W jakich sytuacjach wniosek "Dobry Start" muszę złożyć bezpośrednio w ZUS?

Wniosek „Dobry Start” musisz złożyć bezpośrednio przez Portal Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), na stronie https://www.zus.pl/portal/logowanie, gdy jesteś:

  • opiekunem tymczasowym dla dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi albo osobą, która sprawuje pieczę zastępczą nad tym dzieckiem,
  • opiekunem faktycznym, który wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
  • opiekunem prawnym,
  • osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem (rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka),
  • dyrektorem/dyrektorką placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorem/dyrektorką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osobą uczącą się, która jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo z powodu pobierania od rodziców alimentów,
  • osobą objętą programem usamodzielnienia, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
  • rodzicem/opiekunem dziecka poniżej 6 lat, które chodzi do szkoły,
  • osobą, która nie ma nadanego numeru PESEL

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia