W jaki sposób zwrócić się do Banku z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia (zmianę warunków Umowy kredytowej)

  1. Wniosek o zmianę warunków Umowy kredytowej (restrukturyzację) mogą Państwo złożyć w formie pisemnej w dowolnej placówce Banku lub wysłać na adres Banku - Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Restrukturyzacja".
  2. Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości dot. wypełnienia wniosku, prosimy o wizytę w jednej z placówek bankowych CA BP, w której Doradca pomoże Państwu wypełnić formularz.
  3. Stosowne wzory formularzy do pobrania znajdują się tutaj:
    1. Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki
    2. Wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
  4. W uzasadnieniu wniosku prosimy w szczególności opisać zmiany, które zaszły w Państwa sytuacji finansowej i/lub gospodarczej po zawarciu Umowy kredytowej.
  5. Aby Bank mógł dokonać poprawnej oceny Państwa sytuacji finansowej i/lub gospodarczej, do wniosku należy dołączyć:
    1. aktualne dokumenty potwierdzające uzyskiwane przez Państwa dochody oraz ich wysokość
      Wykaz wymaganych dokumentów w zależności od źródła dochodu znajduje się tutaj - Wykaz dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochody oraz ich wysokość. Jest on dostępny również w Placówkach Bankowych.
    2. w przypadku braku/utraty dochodu - odpowiednie dokumenty poświadczające ten fakt, np. świadectwo pracy
    3. dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej, uzasadniające złożenie Wniosku o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki lub/i Wniosku o restrukturyzację kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
    4. w razie potrzeby dodatkowe dokumenty wskazane we Wniosku o restrukturyzację kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej.
  6. Jeżeli Umowę kredytową umowę kredytu/pożyczki zawarli Państwo ze Współpożyczkobiorcą, Współkredytobiorcą lub Poręczycielem, wniosek o restrukturyzację zadłużenia oraz ww. dokumenty powinny zostać złożone przez wszystkich uczestników danej transakcji.
  7. Bank będzie miał możliwość dokonania oceny Państwa sytuacji finansowej i/lub gospodarczej tylko w przypadku otrzymania kompletnej dokumentacji.
  8. Odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek zostanie przesłana listownie na podany Bankowi w treści wniosku adres do korespondencji.
© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu