Inne osoby, które kontaktują się z bankiem

Credit Agricole Bank Polska o RODO

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie przysługują Tobie, jeśli nie jesteś naszym klientem a kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy na stronie internetowej banku, przez telefon, mailowo, listownie przez chatbota, telebota lub odwiedzasz naszą placówkę.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Możesz skontaktować się z nami:

Elektronicznie:

 • przez Pocztę CA24 w Serwisie internetowym CA24
 • przez formularz kontaktowy dostępny na stronie banku

Telefonicznie:

 • 19 019 (koszt wg taryfy operatora)
 • +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z telefonów komórkowych)

Listownie:

 • na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

W szczególnych sprawach, zwłaszcza takich, które dotyczą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Makara

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Maciej Wlazło

Elektronicznie:

Listownie:

 • na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych"

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z ochroną danych osobowych?

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych,
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą profilowania,
 • wycofania udzielonej zgody, przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy,
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Możemy przetwarzać Twoje dane:

 • Do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku:
  • kontaktowania się z Tobą, na Twoje żądanie, i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące Naszych produktów i usług lub umówienia się na spotkanie,
  • udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie o charakterze reklamacyjnym, które złożyłeś przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub przez telefon, mailowo, listownie na adres siedziby banku lub w placówce banku lub w innej formie,
  • monitorowania i poprawiania jakość świadczonych przez nas produktów i usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych i spotkania z nami, badanie Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług,
  • w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, realizować wewnętrzne cele Banku w tym przygotowywać statystyki i raporty na własne potrzeby oraz w ramach grupy przedsiębiorstw,
  • rozpatrywania reklamacji oraz ustalania roszczenia, dochodzenia ich lub obrony,
  • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia Banku, w tym monitoring placówek Banku
 • Gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych - na przykład do marketingu produktów i usług podmiotów trzecich - w celu przekazania danych do podmiotów trzecich.

Czy przetwarzamy dane dzieci?

Mamy ofertę produktów dla dzieci i młodzieży. Jeśli dziecko stanie się klientem banku, wtedy przetwarzamy jego dane.

Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które dotyczą:

 • Twojej identyfikacji,
 • Twoje dane kontaktowe,
 • Twojego wizerunku i głosu, czyli dane audiowizualne, takie, jak nagrania z monitoringu, nagrania rozmów telefonicznych lub wideo,
 • Wszelkie inne dane, które ujawniłeś w formularzu kontaktowym lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy Twoje dane do momentu:

 • zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • wycofania zgody,
 • Do momentu przedawnienia roszczeń.
 • Przez 60 dni, kiedy skontaktujemy się z Tobą w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie lub umówimy się na spotkanie w celu promocji produktów i usług.
 • Do czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie o charakterze reklamacyjnym
 • Przez 3 miesiące w przypadku monitoringu wizyjnego od czasu Twojej wizyty w Banku lub w Placówce Banku lub w wypadku gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu karnym do czasu otrzymania informacji o zakończeniu postępowania

Komu Bank przekazuje dane?

Przekazujemy Twoje dane:

 • Podmiotom, na które wyraziłeś zgodę.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Otrzymujemy Twoje dane:

 • Przede wszystkim od Ciebie,
 • Od innych administratorów, jak podmioty z grupy przedsiębiorstw, której jesteśmy częścią i które mają zgodę na Twoje przekazanie,
 • W zależności od łączących Cię z Bankiem relacji, Twoje dane mogą również pochodzić od innych podmiotów, np. osoby udzielającej Ci pełnomocnictwa lub od Twojego przedstawiciela ustawowego

Kiedy automatycznie podejmujemy decyzje?

Bank nie przetwarza Twoich danych w sposób, który może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Jeśli będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.

Czy masz obowiązek podawania nam danych osobowych?

 • podanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, reklamację lub zgłoszenie jest dobrowolne, ale niezbędne aby udzielić Tobie informacji
 • podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia