Czy programem "Dobry Start" objęte są wszystkie uczące się dzieci?

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia:

 • 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
 • 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • na dziecko, które:
  • uczęszcza do przedszkola,
  • realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w szkole podstawowej, w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • studentom.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia