Euro Top 30 - nowe ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się subskrypcja nowego produktu inwestycyjnego - ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Euro Top 30

Wynik inwestycyjny produktu będzie zależał od notowań indeksu EURO STOXX Select Dividend 30. Umożliwia on udział na poziomie 67% we wzroście indeksu, przy jednoczesnej ochronie kapitału na poziomie 98% na koniec inwestycji.
Subskrypcja potrwa do 23 października br.

Zobacz więcej

Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, czy też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Bank nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy, jak również dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości. Euro Top 30 jest produktem oferowanym w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Ubezpieczającym (Klientem) a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel) za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. (Agent ubezpieczeniowy). Klient w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków) oraz CALIE Europe S.A., Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 98% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 98% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Funduszu. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient. Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka związane z nabyciem produktu w formie umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zostały szerzej opisane w "MiFID Broszura informacyjna Credit Agricole Bank Polska S.A.", Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Euro Top 30" oraz Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, dostępnych w placówkach Banku i na stronie www.credit-agricole.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, którego płatnikiem jest Klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych podane zostały z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego na dzień 07.09.2015 r. i mogą ulec zmianie. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia