Restrukturyzacja zadłużenia

W jaki sposób zwrócić się do Banku z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia (zmianę warunków Umowy kredytowej)

 1. Wniosek o zmianę warunków Umowy kredytowej (restrukturyzację) mogą Państwo złożyć w formie pisemnej w dowolnej placówce Banku lub wysłać na adres Banku - Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław z dopiskiem na kopercie ""Restrukturyzacja"" .
 2. Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości dot. wypełnienia wniosku, prosimy o wizytę w jednej z placówek bankowych CA BP, w której Doradca pomoże Państwu wypełnić formularz.
 3. Stosowne wzory formularzy do pobrania znajdują się tutaj:
  1. Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki
  2. Wniosek o restrukturyzację kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
 4. W uzasadnieniu wniosku prosimy w szczególności opisać zmiany, które zaszły w Państwa sytuacji finansowej i/lub gospodarczej po zawarciu Umowy kredytowej .
 5. Aby Bank mógł dokonać poprawnej oceny Państwa sytuacji finansowej i/lub gospodarczej, do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualne dokumenty potwierdzające uzyskiwane przez Państwa dochody oraz ich wysokość
   Wykaz wymaganych dokumentów w zależności od źródła dochodu znajduje się tutaj - Wykaz dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochody oraz ich wysokość . Jest on dostępny również w Placówkach Bankowych .
  2. w przypadku braku/utraty dochodu - odpowiednie dokumenty poświadczające ten fakt, np. świadectwo pracy
  3. dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji życiowej, uzasadniające złożenie Wniosku o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki lub/i Wniosku o restrukturyzację kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej
  4. w razie potrzeby dodatkowe dokumenty wskazane we Wniosku o restrukturyzację kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej.
 6. Jeżeli Umowę kredytową umowę kredytu/pożyczki zawarli Państwo ze Współpożyczkobiorcą, Współkredytobiorcą lub Poręczycielem, wniosek o restrukturyzację zadłużenia oraz ww. dokumenty powinny zostać złożone przez wszystkich uczestników danej transakcji.
 7. Bank będzie miał możliwość dokonania oceny Państwa sytuacji finansowej i/lub gospodarczej tylko w przypadku otrzymania kompletnej dokumentacji.
 8. Odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek zostanie przesłana listownie na podany Bankowi w treści wniosku adres do korespondencji.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www