Inwestycja zakończona

Z dniem 9 września 2020 r. zakończył się 4-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK - TOP100 Dywidenda II.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Pierwsze trzy obserwacje indeksu bazowego miały wartość dodatnią, odpowiednio: 1,57%; 2,36% oraz 6,49%. Jednakże wybuch epidemii Covid-19, lockdown światowej gospodarki oraz gwałtowny spadek głównych indeksów finansowych, spowodowały, iż ostatnia obserwacja indeksu bazowego wyniosła -13,16%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: -0,68%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału. Produkt posiada 100% ochronę zainwestowanego kapitału (składka wpłacona - opłata początkowa).

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu TOP100 Dywidenda II wystarczy od 22 września 2020 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Ubezpieczenie i inwestycja w jednym w TOP 100 Dywidenda II

Ubezpieczenie i inwestycja w jednym

TOP 100 Dywidenda II to 4-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Korzystając z tego produktu inwestujesz we wzrost indeksu 100 światowych spółek z najwyższą stopą dywidendy.

85% udziału we wzroście indeksu spółek dywidendowych w TOP 100 Dywidenda II

85% udziału we wzroście indeksu spółek dywidendowych

To produkt, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Umożliwia on udział w 85 % we wzroście indeksu , dzięki czemu Twoje potencjalne zyski mogą być wyższe niż na lokacie.

Ochrona kapitału na koniec inwestycji w Top 100 Dywidenda II

Ochrona kapitału na koniec inwestycji

Kwota wpłaconej składki, po pomniejszeniu o opłatę początkową, jest inwestowana i podlega ochronie na koniec okresu inwestycji.

Coroczna weryfikacja indeksu

Spółki wchodzące w skład indeksu bazowego przechodzą coroczną weryfikację, dzięki czemu tylko najlepsze spółki dywidendowe pracują na Twoją premię. W skład indeksu wchodzą akcje 30 spółek europejskich, 40 spółek amerykańskich i 30 spółek z regionu Azja-Pacyfik. Poza dywersyfikacją geograficzną, obowiązuje również dywersyfikacja sektorowa – spółki te reprezentują 15 różnych branż ( m.in. telekomunikacja, ubezpieczenia, budownictwo).

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku została skonstruowana w przejrzysty sposób, a wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Szczegóły i ryzyko

Indeks bazowy

TOP 100 Dywidenda II to ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym, którego wynik inwestycyjny będzie zależał od notowań indeksu STOXX Global Select Dividend 100. Indeks ten reprezentuje 100 najbardziej atrakcyjnych spółek pod kątem stabilnej polityki dywidendowej na świecie. Unikalne aspekty indeksu:

 • spółki są monitorowane pod kątem nieujemnej dynamiki wzrostu wskaźników: wypłacanej dywidendy na akcję i dywidendy do zysku na akcję;
 • udział danej spółki w indeksie jest ważony stopą wypłaty dywidendy, zatem spółki wypłacające najwyższe dywidendy mają największy udział w indeksie i największy wpływ na jego zachowanie;
 • stała ilość spółek i stałe warunki udziału w indeksie gwarantują wybór najlepszych spółek i odpowiednią dywersyfikację.

Coroczna weryfikacja indeksu

Spółki wchodzące w skład indeksu bazowego przechodzą coroczną weryfikację, dzięki czemu tylko najlepsze spółki dywidendowe pracują na Twoją premię. Aby znaleźć się w tym elitarnym gronie, spółka musi nie tylko regularnie wypłacać dywidendę, ale także systematycznie ją powiększać.

Obliczanie zysku

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym Top 100 Dywidenda II polega na badaniu poziomu wzrostu indeksu STOXX Global Select Dividend 100 (SDGP Index).

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) obliczona jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech kolejnych dni roboczych: 12, 13, 14, września 2016 r.

DataSTOXX Global Select Dividend 100 (SDGP Index)
12.09.20162639,7100
13.09.20162596,7500
14.09.20162591,5800
Wartość początkowa (średnia) 2609,3467

W stosunku do podanej wyżej wartości początkowej, w każdym kolejnym roku inwestycji będą badane procentowe zmiany wartości indeksu. Obserwacje zmian odbędą się w następujących dniach:

 • T1: 08 września 2017 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2 650,31
  Procentowa zmiana: 1,57%
 • T2: 07 września 2018 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2 670,97
  Procentowa zmiana: 2,36%
 • T3: 09 września 2019 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2 778,64
  Procentowa zmiana: 6,49%
 • T4: 09 września 2020 r.
  Wartość indeksu w dacie obserwacji: 2 266,02
  Procentowa zmiana: -13,16%

Na koniec inwestycji możesz otrzymać nawet 85% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej).

Jeżeli średni zwrot z inwestycji w indeks osiągnie wartość równą bądź niższą niż 0%, wówczas otrzymasz świadczenie w wysokości min. 100% zainwestowanego kapitału z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w części "Ryzyko".

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJIWariant optymistyczny:

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuPoziom indeksu do poziomu początkowegoZwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
T4132132%32%
Średni zwrot39,75%
Zysk na koniec inwestycji85% x 39,75%= 33,79%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 33,79% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 13.379,00 zł. Od kwoty 3379,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.Wariant zrównoważony:

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuPoziom indeksu do poziomu początkowegoZwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
T4102102%2%
Średni zwrot8,25%
Zysk na koniec inwestycji85% x 8,25%= 7,01%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w zakładce Ryzyko) oraz 7,01% zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.701,00 zł. Od kwoty 701,00 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.Wariant pesymistyczny:

Dzień ObserwacjiPoziom indeksuPoziom indeksu do poziomu początkowegoZwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
T46060%-40%
Średni zwrot-19,75%
Zysk na koniec inwestycji0%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zainwestowany kapitał.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Na koniec inwestycji otrzymasz 10.000 zł.

Scenariusze mają charakter jedynie przykładowy i służą zobrazowaniu możliwych wariantów dla osiągnięcia zysku z inwestycji. Zostały one przedstawione w celu ułatwienia zrozumienia mechanizmu działania ubezpieczenia. W żadnym wypadku przedstawione scenariusze nie stanowią wyznacznika kształtowania się instrumentu bazowego w przyszłości.

Wcześniejszy wykup

Okres ubezpieczenia TOP 100 Dywidenda II to 4 lata i 25 dni, jeśli będziesz mieć potrzebę, w każdym momencie trwania inwestycji możesz wypłacić środki.

W takim przypadku podstawą obliczenia wartości zgromadzonych środków jest bieżąca cena jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Głównym aktywem funduszu jest instrument finansowy, który daje możliwość wypracowania wysokiego zysku oraz 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Wcześniejsza wypłata wiąże się też z poniesieniem opłaty likwidacyjnej w wysokości 1%, która pobierana jest od wartości inwestycji wg jej wyceny z dnia umorzenia środków.

Jak wyliczamy wartość Twojej inwestycji:

Wartość bieżąca inwestycji = liczba JU pomnożona przez cenę JU z bieżącego dnia
Wartość wykupu = wartość bieżąca inwestycji * - opłata likwidacyjna (1%)

* po cenie JU z dnia umorzenia

Sprawdź aktualne wyceny Jednostek Uczestnictwa UFK: Notowania

Uwaga!

Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Ubezpieczycielowi odpowiedniego wniosku o wypłatę świadczenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 dniu roboczym (w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu) od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o wystąpieniu z ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Ostateczna wartość wykupu (umorzenie środków) może w tym czasie ulec zmianie ze względu na codziennie zmieniające się wyceny instrumentu finansowego.

Bieżąca wartość jednostki poniżej 100 zł nie oznacza utraty możliwości osiągnięcia zysku z inwestycji na koniec okresu inwestycji.

Informacje podstawowe

 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3000 zł.
 • Możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ubezpieczenia o łącznej wartości wpłaconych składek do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa: jednorazowo 2% wartości wpłaconej składki,
 • Ochrona zainwestowanej składki (tj. składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec inwestycji: 100%,
 • Harmonogram inwestycji:
  • subskrypcja trwa 7 tygodni – od 11.07 do 26.08.2016 r.,
  • okres inwestycji (ubezpieczenia) trwa 4 lata i 26 dni - od 27.08.2016 r. do 21.09.2020 r.,
  • wartość początkowa indeksu – średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech kolejnych dni roboczych: 12, 13 i 14 września 2016 r.,
  • coroczne obserwacje wartości indeksu: 08.09.2017 r., 07.09.2018 r., 09.09.2019 r. i 09.09.2020 r.,

Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena Jednostek uczestnictwa w Funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych. Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez Ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę zainwestowanych przez Ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec Ubezpieczyciela.

Ryzyko kredytowe - Ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe Emitenta Certyfikatu. W przypadku niewypłacalności Emitenta, Emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku Ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle.

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ Ubezpieczyciel CALIE Europe S.A. jest Towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich Ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALIE Europe S.A.), środki Funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez Klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się Broszurze MIFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie Okresu Ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu w jakim znajduje się produkt Top 100 Dywidenda II oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu i zwrot pobranej opłaty początkowej
  • W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną , która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia do 60 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji rocznej otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną , która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym koncie Ubezpieczonego na dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej Jednostki uczestnictwa Funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 6 (szóstym) dniu roboczym, w rozumieniu Dokumentów Certyfikatu, od dnia złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne

Dokumenty

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku