Zyskowna Piątka AmundiUbezpieczenie na życie i dożycie z premią

 

Alternatywny sposób inwestycji pieniędzy

Poznaj korzyści, jakie daje inwestycja w specjalnie dobrane fundusze inwestycyjne z grupy Amundi. W banku Credit Agricole możesz kupić ubezpieczenie na życie i dożycie z premią Zyskowna Piątka Amundi. Masz do wyboru dwa warianty produktu. W ramach jednej subskrypcji możesz zawrzeć oba warianty ubezpieczenia:
1. możesz wybrać 100% ochrony zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia i udział w zysku ze zwrotu indeksu wynoszący 90%
albo
2. dopuszczasz ochronę swojego kapitału w wysokości 90% na koniec okresu ubezpieczenia, przy udziale w zysku ze zwrotu indeksu wynoszącym aż 150%.

Nawet 150% udział we wzroście indeksu

Zyskowna Piątka Amundi to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu CA CIB Amundi Dynamic Star Funds 3,5% Index, który jest częścią aktywa (noty) w jakie inwestuje Ubezpieczyciel.
Jeśli wartość końcowa indeksu będzie większa lub równa 100% wartości początkowej indeksu, Twój udział w zysku (premia) wyniesie:
- 90% (dla wariantu z 100% ochroną kapitału) po 5 latach (okres ubezpieczenia)
albo
- 150% (dla wariantu z 90% ochroną kapitału) po 5 latach (okres ubezpieczenia)
Jeśli indeks spadnie poniżej wartości początkowej masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału:
1. Dla wariantu z 100% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
jeżeli końcowa wartość indeksu będzie poniżej 100% jego wartości początkowej, wtedy świadczenie z tytułu dożycia wynosie 100% składki inwestowanej.
2. Dla wariantu z 90% ochroną kapitału na koniec okresu ubezpieczenia:
- Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie równa lub powyżej 90%, a mniejsza niż 100% wartości początkowej to otrzymasz świadczenie z tytułu dożycia: świadczenie gwarantowanego w wysokości 90% składki inwestowanej + premię w wysokości od 0 do 10%.
- Jeżeli końcowa wartość indeksu jest poniżej 90% jego wartości początkowej, to otrzymasz wówczas świadczenie z tytułu dożycia: 90% składki inwestowanej.

Ochrona 90% albo 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Jeśli na koniec inwestycji wartość indeksu będzie poniżej wartości początkowej, wtedy na koniec okresu ubezpieczenia otrzymasz 90% albo100% inwestowanej składki, w zależności od wariantu ubezpieczenia, które wybrałeś.
Taką kwotę Ubezpieczyciel gwarantuje po zakończeniu 5-letniego okresu ubezpieczenia, gdy nie zrezygnujesz wcześniej z ubezpieczenia i nie zakończy się ono przed końcem okresu ubezpieczenia.
Inwestowana składka to składka ubezpieczeniowa, pomniejszona o wskaźnik kosztu obsługi umowy ubezpieczenia(stanowiący opłatę początkową), zgodnie ze wzorem:
wpłacona składka ubezpieczeniowa - wskaźnik kosztu obsługi ubezpieczenia = zainwestowany kapitał (tj. składka inwestowana)
Minimalny wynik z inwestycji na koniec ubezpieczenia = 90% albo 100% składki inwestowanej.

Inwestycja w indeks zbudowany z funduszy Amundi STARS

Zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Zyskowna Piątka Amundi zależy od notowań indeksu giełdowego: CA CIB Amundi Dynamic Star Funds 3,5% Index.
Na wartość indeksu pracują specjalnie dobrane fundusze inwestycyjne Amundi, które otrzymały gwiazdy w swojej kategorii od niezależnej firmy konsultingowej MorningStar. Indeks wdraża strategię bezwzględnego zwrotu, która ma na celu zapewnienie dodatniego wyniku inwestycyjnego niezależnie od warunków rynkowych, a jednocześnie jest ukierunkowana na roczny zwrot indeksu przewyższający określony benchmark: EONIA + 3% oraz kontrolowane ryzyko z poziomem zmienności nie przekraczającym 3,5%.
Zarządzający indeksem dokonują alokacji zainwestowanych środków pomiędzy pięcioma dostępnymi funduszami Amundi STARS:
1. First Eagle Amundi Income Builder;
2. Amundi Funds Abs. Return Multi-Strategy;
3. Amundi Funds Emerging Markets Bond;
4. Amundi Funds Bond Global Aggregate;
5. Amundi Funds Bond Euro High Yield.

Wybierają do portfela raz na kwartał 3 fundusze, które pracują w danym momencie na najlepszy wynik i wskazują na dobry zwrot w przyszłym kwartale.

Transparentne zasady i stały monitoring wyceny jednostki

Formuła obliczania zysku jest przejrzysta. Wyniki wszystkich obserwacji indeksu i aktualne notowania not będziemy publikować na naszej stronie internetowej na bieżąco, od początku notowań ich wartości.
Nota to aktywo finansowe stanowiące instrument finansowy o określonym terminie zapadalności równoznacznym z końcem okresu ubezpieczenia, w który inwestuje Ubezpieczyciel.
W skład noty oprócz indeksu CA CIB Amundi Dynamic Star Funds 3,5% wchodzą również „zielone obligacje” emitowane przez Credit Agricole CIB (CACIB). Zielone obligacje stanowią część dłużną noty, która ma zapewnić wypłatę kapitału gwarantowanego na koniec okresu ubezpieczenia.
CACIB „zielone noty” to standardowe obligacje - emitowane w ramach programu Crédit Agricole CIB EMTN - które stanowią okazję do wsparcia działań pożyczkowych Grupy Crédit Agricole w celu pomocy w przejściu na gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska i wspierającą ekologiczne podejście do nowych projektów infrastrukturalnych.

Szczegóły

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia