Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym EkoZysk III.

65% udział we wzroście indeksu

65% udział we wzroście indeksu

EkoZysk III to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, zarobisz 65% średniego wzrostu z trzech kolejnych lat. W przypadku spadku indeksu masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 100%.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - opłata początkowa 2% = zainwestowany kapitał (98% wpłaconych środków)
minimalny zysk na koniec = 98% zainwestowanego kapitału x 100%

Inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki

Inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym EkoZysk III zależy od notowań indeksu giełdowego MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Na wartość indeksu pracują europejskie spółki z sektora zielonej gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym, wybrane z szerszego indeksu – MSCI Europe IMI (MXEUIM Index). Mają one stabilne przychody i dużą liczbę akcji w wolnym obrocie publicznym. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby zrównoważyć proporcje spółek indeksie. Zakres akcji jest określony przez dział MSCI ESG Research zgodnie z tzw. zielonymi kryteriami wyboru, które skupiają się na firmach oferujących produkty i usługi przyczyniające się do ochrony środowiska.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania wyniku inwestycji została skonstruowana w przejrzysty sposób. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu oraz aktualne notowania jednostki uczestnictwa UFK będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej banku po rozpoczęciu notowań jednostek.

Szczegóły i ryzyko

Obliczanie zysku

W celu obliczenia zwrotu na koniec okresu ubezpieczenia, w ubezpieczeniu EkoZysk III, co roku badany jest poziom wzrostu indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D).

Punktem odniesienia jest wartość początkowa indeksu (T0) ustalana w dniu 19.07.2019 r. Wynosi ona 1475,00 zł.

 1. W każdym kolejnym roku okresu ubezpieczenia sprawdzane jest, jak zmieniła się wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D), w porównaniu do jego wartości początkowej. Sprawdzenie w kolejnych latach inwestycji odbywa się w dniach nazywanych dniami obserwacji. Będą to następujące dni:
  1. Dzień obserwacji T1: 20.07.2020 r.
   Wartość indeksu w dacie obserwacji: 1 555,85
   Procentowa zmiana: 5,48%
  2. Dzień obserwacji T2: 19.07.2021 r.
  3. Dzień obserwacji T3: 19.07.2022 r.
 2. Po okresie inwestycji w wariancie optymistycznym gdy wartość indeksy wzrośnie, Klient otrzyma zainwestowaną składkę powiększoną o 65% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech rocznych wartości zwrotów z indeksu. W wariancie pesymistycznym, przypadku spadku wartości indeksu, Klient otrzyma jedynie zainwestowaną składkę.

Średnia zmiana wartości indeksu to średnia arytmetyczna z trzech wartości z wyznaczonych dni obserwacji w trzech kolejnych latach. Poniżej jest przykład.

PRZYKŁADOWY ZYSK Z INWESTYCJI


1. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "optymistyczny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1129129%29%
T2150150%50%
T3148148%48%
Średni zwrot 42,33%
Zysk na koniec inwestycji 27,52%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK) oraz 27,52 % zysku.

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po pobraniu opłaty początkowej w wysokości 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 12 496,96 zł. Od kwoty 2696,96 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


2. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "neutralny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1109109%9%
T2131131%31%
T39191%-9%
Średni zwrot 10,33%
Zysk na koniec inwestycji 6,72%

Zakończenie produktu

Na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK) oraz 6,72% zysku

Przykład:

Wpłaciłeś 10.000 zł składki ubezpieczeniowej. Zainwestowano 9800 zł (po pobraniu opłaty początkowej w wysokości 2%). Na koniec inwestycji otrzymasz 10.458,56 zł. Od kwoty 658,56 zł zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych.


3. Świadczenie z tytułu dożycia - scenariusz "pesymistyczny"
Wartości indeksu Poziom indeksu Poziom indeksu do poziomu początkowego Zwrot do obliczenia zysku
T0100
T1105105%5%
T28181%-19%
T37575%-25%
Średni zwrot -13,00%
Zysk na koniec inwestycji 0%

Zakończenie produktu

Dzięki konstrukcji gwarantującej w przypadku dożycia zwrot 100% zainwestowanej składki, na koniec inwestycji otrzymujesz zwrot zainwestowanego kapitału (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych w Warunkach Finansowych – Regulaminie UFK).

Przykład:

Wpłaciłeś 10 000 zł składki ubezpieczeniowej. Składka zainwestowana 9 800 zł. Na koniec inwestycji otrzymasz 9 800 zł.


Scenariusze prezentują jedynie przykłady, w jaki sposób może się zmieniać wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D) w kolejnych dniach obserwacji. Są jedynie zobrazowaniem możliwych wariantów do osiągnięcia zysku z tej inwestycji. Prezentujemy je po to, aby ułatwić zrozumienie, jak działa ubezpieczenie EkoZysk III. W żadnym wypadku zaprezentowane scenariusze nie potwierdzają, jak będzie zmieniała się wartość indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D) w przyszłości.

Informacje podstawowe

 • Ochrona zainwestowanej składki (czyli składki wpłaconej pomniejszonej o opłatę początkową) na koniec okresu ubezpieczenia: 100% zainwestowanego kapitału.
 • Minimalna kwota wpłaconej składki: 3 000 zł.
 • Możliwość zawarcia więcej niż jednej umowy ubezpieczenia o łącznej wartość wpłaconych składek ubezpieczeniowych: do 1 020 000 zł.
 • Opłata początkowa ponoszona jest jednorazowo i wynosi 2% wartości wpłaconej składki i pomniejsza wysokość składki zainwestowanej.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy) pomniejszona o opłatę likwidacyjną w wysokości 1% wartości wykupu.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ochrony tymczasowej (subskrypcji) jest równa kwocie odpowiadającej 100,20% Składki wpłaconej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia dla danego Ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w okresie ubezpieczenia (po zakończonej subskrypcji) jest równa liczbie jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień zgonu ubezpieczonego, pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu będzie ustalona według wartości tej jednostki z 4-tego dnia roboczego, począwszy od dnia następującego po dacie zgłoszenia zgonu, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Tak ustalona wartość zostanie następnie powiększona o kwotę 10% wpłaconej składki ubezpieczeniowej nie więc niż 10 000 zł.
 • EkoZysk III jest przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 75 lat, zainteresowanych inwestycją, posiadających doświadczenie w inwestowaniu i pieniądze, które mogą być przeznaczone na zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym EkoZysk III. Nie musisz mieć konta w banku Credit Agricole.
 • Harmonogram inwestycji:
  1. Sprzedaż EkoZysk III trwa od 27.05.2019 r. do 05.07.2019 r. (ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia sprzedaży ubezpieczenia).
  2. kres ubezpieczenia, czyli właściwa ochrona ubezpieczeniowa, trwa przez cały okres inwestycji – od 06.07.2019 r. do 16.08.2022 r.
  3. Wartość początkowa indeksu – wartość indeksu z dnia 19.07.2019 r.
  4. Dni obserwacji wartości indeksu w okresie ubezpieczenia: 20.07.2020 r., 19.07.2021 r., 19.07.2022 r.

Ryzyko

Ryzyko zmiany cen instrumentu finansowego - inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Cena jednostek uczestnictwa w funduszu jest zmienna i zależna od czynników rynkowych.
Emitent instrumentu dłużnego, w który zainwestowane zostaną środki stworzonego przez ubezpieczyciela ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia minimum 98% środków zainwestowanych przez fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę minimum 98 % zainwestowanych przez ubezpieczającego środków na koniec okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że emitent wypełni swoje zobowiązania pieniężne wobec ubezpieczyciela. W związku z powyższym ryzyko związane z niewywiązaniem się emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi ubezpieczający.

Nabywany instrument dłużny nie gwarantuje ochrony kapitału w dowolnym momencie, co oznacza, że w przypadku wykupu uczestnictwa przed zakończeniem okresu ubezpieczenia (np. w związku ze zgonem ubezpieczonego albo odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia) możliwa jest częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału (zapłaconej Składki). Do obliczenia kwoty wykupu zostanie uwzględniona bieżąca wartość rynkowa instrumentu. Może być ona niższa niż wartość wniesionego kapitału.

W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przed końcem ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel naliczy opłatę likwidacyjną w wysokości 1% kwoty powstałej z umorzenia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Ryzyko zmiany cen instrumentu generuje również ryzyko, że kwota wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu może być niższa aniżeli kwota wniesionej inwestycji oraz ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu dodatniej z inwestycji.

Ryzyko kredytowe - ubezpieczony jest narażony na ryzyko kredytowe emitenta certyfikatu. W przypadku niewypłacalności emitenta, emitent może nie być w stanie wypłacić kuponu ani zwrócić wniesionego kapitału. W takim przypadku ubezpieczony utraci wniesiony kapitał.

Ryzyko płynności - warunki rynkowe mogą mieć negatywny efekt na płynność instrumentu. W szczególności może się okazać, że zbycie instrumentu dłużnego będzie niemożliwe w danym momencie lub/i niemożliwe w ogóle. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych.

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponieważ produkt ma formę prawną ubezpieczenia, a gwarancji BFG podlegają tylko depozyty bankowe.

Produkt nie posiada gwarancji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ponieważ ubezpieczyciel CALI Europe S.A. jest towarzystwem ubezpieczeń z siedzibą w Luksemburgu działającym poprzez swój oddział w Polsce, a gwarancja UFG dotyczy ubezpieczeń polskich ubezpieczycieli. Na podstawie luksemburskich regulacji prawnych, w przypadku upadłości ubezpieczyciela (CALI Europe S.A.), środki funduszu, w którym zgromadzone są środki zainwestowane przez klientów są odseparowane od aktywów ubezpieczyciela, tym samym nie wchodzą w skład masy upadłościowej i będą z nich zaspakajane wyłącznie roszczenia ubezpieczonych. Ponieważ wartość środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zależy od wywiązania się z zobowiązań przez emitenta instrumentu finansowego, w który będą inwestowane środki funduszu, ewentualna upadłość ubezpieczyciela nie przełożyłaby się automatycznie na utratę kapitału wniesionego do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Broszurze MiFID, Warunkach Finansowych oraz Karcie Produktu dostępnych w zakładce Dokumenty.

Koszty

 • Nie ponosisz żadnych kosztów w związku z rezygnacją z inwestycji w okresie subskrypcji (zwrot całości wpłaconej składki ubezpieczeniowej).
 • W przypadku wycofania środków przed terminem zakończenia inwestycji (w czasie okresu ubezpieczenia) wartość wypłacanych środków zależy od momentu, w jakim znajduje się produkt EkoZysk III oraz od dnia, w którym złożyłeś wniosek o wycofanie środków:
  • w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia do 30 dni od dnia jej zawarcia (po zakończonym okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu
  • w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po 30 dniach od dnia jej zawarcia (po okresie subskrypcji) otrzymasz wartość wykupu pomniejszoną o opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa
 • Wartość wykupu jest równa liczbie jednostek uczestnictwa w funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego na dzień otrzymania przez ubezpieczyciela oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu ustalonej według wartości tej jednostki z dnia umorzenia. Umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu dokonywane jest przez ubezpieczyciela w szóstym dniu roboczym, w rozumieniu dokumentów certyfikatu, od dnia złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu / wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Należy liczyć się z tym, że wartość wykupu może być niższa niż wartość zainwestowanej składki.

Informacje prawne

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do zawarcia transakcji na opisanych w nim instrumentach finansowych. Credit Agricole Bank Polska S.A. (bank) nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego. Przedstawione informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy i dane historyczne nie gwarantują wzrostu indeksu w przyszłości. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego ubezpieczyciela. Ubezpieczycielem jest CALI Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. Gdy wypowiesz umowę ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia, CALI Europe S.A. Oddział w Polsce wypłaci Ci wartość wykupu oraz pobierze opłatę likwidacyjną, która wynosi 1% wartości wykupu. Wartość wykupu może być niższa niż wartość składki zainwestowanej przez fundusz w instrument finansowy. Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych. Emitentem instrumentu finansowego – w który zostaną zainwestowane środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (fundusz) – jest Credit Agricole Corporate and Investment Bank działający przez oddział w Londynie. Emitent zobowiązał się wobec ubezpieczyciela, że wypłaci na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków, które fundusz zainwestował w instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę na koniec okresu ubezpieczenia 100% zainwestowanego kapitału, czyli wpłaconej składki pomniejszonej o opłatę początkową – pod warunkiem że emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec ubezpieczyciela (ryzyko niewypłacalności emitenta). Środki wpłacone przez klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ani Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyka oraz opłaty związane z nabyciem produktu zostały szerzej opisane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „EkoZysk III” oraz Warunkach Finansowych – Regulamin UFK, dostępnych w placówkach banku Credit Agricole i na www.credit-agricole.pl, a także na stronie ubezpieczyciela www.ca-ubezpieczenia.pl. Zysk z produktu obciążony jest podatkiem od zysków kapitałowych na koniec inwestycji. Płatnikiem podatku jest klient. Informacje na temat obciążeń podatkowych uwzględniają stan prawny obowiązujący 27.05.2019 r. i mogą się zmienić. Bank stosuje zasady określone w „III Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym”, wydanej przez Związek Banków Polskich, oraz „Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance”, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokumenty

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole Life Insurance Europe S.A., Oddział w Polsce (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole Life Insurance Europe S.A. Oddział w Polsce, oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   CALI Europe S.A. Oddział w Polsce
   Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Legnicka 48 bud. C-D
   54-202 Wrocław
 3. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku