Bezpieczeństwo produktów ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo wypłaty świadczeń z tytułu umów ubezpieczeń dostępnych w ofercie dla klientów indywidualnych, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci placówek bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A. , gwarantowane jest poprzez: zapewnienie właściwej gospodarki finansowej Ubezpieczyciela, dzięki zawieraniu umów reasekuracji czyli ubezpieczenia zobowiązań Ubezpieczonych w innych Towarzystwach oraz poprzez inne instytucje prawne.

Właściwą gospodarkę finansową Ubezpieczycieli działających na polskim rynku zapewniają przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950 ze zm.). I tak nakłada ona m.in. obowiązek:

 • posiadania środków własnych w odpowiedniej wysokości - a ich wysokość wyliczana jest na podstawie metod określanych przez Ministra Finansów, z uwzględnieniem liczby zawieranych umów; dokonane wyliczenia podlegają każdorazowo kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja),
 • tworzenia kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeznaczonych na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań (roszczeń) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
 • przedstawiania Komisji Nadzoru Finansowego rocznego sprawozdania finansowego - na podstawie przeprowadzonej kontroli tego sprawozdania Komisja może nakazać uruchomienie postępowania naprawczego albo przedstawienie planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (jeżeli wg oceny Komisji Ubezpieczyciel nie ma środków własnych albo aktywów w odpowiedniej wysokości).

W przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia zaspokajane są z osobnej masy upadłości, którą tworzą aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela, co oznacza, że te środki przeznaczone są na pokrycie roszczeń Klientów uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Gdyby te odrębne środki były niewystarczające - roszczenia zaspokaja się z ogólnych funduszów masy upadłości Ubezpieczyciela, a ostatecznie gwarantowaniem wypłat roszczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.).

Warto zaznaczyć, iż w przypadku upadłości lub przymusowej likwidacji Ubezpieczyciela UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z tytułu umów: obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników, ubezpieczeń na życie, innych ubezpieczeń obowiązkowych.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w zakresie umów ubezpieczeń na życie UFG gwarantuje wypłatę roszczeń do wysokości 50% wierzytelności, maksymalnie 30 000 euro (według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej).

UFG gwarantuje wypłatę roszczeń z ubezpieczeń obsługiwanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie AXA Życie S.A.,

Więcej informacji można znaleźć również na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl .

Klienci Credit Agricole Bank Polska S.A. mogą korzystać również z ubezpieczeń oferowanych przez:

 • CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii, Towarzystwa Ubezpieczeniowego francuskiej Grupy Credit Agricole S.A. oraz
 • CALI Europe S.A., działająca w Polsce jako oddział Towarzystwa Ubezpieczeniowego z Luksemburga

CACI Life Limited & CACI Non-Life Limited podlegają kontroli IFSRA w Irlandii. Istotą tego organu i jego nadzoru jest ochrona interesów Klientów, którzy są objęci ubezpieczeniem oraz nadzorowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej towarzystw ubezpieczeniowych. IFRSA w Irlandii pełni podobną rolę jak Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, nadzorując, aby Ubezpieczyciele posiadali odpowiednie kapitały własne oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, zapewniające prawidłową wypłatę odszkodowań oraz świadczeń.

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce (CALIE) podlega kontroli luksemburskiego Inspektoratu ds. Ubezpieczeń, którego podstawową rolą jest ochrona konsumentów. Ustawodawstwo luksemburskie nakłada na CALIE obowiązek oddzielenia majątku ubezpieczonych (zwanego "majątkiem ustanowionym prawnie") od innych aktywów należących do Ubezpieczyciela.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek tworzenia rezerw na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia oraz deklarowania na bieżąco wysokości utworzonych rezerw poprzez wpis do specjalnie w tym celu utworzonego oficjalnego wykazu

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony posiadaczom polis ubezpieczeniowych Antidotum PRO pomiędzy Inspektoratem, CALI Europe S.A. oraz bankiem, w którym przechowywane są środki Ubezpieczonych, zostało zawarte trójstronne porozumienie. Na podstawie tego porozumienia majątek ustanowiony prawnie może zostać w każdej chwili zablokowany na wniosek Inspektoratu, jeżeli ten uzna sytuację finansową Ubezpieczyciela za uniemożliwiającą jego dalsze działanie.

Co więcej Inspektorat ds. Ubezpieczeń ma prawo do natychmiastowego zablokowania wykazanych rezerw, jeśli w trakcie kontroli uzna, że kondycja firmy budzi wątpliwości bądź też interes ubezpieczonych może być zagrożony. Wówczas bank (w przypadku Antidotum PRO – Credit Agricole Bank Polska S.A.), w którym lokowane są środki stanowiące rezerwy, zobowiązany jest do bezzwłocznego zastosowania się do decyzji organu nadzoru i od tego momentu nie może dokonywać żadnych operacji na środkach stanowiących rezerwy, bez uprzedniej zgody organu nadzoru. W przypadku ogłoszenia upadłości Ubezpieczyciela majątek ustanowiony prawnie (majątek ubezpieczonych) jest w całości przeznaczany na wypłatę roszczeń Klientów, którzy ponadto mają prawo do zaspokajania swoich roszczeń również z pozostałego majątku CALIE.

Z kolei, świadczenia wynikające z umów ubezpieczeń Pakiet Życie (Ubezpieczenia na Życie, Poważnego Zachorowania, Hospitalizacji) oraz ubezpieczenia na życie „Z myślą o bliskich” zaspakajane są bezpośrednio ze środków pochodzących ze składek zbieranych przez CALI Europe S.A., w zamian za ochronę ubezpieczeniową udzielaną w ramach tego ubezpieczenia. W celu realizacji zobowiązań wobec klientów spółka CALI Europe S.A. zobowiązana jest również do tworzenia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

Dodatkowo, CALI Europe S.A. realizuje aktywną politykę reasekuracyjną, w ramach której część ryzyka ubezpieczeniowego jest przenoszona na reasekuratorów. W związku z tym odpowiedzialność wobec Beneficjentów spoczywa nie tylko na CALI Europe S.A., ale również na firmie reasekuracyjnej.

Bank jako Agent

Credit Agricole Bank Polska S.A. pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego:

 1. Towarzystwa Ubezpieczeniowego CALI Europe S.A. Oddział w Polsce. W roli tej Bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:
 2. Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. W roli tej Bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:
 3. CACI Life Dac i CACI Non-Life Dac z siedzibą w Dublinie w Irlandii. W tej roli Bank oferuje następujące produkty ubezpieczeniowe:
  • indywidualne ubezpieczenie posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. .
  • indywidualne ubezpieczenie pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. - Zobacz informacje o produkcie .

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku