Credit Agricole promuje różnorodność

Credit Agricole Bank Polska został sygnatariuszem Karty Różnorodności - międzynarodowego dokumentu promującego różnorodność i równość w miejscu pracy. W ten sposób bank dołączył do liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Karta Różnorodności to inicjatywa znana i poważana w całej Europie. Powstała w 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Promuje różnorodność i równe szanse w miejscu pracy dla wszystkich osób niezależnie od ich płci, wieku, pochodzenia, narodowości, czy doświadczenia zawodowego. Bank Credit Agricole jest 235 firmą w Polsce, która zobowiązała się do przestrzegania zasad określonych w Karcie oraz angażowania w te działania wszystkich swoich pracowników i partnerów biznesowych oraz społecznych.

Dlaczego zajmujemy się tematem różnorodności?

Międzynarodowe badania dowodzą, że firmy o wysokim poziomie różnorodności szybciej się rozwijają, są bardziej innowacyjne i osiągają lepsze wyniki biznesowe od konkurentów, którzy do różnorodności nie przykładają dużej wagi. Tę zależność zauważa coraz więcej firm, również finansowych, stąd rosnąca popularność tego tematu. Także Grupa Credit Agricole angażuje się w promowanie różnorodności, uznając ją jako jeden z ważnych celów swojej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

- Dzięki zaangażowaniu naszego banku w ten temat już teraz, mamy szansę stać się jednym z liderów w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce i wyznaczać trendy w biznesie, a także wyprzedzać polskie prawo. Oznacza to też duże możliwości współpracy międzysektorowej z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Możemy rozwijać wizerunek firmy odpowiedzialnej, zaangażowanej w swoje otoczenie, dowodząc, że jesteśmy bankiem, który słucha i rozumie potrzeby swoich interesariuszy – mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole, odpowiedzialny za aktywność banku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do czego zobowiązuje Karta Różnorodności?

Jako sygnatariusz Karty, bank Credit Agricole dobrowolnie zobowiązuje się:

  • wprowadzić jej zapisy do wewnętrznych dokumentów,
  • dzięki konkretnym działaniom dbać o to, by nie były to słowa bez pokrycia,
  • promować w swoim otoczeniu szacunek do różnorodności,
  • dzielić się dobrymi praktykami w zakresie polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością.

Jednym z pierwszych kroków dla wdrożenia zapisów Karty w życie, będzie przyjęcie w banku wewnętrznej polityki zarządzania różnorodnością. Na wiosnę 2019 r. planowane jest również zorganizowanie Dnia Różnorodności, w czasie którego tematyka różnorodności i równości będzie promowana zarówno wśród pracowników banku, jak i jego klientów.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia