Opłaty

Konto dla Ciebie

wybrana waluta: PLN

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

Prowadzenie rachunku Otwarcie konta

0,00 zł

Prowadzenie konta: Opłata miesięczna

10,00 zł

Opłata roczna ogółem

120,00 zł

- jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewniłeś wpływ na konto w wysokości 1 500 zł (zgodnie z Regulaminem kont) oraz wykonałeś co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty do konta lub kodu BLIK: Opłata miesięczna

0,00 zł

- jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewniłeś wpływ na konto w wysokości 1 500 zł (zgodnie z Regulaminem kont) oraz wykonałeś co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty do konta lub BLIK: Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Prowadzenie rachunku walutowego w ramach konta - za każdy rachunek (dostępne waluty obce EUR, USD, GBP): Opłata miesięczna

5,00 zł

Opłata roczna ogółem

60,00 zł

Usługa bankowości telefonicznej Dostęp do konta za pośrednictwem: CA24 Infolinia

0,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej CA24 eBank

0,00 zł

CA24 Mobile

0,00 zł

Jednorazowe hasło sms do CA24 eBank

0,00 zł

Użytkownie tokena sprzętowego: Opłata miesięczna

7,00 zł

Opłata roczna ogółem

84,00 zł

Płatność bezgotówkowa przy użyciu kodu BLIK - za każdą płatność

0,00 zł

Płatność bezgotówkowa w sklepie internetowym przy użyciu kodu BLIK - za każdą płatność

0,00 zł

Powiadamianie SMS Wysyłka komunikatów sms w ramach CA24 SMS: Opłata miesięczna

7,00 zł

Opłata roczna ogółem

84,00 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

Polecenie przelewu Przelew zwykły na rachunek w Banku lub w systemie ELIXIR: w CA24 eBank, w CA24 Mobile lub CA24 Infolinia - serwis automatyczny

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku

15,00 zł

Przelew ekspresowy w systemie EXPRESS ELIXIR: w CA24 eBank lub CA24 Mobile

5,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku

20,00 zł

Przelew w systemie SORBNET (opłata za pojedynczy przelew): w CA24 eBank lub CA24 Mobile

50,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku

60,00 zł

Przelew europejski w systemie SEPA: w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku (opłata za pojedynczy przelew)

15,00 zł

Polecenie przelewu Przelew walutowy w systemie SWIFT: Polecenie przelewu(opłata podstawowa za pojedynczy przelew): • z priorytetem zwykłym – data waluty SPOT (D+2) dla płatności w: - AUD, CAD, JPY, RUB, USD – kierowanej do państwa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, - AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD – kierowanej do państwa poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, • z priorytetem pilnym – data waluty „jutro” (D+1) dla płatności w: - CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD w placówce Banku, CA24 Infolinia, w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,25% min. 60 zł, max. 300 zł

Polecenie przelewu Dodatkowa opłata za pojedynczy przelew z priorytetem pilnym doliczana do opłaty podstawowej – data waluty „jutro” (D+1) wyłącznie dla płatności w: • CAD, USD – kierowanej do państwa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, • CAD, CHF, CZK , DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD – kierowanej do państwa poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

30,00 zł

Dodatkowa opłata za pojedynczy przelew z priorytetem ekspresowym doliczana do opłaty podstawowej – data waluty „dziś” (D) wyłącznie dla płatności w: CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HUF, NOK, PLN, SEK, USD

50,00 zł

Opcja kosztowa OUR doliczana do opłaty podstawowej za pojedynczy przelew (całość kosztów po stronie banku nadawcy i odbiorcy przelewu pokrywa nadawca) - dla płatności kierowanej do państwa poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

100,00 zł

Przelew na telefon BLIK

0,00 zł

Rachunek Oszczędzam i Program Systematycznego Oszczędzania: pierwszy przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym - w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,00 zł

- w CA24 Infolinia lub placówce Banku

8,00 zł

każdy kolejny przelew z rachunku w miesiącu kalendarzowym

8,00 zł

Zlecenie stałe Przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego: w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku

10,00 zł

Realizacja zlecenia stałego: w CA24 eBank lub CA24 Mobile

0,00 zł

w CA24 Infolinia lub placówce Banku

0,00 zł

Polecenie zapłaty Przyjęcie dyspozycji polecenia zapłaty

0,00 zł

Realizacja dyspozycji polecenia zapłaty

0,00 zł

Odwołanie polecenia zapłaty (dyspozycja cofnięcia zgody na polecenie zapłaty)

0,00 zł

Karty i gotówka

Wpłata gotówki Wpłata własna na konto

0,00 zł

Wpłata gotówki przy użyciu kodu BLIK we wpłatomatach w Polsce (za pojedynczą wpłatę): w placówce Banku

0,00 zł

w pozostałych wpłatomatach

0,00 zł

Wypłata gotówki Wypłaty gotówkowe w placówkach banku: do kwoty dziennego limitu wypłaty

0,00 zł

powyżej kwoty dziennego limitu wypłaty bez wcześniejszego powiadomienia (od kwoty wypłaty)

0,5% min. 150 zł, max. 300 zł

Wypłata gotówki z bankomatów w Polsce przy użyciu karty: w placówce Banku - za pojedynczą wypłatę

0,00 zł

z pozostałych bankomatów - za pojedynczą wypłatę

9,00 zł

- jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewniłeś wpływ na konto w wysokości 1 500 zł (zgodnie z Regulaminem kont) oraz wykonałeś co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty do konta lub kodu BLIK

0,00 zł

Wypłata z bankomatów za granicą przy użyciu karty - za pojedynczą wypłatę: - w EUR na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

9,00 zł

- w pozostałych walutach lub w EUR poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

12,00 zł

- Jeśli w poprzednim miesiacu kalendarzowym zapewniłeś wpływ na konto w wysokości 1 500 zł (zgodnie z Regulaminem kont) oraz wykonałeś co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty do konta lub kodu BLIK

0,00 zł

Wypłata gotówki w placówkach innych banków i instytucji wyposażonych w terminale: w kraju w ramach usługi Visa cash back lub MasterCard „płać kartą i wypłacaj” - za każdą wypłatę

3,00 zł

w kraju poza usługą Visa cash back lub MasterCard „płać kartą i wypłacaj - od kwoty transakcji

4% min. 10 zł

za granicą - od kwoty transakcji - w EUR na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

4% min. 10 zł

- w pozostałych walutach lub w EUR poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

4% min. 10 zł

Awaryjna wypłata gotówki za granicą w placówkach innych banków po utracie karty - według kosztów rzeczywistych (równowartość w zł)

od 175 do 250 USD

Wypłata gotówki przy użyciu kodu BLIK z bankomatów w Polsce (za pojedynczą wypłatę): w placówce Banku

0,00 zł

z pozostałych bankomatów

0,00 zł

Wypłata gotówki przy użyciu kodu BLIK z bankomatów w Polsce: - Wypłaty z bankomatów w Polsce przy użyciu kodu BLIK są bezpłatne bez dodatkowych warunków

0,00 zł

Użytkowanie karty debetowej Wydanie karty: z wizerunkiem standardowym

0,00 zł

z wizerunkiem z katalogu

15,00 zł

Wznowienie karty po upływie terminu ważności: z wizerunkiem standardowym

10,00 zł

z wizerunkiem z katalogu

25,00 zł

Użytkowanie karty: Opłata miesięczna

10,00 zł

Opłata roczna ogółem

120,00 zł

- jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewniłeś wpływ na konto w wysokości 1 500 zł (zgodnie z Regulaminem kont) oraz wykonałeś co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty do konta lub kodu BLIK: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Płatność bezgotówkowa przy użyciu karty (w tym w sklepie internetowym)

0,00 zł

Użytkowanie karty kredytowej

Usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym [limit w koncie] Z opłatą roczną: przyznanie limitu w koncie w PLN

2,5%, min. 90 zł

przyznanie lomitu w koncie w PLN - jeśli przeniesiesz swój limit kredytowy w koncie z innego banku

0,00 zł

przedłużenie na kolejny okres umowny - opłata pobierana od wysokości limitu

2,5%, min. 90 zł

podwyższenie limitu - opłata pobierana od kwoty podwyższenia

2,5%, min. 90 zł

Z opłatą miesięczną: oferta standardowa - od kwoty przyznanego limitu Opłata miesięczna

0,15% min. 6 zł

Opłata roczna ogółem

min. 72 zł

oferta Limit na start Opłata miesięczna

4,00 zł

Opłata roczna ogółem

48,00 zł

Inne usługi

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych Wyciąg miesięczny w CA24 eBank: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Wysyłka wyciągu miesięcznego: listem zwykłym, gdy Klient nie ma dostępu do CA24 eBank na dzień sporządzenia wyciągu: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

e-mailem, gdy Klient ma dostęp do CA24 eBank na dzień sporządzenia wyciągu: Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

listem zwykłym na wniosek Klienta, gdy Klient ma dostęp do CA24 eBank na dzień sporządzenia wyciągu: Opłata miesięczna

10,00 zł

Opłata roczna ogółem

120,00 zł

Zestawienie transakcji na danym rachunku, za wybrany okres (opłata za każdy miesiąc)

0,00 zł

Potwierdzenie transakcji zamówione i odebrane w placówce Banku, zamówione w CA24 Infolinia, lub CA24 eBank i wysłane pocztą)

0,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Zaświadczenie o prowadzeniu rachunku lub opinia o rachunku bankowym

25,00 zł

Pakiet Usług

Polecenie przelewu [Abonament „Przelewy ekspresowe”] Dowolna liczba przelewów w miesiącu kalendarzowym w CA24 eBank, CA24 Mobile,CA24 Infolinia lub placówce Banku bez opłaty za pojedynczy przelew (dotyczy przelewów ekspresowych w systemie EXPRESS ELIXIR). Nie istnieje limit dotyczący liczby usług. Opłata miesięczna

7,00 zł

Dowolna liczba przelewów w miesiącu kalendarzowym w CA24 eBank, CA24 Mobile, CA24 Infolinia lub placówce Banku bez opłaty za pojedynczy przelew (dotyczy przelewów ekspresowych w systemie EXPRESS ELIXIR). Nie istnieje limit dotyczący liczby usług. Opłata roczna ogółem

84,00 zł

Wypłata gotówki [Abonament „Wypłaty z bankomatów na całym świecie”] Dowolna liczba wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą w miesiącu kalendarzowym bez prowizji za pojedynczą wypłatę. Dotyczy również wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce przy użyciu kodu BLIK. Nie istnieje limit dotyczący liczby usług. Opłata miesięczna

7,00 zł

Opłata roczna ogółem

84,00 zł

[Abonament „Bezpieczna karta”] Dowolna liczba następujących czynności wykonanych w miesiącu kalendarzowym: sprawdzenie salda dostępnego w bankomacie, sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie, blokadę i odwołanie blokady karty płatniczej na wniosek Klienta, zamówienie nowego numeru PIN do karty płatniczej, awaryjną wypłatę gotówki z karty płatniczej. Nie istnieje limit dotyczący liczby usług. Opłata miesięczna

7,00 zł

Opłata roczna ogółem

84,00 zł

Polecenie przelewu [Abonament „Przelewy z rachunków oszczędnościowych”] Dowolna liczba przelewów z rachunków oszczędnościowych w miesiącu kalendarzowym bez opłaty za pojedynczy przelew. Nie istnieje limit dotyczący liczby usług. Opłata miesięczna

7,00 zł

Opłata roczna ogółem

84,00 zł

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia