8. pośredniczenia w wymianie wszelkiej dokumentacji lub korespondencji niezbędnej do zawarcia lub wykonywania postanowień umów ubezpieczenia.

2. Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (CATU), z siedzibą we Wrocławiu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Pakiet na Wypadki - Zobacz informacje o produkcie
 2. Indywidualne ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie - Zobacz informacje o produkcie
 3. indywidualne ubezpieczenie Pakiet Turystyczny - Zobacz informacje o produkcie.
 4. indywidualne ubezpieczenie Pakiet DOM - Zobacz informacje o produkcie
 5. indywidualne ubezpieczenie Pakiet OC - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez CATU upoważnia Agenta do:

 1. przyjmowania wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia;
 2. potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia, w tym wystawiania polis;
 3. potwierdzania przyjęcia zawiadomień o dokonaniu cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia;
 4. przyjmowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi taryfami lub tabelami składek ubezpieczeniowych zatwierdzonymi przez Towarzystwo;
 5. przyjmowania od klientów, ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia wszelkich oświadczeń, dokumentacji i zawiadomień dotyczących zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia, w tym roszczeń o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, oraz przekazywania ich do Towarzystwa;
 6. wysyłania do ubezpieczających wezwań do zapłaty zaległej składki ubezpieczeniowej lub jej raty;
 7. pośredniczenia w wymianie wszelkiej dokumentacji lub korespondencji niezbędnej do zawarcia lub wykonywania postanowień umów ubezpieczenia.

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. działają pod marką Crédit Agricole Ubezpieczenia.

3. CACI Life dac & CACI Non-Life dac z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. indywidualne ubezpieczenie posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A - Zobacz informacje o produkcie
 2. indywidualne ubezpieczenie pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. - Zobacz informacje o produkcie

4. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

Indywidualne ubezpieczenie na życie Kredytobiorców

Agent jest upoważniony do pośredniczenia w zawieraniu i zawierania w imieniu Generali umów ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dziale I w następujących grupach ubezpieczeń: 1, 5 wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Agent jest upoważniony do pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu Agenta i na rzecz Generali Życie TU, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie Ogólnych Warunków Indywidualnego ubezpieczenia na życie kredytobiorców (OWU), taryf składek, przepisów wewnętrznych obowiązujących w Generali Życie TU, w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jak również do udzielenia pomocy w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, w których sumy ubezpieczenia nie przekraczają kwot określonych w pełnomocnictwie.

Agent jest uprawniony do samodzielnego potwierdzania przyjęcia oświadczeń o dokonanym przez ubezpieczających przelewie wierzytelności (cesja), na rzecz banków lub Spółdzielczych Kas Oszczędnościowych (SKOK) w zakresie umów ubezpieczenia przy zawarciu których Agent pośredniczył lub w przypadku których uczestniczy w ich w administrowaniu i wykonywaniu.

5. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Generali z myślą gospodarstwie rolnym
 2. Indywidualne ubezpieczenie Generali Agro Ekspert
 3. Indywidualne ubezpieczenie Upraw Rolnych
 4. Indywidualne ubezpieczenie Generali AGRO Firma
 5. Indywidualne ubezpieczenie Ochrona Prawna

Agent jest upoważniony do pośredniczenia w zawieraniu i zawierania w imieniu Generali umów ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dziale II w następujących grupach ubezpieczeń: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie ubezpieczeń wskazanych w pełnomocnictwie, jak również do udzielania pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, w których sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne nie przekraczają kwot określonych w pełnomocnictwie.

W zakresie umów ubezpieczeń korporacyjnych, Agent jest uprawniony wyłącznie do pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, jak również do udzielania pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w zakresie w jakim jest to niezbędne do pośredniczenia w zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, bez prawa do ich zawierania.

Agent jest uprawniony do samodzielnego potwierdzania przyjęcia oświadczeń o dokonanym przez ubezpieczających przelewie wierzytelności (cesja), w zakresie umów ubezpieczenia przy zawarciu których Agent pośredniczył lub w przypadku których udziela pomocy w ich administrowaniu i wykonywaniu, jak również przyjmowania i przekazywania Generali dokumentów związanych z cesją, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Generali.

INFORMACJE DODATKOWE:

Z dniem 01.12.2020 r. CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przejęła cały portfel umów ubezpieczeń (dalej „portfel ubezpieczeń”) posiadany przez CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu.

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu prowadził działalność jako oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń CALI Europe Société Anonyme (Spółka Akcyjna) (dalej „CALI Europe S.A.”) z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do rejestru spółek handlowych w Luksemburgu pod numerem B 75007.

Przeniesienie portfela ubezpieczeń nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (jako przejmującym portfel ubezpieczeń) oraz CALI Europe S.A. (jako przekazującym portfel ubezpieczeń), po uzyskaniu wymaganych prawem zgód organu nadzoru.

Od dnia przeniesienia portfela ubezpieczeń CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów ubezpieczenia zawartych w ramach działalności CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

Jednocześnie CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, iż od dnia 01.12.2020 r. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z umowami zawartymi w ramach działalności CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

Klienci, którzy kupili indywidualne ubezpieczenie CA Życie TU lub CATU mają możliwość podglądu tych ubezpieczeń w CA24 eBank.

 

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia