Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać kredyt w Credit Agricole?

Kredyt może być przyznany osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. legitymuje się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość (Dowodem osobistym, Paszportem, Kartą stałego pobytu),
  4. ma nadany numer ewidencyjny PESEL,
  5. ma ukończone 21 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  7. posiada zdolność kredytową.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia