Komunikat na temat nieprawidłowo zabezpieczonej korespondencji

Uprzejmie informujemy, że w sierpniu i wrześniu 2018 roku, część naszych klientów mogła otrzymać korespondencję w wadliwie zaklejonej lub rozklejonej kopercie. Bardzo przepraszamy za ten błąd i prosimy o przyjęcie wyrazów ubolewania z powodu tego zdarzenia. Jednocześnie przedstawiamy informację na temat kroków podjętych w celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

Co się stało

Bank Credit Agricole zlecił swojemu podwykonawcy wysyłkę standardowej korespondencji do klientów. Niestety, na skutek użycia wadliwej partii kopert, mogły one nie zostać prawidłowo zaklejone. W efekcie część klientów mogła otrzymać przesyłkę, do której dostęp mogły uzyskać nieupoważnione osoby.

Jakich danych osobowych dotyczyło naruszenie

Korespondencja w wadliwie zabezpieczonej kopercie zawierała następujące kategorie danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne: numer PESEL, imię, nazwisko, typ seria i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo;
  • dane teleadresowe: adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;
  • dane niezbędne do oceny zdolności kredytowej: stan cywilny, wykształcenie, informacje o dochodzie, i jego źródle, dane o obciążeniach gospodarstwa domowego, wykonywany zawód;
  • dane finansowe: kwota udzielonego kredytu, harmonogram spłaty, wysokość raty, rachunek do spłaty kredytu.

Zdarzenie to miało charakter incydentalny i było wynikiem błędu technologicznego w procesie zabezpieczania korespondencji. Raz jeszcze przepraszamy za ten błąd.

Jakie mogą być konsekwencje naruszenia

W przypadku dostania się przesyłki w ręce osoby nieuprawnionej, istnieje możliwość naruszenia tajemnicy korespondencji. Możliwą konsekwencją takiego naruszenia może być nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych w celu uzyskania kredytu w instytucji pozabankowej. W bankach oraz w większości instytucji finansowych na rynku dane osobowe zawarte w przesyłce nie są wystarczające, by uzyskać kredyt przez osobę trzecią. W sektorze finansowym stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, np. w postaci konieczności okazania dowodu osobistego lub wykonania przelewu weryfikującego dane klienta.

Innymi konsekwencjami wynikającymi z dostępu do niezabezpieczonej przesyłki zawierającej dane osobowe mogą być również:

  • uzyskanie dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej;
  • korzystanie z niektórych praw obywatelskich np. głosowanie nad środkami budżetu obywatelskiego;
  • wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;
  • zarejestrowania karty przedpłaconej (pre-paid);
  • zawarcie umowy o dostarczanie usług takich jak: telewizja, telefon, Internet.

Co można zrobić aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami

Aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, należy zastrzec dane dowodu osobistego. Można tego dokonać telefonicznie pod numerem 828 828 828, a także osobiście we wszystkich placówkach banku Credit Agricole lub innego banku, który świadczy tego typu usługi. Czynność ta jest bezpłatna.

Istnieje także możliwość włączenia alertu SMS w systemie informacji kredytowej. Usługa taka oferowana jest np. przez Biuro Informacji Kredytowej (więcej informacji na ten temat: https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/alerty-bik)

Jakie środki zaradcze podjęliśmy

Zapewniamy, że podjęliśmy niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Wyjaśnieniem sprawy zajmował się Michał Żurek - Inspektor Ochrony Danych w banku Credit Agricole. Mogą się Państwo z nim skontaktować pod adresem mailowym [email protected].

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Serwisem telefonicznym CA24 pod nr 19019 lub do wizyty w naszej placówce bankowej.

Niniejsze zawiadomienie zostało przygotowane zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) mającego zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Dodatkowo, zgodnie z tymi wymogami, Bank przekazał zawiadomienie o przedmiotowym naruszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia