Menu o banku

Menu Oferta banku

Kredyt na systemy fotowoltaiczne Banku Credit Agricole - Kredyt na systemy fotowoltaiczne

Korzystaj ze słońca przez cały rok

Dzięki ratom możesz sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nawet do kwoty 80 000 zł. Spłatę możesz rozłożyć nawet na 96 miesięcy, ustalając datę spłaty odpowiednią do terminu, w jakim otrzymujesz wynagrodzenie.

Minimum formalności i dokumentów

Aby uzyskać kredyt, potrzebny będzie Twój dowód tożsamości, a także dokumenty potwierdzające wysokość Twoich dochodów, w zależności od ich źródła. Sprawdź tutaj lub zapytaj sprzedawcę.

Szczegóły

Oprocentowanie i opłaty

Tabela Opłat i Prowizji dla czynności związanych z obsługą kredytów udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w ramach Pionu Sprzedaży i Relacji z Partnerami.

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie kredytudo 20% od kwoty udzielonego kredytu
Opłata za zmianę warunków umowy na wniosek Kredytobiorcy2% kapitału pozostałego do spłaty, min. 50 PLN
Wydanie zaświadczenia o kredycie 1 50 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy.Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804),
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.790 ze zm.).
Opłata z tytułu udostępnienia danych osobowych i adresowych, opłata z tytułu wydania zaświadczenia, odpisu aktu stanu cywilnego
 • Ustawy z 28.11. 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).

Aktualizacja podstaw prawnych: styczeń 2016 r.

1) opłata pobierana z góry

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Tabela oprocentowania

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 09.10.2014 r.

Okres kredytowania Oprocentowanie
od 1 do 96 miesięcymax 10%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt ratalny wystarczy dowód osobisty. Mogą być także wymagane dokumenty potwierdzające Twoje dochody (w zależności od ich źródła):

Umowa o pracę

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatni miesiąc lub za ostatnie 3 miesiące (w zależności od okresu zatrudnienia) - wzór znajduje się tutaj );
 2. imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. jeden dokument do wyboru z okresu 3 ostatnich miesięcy,
 3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego 2 lub zestawienie operacji na rachunku
  - z jednego z ostatnich 3 miesięcy;
 4. wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ wynagrodzenia z jednego z 3 ostatnich miesięcy;
 5. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego;
 6. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, potwierdzające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto, kwotę, informację, kto dokonał płatności oraz imię i nazwisko Klienta 3 za wymagany okres.

Emerytura

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. odcinek wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia 1 ostatniej waloryzacji lub kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopia 1 ostatniej decyzji o przeliczeniu świadczenia lub kserokopia 1 decyzji o podjęciu wypłaty dodatku do świadczenia, pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia;
 2. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia 3 ;
 3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego Klienta 2 ( lub zestawienie operacji na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
 4. kserokopia 1 legitymacji emeryta - wyłącznie dla świadczeń z symbolem "E", tylko w sytuacji, gdy Klient nie posiada innego dokumentu;
 5. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważny do końca kolejnego roku podatkowego;
 6. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia, nie starszy niż sprzed roku;
 7. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji, nie starszej niż sprzed roku.

Zasiłek przedemerytalny/świadczenie przedemerytalne

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. odcinek wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia 1 ostatniej decyzji o waloryzacji lub kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia/zasiłku przedemerytalnego pod warunkiem, że wynika z niej wysokość świadczenia;
 2. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia 3 ;
 3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego Klienta 2 ( lub zestawienie operacji na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy;
 4. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz numer i wysokość przyznanego świadczenia;
 5. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji, nie starszej niż sprzed roku;
 6. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważny do końca kolejnego roku podatkowego.
 7. decyzja o przyznaniu świadczenia / zasiłku przedemerytalnego wydana albo przez ZUS albo Powiatowy Urząd Pracy pod warunkiem, że wynika z niej wysokośd świadczenia

Renta:

 1. dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie - jeden z poniższych:
  1. kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia
  2. kserokopia 1 legitymacji
  3. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ
  4. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS lub innego uprawnionego organu
  oraz
 2. jeden z dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia:
  1. oryginał lub kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia - jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy lub kserokopia 1 ostatniej waloryzacji lub kserokopia 1 decyzji o przeliczeniu świadczenia lub kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok) lub decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia;
  2. zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ środków z tytułu ostatniej wypłaty świadczenia na konto 3 ;
  3. kserokopia 1 wyciągu z konta bankowego Klienta 2 (lub zestawienie operacji na rachunku) zawierająca informację o jednym świadczeniu z okresu 3 ostatnich miesięcy;
  4. zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS lub inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta oraz wysokość przyznanego świadczenia;
  5. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie realizacji pojedynczej transakcji nie starszej niż sprzed roku;
  6. kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważny do końca kolejnego roku podatkowego.

Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy

Poniższy dokument:

 1. zaświadczenie (w oryginale) zawierające dane o okresie przyznania i wysokości świadczenia.

Gospodarstwo rolne

Dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego
przez min. 3 miesiące:

  1. zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych i/lub dochodowość roczną lub nakaz płatniczy (decyzja) na dany rok z Urzędu Gminy
oraz
  1. kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy (oryginał) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego

Produkcja rolna

Dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

  1. kserokopia 1 faktur lub umów kontraktacji dostaw łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw
oraz
  1. kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
 1. zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego lub kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego.

Działy specjalne produkcji rolnej

Dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

  1. kserokopia 1 zeznania rocznego za ostatni rok podatkowy (PIT-36) lub decyzji zawierającej kwotę rocznego dochodu oraz wielkość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
oraz
  1. kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
oraz
  , jeżeli Klient posiada
 1. kserokopia 1 faktur lub umów kontraktacji dostaw łącznie z wykazem zrealizowanych dostaw.

Działalność gospodarcza:

  1. dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej
   (do wyboru):
   1. potwierdzenie rejestracji CEIDG w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG
   2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
oraz
  1. dokumenty potwierdzające uiszczenie składek ubezpieczeniowych
   (do wyboru):
    1. zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi i społecznymi
   lub
   1. kserokopia 1 dowodów wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
lub
  1. dokumenty potwierdzające uiszczenie podatku (do wyboru):
    1. zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami
   lub
   1. kserokopia 1 dowodów wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
oraz
 1. dokument umożliwiający wyliczenie dochodu za ostatnie 3 miesiące (uzależniony od formy opodatkowania):
  1. w przypadku karty podatkowej - kserokopia 1 decyzji Naczelnika US;
  2. w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (ważne do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego) potwierdzone przez US (PIT-28) lub ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego lub zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe;
  3. podatkowa książka przychodów i rozchodów - ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT-36, PIT-36L lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów od początku bieżącego roku do ostatniego zamkniętego miesiąca lub zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe;
  4. pełna księgowość - ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT 36
   lub rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący
   lub bilans lub statystyczne sprawozdania F01 lub F02 (za ostatni zamknięty rok) lub zaświadczenie o przychodzie wystawione przez księgową lub biuro rachunkowe

Wynajem lokali/dzierżawa gruntu

Poniższe dokumenty powinny wskazywać dochód za minimum 1 miesiąc:

Dokumenty pozwalające na ustalenie okresu dochodu:

  1. kserokopia 1 umowy najmu lub dzierżawy
oraz

Dokumenty pozwalające na ustalenie kwoty dochodu:

  1. umowa najmu lub dzierżawy - pod warunkiem, że kwota dochodu nie będzie zawierała kosztów użytkowania lokalu/gruntu
  2. kserokopia 1 zeznania rocznego za ostatni rok podatkowy lub zaświadczenie (w oryginale) o uzyskiwanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres lub dowód opłacenia podatku dochodowego za wymagany okres
oraz

Dokumenty potwierdzające uiszczanie podatku:

 1. kserokopia 1 dowodów opłacenia podatku dochodowego z 3 ostatnich miesięcy lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami.

Duchowni i osoby zakonne

Poniższe dokumenty powinny wskazywać średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy:

Jeden z poniższych dokumentów:

  1. zaświadczenie (w oryginale) od zwierzchnika wskazujące wysokość dochodów osoby duchownej
lub
 1. decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie którego należy oszacować wysokość dochodu zgodnie z zasadami przyjętymi dla karty podatkowej.

Kontrakty marynarskie

Honorowane są wyłącznie zaświadczenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego:

  1. zaświadczenie (w oryginale) od armatora lub z agencji pośredniczącej w zawieraniu kontraktów z informacjami jak w standardowym zaświadczeniu (wzór znajduje się tutaj ) i potwierdzające wysokość osiąganych dochodów
oraz
 1. kserokopia 1 książeczki żeglarskiej - w tym strony z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania i wymustrowania z okresu minimum ostatnich 12 miesięcy.

Pozostałe kontrakty

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez minimum 3 miesiące:

 1. zaświadczenie (w oryginale) wystawione przez podmiot, z którym zawarto kontrakt o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące (wzór znajduje się tutaj )
 2. zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres lub
 3. wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres lub
 4. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres lub
 5. imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. za wymagany okres

Kontrakt żołnierski

Dokument musi potwierdzać fakt współpracy z daną instytucją przez minimum 3 miesiące:

 1. zaświadczenie (w oryginale) wystawione przez jednostkę wojskową lub instytucję cywilną uprawniona do wypłaty wynagrodzenia o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące (wzór znajduje się tutaj )
 2. zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres;
 3. wyciąg z konta 2 (lub zestawienie operacji na rachunku) za wymagany okres;
 4. samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres;
 5. imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp.

Umowa zlecenie/o dzieło/agencyjna

Jeden z poniższych dokumentów:

 1. kserokopia 1 wystawionych rachunków lub podpisanych umów lub innych dokumentów określających okres zatrudnienia i wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące
 2. zaświadczenie (w oryginale) od instytucji, na rzecz, której są wykonywane czynności objęte umową za ostatnie 3 miesiące (współpraca z daną instytucją musi trwać przez okres minimum 3 miesiące)

oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, jeden do wyboru

 • zaświadczenie od instytucji, na rzecz której są wykonywane czynności objęte umową (o ile Klient współpracuje z daną instytucją przez minimalny wymagany okres) lub wystawione rachunki lub podpisane umowy lub zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto za wymagany okres lub wyciąg z konta lub zestawienie operacji na rachunku za wymagany okres lub samodzielnie wydrukowane przez Klienta z serwisów internetowych danego banku potwierdzenie/potwierdzenia realizacji pojedynczego przelewu za wymagany okres lub imienny raport miesięczny, pasek wynagrodzeń, pasek płacowy, RMUA, pasek do listy płac, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia itp. konto za wymagany okres

W terminie 14 dni od zawarcia umowy kredytu na zakup towarów/usług (kredyt ratalny), możesz od niej odstąpić.

Aby to zrobić, skorzystaj z formularza .

Współpraca

Jeśli specjalizujesz się w branży Odnawialnych Źródeł Energii i chcesz udostępnić swoim klientom płatność CA Raty:

Wypełnij FORMULARZ - skontaktujemy się z Tobą

Aby rozpocząć współpracę będą potrzebne:

 • Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji CEIDG lub odpis z KRS;
 • Zaświadczenie o numerze rejestracyjnym REGON;
 • Dokument potwierdzający numer NIP;
 • W przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki.

Sprawdź, dlaczego warto sprzedawać na CA Raty:

 • możesz zyskać nowych, zadowolonych Klientów, dla których zakupy na raty są wygodnym rozwiązaniem;
 • możesz zwiększyć swoją sprzedaż;
 • zyskujesz gwarancję szybkiej zapłaty;
 • otrzymasz bieżące wsparcie dedykowanego przedstawiciela banku poprzez: wizyty handlowe lub stały kontakt telefoniczny i mailowy.

Bank może również wymagać dodatkowych dokumentów w zależności od formy prowadzonej działalności.

Kontakt

Jeśli chcesz zapytać o ofertę:

 • zadzwoń: 801 33 00 33 (koszt zgodny z taryfą operatora) ; +48 71 35 49 553

Jeśli posiadasz kredyt ratalny W CREDIT AGRICOLE (oferowany pod marką LUKAS Finanse - umowa zawarta po 02.05.2013 r.) i masz pytania:

 • zadzwoń: 19 019 (koszt zgodny z taryfą operatora) ; +48 71 35 49 009

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się