Uzgodnienia UOKiK i Credit Agricole w sprawie zmian w umowach z klientami detalicznymi

Bank Credit Agricole wprowadzi nowe rozwiązania dotyczące zmian w umowach ze swoimi klientami oraz zmieni sposób informowania o takich zmianach. To efekt ustaleń wypracowanych wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które zostały potwierdzone decyzją prezesa Urzędu.

Sprawa dotyczy zasad wprowadzania zmian w obowiązujących umowach oraz tabelach opłat i prowizji, a także samego sposobu informowania klientów o takich zmianach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił m.in. uwagę, że bank wprowadzając zmiany nie informował o nich na tzw. trwałym nośniku, a jedynie wysyłał informację w systemie bankowości elektronicznej (co było powszechną praktyką stosowaną przez branżę). Zdaniem urzędu umowy zmieniane były też bez niezbędnej podstawy prawnej lub bank nie informował o takiej podstawie. Podobne zastrzeżenia urząd zgłosił również wobec innych banków.

W trakcie postępowania administracyjnego UOKiK i Credit Agricole wypracowały rozwiązania pozwalające uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i lepiej zabezpieczyć prawa klientów. Credit Agricole zobowiązał się do podjęcia następujących działań:

  • Bank będzie stosował wyłącznie trwały nośnik do komunikowania klientom wszelkich zmian w obowiązujących umowach;
  • W przekazywanej do klientów komunikacji o zmianach bank będzie zawsze podawał podstawy prawne oraz okoliczności faktyczne uprawniające do wprowadzenia tych zmian;
  • Do klientów objętych postępowaniem, którzy są posiadaczami konta lub karty kredytowej – w ciągu 7 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji UOKiK bank wyśle listy informujące o kolejnych działaniach i uprawnieniach przysługujących klientom w związku z decyzją urzędu;

Bank zaproponuje klientom, którzy otrzymają tę korespondencję, podpisanie aneksu do umowy konta lub karty kredytowej (klient będzie mógł podpisać aneks w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania pisma). Podpisanie aneksu będzie możliwe we wszystkich placówkach banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www