TOP BRANDS ESG

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks spółek, który składa się z najcenniejszych światowych spółek pod kątem wyceny marki, które to wspierają aspekty ESG. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie TOP BRANDS ESG.

TOP BRANDS ESG to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu Solactive Top Brands Selection PLN Hedged RC 10% Index, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

110% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeksu Solactive Top Brands Selection PLN Hedged RC 10% Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 110% Zwrotu z indeksu po 3 latach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji T1, T2 i T3 (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus jeden.

Ochrona 106% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Solactive Top Brands Selection PLN Hedged RC 10% Index będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 106% inwestowanej składki. Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 3-letniego okresu ubezpieczenia, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 106% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze światowych spółek, który ma najsilniejsze marki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym TOP BRANDS ESG zależy od notowań indeksu Solactive Top Brands Selection PLN Hedged RC 10% Index. Na wartość indeksu pracuje 17 spółek światowych pod kątem wyceny marki, które jednocześnie wspierają aspekty ESG. Spółki wchodzące w skład indeksu o najsilniejszych markach zostały wycenione według Brand Finance Institute – wiodącą firmę konsultingową zajmującą się wyceną marki. Siła marki oceniana jest przez firmę Brand Finance (wiodącą międzynarodową firmę konsultingową w tej dziedzinie) na podstawie trzech czynników: rangi wartości marki ( Brand Value Rank), ratingu marki (Brand Rating) oraz ratingu ESG danej marki wyliczanego przez MSCI (Morgan Stanley Capital International ) na dzień 1 stycznia 2023 r. Skład indeksu Solactive Top Brands Selection PLN Hedged RC 10% Index jest stały w trakcie trwania produktu.

Ochrona kapitału, dzięki zielonym obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu Solactive Top Brands Selection PLN Hedged RC 10% Index wchodzą również zielone obligacje, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Zielone obligacje to obligacje, z których wpływy są przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów wspierających gospodarkę o zerowej emisji netto i ochronę środowiska. Zaktualizowane w czerwcu 2022 r. Zasady Zielonych Obligacji ułatwiają stosowanie zasad przejrzystości i ujawniania informacji na rynkach obligacji zielonych. Zawarte w nim zasady i zalecenia dotyczące korzystania z przeglądów zewnętrznych i raportowania wpływu są określone w: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/%20Green-Bond-Principles_June-2022-280622.pdf

Emitent BBVA dostarczając produkty związane z Green Notes korzysta z opinii DNV jako niezależnego audytora. DNV jest niezależnym międzynarodowym dostawcą badań środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), w tym usług dla inwestorów publicznych i prywatnych. Wspiera integrację kryteriów ESG i ich przełożenie na funkcje biznesowe i strategiczne: https://shareholdersandinvestors.bbva.com/wp-content/uploads/2018/04/BBVA-SDG-Bond-Framework-Assessment-19th-April-2018.pdf

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia