Zwolnienia spod egzekucji

Jakie pieniądze można zwolnić z zajętego rachunku bankowego?

Oprócz kwoty wolnej możesz zwolnić spod egzekucji pieniądze:

 • które ustawowo nie podlegają egzekucji
  lub
 • zostały zwolnione przez organ egzekucyjny.

Zwolnienia spod egzekucji nie są tym samym co kwota wolna od zajęcia. Kwota wolna ma stałą wartość w danym roku. Natomiast zwolnienie spod egzekucji może się zmieniać w zależności o kwoty zwolnionej przez organ egzekucyjny. Dlatego nie można mylić kwoty wolnej z kwotą zwolnioną spod egzekucji. Więcej na temat kwoty wolnej znajdziesz w zakładce „kwota wolna”.

Kwota zwolniona spod egzekucji zwiększa kwotę, do której wysokości można wypłacić pieniądze zajętego rachunku.

Jakie pieniądze ustawowo nie podlegają egzekucji?

Ustawodawca wyłączył spod egzekucji z rachunku bankowego pieniądze pochodzące z tytułu:

 • świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
 • dodatku osłonowego,
 • renty alimentacyjnej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń wychowawczych,
 • dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i dla sierot zupełnych,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • pieniędzy na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 • świadczeń uzupełniających, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (13 emerytura),
 • delegacji pod warunkiem, że na rachunku nie ma zajęcia alimentacyjnego KMP, którego obecność ogranicza kwotę zwolnienia do 50% zablokowanych pieniędzy z delegacji.

Wypłata pieniędzy ustawowo wolnych od egzekucji nie pomniejsza kwoty wolnej.

Jakie wpływy na rachunek wymagają zgody organu egzekucyjnego na wyłączenie ich z egzekucji?

Zgoda organu egzekucyjnego na zwolnienie spod egzekucji jest wymagana w przypadku pieniędzy pochodzących np. z tytułu:

 • wynagrodzenia,
 • alimentów wypłacanych przez os. fizyczne,
 • świadczeń z ZUS emerytura/renta,
 • świadczeń z Urzędu Pracy,
 • państwowych dopłat/dotacji dla rolnictwa,
 • dotacji unijnych,
 • zasiłków dla bezrobotnych,
 • emerytury/renty z MSWiA,
 • świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • ZFŚS,
 • stypendiów.

Zgoda organu egzekucyjna jest wymagana do wszystkich aktywnych zajęć na rachunku.

Decyzja o wydaniu zgody leży po stronie organu egzekucyjnego. Sami nie mamy wpływu na tę decyzję.

Poza kwotą wolną lub środkami ustawowo niepodlegającymi egzekucji wszelkie inne zwolnienia wymagają zgody organu egzekucyjnego, który prowadzi czynne postępowanie.

Kiedy możemy zwolnić alimenty?

Alimenty możemy zwolnić z egzekucji, kiedy:

 • posiadasz postanowienie Sądu potwierdzające zasądzenie na twoją rzecz świadczeń z tyt. alimentów,
 • zostały przekazane na Twoje konto bezpośrednio przez komornika,
 • pochodzą z funduszu alimentacyjnego.

Jak wygląda proces zwalniania pieniędzy spod egzekucji?

Wpływy pieniężne ustawowo niepodlegające egzekucji są zwalniane przez system banku. Natomiast pieniądze wymagające zgody organu egzekucyjnego są zwalniane na podstawie przesłanej do nas dyspozycji zwolnienia. Warunkiem zwolnienia pieniędzy jest w tym przypadku posiadanie zgód do wszystkich czynnych zajęć na rachunku.

Dyspozycje zwolnienia pieniędzy spod egzekucji możesz złożyć za pośrednictwem czatu dostępnego po zalogowaniu w serwisach CA24 eBank i CA24 Mobile - pełna korzyści lub odwiedzając placówkę bankową lub uzupełniając formularz udostępniania środków pieniężnych spod egzekucji.

Jeśli na Twój rachunek wpływają pieniądze, które można zwolnić w ramach zwolnienia spod egzekucji, to skontaktuj się wcześniej z nami. Szczegóły zwolnień dostępne w zakładce „zwolnienia spod egzekucji”.

Zwolnij pieniądze z egzekucji

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia