Działania banku Credit Agricole na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF - aktualizacja

Bank Credit Agricole - w trosce o swoich klientów - kredytobiorców kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF) - zdecydował o wprowadzeniu kolejnych rozwiązaniach, które istotnie ułatwią klientom obsługę ich zobowiązań.

Od 10.02.2015r. bank nie będzie pobierał prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

Jednocześnie bank Credit Agricole informuje, że uwzględnia ujemną stawkę LIBOR do wyliczenia stopy bazowej banku jako składnika oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do CHF. Najbliższe kolejne sprawdzanie notowań Rynkowej Stopy Referencyjnej LIBOR 3M, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, nastąpi w okresie od dnia 22 do 27 marca 2015 r. W przypadku, gdy różnica pomiędzy obowiązującą aktualnie stopą bazową, tj. stopą bazową ustaloną na I kwartał 2015 r. na poziomie 0,01% a średnią arytmetyczną stawek LIBOR 3M w sprawdzanym okresie będzie równa lub przekroczy wartość 0,1% (współczynnika zmiany oprocentowania), bank zastosuje średnią arytmetyczną stawek LIBOR 3M jako nową stopę bazową.

W przypadku, gdy wyliczona stopa bazowa przyjmie wartość ujemną, bank uwzględni ją dla wyznaczenia oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do CHF.

Zgodnie z polskim prawem, ze względu na ustawowo zdefiniowany odpłatny charakter umowy kredytowej, minimalne oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 0,00%. Mając jednak na uwadze aktualne zwiększenie obciążeń finansowych swoich klientów - kredytobiorców kredytu denominowanego do CHF - bank rozważa propozycję Związku Banków Polskich i przyjęcie do końca 2015r. zasady uwzględniania ujemnego oprocentowania, o ile suma stopy bazowej opartej o LIBOR 3M i stałej marży banku osiągnie wartość ujemną oraz zaistnieją określone w umowie kredytu przesłanki do zmiany oprocentowania. Obecnie w banku trwają analizy możliwych rozwiązań w tym zakresie.

O wcześniejszych działaniach podjętych przez Credit Agricole na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF bank informował w sekcji Aktualności 30.01.2015 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia