Informacje ogólne

Co to jest zajęcie rachunku bankowego?

Zajęcie rachunku bankowego odbywa się na podstawie zawiadomienia o zajęciu. Jest to dokument wystawiony przez organ egzekucyjny (komornik sądowy, urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd miasta, izba celna) w oparciu o tytuł wykonawczy, który wnioskuje do nas o zabezpieczenie określonej sumy na rachunku klienta i przekazaniu jej na poczet spłaty zajęcia.

W praktyce zajęcie konta odbywa się najczęściej elektronicznie - w systemie Ognivo, którego właścicielem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. Za pośrednictwem platformy Ognivo otrzymujemy komunikaty o zajęciu i na ich podstawie dokonujemy blokady rachunku klienta.

Platforma Ognivo poza wysyłką komunikatów o zajęciach służy do komunikacji jednostek banków z organami egzekucyjnymi w kwestii egzekucji na rachunku.

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani niezwłocznie dokonać blokady na Twoim rachunku bankowym i nie ma my na to realnego wpływu.

Kwota blokady na koncie może się różnić od kwoty należności wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu. Jesteśmy zobowiązani doliczyć do niej ewentualne odsetki oraz opłaty.

Na jakiej podstawie dokonujemy zajęcia rachunku bankowego?

W zależności od rodzaju organu egzekucyjnego możemy zająć rachunek bankowy na podstawie egzekucji sądowej (komornik sądowy) oraz egzekucji administracyjnej (urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd miasta, izba celna).

Każde zajęcie rachunku ma indywidualny charakter. Dlatego pamiętaj, że pełnych informacji udzieli Ci na jego temat organ egzekucyjny prowadzący postępowanie.

Jakie rachunki mogą być objęte zajęciem egzekucyjnym?

To, jakie rachunki zajmiemy, zależy od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu.
Jeżeli jest to:

 1. osoba fizyczna, to blokada egzekucyjna obejmuje rachunek:
  • osobisty,
  • lokaty,
  • wspólny,
  • oszczędnościowy,
  • firmowy (jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej).
 2. spółka handlowa (spółka jawna, partnerska, komandytowa akcyjno-komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), to wówczas blokada egzekucyjna obejmuje rachunek:
  • firmowy, który konkretnie należy do wskazanej spółki.

Zajęcie rachunku obejmuje wszystkie konta w danym banku, których dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli dłużnik jest pełnomocnikiem do rachunku, to wtedy nie mamy podstaw do blokady rachunku.

Czy organ egzekucyjny zawsze blokuje wszystkie rachunki bankowe?

NIE - jeżeli organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu o zajęciu konkretny rachunek, to możemy wyłącznie dokonać blokady tego rachunku. W przypadku braku takiej adnotacji w zawiadomieniu, mamy obowiązek dokonania blokady wszystkich rachunków, które posiada obecnie lub otworzy w przyszłości klient.

Od dnia 30.10.2020 roku musimy zablokować również rachunki kont otwartych po wpływie zajęcia egzekucyjnego. Wynika to ze zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, jak i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kto i kiedy powinien powiadomić mnie o zajęciu egzekucyjnym?

Obowiązek powiadomienia o zajęciu egzekucyjnym leży po stronie organu egzekucyjnego, który w momencie wysłania do nas zawiadomienia o zajęciu konta powinien przesłać do Ciebie dokumenty informujące o zajęciu.

Jeśli organ egzekucyjny nie powiadomił Ciebie o zajęciu, masz prawo złożyć do niego zażalenie. Jednak w pierwszej kolejności zweryfikuj, czy rzeczywiście przesyłka została nieskutecznie doręczona.

Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty długu. W Polsce odpowiedzialna za doręczenie przesyłek sądowych jest Poczta Polska S.A.

Jak wygląda zajęcie rachunku wspólnego?

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zajęciu mamy prawo zająć rachunek wspólny, który ma dwóch współwłaścicieli. Jednak, to jaka część rachunku może zostać objęta, zależy od rodzaju prowadzonej egzekucji oraz od tego, czy wszyscy właściciele rachunku zostali wskazani w zawiadomieniu o zajęciu.

Jeżeli zajęcie rachunku wspólnego dotyczy egzekucji:

 • sądowej (komorniczej) to bank po wykorzystaniu kwoty wolnej od zajęcia może zablokować 50% dostępnych pieniędzy na rachunku. Pod warunkiem, że zajęcie dotyczy wyłącznie jednego ze współposiadaczy. Jeżeli dotyczy obu lub posiadamy informację od organu egzekucyjnego o relacji małżeńskiej współposiadaczy, to wtedy udział na rachunku wspólnym nie przysługuje.
 • administracyjnej to w tym trybie bank zajmuje 100% dostępnych pieniędzy po wykorzystaniu kwoty wolnej. W ustawie o postępowaniu w egzekucji administracyjnej z rachunku nie uwzględniono kwestii udziału i dlatego blokowane całość pieniędzy na rachunku.

Co oznacza dla klienta zajęcie rachunku bankowego?

Posiadanie blokady na rachunku z tytułu aktywnego zajęcia nie oznacza dla Ciebie braku całkowitej możliwości korzystania z rachunku. Możesz wypłacać pieniądze w ramach:

 • kwoty wolnej (z wyłączeniem rachunku firmowego, które nie podlegają przywilejowi naliczania kwoty wolnej). Więcej na temat tego znajdziesz tu: Co to jest kwota wolna?
 • zwolnień spod egzekucji.

Jak można sprawdzić swoje aktywne zajęcia?

O aktualnej kwocie wolnej dowiesz się za pośrednictwem czatu dostępnego po zalogowaniu w serwisach CA24 eBank i CA24 Mobile – pełna korzyści lub poprzez kontakt z doradcą w placówce banku

Czy można zamknąć rachunek bankowy z czynnym zajęciem egzekucyjnym?

Mimo posiadania aktywnego zajęcia egzekucyjnego masz prawo do zamknięcia rachunku bankowego. Warunkiem tego jest brak środków w blokadzie zajęciowej oraz brak zadłużenia wobec na nas (debet na rachunku).

Dyspozycje zamknięcia możesz złożyć w placówce banku.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia