EkoZysk III

Inwestycja zakończona

Z dniem 16 sierpnia 2022 r. zakończył się 3-letni okres inwestycji dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „EkoZysk III”.

Wypłata zysku z produktu była powiązana z finalnym wynikiem z inwestycji, który zależał od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Wszystkie trzy obserwacje indeksu bazowego miały wartość dodatnią, odpowiednio: +5,48%, +20,78%, +3,41%.

Końcowy wynik z inwestycji jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu (zwrot z indeksu obliczany jest zawsze względem jego wartości początkowej). Na podstawie przedstawionego obliczenia, średni zwrot z indeksu wyniósł: +6,43%.

Inwestycja kończy się zatem zwrotem całości zainwestowanego kapitału plus zyskiem wypracowanym przez indeks bazowy.

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu EkoZysk III wystarczy od 17 sierpnia 2022 r. przyjść do placówki bankowej z dowodem osobistym i wypełnić u doradcy bankowego wniosek z tytułu dożycia. Wypłata środków nastąpi do 14 dni od momentu złożenia wniosku.

Indeks bazowy

Indeks giełdowy MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D), od którego notowań zależy wynik inwestycyjny produktu EkoZysk III, reprezentuje europejskie spółki sektora zielonej gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym, wybrane z szerszego indeksu – MSCI Europe IMI (MXEUIM Index). Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek była aktualizowana, aby zrównoważyć proporcje spółek indeksie. Zakres akcji był określony przez dział MSCI ESG Research zgodnie z tzw. zielonymi kryteriami wyboru, które skupiają się na firmach oferujących produkty i usługi przyczyniające się do ochrony środowiska.

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu EkoZysk III, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D).

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) ustalana w dniu 19.07.2019 r. Wynosi ona 1475,00 zł.

 1. W każdym kolejnym roku okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, jak zmieniła się wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D), w porównaniu do jego wartości początkowej. Sprawdzenie w kolejnych latach inwestycji odbywa się w dniach nazywanych dniami obserwacji. Będą to następujące dni:
  1. Dzień obserwacji T1: 20.07.2020 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1 555,85
   Procentowa zmiana: 5,48%
  2. Dzień obserwacji T2: 19.07.2021 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1 781,50
   Procentowa zmiana: 20,78%
  3. Dzień obserwacji T3: 19.07.2022 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1 525,30
   Procentowa zmiana: 3,41%
 2. Po okresie inwestycji w wariancie optymistycznym gdy wartość indeksy wzrośnie, Klient otrzyma zainwestowaną składkę powiększoną o 65% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu. W wariancie pesymistycznym, przypadku spadku wartości indeksu, Klient otrzyma jedynie zainwestowaną składkę.

Średnia zmiana wartości indeksu to średnia arytmetyczna z trzech wartości z wyznaczonych dni obserwacji w trzech kolejnych latach. Poniżej jest przykład.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
Średni zwrot 42,33%
Zysk na koniec inwestycji 27,52%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK) oraz 27,52 % zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po pobraniu opłaty początkowej w wysokości 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 12 496,96 zł. Od kwoty 2696,96 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
Średni zwrot 10,33%
Zysk na koniec inwestycji 6,72%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK) oraz 6,72% zysku

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po pobraniu opłaty początkowej w wysokości 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10.458,56 zł. Od kwoty 658,56 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"

Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
Średni zwrot -13,00%
Zysk na koniec inwestycji 0%

Zakończenie produktu

Dzięki konstrukcji gwarantującej w przypadku dożycia zwrot 100% zainwestowanej składki, na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w Warunkach Finansowych – Regulaminie UFK).

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 9 800 zł.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, w jaki sposób może się zmieniać wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D) w kolejnych dniach obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie EkoZysk III. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D) w przyszłości.

Informacje podstawowe
 • Ochrona zainwestowanej składki (czyli składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec okresu ubezpieczenia: 100% zainwestowanego kapitału.
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3 000 zł.
 • Możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy ubezpieczenia o łącznej wartość wpłaconych składek ubezpieczeniowych: do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa ponoszona jest jednorazowo i wynosi 2% wartości wpłaconej składki i pomniejsza wysokość składki zainwestowanej.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% Składki wpłaconej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień zgonu ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej nie więc niż 10 000 zł.
 • EkoZysk III jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających doświadczenie w inwestowaniu i pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym EkoZysk III. Nie musisz mieć konta w banku Credit Agricole.
 • Harmonogram inwestycji:
  • Sprzedaż EkoZysk III trwa od 27.05.2019 r. do 05.07.2019 r. (ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży ubezpieczenia).
  • kres ubezpieczenia, czyli właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji – od 06.07.2019 r. do 16.08.2022 r.
  • Wartość początkowa indeksu – wartość indeksu z dnia 19.07.2019 r.
  • Dni obserwacji wartości indeksu w okresie ubezpieczenia: 20.07.2020 r., 19.07.2021 r., 19.07.2022 r.
Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.
Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe emitenta certyfikatu. W przypadku niewypłacalności emitenta, emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych.

Zgodnie z prawem produkt jest zabezpieczony w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W przypadku upadłości ubezpieczyciela, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, ale nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Broszurze MiFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty
 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie okresu ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt EkoZysk III oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień otrzymania przez ubezpieczyciela oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu dokonywane jest przez ubezpieczyciela w szóstym dniu roboczym, w rozumieniu dokumentów certyfikatu, od dnia złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.
Informacje prawne

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zawarcia transakcji na opisanych w nim instrumentach finansowych. Credit Agricole Bank Polska S.A. (bank) nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy i dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem jest CA Życie TU S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Gdy wypowiesz umowę ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, CA Życie TU S.A. wypłaci Ci wartość wykupu oraz pobierze opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% wartości wykupu. Wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych. Emitentem instrumentu finansowego – w który zostaną zainwestowane środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (fundusz) – jest Credit Agricole Corporate and Investment Bank działający przez oddział w Londynie. Emitent zobowiązał się wobec ubezpieczyciela, że wypłaci na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków, które fundusz zainwestował w instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę na koniec okresu ubezpieczenia 100% zainwestowanego kapitału, czyli wpłaconej składki pomniejszonej o opłatę początkową – pod warunkiem że emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności emitenta). Środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z przepisami prawa środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „EkoZysk III” oraz Warunkach Finansowych – Regulamin UFK, dostępnych w placówkach banku Credit Agricole i na www.credit-agricole.pl, a także na stronie ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji. Płatnikiem podatku jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych uwzględniają stan prawny obowiązujący 27.05.2019 r. i mogą się zmienić. Bank stosuje zasady określone w „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym”, wydanej przez Związek Banków Polskich, oraz „Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance”, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty
Obsługa skarg i reklamacji

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Reklamację możesz złożyć Ubezpieczycielowi:

 • w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres: CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
  lub na adres agenta:
  Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie na adres: [email protected];
 • telefonicznie - pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w Polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela (o ile będzie z niego wyraźnie wynikało, że zastępuje podane w Polisie dane kontaktowe Ubezpieczyciela);
 • osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Ubezpieczyciela, pod adresem podanym wyżej.

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia jest uprawniony do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych lub do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.

Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację składającego reklamację oraz umowy ubezpieczenia, której dotyczy reklamacja. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Ubezpieczyciela, pismo powinno być opatrzone podpisem składającego reklamację.

Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 (sześćdziesiąt) dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji składanej przez osobę fizyczną uważa się ją za rozpatrzoną

zgodnie z wolą składającego reklamację.

Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się w OWU.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia