TOP 100 Dywidenda II - nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się subskrypcja nowego produktu inwestycyjnego - ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym TOP 100 Dywidenda II.

Wynik inwestycyjny produktu będzie zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Umożliwia on udział na poziomie 85% we wzroście indeksu. Subskrypcja potrwa do 28 sierpnia br., można do niej przystąpić w placówkach bankowych.

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. TOP 100 Dywidenda II jest produktem oferowanym w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Credit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli Agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczyciela: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez Fundusz w instrument finansowy) oraz CALI Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego – BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% składki zainwestowanej (tj. wpłacone środki pomniejszone o opłatę początkową – jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki) na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności Emitenta). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w „MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „TOP 100 Dywidenda II” oraz Warunkach Finansowych – Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl, a także na stronie Ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 11.07.2016 r. i mogą ulec zmianie. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym wydanej przez Związek Banków Polskich.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia