Informacja o zmianach dotyczących Credit Agricole FIO

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie Statutu Credit Agricole FIO (dalej: „Fundusz”)uprzejmie informuje, że:

  1. z dniem 23 maja 2016 roku, wprowadza zmiany w Tabeli Opłat Funduszu.

Zmiany w ww. tabeli związane są z wprowadzeniem opłaty za Konwersję, która pobierana jest w wysokości 0,5% iloczynu liczby jednostek uczestnictwa podlegających Konwersji i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Konwersji, w przypadku Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu do 3 miesięcy włącznie. W przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa podlegające Konwersji, zapisane są na danym subrejestrze Uczestnika Funduszu powyżej trzech miesięcy opłata za Konwersję nie jest pobierana.

Nowe stawki opłaty za konwersję obowiązują dla zleceń złożonych od 23 maja 2016 roku. włączenie.

Powyższe zmiany opłat zostaną ogłoszone w Prospekcie informacyjnym Funduszu w dniu 23.05.2016r.

  1. dnia 23 maja 2016 roku nastąpi zakończenie oferowania w ramach Funduszu: Programu Systematycznie Oszczędzam oraz Programu Systematycznie Oszczędzam dla Dziecka.

Wszystkie zawarte do dnia 21 maja 2016 roku umowy o uczestnictwo w ww. Programach będą obowiązywać na dotychczasowych zasadach.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia