Prestige Capital Index

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks światowych spółek wyselekcjonowanych z sektora dóbr luksusowych. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie Prestige Capital Index.

Prestige Capital Index to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu indeks Bloomberg Luxury Series 1 Decrement 5% Index EUR, który jest częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

55% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeks Bloomberg Luxury Series 1 Decrement 5% Index EUR jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 55% Zwrotu z indeksu po 3 latach i 12 dniach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji T1, T2 i T3 (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus jeden tj.

Ochrona 106% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu Bloomberg Luxury Series 1 Decrement 5% Index EUR będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 106% inwestowanej składki.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia: 3 lat i 12 dni, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.

Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia (który stanowi opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 106% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze światowych spółek wyselekcjonowanych z branży dóbr luksusowych

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Prestige Capital Index zależy od notowań indeksu Bloomberg Luxury Series 1 Decrement 5% Index EUR. Na wartość indeksu pracuje 19 spółek amerykańskich i europejskich, które czerpią większą część swoich dochodów ze sprzedaży towarów luksusowych. Skład indeksu Bloomberg Luxury Series 1 Decrement 5% Index EUR jest stały w trakcie trwania produktu.

Ochrona kapitału, dzięki zielonym obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu Bloomberg Luxury Series 1 Decrement 5% Index EUR wchodzą również zielone obligacje, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Zielone obligacje to obligacje, z których wpływy netto zostaną wykorzystane do finansowania i/lub refinansowania jednej lub większej liczby nowych lub istniejących inwestycji („Kwalifikujące się Zielone Aktywa”) w następujących kategoriach:

  • Energia odnawialna
  • Zielone budynki
  • Efektywności energetycznej
  • Czysty transport
  • Gospodarka odpadami i wodą
  • Zrównoważone rolnictwo i gospodarka leśna

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia