Opłaty

Podstawowy Rachunek Płatniczy dla Młodych

wybrana waluta: PLN

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

Prowadzenie rachunku Otwarcie konta

0,00 zł

Prowadzenie konta: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do konta za pośrednictwem: CA24 Infolinia

0,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej CA24 eBank

0,00 zł

CA24 Mobile

0,00 zł

Jednorazowe hasło sms do CA24 eBank

0,00 zł

Użytkownie tokena sprzętowego: Opłata miesięczna

7,00 zł

Opłata roczna ogółem

84,00 zł

Powiadamianie SMS Wysyłka komunikatów sms w ramach CA24 SMS: Opłata miesięczna

0,00 zł

Wysyłka komunikatów sms w ramach Serwisu tekstowego CA24: Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

Polecenie przelewu Przelew zwykły na rachunek w Banku lub w systemie ELIXIR: w CA24 eBank, w CA24 Mobile lub CA24 Infolinia - serwis automatyczny

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub w placówce Banku: - 5 pierwszych przelewów w miesiącu (suma przelewów zwykłych, zleceń stałych)

0,00 zł

- każdy kolejny przelew w miesiącu

10,00 zł

Przelew w systemie SORBNET: w CA24 eBank, w CA24 Infolinia lub w placówce Banku - opłata za pojedynczy przelew

30,00 zł

Przelew europejski w systemie SEPA: w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub w placówce Banku: - 5 pierwszych przelewów w miesiącu

0,00 zł

- każdy kolejny przelew w miesiącu

10,00 zł

Polecenie przelewu Przelew walutowy w systemie SWIFT: Polecenie przelewu(opłata podstawowa za pojedynczy przelew): • z priorytetem zwykłym – data waluty SPOT (D+2) dla płatności w: - AUD, CAD, JPY, RUB, USD – kierowanej do państwa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, - AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD – kierowanej do państwa poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, • z priorytetem pilnym – data waluty „jutro” (D+1) dla płatności w: - CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD w placówce Banku, CA24 Infolinia, w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,25% min. 40 zł, max. 250 zł

Polecenie przelewu Dodatkowa opłata za pojedynczy przelew z priorytetem pilnym doliczana do opłaty podstawowej – data waluty „jutro” (D+1) wyłącznie dla płatności w: • CAD, USD – kierowanej do państwa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, • CAD, CHF, CZK , DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD – kierowanej do państwa poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

30,00 zł

Dodatkowa opłata za pojedynczy przelew z priorytetem ekspresowym doliczana do opłaty podstawowej – data waluty „dziś” (D) wyłącznie dla płatności w: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD

50,00 zł

Opcja kosztowa OUR doliczana do opłaty podstawowej za pojedynczy przelew (całość kosztów po stronie banku nadawcy i odbiorcy przelewu pokrywa nadawca) - dla płatności kierowanej do państwa poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

80,00 zł

Rachunek Oszczędzam i Program Systematycznego Oszczędzania: pierwszy przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym

0,00 zł

każdy kolejny przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym

5,00 zł

Zlecenie stałe Przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego: w CA24 eBank

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku - 5 pierwszych przelewów w miesiącu (suma przelewów zwykłych, ELIXIR, zleceń stałych)

0,00 zł

- każdy kolejny przelew w miesiącu

10,00 zł

Realizacja zlecenia stałego: w CA24 eBank

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku

0,00 zł

Polecenie zapłaty Przyjęcie dyspozycji polecenia zapłaty

0,00 zł

Realizacja dyspozycji polecenia zapłaty

0,00 zł

Odwołanie polecenia zapłaty (dyspozycja cofnięcia zgody na polecenie zapłaty)

0,00 zł

Karty i gotówka

Wpłata gotówki Wpłata własna na konto

0,00 zł

Wypłata gotówki Wypłaty gotówkowe w placówkach banku: do kwoty dziennego limitu wypłaty

0,00 zł

powyżej kwoty dziennego limitu wypłaty bez wcześniejszego powiadomienia (od kwoty wypłaty)

0,5% min. 150 zł, max. 300 zł

Wypłata gotówki z bankomatów w Polsce przy użyciu karty (za pojedynczą wypłatę): w placówce Banku

0,00 zł

Wypłata gotówki z bankomatów w Polsce przy użyciu karty (za pojedynczą wypłatę): Wypłata/wpłata ze wszystkich bankomatów/wpłatomatów w Polsce - opłata za pojedynczą wypłatę - 5 pierwszych transakcji (suma wpłat we wpłatomatach oraz wypłat z bankomatów za pomocą karty płatniczej)

0,00 zł

- każda kolejna transakcja wypłaty z bankomatów

3,00 zł

Wypłata z bankomatów za granicą przy użyciu karty - za pojedynczą wypłatę - w EUR na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - za 5 pierwszych transakcji (suma wpłat we wpłatomatach oraz wypłat z bankomatów za pomocą karty płatniczej)

0,00 zł

- każda kolejna transakcja wypłaty z bankomatów

3,00 zł

- w pozostałych walutach lub w EUR poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

6,00 zł

Wypłata gotówki w placówkach innych banków i instytucji wyposażonych w terminale: w kraju w ramach usługi Visa cash back lub MasterCard „płać kartą i wypłacaj” - za każdą transakcję

0,00 zł

w kraju poza usługą Visa cash back lub MasterCard „płać kartą i wypłacaj - od kwoty transakcji

3,5% min. 5 zł

za granicą - od kwoty transakcji

4% min. 10 zł

Awaryjna wypłata gotówki za granicą w placówkach innych banków po utracie karty - według kosztów rzeczywistych (równowartość w zł)

od 175 do 250 USD

Użytkowanie karty debetowej Wydanie karty: z wizerunkiem standardowym

0,00 zł

Wznowienie karty po upływie terminu ważności: z wizerunkiem standardowym

0,00 zł

Użytkowanie karty: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Płatność bezgotówkowa przy użyciu karty (w tym w sklepie internetowym)

0,00 zł

Użytkowanie karty kredytowej

Usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym [Indywidualna Linia Kredytowa]

Usługa nie jest dostępna

Inne usługi

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych Wyciąg miesięczny w CA24 eBank: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Wysyłka wyciągu miesięcznego: listem zwykłym, gdy Klient nie ma dostępu do CA24 eBank na dzień sporządzenia wyciągu: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

e-mailem, gdy Klient ma dostęp do CA24 eBank na dzień sporządzenia wyciągu: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

listem zwykłym na wniosek Klienta, gdy Klient ma dostęp do CA24 eBank na dzień sporządzenia wyciągu: Opłata miesięczna

10,00 zł

Opłata roczna ogółem

120,00 zł

Zestawienie transakcji na danym rachunku, za wybrany okres (opłata za każdy miesiąc)

0,00 zł

Potwierdzenie transakcji zamówione i odebrane w placówce Banku, zamówione w CA24 Infolinia lub w CA24 eBank i wysłane pocztą

0,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku lub opinia o rachunku bankowym

15,00 zł

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia