Zmiany w obsłudze reklamacji

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem 11.10.2015 r. w życie Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zmianie ulegnie sposób rozpatrywania Państwa reklamacji w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • krótszego czasu rozpatrywania reklamacji, który nie powinien przekroczyć 60 dni, licząc od dnia złożenia reklamacji,
  • sposobu udzielania odpowiedzi, która w myśl Ustawy powinna być przekazana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
  • obowiązku zawarcia przez bank w swojej odpowiedzi informacji o zajętym stanowisku wraz z uzasadnieniem, podania imienia, nazwiska i stanowiska osoby udzielającej odpowiedzi oraz określenia terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji zostanie zrealizowane,
  • wprowadzenia od 01.01.2016 r. pozasądowej drogi rozstrzygania sporów przed Rzecznikiem Finansowym.

Więcej informacji na temat rozpatrywania skarg znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w placówkach bankowych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia