Aquacare Index

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestowanie w indeks wyselekcjonowanych spółek europejskich, które są zaangażowane w ochronę i zarządzanie zasobami wodnymi i spełniają standardy ESG. W naszym banku możesz kupić ubezpieczenie Aquacare Index.

Aquacare Index to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Blue Cycle 50 Decrement 5% EUR Index będącego częścią aktywa (noty), w którą inwestuje Ubezpieczyciel.

112,50% udział we wzroście indeksu

Jeśli Zwrot z indeks MSCI Europe Select Blue Cycle 50 Decrement 5% EUR Index jest wyższy niż 0%, Twoja premia wyniesie 112,50% Zwrotu z indeksu po 3 latach i 13 dniach okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w dziale Ryzyko).

Zwrot z indeksu obliczany jest, jako średnia arytmetyczna wartości indeksu z jego dni obserwacji T1, T2 i T3 (coroczne) dzielona przez jego wartość początkową minus jeden.

Ochrona 104% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji Zwrot z indeksu MSCI Europe Select Blue Cycle 50 Decrement 5% EUR będzie niższy lub równy 0%, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia dostaniesz 104% inwestowanej składki.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia: 3 lat i 13 dni, jeśli nie zrezygnujesz z niego wcześniej.
Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o opłatę początkową, zgodnie ze wzorem:

wpłacona składka ubezpieczeniowa – opłata początkowa = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)

Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 104% zainwestowanego kapitału

Inwestycja w indeks zbudowany ze spółek europejskich zaangażowanych w ochronę i zarządzanie zasobów wodnych

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Aquacare Index zależy od notowań indeksu MSCI Europe Select Blue Cycle 50 Decrement 5% EUR. Na wartość indeksu pracuje 50 spółek europejskich, z których część czerpie przychody z działalności bezpośrednio związanej z ochroną i zarządzaniem zasobami wodnymi, a część cechuje się wysokimi standardami ESG, które mierzą ogólną zdolność firm do zarządzania zużycia wody i zarządzania ryzykiem związanym z niedoborami wody. Skład indeksu MSCI Europe Select Blue Cycle 50 Decrement 5% EUR może ulegać zmianom w trakcie trwania produktu i jego skład jest dostosowywany w okresach kwartalnych.

Ochrona kapitału, dzięki zielonym obligacjom

Nota to aktywo finansowe, które stanowi instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.

W skład noty oprócz indeksu MSCI Europe Select Blue Cycle 50 Decrement 5% EUR wchodzą również zielone obligacje, które stanowią część dłużną noty. Ma ona zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia. Zielone obligacje to obligacje, z których wpływy netto zostaną wykorzystane do finansowania i/lub refinansowania jednej lub większej liczby nowych lub istniejących inwestycji („Kwalifikujące się Zielone Aktywa”) w następujących kategoriach:

  • Energia odnawialna
  • Zielone budynki
  • Efektywności energetycznej
  • Czysty transport
  • Gospodarka odpadami i wodą
  • Zrównoważone rolnictwo i gospodarka leśna

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania noty będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań jej wartości.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia