CRS

CRS - PODSTAWOWE INFORMACJE

CRS (ang. Common Reporting Standard) to globalny standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych klientów instytucji finansowych. Ten standard opracowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W Unii Europejskiej został wdrożony przez dyrektywę. Głównymi celami CRS są walka z unikaniem opodatkowania oraz ochrona integralności systemów podatkowych państw, które uczestniczą w wymianie.

PODSTAWA PRAWNA W POLSCE

W Polsce standard CRS wdrażamy na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa nakazuje nam ustalać rezydencję podatkową klientów. Określa także zasady i tryb, w jakim przekazujemy informacje o klientach - rezydentach podatkowych określonych państw do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej. Regulacje dotyczące CRS zawiera też ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

NASZE OBOWIĄZKI

Mamy obowiązek:

 • identyfikować rezydencję podatkową klienta i weryfikować ją – obowiązek ten dotyczy klientów indywidualnych i podmiotów
 • rejestrować czynności, jakie wykonujemy podczas identyfikacji i weryfikacji rezydencji podatkowej,
 • gromadzić i przechowywać dokumentację, w tym oświadczeń o rezydencji podatkowej oraz dokumentów niezbędnych do badania rzetelności oświadczeń klientów,
 • przekazywać informacje o klientach, którzy są rezydentami podatkowymi określonych państw do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

OBOWIĄZKI KLIENTA

Klienci, którzy otworzyli rachunek od 1 maja 2017 r.Klienci, którzy otworzyli rachunek w okresie przejściowym tj. od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Od 1 maja 2017 r. w trakcie otwarcia rachunku każdy klient ma obowiązek złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej. W przypadku podmiotów oświadczenie o rezydencji podatkowej w zakresie przewidzianym Ustawą składa także beneficjent rzeczywisty podmiotu, który otwiera rachunek.Klienci, którzy otworzyli rachunek od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. powinni złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej według stanu na dzień otwarcia rachunku. Bank skontaktował się z klientami okresu przejściowego, żeby zebrać oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Klienci indywidualni oraz klienci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mogą złożyć oświadczenie elektronicznie przez formularz lub w dowolnej placówce.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie w dowolnej placówce Banku.

Klienci korporacyjni mogą przesłać oświadczenie pocztą na adres Centrali Bankowości Korporacyjnej przy ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, Business Garden, budynek B2.
Oświadczenie powinno być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym dotyczącym klienta. Klient składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Brak oświadczenia uniemożliwia otwarcie rachunku finansowego.Klient składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku braku oświadczenia Bank zgodnie z ustawą ma obowiązek raportować informacje o kliencie oraz jego rachunkach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Klient ma obowiązek informować Bank o każdej zmianie okoliczności, która wpływa na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w jego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne. W przypadku podmiotów obowiązek informacyjny pojawia się również, gdy zmiana okoliczności wpływa na jego status dla celów CRS lub rezydencję podatkową jego beneficjenta rzeczywistego. W przypadku zmiany okoliczności klient ma obowiązek zaktualizować oświadczenie o rezydencji w ciągu 30 dni od dnia tej zmiany.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

I. JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ?

Klient składa oświadczenie o rezydencji podatkowej na wzorze dostarczonym przez Bank.

Dotychczasowi klienci indywidualni mogą to zrobić w formie elektronicznej lub w placówce bankowej.

Dotychczasowi klienci firmowi z grupy małych i średnich przedsiębiorstw mogą to zrobić w placówce bankowej.

Dotychczasowi klienci korporacyjni otrzymali wzory oświadczenia w korespondencji z Banku.

Wszyscy nowi klienci będą otrzymywać formularz oświadczenia w chwili podpisywania umowy z Bankiem.

II. CZYJE DANE RAPORTUJEMY?

Przekazujemy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o posiadaczach rachunków oraz informacje o rachunkach, jeżeli:

 1. Bank ustalił, że posiadacz rachunku jest rezydentem podatkowym państwa, które uczestniczy w wymianie informacji w ramach CRS.
 2. Bank ustalił, że beneficjent rzeczywisty posiadacza rachunku - pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego jest rezydentem podatkowym państwa, które uczestniczy w wymianie informacji w ramach CRS,
 3. posiadacz rachunku otworzył rachunek między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. i nie przesłał do Banku oświadczenia o rezydencji podatkowej.

Nie raportujemy:

 1. spółek kapitałowych, której akcje podlegają regularnemu obrotowi na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
 2. spółek, które są podmiotem powiązanym spółki opisanej powyżej,
 3. podmiotów rządowych, organizacji międzynarodowych lub banków centralnych,
 4. instytucji finansowych.

III. JAKIE DANE RAPORTUJEMY?

Zakres danych, jakie przekazujemy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określa Ustawa.

Klienci indywidualni
(osoby fizyczne, w tym również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą)
Podmioty
 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania
 3. miejsce urodzenia
 4. kraj urodzenia
 5. data urodzenia
 6. numer i seria dokumentu tożsamości
 7. państwo lub państwa rezydencji podatkowej
 8. TIN (Tax Identification Number)
 9. dane , które dotyczą rachunku (m.in. numer rachunku oraz saldo), przy czym zakres raportowanych danych różni się w zależności od rodzaju i charakterystyki rachunku
 1. nazwa
 2. adres siedziby
 3. państwo lub państwa rezydencji podatkowej
 4. status CRS podmiotu
 5. imię i nazwisko beneficjentów rzeczywistych posiadacza rachunku
 6. TIN (Tax Identification Number)
 7. Dane, które rachunku (m.in. numer rachunku oraz saldo), przy czym zakres raportowanych danych różni się w zależności od rodzaju i charakterystyki rachunku.

W przypadku dodatkowych pytań mogą też skontaktować się Państwo z naszą infolinią:

 • dla klientów indywidualnych - pod numerem 19019
 • dla klientów firmowych z grupy małych i średnich przedsiębiorstw - pod numerem 71 35 49 035
 • dla klientów korporacyjnych - pod numerem 801 70 65 50

Ten tekst ma charakter informacyjny. W przypadku wątpliwości, które dotyczą Państwa rezydencji podatkowej i statusu w zakresie regulacji CRS zachęcamy, by skorzystali Państwo z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia