Informacje o produktach ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo produktów ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo wypłaty świadczeń z tytułu umów ubezpieczeń dostępnych w ofercie dla klientów indywidualnych, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci placówek bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A., gwarantowane jest poprzez: zapewnienie właściwej gospodarki finansowej Ubezpieczyciela, dzięki zawieraniu umów reasekuracji czyli ubezpieczenia zobowiązań Ubezpieczonych w innych Towarzystwach oraz poprzez inne instytucje prawne.

Właściwą gospodarkę finansową Ubezpieczycieli działających na polskim rynku zapewniają przepisy Ustawy z dnia 11września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 895ze zm.). I tak nakłada ona m.in. obowiązek:

 • posiadania środków własnych w odpowiedniej wysokości - a ich wysokość wyliczana jest na podstawie metod określanych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem liczby zawieranych umów; dokonane wyliczenia podlegają każdorazowo kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja),
 • tworzenia kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeznaczonych na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań (roszczeń) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
 • przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania finansowego - na podstawie przeprowadzonej kontroli tego sprawozdania Komisja może nakazać uruchomienie postępowania naprawczego albo przedstawienie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (jeżeli wg oceny Komisji Ubezpieczyciel nie ma środków własnych albo aktywów w odpowiedniej wysokości).

W przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia zaspokajane są z osobnej masy upadłości, którą tworzą aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela, co oznacza, że te środki przeznaczone są na pokrycie roszczeń Klientów uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Gdyby te odrębne środki były niewystarczające - roszczenia zaspokaja się z ogólnych funduszów masy upadłości Ubezpieczyciela, a ostatecznie gwarantowaniem wypłat roszczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), działający na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2214 ze zm.).

Warto zaznaczyć, iż w przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji Ubezpieczyciela UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z tytułu umów: obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników, ubezpieczeń na życie, innych ubezpieczeń obowiązkowych.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w zakresie umów ubezpieczeń na życie UFG gwarantuje wypłatę roszczeń do wysokości 50% wierzytelności, maksymalnie 30 000 euro (według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej).

UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z ubezpieczeń obsługiwanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie AXA Życie S.A.,
 • CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Więcej informacji można znaleźć również na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl.

Klienci Credit Agricole Bank Polska S.A. mogą korzystać również z ubezpieczeń oferowanych przez:

 • CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, Towarzystwa Ubezpieczeniowego francuskiej Grupy Credit Agricole S.A.

CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited podlegają kontroli IFSRA w Irlandii. Istotą tego organu i jego nadzoru jest ochrona interesów Klientów, którzy są objęci ubezpieczeniem oraz nadzorowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych. IFRSA w Irlandii pełni podobną rolę jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, nadzorując, aby Ubezpieczyciele posiadali odpowiednie kapitały własne oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, zapewniające prawidłową wypłatę odszkodowań oraz świadczeń.

Bank jako Agent

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław pełni rolę Agenta ubezpieczeniowego. Credit Agricole Bank Polska S.A. działa, jako Agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne, na rzecz wielu Ubezpieczycieli. Credit Agricole Bank Polska S.A. wpisany jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11125950/A. Informacja o Agencie ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się na stronie internetowej KNF pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Agenta do rejestru agentów ubezpieczeniowych poprzez złożenie wniosku w KNF, w szczególności w formie pisemnej lub telefonicznej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego na rzecz następujących Ubezpieczycieli:

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą we Wrocławiu. Bank jako Agent oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:

 1. Indywidualne ubezpieczenie Pakiet Życie - Zobacz informacje o produkcie
 2. Indywidualne ubezpieczenie na życie Z myślą o bliskich - Zobacz informacje o produkcie
 3. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym indywidualne konto emerytalne (IKE) - Zobacz informacje o produkcie
 4. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - Zobacz informacje o produkcie
 5. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie (ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym) - Zobacz informacje o produkcie

Pełnomocnictwo udzielone przez CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. upoważnia Agenta do:

 1. przyjmowania wniosków o zawarcie umów ubezpieczenia;
 2. potwierdzania zawarcia umów ubezpieczenia, w tym wystawiania polis;
 3. potwierdzania przyjęcia zawiadomień o dokonaniu cesji wierzytelności z umów ubezpieczenia;
 4. przyjmowania składek ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczenia zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi taryfami lub tabelami składek ubezpieczeniowych zatwierdzonymi przez Towarzystwo;
 5. przyjmowania od klientów, ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia wszelkich oświadczeń, dokumentacji i zawiadomień dotyczących zawartych przez Agenta w imieniu Towarzystwa umów ubezpieczenia, w tym roszczeń o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, oświadczeń woli o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, oraz przekazywania ich do Towarzystwa;
 6. wysyłania do ubezpieczających, nie rzadziej niż raz w roku, informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, jeżeli wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także o wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przysługuje wykup ubezpieczenia; ponadto w przypadku, gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia wyrażonej w ustalonej kwocie, wysyłania do ubezpieczających informacji o zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia;
 7. wysyłania do ubezpieczających wezwań do zapłaty zaległej składki ubezpieczeniowej lub jej raty;
 8. pośredniczenia w wymianie wszelkiej dokumentacji lub korespondencji niezbędnej do zawarcia lub wykonywania postanowień umów ubezpieczenia.

Z dniem 01.12.2020 r. CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przejęła cały portfel umów ubezpieczeń (dalej „portfel ubezpieczeń”) posiadany przez CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu.

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu prowadził działalność jako oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń CALI Europe Société Anonyme (Spółka Akcyjna) (dalej „CALI Europe S.A.”) z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do rejestru spółek handlowych w Luksemburgu pod numerem B 75007.

Przeniesienie portfela ubezpieczeń nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (jako przejmującym portfel ubezpieczeń) oraz CALI Europe S.A. (jako przekazującym portfel ubezpieczeń), po uzyskaniu wymaganych prawem zgód organu nadzoru.

Od dnia przeniesienia portfela ubezpieczeń CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów ubezpieczenia zawartych w ramach działalności CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

Jednocześnie CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, iż od dnia 01.12.2020 r. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z umowami zawartymi w ramach działalności CALI Europe S.A. Oddział w Polsce.

INFORMACJE DODATKOWE:

Klienci, którzy kupili indywidualne ubezpieczenie CA Życie TU S.A. lub CATU mają możliwość podglądu tych ubezpieczeń w CA24 eBank.

Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że nie jest w posiadaniu akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń, których jest agentem, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu oraz, że żaden z tych zakładów ubezpieczeń, nie posiada akcji ani udziałów Credit Agricole Bank Polska S.A., uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Oferta banku

Twoja opinia