Nowy subfundusz - Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek - w ofercie Banku

Od 20 września br. oferta Credit Agricole zostaje rozszerzona o kolejny, szósty już subfundusz oferowany w ramach funduszu Amundi Parasolowy FIO – Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek. Subfundusz ten jest rekomendowany osobom chcącym inwestować długoterminowo i akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Aktywa funduszu są inwestowane w akcje najbardziej perspektywicznych pod względem rozwoju małych i średnich spółek w taki sposób, aby subfundusz mógł przynieść jak najwyższą stopę zwrotu w długim terminie. Więcej szczegółów oraz opis wszystkich subfunduszy jest dostępny tutaj

Credit Agricole Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Amundi Parasolowy FIO, zarządzanego przez Amundi Polska TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 38.467.590 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym funduszu, który zawiera opis czynników ryzyka zw. z inwestycją oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID), dostępnymi w punktach dystrybucji Amundi Parasolowy FIO, w tym w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. i na stronie www.credit-agricole.pl, w siedzibie Towarzystwa i na stronie www.amundi.pl. Prospekt Informacyjny zawiera informacje pozwalające ocenić ryzyko inwestycji oraz uzyskać informacje dotyczące między innymi: zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Niniejszy materiał nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy finansowego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, czy też oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia