Informacje o produktach ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo produktów ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo wypłaty świadczeń z tytułu umów ubezpieczeń dostępnych w ofercie dla klientów indywidualnych, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci placówek bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A. , gwarantowane jest poprzez: zapewnienie właściwej gospodarki finansowej Ubezpieczyciela, dzięki zawieraniu umów reasekuracji czyli ubezpieczenia zobowiązań Ubezpieczonych w innych Towarzystwach oraz poprzez inne instytucje prawne.

Właściwą gospodarkę finansową Ubezpieczycieli działających na polskim rynku zapewniają przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950 ze zm.). I tak nakłada ona m.in. obowiązek:

 • posiadania środków własnych w odpowiedniej wysokości - a ich wysokość wyliczana jest na podstawie metod określanych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem liczby zawieranych umów; dokonane wyliczenia podlegają każdorazowo kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja),
 • tworzenia kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeznaczonych na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań (roszczeń) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
 • przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania finansowego - na podstawie przeprowadzonej kontroli tego sprawozdania Komisja może nakazać uruchomienie postępowania naprawczego albo przedstawienie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (jeżeli wg oceny Komisji Ubezpieczyciel nie ma środków własnych albo aktywów w odpowiedniej wysokości).

W przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia zaspokajane są z osobnej masy upadłości, którą tworzą aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela, co oznacza, że te środki przeznaczone są na pokrycie roszczeń Klientów uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Gdyby te odrębne środki były niewystarczające - roszczenia zaspokaja się z ogólnych funduszów masy upadłości Ubezpieczyciela, a ostatecznie gwarantowaniem wypłat roszczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.).

Warto zaznaczyć, iż w przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji Ubezpieczyciela UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z tytułu umów: obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników, ubezpieczeń na życie, innych ubezpieczeń obowiązkowych.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w zakresie umów ubezpieczeń na życie UFG gwarantuje wypłatę roszczeń do wysokości 50% wierzytelności, maksymalnie 30 000 euro (według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej).

UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z ubezpieczeń obsługiwanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie AXA Życie S.A.,

Więcej informacji można znaleźć również na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl .

Klienci Credit Agricole Bank Polska S.A. mogą korzystać również z ubezpieczeń oferowanych przez:

 • CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, Towarzystwa Ubezpieczeniowego francuskiej Grupy Credit Agricole S.A. oraz
 • CALI Europe S.A., działająca w Polsce jako oddział Towarzystwa Ubezpieczeniowego z Luksemburga

CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited podlegają kontroli IFSRA w Irlandii. Istotą tego organu i jego nadzoru jest ochrona interesów Klientów, którzy są objęci ubezpieczeniem oraz nadzorowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych. IFRSA w Irlandii pełni podobną rolę jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, nadzorując, aby Ubezpieczyciele posiadali odpowiednie kapitały własne oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, zapewniające prawidłową wypłatę odszkodowań oraz świadczeń.

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE) podlega kontroli luksemburskiego Inspektoratu ds. Ubezpieczeń, którego podstawową rolą jest ochrona konsumentów. Ustawodawstwo luksemburskie nakłada na CALIE obowiązek oddzielenia majątku ubezpieczonych (zwanego "majątkiem ustanowionym prawnie") od innych aktywów należących do Ubezpieczyciela.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek tworzenia rezerw na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz deklarowania na bieżąco wysokości utworzonych rezerw poprzez wpis do specjalnie w tym celu utworzonego oficjalnego wykazu

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony posiadaczom polis ubezpieczeniowych Antidotum PRO pomiędzy Inspektoratem, CALI Europe S.A. oraz bankiem, w którym przechowywane są środki Ubezpieczonych, zostało zawarte trójstronne porozumienie. Na podstawie tego porozumienia majątek ustanowiony prawnie może zostać w każdej chwili zablokowany na wniosek Inspektoratu, jeżeli ten uzna sytuację finansową Ubezpieczyciela za uniemożliwiającą jego dalsze działanie.

Co więcej Inspektorat ds. Ubezpieczeń ma prawo do natychmiastowego zablokowania wykazanych rezerw, jeśli w trakcie kontroli uzna, że kondycja firmy budzi wątpliwości bądź też interes ubezpieczonych może być zagrożony. Wówczas bank (w przypadku Antidotum PRO – Credit Agricole Bank Polska S.A.), w którym lokowane są środki stanowiące rezerwy, zobowiązany jest do bezzwłocznego zastosowania się do decyzji organu nadzoru i od tego momentu nie może dokonywać żadnych operacji na środkach stanowiących rezerwy, bez uprzedniej zgody organu nadzoru. W przypadku ogłoszenia upadłości Ubezpieczyciela majątek ustanowiony prawnie (majątek ubezpieczonych) jest w całości przeznaczany na wypłatę roszczeń Klientów, którzy ponadto mają prawo do zaspokajania swoich roszczeń również z pozostałego majątku CALIE.

Z kolei, świadczenia wynikające z umów ubezpieczeń Pakiet Życie (Ubezpieczenia na Życie, Poważnego Zachorowania, Hospitalizacji) oraz ubezpieczenia na życie „Z myślą o bliskich” zaspakajane są bezpośrednio ze środków pochodzących ze składek zbieranych przez CALI Europe S.A., w zamian za ochronę ubezpieczeniową udzielaną w ramach tego ubezpieczenia. W celu realizacji zobowiązań wobec klientów spółka CALI Europe S.A. zobowiązana jest również do tworzenia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

Dodatkowo, CALI Europe S.A. realizuje aktywną politykę reasekuracyjną, w ramach której część ryzyka ubezpieczeniowego jest przenoszona na reasekuratorów. W związku z tym odpowiedzialność wobec Beneficjentów spoczywa nie tylko na CALI Europe S.A., ale również na firmie reasekuracyjnej.

Bank jako Agent

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław pełni rolę Agenta ubezpieczeniowego. Credit Agricole Bank Polska S.A. działa, jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne, na rzecz wielu Ubezpieczycieli. Credit Agricole Bank Polska S.A. wpisany jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11125950/A. Informacja o Agencie ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się na stronie internetowej KNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych poprzez złożenie wniosku w KNF, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego na rzecz następujących Ubezpieczycieli:

1. CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE), z siedzibą we Wrocławiu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Pakiet Życie - Zobacz informacje o produkcie
 2. Indywidualne ubezpieczenie na życie Z myślą o bliskich - Zobacz informacje o produkcie
 3. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "30 Europejskich Liderów" - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez CALIE upoważnia Agenta do

 1. przyjmowania wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia;
 2. potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia, w tym wystawiania polis;
 3. potwierdzania przyjęcia zawiadomień o dokonaniu cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia;
 4. przyjmowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi taryfami lub tabelami składek ubezpieczeniowych zatwierdzonymi przez Towarzystwo;
 5. przyjmowania od klientów, ubezpieczanych, ubezpieczonych. uprawnionych z umów ubezpieczenia wszelkich oświadczeń, dokumentacji i zawiadomień dotyczących zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia, w tym roszczeń o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, oraz przekazywania ich do Towarzystwa;
 6. wysyłania do ubezpieczających, nie rzadziej niż raz w roku, informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także o wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje wykup ubezpieczenia; ponadto w przypadku, gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie, wysyłania do ubezpieczających informacji o zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia;
 7. wysyłania do ubezpieczających wezwań do zapłaty zaległej składki ubezpieczeniowej lub jej raty;
 8. pośredniczenia w wymianie wszelkiej dokumentacji lub korespondencji niezbędnej do zawarcia lub wykonywania postanowień umów ubezpieczenia.

2. Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (CATU), z siedzibą we Wrocławiu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Pakiet na Wypadki - Zobacz informacje o produkcie
 2. Indywidualne ubezpieczenie Pomoc dla Ciebie - Zobacz informacje o produkcie
 3. indywidualne ubezpieczenie Pakiet Turystyczny - Zobacz informacje o produkcie.
 4. indywidualne ubezpieczenie Pakiet DOM - Zobacz informacje o produkcie
 5. indywidualne ubezpieczenie Pakiet OC - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez CATU upoważnia Agenta do:

 1. przyjmowania wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia;
 2. potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia, w tym wystawiania polis;
 3. potwierdzania przyjęcia zawiadomień o dokonaniu cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia;
 4. przyjmowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi taryfami lub tabelami składek ubezpieczeniowych zatwierdzonymi przez Towarzystwo;
 5. przyjmowania od klientów, ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia wszelkich oświadczeń, dokumentacji i zawiadomień dotyczących zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia, w tym roszczeń o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, oraz przekazywania ich do Towarzystwa;
 6. wysyłania do ubezpieczających wezwań do zapłaty zaległej składki ubezpieczeniowej lub jej raty;
 7. pośredniczenia w wymianie wszelkiej dokumentacji lub korespondencji niezbędnej do zawarcia lub wykonywania postanowień umów ubezpieczenia.

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz CALI Europe S.A. Oddział w Polsce działają pod marką Crédit Agricole Ubezpieczenia.

3. CACI Life dac & CACI Non-Life dac z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. indywidualne ubezpieczenie posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A - Zobacz informacje o produkcie
 2. indywidualne ubezpieczenie pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. - Zobacz informacje o produkcie

4. Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie na życie Kredytobiorców - Zobacz informacje o produkcie

Agent jest upoważniony do składania i odbierania oświadczeń woli oraz do pośredniczenia w zawieraniu w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń Działu I zgodnie z zasadami określonymi w treści niniejszego pełnomocnictwa.
Agent jest uprawniony do wprowadzania do umowy ubezpieczenia postanowień odbiegających od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia bądź od postanowień innych wzorców umownych stosowanych przez Towarzystwo tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody upoważnionego pracownika Towarzystwa.
Agent jest uprawniony do przyjmowania od Klientów oświadczeń i zawiadomień związanych z umowami ubezpieczenia.
Agent jest uprawniony do wyrażania w imieniu Towarzystwa zgody na cesję praw do świadczenia z umowy ubezpieczenia.

5. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Agro - Zobacz informacje o produkcie
 2. Indywidualne ubezpieczenie Agro Ekspert - Zobacz informacje o produkcie
 3. Indywidualne ubezpieczenie Upraw Rolnych - Zobacz informacje o produkcie
 4. Indywidualne ubezpieczenie Concordia Firma - Zobacz informacje o produkcie
 5. Indywidualne ubezpieczenie Ochrona Prawna - Zobacz informacje o produkcie

Agent jest upoważniony do składania i odbierania oświadczeń woli oraz do pośredniczenia w zawieraniu w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń działu II zgodnie z zasadami określonymi w treści niniejszego pełnomocnictwa.
Agent jest uprawniony do wprowadzania do umowy ubezpieczenia postanowień odbiegających od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia bądź od postanowień innych wzorców umownych stosowanych przez Towarzystwo tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody upoważnionego pracownika Towarzystwa.
Agent jest uprawniony do przyjmowania od Klientów oświadczeń i zawiadomień związanych z umowami ubezpieczenia.
Agent jest uprawniony do wyrażania w imieniu Towarzystwa oświadczenia o zgodzie na cesję praw do Świadczenia z umowy ubezpieczenia.

6. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC - Zobacz informacje o produkcie
 2. Gwarancje ubezpieczeniowe - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group upoważnia Agenta do:

 1. pozyskiwania klientów oraz tworzenia pozytywnego wizerunku InterRisk;
 2. przyjmowania od klientów wniosków o ubezpieczenie, udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych, informowanie klientów o treści ogólnych warunków ubezpieczeń, warunkach udzielania gwarancji ubezpieczeniowych, prawach I obowiązkach stron umowy ubezpieczenia w tym o postępowaniu w przypadku wystąpienia szkody oraz zgłoszenia roszczenia;
 3. przyjmowania od ubezpieczających oświadczeń dotyczących przedmiotu objętego umową ubezpieczenia;
 4. opracowywania analizy ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie przyjętych wniosków, oświadczeń dokumentów rejestrowych i finansowych oraz przeprowadzanych lustracji przedmiotu ubezpieczenia;
 5. informowania klienta o warunkach finansowych, na których może być zawarta umowa na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych;
 6. obliczania wysokości składek z tytułu umów ubezpieczenia na podstawie obowiązujących w InterRisk, warunków ubezpieczenia i innych wytycznych w tym zakresie;
 7. organizowania i nadzorowania czynności agencyjnych wykonywanych przez osoby wykonujące czynności agencyjne w imieniu Agenta, w tym wystawiania upoważnień związanych z wykonywaniem tych czynności;
 8. przyjmowania zawiadomień i oświadczeń składanych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia, w tym przyjmowania skarg i reklamacji od klientów.

7. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez Link4 upoważnia Agenta do do wykonywania czynności agencyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mających na celu doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia oferowanych przez Link4 oraz obsługi zawartych umów ubezpieczenia powierzonych do obsługi przez Link4, w szczególności zaś do:

 1. przekazywania wszelkich informacji wymaganych prawem dotyczących oferowanych przez Link4 umów ubezpieczenia;
 2. rzetelnego i dokładnego przekazywania informacji ubezpieczającym o rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez Link4;
 3. rzetelnego i dokładnego przekazywania informacji ubezpieczającym o obowiązkach i prawach stron umów ubezpieczenia oferowanych przez Link4;
 4. przyjmowania w imieniu Link4 oświadczeń woli i zawiadomień składanych przez Klientów;
 5. przyjmowania od ubezpieczających wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia;
 6. informowania o wszelkich zmianach w umowach ubezpieczenia;
 7. wyjaśniania i przypominania Ubezpieczającym, Ubezpieczonym i Klientom o obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Klienci, którzy kupili indywidualne ubezpieczenie CALIE lub CATU mają możliwość podglądu tych ubezpieczeń w CA24 eBank.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 22 ust. 4 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku Credit Agricole Bank Polska S.A. oświadcza, że nie jest w posiadaniu akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń, których jest agentem, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Oferta banku

Twoja opinia