Jakie dokumenty powinienem dostarczyć, aby uzyskać kartę kredytową?

Aby uzyskać kartę kredytową, udając się do placówki, zabierz ze sobą dowód osobisty.

W zależności od rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu, możesz potrzebować poniższych dokumentów potwierdzających jego wysokość:

  • jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące,
  • jeśli jesteś emerytem: ostatni odcinek emerytury lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia,
    * oryginał do wglądu
  • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą: kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat ZUS/podatku za ostatnie 3 miesiące oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów zawierające podsumowanie za minimum ostatnie 3 miesiące, podpisane przez Kredytobiorcę i biuro rachunkowe lub księgowego,
    *oryginał do wglądu
  • jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne: kopię decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego i jego wielkość w hektarach przeliczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną.
  • inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń z Bankiem.

Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www